Какво е ОКП на HP (Обвързващи корпоративни правила)

0

Обвързващи корпоративни правила

ОКП на HP е корпоративна рамка за съвместимост с изискванията за поверителност, която се състои от обвързващо споразумение, бизнес процеси и политики, обучение и насоки, които са одобрени от агенциите за защита на личните данни в повечето страни членки на ЕС. Чрез това одобрение HP има възможност да прехвърля лични данни на своите служители и клиенти от Европа на други членове ("HP лични данни") от групата от компании на HP по света в съответствие със законите за защита на личните данни в ЕС.


1

1. Мерки за защита на личните данни

HP компаниите, обработващи HP лични данни, трябва да спазват ОКП, за да се гарантира правилната обработка в съответствие с приложимото законодателство. По-конкретно, HP компаниите трябва;


 • Да обработват вашите лични данни, само ако има законова основание за това, което може да се базира на вашето съгласие, на изпълнение на договор, който сте сключили с HP или, ако се изисква, във връзка със законните интереси на HP;
 • Да ви уведомяват за конкретната причина, за която се събират данни и да не обработват вашите данни по начин, който е несъвместим с тези цели; да събират само вида и количеството лични данни, които са необходими за целите, за които се събират;
 • Да пазят вашите лични данни точни и актуални, ако е необходимо, и да унищожават данните, веднага щом вече не са необходими в съответствие с Политиката за съхранение на данни на HP и приложимото законодателство; и
 • Да внедряват мерки за сигурност и поверителност, които да защитават вашите лични данни от неупълномощено използване или разкриване.

HP компаниите могат да разкриват вашите лични данни на трети страни, например на доставчици на услуги и доставчици, които предоставят нашите търговски услуги в областта на поддръжка на клиенти и маркетинг, както и на компании, които управляват схемите за възнаграждение на служителите. HP компаниите не могат да разкриват вашите лични данни на трети страни, ако те не са се съгласили да осигурят мерки за защита на вашите данни и изпълняват обработката на вашите данни в съответствие с приложимото законодателство. Ако тези трети страни са разположени в определени държави извън ЕС, HP компаниите гарантират прехвърлянето на вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство и под защитата на ОКП, примерни договори или всякакви други мерки, приложими към конкретния случай.


При ограничени обстоятелства можете да предоставите на HP компаниите лични данни, дефинирани от определени закони като "чувствителни". Това са данни, свързани с вашия расов или етнически произход, политическа принадлежност, религиозни или философски вярвания, членство в профсъюзи, здравословна или сексуална информация. HP компаниите ще обработват чувствителни лични данни само в съответствие с приложимото законодателство, което може да изисква от HP компаниите да получат вашето съгласие за обработка.


2

2. Права на субекта на данни

Ако сте служител или клиент на HP от Европа, имате следните права според закона за защита на личните данни на ЕС:


 • Право на достъп до вашите лични данни, обработвани от HP. HP си запазва правото да събира такса за такъв достъп, където е разрешено от приложимото законодателство. HP може да не е в състояние да ви разкрие определени данни, ако това не е разрешено от приложимото законодателство, например данни, които се отнасят до друго лице.
 • Правото непълните или неправилни ваши лични данни да бъдат коригирани, изтрити или блокирани.
 • Правото да възразите HP да обработва вашите лични данни и да изискате HP да спре да обработва вашите данни, ако има законови основания за това.
 • Правото да изискате важните решения по отношение на вас да не се взимат чрез автоматична обработка на вашите лични данни.

3

3. Допълнителни права на субекта на данните според ОКП на HP

В допълнение, ако сте служител или клиент на HP от Европа, ОКП ви дава следните права, като трета облагодетелствана страна, ако вярвате, че вашите данни са били прехвърлени към HP компания, разположена в определени държави извън ЕС, и обработвани от тази компания в нарушение на ОКП;


 • Да подадете жалба в HP компанията от ЕС, която е прехвърлила вашите данни извън ЕС. Това може да бъде направено, като се свържете с Отдела за поверителност от линка "Имейл формуляр във връзка със защитата на личните данни" в края на този текст. Всяка жалба ще бъде подробно разгледана от компанията с оглед решаване на жалбата; и /или
 • Да подадете жалба до Агенцията за защита на личните данни, намираща се в същата държава, в която е европейската HP компания, която е прехвърлила вашите данни извън ЕС; и/или
 • Да предприемете съдебни действия срещу HP компанията от ЕС, която е прехвърлила вашите данни извън ЕС. В такъв случай европейската HP компания ще се защити срещу иска, ще има задължението да докаже, че няма нарушение на правилата и ще носи отговорността да плати всяка щета, присъдена от съда във ваша полза.

ОКП на HP е част от дългосрочния ангажимент на HP да защитава личните данни и да носи отговорност за всяка грешка или неправилно боравене с лични данни. Ако желаете повече информация относно ОКП на HP или желаете да упражните някое от своите права, свържете се с Отдела за поверителност на HP от линка по-долу във връзка със защитата на личните данни.


Имейл формуляр във връзка със защитата на личните данни

5

Полезни връзки: