HP Inc. Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring, die voor uw gemak in een vertaalde versie beschikbaar was, is inmiddels verouderd wegens een recente update. Momenteel zijn wij bezig onze vertalingen bij te werken. Intussen kunt u de meest recente informatie in de Engelse versie vinden; daarvoor klikt u hier.

0

HP respecteert uw privacy

HP en haar dochterondernemingen respecteren uw privacy. In deze privacyverklaring vindt u een uiteenzetting van ons privacybeleid en van uw keuzemogelijkheden om te bepalen hoe informatie over uzelf en uw online activiteiten wordt verzameld en gebruikt door HP. Deze verklaring is te vinden op de startpagina van HP.com en onderaan elke pagina van de HP-website.


HP is een van de grondleggers en sponsors van het online-privacyprogramma van het Better Business Bureau (BBB) en is een door het BBB geaccrediteerde onderneming. De privacypraktijken van HP zijn in overeenstemming met de Zakelijke gedragscode van het BBB en HP draagt met trots het BBB-zegel.


Accredited Business non-HP site


Bij de ontwikkeling van het privacybeleid en de privacynormen van HP wordt rekening gehouden met de belangrijkste beginselen en kaders die in verschillende delen van de wereld worden gehanteerd, waaronder de OESO-richtlijnen inzake de bescherming van de privacy en het grensoverschrijdende verkeer van persoonsgegevens, EU-richtlijn 95/46/EG, het APEC-privacykader en de Resolutie van Madrid over internationale normen voor de bescherming van persoonsgegevens en privacy.


HP voldoet aan de Veiligehavenkaders die tussen de VS en de EU en tussen de VS en Zwitserland zijn overeengekomen (zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken) inzake de verzameling, het gebruik en de bewaring van persoonlijke gegevens die zijn verkregen uit lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. HP heeft verklaard zich te houden aan de Veiligehavenbeginselen van kennisgeving, keuze, voorwaartse overdracht, veiligheid, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. Om meer te weten over de Veiligehavenbeginselen en om het certificaat van HP te bekijken, gaat u naar http://www.export.gov/safeharbor/ non-HP site HP heeft tevens een reeks bindende concernvoorschriften opgesteld, die zijn goedgekeurd door de meerderheid van de regelgevende gegevensbeschermingsinstanties in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Deze concernvoorschriften, die sinds juni 2011 van kracht zijn, waarborgen dat de persoonsgegevens van de EER voldoende worden beschermd wanneer zij door een van de wereldwijde entiteiten van HP worden verwerkt.


In overeenstemming met de Veiligehavenbeginselen en de bindende concernvoorschriften verplicht HP zich een oplossing te zoeken voor klachten inzake uw privacy en de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen of gebruiken. HP heeft zich verder verplicht om niet-opgeloste klachten van burgers of inwoners van de EU inzake de overdracht van hun persoonsgegevens volgens de Veiligehavenbeginselen voor te leggen aan BBB EU Safe Harbor, een onafhankelijke geschillencommissie die onder de Council of Better Business Bureaus valt.


Als u niet tijdig een bevestiging van de ontvangst van uw klacht ontvangt of als HP uw klacht niet naar tevredenheid afhandelt, kunt u contact opnemen met BBB EU Safe Harbor op: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints non-HP site.


HP heeft het APEC Privacy Seal van TRUSTe ontvangen. Dit betekent dat gecontroleerd is of deze privacyverklaring en ons privacybeleid voldoen aan het TRUSTe-programma. U kunt dit programma inzien op de validatiepagina door te klikken op het TRUSTe-logo.


HP's privacybeleid zoals beschreven in deze verklaring voldoet aan het APEC Cross Border Privacy Rules-systeem inzake transparantie, aansprakelijkheid en keuzemogelijkheden ten aanzien van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens.


De CBPR-certificering geldt niet voor gegevens die mogelijk zijn verzameld met behulp van software die van derde partij-platformen is gedownload.


Als u nog niet-opgeloste klachten heeft over privacy of het gebruik van gegevens in verband met HP's APEC-certificering, kunt u contact opnemen met TRUSTe non-HP siteHulpmiddelen die HP voor automatische gegevensverzameling gebruikt:

1

1. Waarvoor geldt deze privacyverklaring?

HP is een mondiaal bedrijf met grensoverschrijdende juridische entiteiten, bedrijfsprocessen, bestuursstructuren en technische systemen. Deze privacyverklaring geldt voor alle websites, domeinen, diensten, toepassingen en producten van HP en van de volle dochterondernemingen van HP ("HP-websites of -diensten"), zij het dat een privacybeleid of privacyverklaring dat/die specifiek voor een bepaald programma, een bepaald product of een bepaalde dienst van HP geldt, voorrang heeft of een aanvulling vormt op deze privacyverklaring.


Koppelingen naar websites van andere bedrijven

Websites of diensten van HP kunnen voor uw gemak en ter informatie koppelingen bieden naar toepassingen, producten, diensten of websites van derden. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van HP. HP heeft geen controle over deze websites van derden, noch over hun privacybeleid, dat kan afwijken van het privacybeleid van HP. Websites van derden worden niet door ons ondersteund of aanbevolen. De persoonlijke gegevens die u aan derden verstrekt of die door derden worden verzameld, vallen niet onder de privacyverklaring van HP. Wij raden u aan altijd het privacybeleid te lezen van alle websites die u bezoekt voordat u toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken.


Op onze website kunnen ook sociale-mediafuncties aanwezig zijn via welke u informatie kunt delen met uw sociale netwerken en op verschillende sociale-mediasites interacties met HP kunt aangaan. Als u gebruik maakt van deze functies kan dat, afhankelijk van de functie, tot gevolg hebben dat er gegevens over u worden verzameld of gedeeld. U wordt aangeraden het privacybeleid en de instellingen op de sociale-mediasites waarmee u interacties aangaat aandachtig te bekijken, zodat u weet welke gegevens door deze sites kunnen worden verzameld, gebruikt en gedeeld.


2

2. Verzameling van persoonsgegevens

HP verzamelt, exporteert en gebruikt persoonlijke gegevens om uw relatie met HP te beheren en om u beter van dienst te kunnen zijn door uw ervaring en interactie met HP te personaliseren. Deze gegevensverzameling vindt slechts plaats nadat u daarvan in kennis bent gesteld en u daarvoor uw toestemming hebt gegeven, terwijl ook alle daarvoor benodigde gegevens worden ingediend bij de gegevensbeschermingsinstanties.


HP kan persoonlijke informatie over u verzamelen die verband houdt met

 • het bestellen van producten of diensten en het doorvoeren van activeringen en registraties
 • het aanmaken van een profiel en gebruikersverificatie voor online diensten
 • informatieaanvragen of klachten
 • marketing, nieuwsbrief of ondersteuningsabonnementen
 • het deelnemen aan wedstrijden of enquêtes
 • het aanvragen van krediet
 • sollicitaties
 • gebeurtenissenregistratie
 • bezoeken van of surfen op HP-websites

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt kunnen bestaan uit:

 • persoonlijke en zakelijke contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • in sommige gevallen kunnen uw zakelijke contactgegevens door een daartoe aangewezen entiteit binnen uw bedrijf of organisatie (zoals een lid van uw IT-afdeling) aan HP worden verstrekt
 • financiële gegevens, zoals het nummer van uw creditcard/betaalpas of andere gegevens die voor de facturering relevant zijn
 • door de overheid afgegeven identificatienummer en salaris
 • andere unieke gegevens, zoals gebruiker-id's en -wachtwoorden, productfunctionaliteit, voorkeuren inzake producten en diensten, contactvoorkeuren, opleiding en werkervaring en gegevens over functie-interesses
 • geo-locatiegegevens zoals uw IP-adres of fysieke locatie als u locatiegebaseerde diensten aanvraagt

Bij kredietaanvragen kunnen wij u tevens om verdere persoonlijke gegevens vragen, zoals uw salaris, door de overheid afgegeven identificatienummer en bankgegevens/rekeninggegevens, om u te identificeren en uw kredietwaardigheid te verifiëren. Deze informatie wordt door onze financiële partners gebruikt om uw kredietwaardigheid te bepalen.


Als u op onze website gebruik maakt van een 'tell-a-friend'-programma of een vergelijkbaar doorverwijzingsprogramma, vragen wij u om het e-mailadres, de op de sociale-mediasite gebruikte naam, het telefoonnummer of andere contactgegevens van uw vriend/vriendin, zodat wij hem/haar kunnen uitnodigen om aan het programma deel te nemen.


Als u materiaal publiceert, opmerkingen achterlaat, interesse toont, een klacht kenbaar maakt of persoonlijke informatie deelt, waaronder foto's, op een openbaar forum op een HP-website, sociaal netwerk, blog of een ander forum van dien aard, dient u er rekening mee te houden dat alle door u verstrekte informatie door andere gebruikers van die fora kan worden gelezen, bekeken, verzameld of gebruikt, en kan worden gebruikt om contact met u op te nemen, om u ongevraagd berichten toe te sturen, of voor doeleinden waarover u en HP geen controle hebben. HP is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u op deze fora verstrekt.


Naast de gegevens die uzelf verstrekt, kan HP tijdens uw bezoek aan een HP-website, een webtoepassing of een website die namens HP wordt "aangestuurd" door een ander bedrijf, ook informatie verzamelen door middel van onze hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling, waaronder webbakens, cookies en ingesloten webkoppelingen. Met deze hulpmiddelen wordt bepaalde verkeersinformatie verzameld die door uw browser naar onze website wordt verzonden, zoals het soort en de taal van uw browser, de tijden waarop u de website bezoekt en het adres van de website vanwaar u op de HP website bent beland. Ook kunnen er gegevens worden verzameld als uw IP-adres (Internet Protocol), uw unieke apparaat-id, uw klikgedrag (dat wil zeggen, de pagina's die u bekijkt, de koppelingen waarop u klikt en andere dingen die u doet op HP-websites of op websites die door HP worden "aangestuurd") en productinformatie. Verder kan HP enkele van deze hulpmiddelen gebruiken in combinatie met bepaalde e-mailberichten en mededelingen die zij verstuurt en op die manier informatie verzamelen als u de e-mail opent of op een koppeling in de e-mail klikt. Zie voor verdere informatie hierover het gedeelte Hoe HP hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling gebruikt.


HP verzamelt ook gegevens uit openbaar of commercieel beschikbare bronnen die zij geloofwaardig acht. Dergelijke gegevens kunnen uw naam, adres, e-mailadres, voorkeuren, interesses, demografische gegevens en profielgegevens bevatten. De gegevens die HP uit haar openbare of commerciële bronnen verzamelt, kunnen samen worden gebruikt met de gegevens die HP verzamelt als u websites van HP bezoekt. Zo kan HP de geografische informatie uit commerciële bronnen vergelijken met het IP-adres dat met de hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling wordt verkregen om uw algemene geografische locatie te bepalen.


Als onderdeel van het anticorruptieprogramma kan HP indien nodig ook informatie die van u of uw werkgever is verkregen samen gebruiken met informatie uit openbare en andere online en offline bronnen, om due diligence-controles uit te voeren op zakelijke contacten.


3

3. Hoe wij uw gegevens gebruiken

Door gegevens te verzamelen over uw behoeften en interesses, is HP in staat een consistente en gepersonaliseerde ervaring te bieden. Zo kan HP uw gegevens gebruiken om:

 • onze relatie met u te beheren
 • u te helpen bij een transactie of bestelling
 • veiligheidsbedreigingen, fraude of andere kwaadaardige activiteiten te voorkomen en op te sporen
 • samen met u te communiceren over HP-producten en diensten
 • service en ondersteuning te bieden en te verbeteren
 • u op de hoogte te houden van nieuwe diensten en voordelen
 • u gepersonaliseerde aanbiedingen toe te zenden
 • te bepalen welk materiaal naar u wordt verzonden
 • sommige HP-websites op uw situatie af te stemmen
 • resultaten of prestaties van marketinginitiatieven, advertenties en websites die namens HP door andere bedrijven worden "aangestuurd" te meten
 • u de kans te bieden deel te nemen aan wedstrijden en enquêtes

Wij geven u de mogelijkheid om uw privacyvoorkeuren op te geven met betrekking tot onze marketingmededelingen (zie Uw keuzemogelijkheden en privacyvoorkeuren).


Creditcardgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van betalingen en ter voorkoming van fraude. Salarisgegevens, door de overheid afgegeven identificatienummers en andere gevoelige persoonlijke gegevens worden noch door onze financiële partners, noch door HP voor enige andere doeleinden gebruikt en worden niet langer bewaard dan nodig is om de desbetreffende diensten te verlenen, tenzij u ons vraagt uw creditcardgegevens op te slaan ten behoeve van toekomstige aankopen.


4

4. Hoe wij uw gegevens delen

Behalve zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven, worden uw persoonlijke gegevens door HP niet verkocht, verhuurd of geleased aan anderen. Persoonlijke gegevens worden door HP op de volgende manieren gedeeld:


HP werkt samen met dienstverleners en leveranciers om haar bedrijfsvoering te beheren en te ondersteunen, complete producten, diensten en klantoplossingen te bieden en om marketing- en communicatie-activiteiten te verrichten. Dit kunnen bijvoorbeeld creditcardverwerkers, leveranciers van klantenondersteuning en live-help, leveranciers van marketing- en e-maildiensten, geautomatiseerde gegevensverwerkers en vervoersbedrijven zijn. Onze leveranciers en dienstverleners zijn contractueel verplicht om de in naam van HP ontvangen gegevens strikt vertrouwelijk en veilig te behandelen en mogen deze gegevens voor geen andere doeleinden gebruiken dan de voor HP te verlenen diensten.


Van tijd tot tijd neemt HP samen met andere bedrijven, waaronder websites die namens HP worden "aangestuurd" door andere bedrijven, deel aan marketingactiviteiten. Daardoor is het mogelijk dat u bepaalde mededelingen van HP over diensten en marketing gelijktijdig met die van andere bedrijven ontvangt. Bij sommige van deze diensten en mededelingen hebt u de mogelijkheid om persoonlijke gegevens te delen met zowel HP als haar partners in deze marketingactiviteiten. U zou bijvoorbeeld marketingmededelingen van HP en andere bedrijven kunnen ontvangen of de mogelijkheid hebben om u online te registreren voor softwareproducten van meerdere bedrijven. Als u ervoor kiest uw persoonlijke gegevens alleen aan HP te verstrekken, zal HP deze niet delen met de andere bedrijven die aan die marketingactiviteit deelnemen. Als u ervoor kiest om uw persoonlijke gegevens wel aan de andere bedrijven te verstrekken, worden deze gegevens behandeld overeenkomstig het privacybeleid van die bedrijven. Dat privacybeleid kan afwijken van het privacybeleid en de privacypraktijken van HP.


HP kan uw persoonlijke gegevens overdragen aan andere bedrijfsentiteiten van HP in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Door HP websites te bezoeken, door u aan te melden voor een account of dienst of door anderszins persoonlijke gegevens aan HP te verstrekken, geeft u toestemming om uw persoonlijke gegevens over te dragen binnen het wereldwijde netwerk van HP.


Behoudens als in deze verklaring wordt beschreven, zal HP de persoonlijke gegevens die u aan HP verstrekt niet zonder uw toestemming delen met derden buiten het HP-netwerk, behalve om: i) aan geautoriseerde informatieverzoeken van politie en overheidsinstanties te voldoen; ii) gehoor te geven aan een wet, voorschrift, dagvaarding of gerechtelijk bevel; iii) veiligheidsbedreigingen, fraude of andere kwaadaardige activiteiten te onderzoeken en te voorkomen; iv) de rechten en eigendommen van HP en haar dochtermaatschappijen af te dwingen dan wel te beschermen; v) de rechten of persoonlijke veiligheid te beschermen van HP, haar werknemers en derden die zich op het terrein van HP bevinden of gebruikmaken van eigendommen van HP wanneer dit is toegestaan en in overeenstemming is met de eisen van het toepasselijke recht.


Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin HP om strategische of andere zakelijke redenen besluit om in bepaalde landen bedrijven te verkopen, te kopen, samen te voegen of anderszins te reorganiseren. Bij een dergelijke transactie kunnen persoonlijke gegevens aan potentiële of feitelijke kopers worden onthuld of van verkopers worden ontvangen. HP zorgt er bij dit soort transacties voor dat de gegevens naar behoren worden beschermd.


5

5. Privacy van kinderen

HP verzamelt niet opzettelijk gegevens van kinderen jonger dan 13 (of 14 in Korea) en richt haar websites niet op kinderen die jonger zijn dan 13 (of 14 in Korea). Ouders en voogden worden aangeraden om een actieve rol te spelen bij de online en mobiele activiteiten en interesses van hun kinderen.


6

6. Uw keuzemogelijkheden en privacyvoorkeuren

HP geeft u de keuze een verscheidenheid aan informatie te ontvangen als aanvulling op onze producten en diensten. U kunt zich abonneren op informatie over de producten en diensten van HP, maar ook op algemene informatie over HP. U kunt kiezen hoe u algemene mededelingen van HP wilt ontvangen: per post, via e-mail, telefonisch of op uw gsm.


Behalve op het punt waarop de gegevens worden verzameld, kunt u uw keuzen over de ontvangst van berichten waarop u zich hebt geabonneerd of algemene berichten ook op andere manieren opgeven of wijzigen. Deze manieren worden in de volgende gedeelten beschreven. Dit geldt niet voor berichten die voornamelijk gaan over de afhandeling van bestellingen, contracten, ondersteuning, waarschuwingen over productveiligheid, stuurprogramma-updates of andere administratieve en transactiegerelateerde kennisgevingen wanneer deze berichten niet primair voor promotie zijn bedoeld.


Berichten waarop u zich hebt geabonneerd

Onder 'berichten waarop u zich hebt geabonneerd' worden verstaan: e-mailnieuwsbrieven, software-updates, enzovoorts, die u expliciet hebt aangevraagd of met de bezorging waarvan u akkoord bent gegaan. Als u geen informatie meer wilt ontvangen nadat u die hebt aangevraagd, kunt u de toezending daarvan op de volgende manieren stopzetten:

 • Selecteer de e-mailkoppeling 'opt out' of 'unsubscribe' of volg de instructies die worden vermeld in alle berichten waarop u zich hebt geabonneerd.
 • Om berichten op te zeggen die naar mobiele apparatuur worden verzonden, beantwoordt u het bericht met de woorden "STOP" of "END".
 • Ga terug naar de webpagina('s) waar u uw voorkeuren hebt opgegeven en volg de instructies voor het opzeggen van berichten. Voor veel HP abonnementen kunt u uw voorkeuren opgeven via de webpagina Abonnementskeuzen.
 • Schrijf naar het HP Privacy Office. Vermeld uw naam, relevante contactgegevens en specifieke, relevante informatie over de HP-abonnementen die u wilt opzeggen.

Als u bepaalde berichten waarop u zich hebt geabonneerd opzegt, kan dit echter wel de door u gekozen diensten van HP negatief beïnvloeden, indien de ontvangst van deze berichten voor die diensten vereist is.


Algemene berichten van HP

Algemene berichten van HP bevatten informatie over producten, diensten en/of ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn informatie over nieuwe producten of diensten, speciale aanbiedingen of uitnodigingen om deel te nemen aan marktonderzoeken of nalevingscontroles.


In veel gevallen kunt u gebruik maken van HP Passport om aan te geven of u algemene berichten van HP wilt ontvangen. HP Passport is een dienst waarmee u zich bij bepaalde, voor HP Passport geschikte websites kunt registreren via één unieke identificatiecode en wachtwoord van uw keuze. HP Passport maakt gebruik van cookies om uw persoonlijke gegevens op te slaan, zodat u deze niet telkens hoeft in te voeren wanneer u in de toekomst een van de vele websites van HP bezoekt. HP Passport biedt u tevens de mogelijkheid om uw privacyvoorkeuren op te geven. Uw voorkeuren gelden voor alle websites van HP, alle e-mail van HP en andere communicatiemiddelen waarvoor HP Passport wordt gebruikt.


Als u HP Passport niet kunt gebruiken, kunt u de ontvangst van deze algemene mededelingen via een van de volgende methoden stopzetten:

 • Selecteer de e-mailkoppeling 'opt out' of 'unsubscribe' of volg de instructies die in alle e-mailberichten worden vermeld.
 • Om berichten op te zeggen die naar mobiele apparatuur worden verzonden, beantwoordt u het bericht met de woorden "STOP" of "END".
 • Schrijf naar het HP Privacy Office . Vermeld uw naam, relevante contactgegevens en specifieke, relevante informatie over uw privacyvoorkeuren.
7

7. Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens

HP streeft ernaar uw persoonlijke gegevens actueel te houden. Wij beschikken over de benodigde technologie, beheerprocedures en beleidsbepalingen om de nauwkeurigheid van de gegevens te waarborgen. HP geeft personen redelijkerwijs toegang tot de persoonlijke gegevens die zij aan HP hebben verstrekt en geeft hun ook redelijkerwijs de mogelijkheid om hun gegevens in te zien en eventueel corrigeren; ook kunnen zij verzoeken dat deze gegevens anoniem worden gemaakt, worden geblokkeerd of worden verwijderd. Ter bescherming van uw privacy en om veiligheidsredenen zullen wij bovendien redelijke maatregelen treffen om uw identiteit te verifiëren, door bijvoorbeeld naar een wachtwoord en gebruiker-id te vragen voordat u toegang tot uw gegevens krijgt. U kunt de persoonlijke gegevens die u aan HP hebt verschaft bekijken en wijzigen door terug te gaan naar de webpagina waar u uw gegevens hebt ingevoerd en de instructies op die pagina te volgen. U kunt ook gebruikmaken van HP Passport, waar deze functie geactiveerd is, of contact opnemen met het HP Privacy Office.


8

8. Uw persoonlijke informatie veilig bewaren

HP neemt uw vertrouwen in ons serieus. Om toegang of openbaarmaking door onbevoegden te voorkomen, om de nauwkeurigheid van gegevens te handhaven en om ervoor te zorgen dat de gegevens niet worden misbruikt, maakt HP gebruik van redelijke en passende fysieke, technische en administratieve procedures om de door ons verzamelde en verwerkte gegevens te beschermen. HP bewaart gegevens uitsluitend zoals wordt vereist of toegestaan door de lokale wetgeving en voor legitieme zakelijke doeleinden.


Tijdens het verzamelen of verzenden van gevoelige gegevens (zoals creditcardgegevens) maken we gebruik van een scala aan extra beveiligingstechnieken en -procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde inzage, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. De persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, worden opgeslagen in computersystemen in bewaakte gebouwen waartoe de toegang beperkt is. Wanneer we uiterst vertrouwelijke gegevens (zoals creditcardnummers of wachtwoorden) via het internet verzenden, beschermen we die gegevens met behulp van codering, zoals SSL-codering (Secure Socket Layer).


Creditcardnummers worden uitsluitend gebruikt ter verwerking van betalingen en voor geen enkel ander doeleinde. Ten behoeve van onze realtime betalingsverwerking is HP geabonneerd op fraudebeheerdiensten. Deze diensten bieden HP extra beveiliging om creditcardfraude tegen te gaan en uw financiële gegevens te beschermen.


9

9. Wijzigingen in deze verklaring

Als wij wijzigingen in onze privacyverklaring aanbrengen, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met vermelding van de nieuwe herzieningsdatum. Als wij aanzienlijke wijzigingen in deze verklaring aanbrengen als gevolg waarvan onze privacypraktijken in wezenlijk opzicht veranderen, kunnen wij u hiervan ook op andere wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen of een mededeling op onze website en/of sociale-mediapagina's te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden.


10

10. Contact met ons opnemen

Uw mening is voor ons van groot belang. Als u opmerkingen of vragen over onze privacyverklaring hebt, kunt u deze richten aan het HP Privacy Office of sturen naar het volgende adres:


HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.


Rev. novembre 2015


11

Hoe HP hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling gebruikt

De volgende gedeelten bevatten aanvullende informatie over veelgebruikte hulpmiddelen in de webtechnologie.


Cookies

Een 'cookie' is een klein gegevensbestand dat door een website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. HP of haar dienstverleners verzenden cookies wanneer u rondkijkt op onze website of op websites waarop onze advertenties worden weergegeven, alsook wanneer u aankopen doet, informatie opvraagt of aanpast of zich voor bepaalde diensten registreert. Door de cookies te accepteren die worden gebruikt op onze website, op websites die namens HP door andere bedrijven worden 'aangestuurd' of op websites waarop onze advertenties worden weergegeven, kunnen wij toegang krijgen tot informatie over uw surfgedrag. Aan de hand van deze informatie kunnen wij uw ervaring specifiek op uw wensen en interesses afstemmen. Cookies worden meestal ingedeeld in de categorieën 'sessiecookies' of 'permanente cookies'.

 • Sessiecookies blijven niet op de computer bewaard wanneer u de browser afsluit.
 • Permanente cookies blijven op de computer bewaard totdat zij worden gewist of komen te vervallen. Hoewel de meeste browsers cookies standaard automatisch accepteren, kunt u cookies gewoonlijk weigeren of selectief accepteren door de voorkeuren in uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, zijn bepaalde functies van onze website mogelijk niet beschikbaar en worden bepaalde webpagina's wellicht niet naar behoren weergegeven.

In bepaalde landen kunt u uw voorkeuren voor HP.com en de daarmee samenhangende cookies aanpassen met behulp van een speciaal voorkeurenprogramma in deze verklaring, dat beschikbaar is op de website die u bezoekt.


Informatie over populaire browsers en het aanpassen van uw cookievoorkeuren is in de Help-informatie van uw browser te vinden.


HP gebruikt van tijd tot tijd Flash-LSO's ("Local Shared Objects", lokaal gedeelde objecten) om Flash-contentinformatie en voorkeuren op te slaan. LSO's vervullen dezelfde functies als cookies van een HTML-browser en plaatsen kleine bestanden op uw computer; deze worden gewoonlijk aangeduid als "Flash-cookies". Flash-cookies zijn anders dan browser-cookies en met de cookiebeheerprogramma's die uw browser biedt worden soms geen Flash-cookies verwijderd. Ga voor meer informatie over Flash-cookies en voor het beheren van de daarmee samenhangende privacy- en opslaginstellingen naar de website van website van Adobe Systems non-HP site.


Webbakens

Voor sommige webpagina's, toepassingen en in HTML opgemaakte e-mailberichten van HP.com en van derden worden webbakens gebruikt (al dan niet in combinatie met cookies) om informatie te verzamelen over uw gebruik van de website en uw interactie met e-mail, alsook om de prestaties van hp.com, toepassingen en websites die namens HP door andere bedrijven worden "aangestuurd" te meten. Een webbaken is een elektronische afbeelding, die een 'single-pixel' (1x1) of 'clear GIF' wordt genoemd. Webbakens kunnen bepaalde soorten informatie op uw computer herkennen, zoals cookies, de tijd en datum waarop een pagina is weergegeven en een beschrijving van de pagina waarop het webbaken zich bevindt. Afhankelijk van de context kunnen webbakens ook verwijzen naar content op de server van een derde en kunnen ze door serviceproviders worden gebruikt om voor u relevant advertentiemateriaal aan te bieden.


U kunt webbakens in e-mailberichten mogelijk uitschakelen door de afbeeldingen in het bericht niet te downloaden (deze mogelijkheid is afhankelijk van het e-mailprogramma dat u op uw pc gebruikt). Op deze manier worden webbakens of andere hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling in e-mailberichten echter niet altijd uitgeschakeld; dit varieert per e-mailprogramma. Zie de informatie bij uw e-mailprogramma of de informatie die uw serviceleverancier heeft verstrekt voor bijzonderheden.


Als u ervoor kiest marketing-e-mail of -nieuwsbrieven van HP te ontvangen zoals beschreven in Uw keuzen en uw privacyvoorkeuren, is het mogelijk dat HP automatisch persoonlijke gegevens over u verzamelt. Zo kan HP via webbakens en gepersonaliseerde URL's in deze e-mailberichten of nieuwsbrieven bijhouden of u deze berichten hebt geopend en of u op de koppelingen daarin hebt geklikt. Zie het gedeelte hierna voor meer informatie over ingesloten webkoppelingen.


Ingesloten webkoppelingen

E-mailberichten van HP, door HP voorgeconfigureerde internettoetsen en voor promotiedoeleinden op het bureaublad van uw pc voorgeïnstalleerde pictogrammen maken vaak gebruik van koppelingen die u via de servers van HP naar een relevant deel van het internet leiden. Hierbij kan HP de in deze koppelingen ingebouwde URL eventueel wijzigen en de doeltreffendheid van onze marketinginitiatieven vaststellen.


HP kan ook vaststellen of u op dergelijke webkoppelingen in e-mailberichten hebt geklikt en deze informatie kan vervolgens aan uw persoonlijke identiteit worden verbonden. Als u niet wilt dat HP bijhoudt op welke koppelingen u klikt, kunt u:

 • de indeling waarin u berichten van HP ontvangt wijzigen (dat wil zeggen, een tekstversie ervan kiezen, indien mogelijk) of in e-mailberichten van HP bewust niet op koppelingen klikken;
 • de door HP voor promotiedoeleinden op het bureaublad van uw pc voorgeïnstalleerde pictogrammen verwijderen of hier bewust niet op klikken;
 • de internettoetsen op uw toetsenbord zodanig herconfigureren dat er een URL van uw keuze wordt geopend (zie hiervoor de bij uw pc geleverde documentatie).

Advertenties van HP op websites van derden

HP kan advertenties plaatsen op de websites van andere bedrijven. Daarnaast kunnen sommige websites worden "aangestuurd" door een serviceprovider om namens HP HP-aanbiedingen te doen. Deze serviceproviders kunnen cookies versturen vanaf deze websites van andere bedrijven en op hp.com, alsook webbakens op deze websites gebruiken. Met behulp van de cookies en webbakens kan HP informatie verzamelen over de pagina's die u hebt bekeken en de koppelingen waarop u hebt geklikt.


Meer informatie over netwerkadvertenties en over de manier waarop u deze kunt opzeggen vindt u op

http://www.aboutads.info non-HP site.De originele, Engelse tekst van deze verklaring is beschikbaar op http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html. Vertalingen worden uitsluitend gemakshalve verstrekt.


Terug naar begin
12

13

Related Privacy links