HP Indigo WS6800p 数字印刷机 (CA316A)

联系我们

技术规格

技术规格

 
打印速度:
  • 四色模式下,最高可达 30 米/分钟
  • 生产增强模式下,最高可达 40 米/分钟
  • 单色或双色模式下,最高可达 60 米/分钟
打印高品质色彩(最佳):
  • 8 位色彩模式下为 812 dpi,寻址能力为: HDI(高清成像模式)下为 2438 x 2438 dpi
色彩支持标准:
  • 标配 4 色打印:青色、品红色、黄色和黑色
  • (可选的 HP IndiChrome 6 色打印和 HP IndiChrome Plus 7 色打印)
4 色打印速度:
  • 四色模式下,印刷速度高达 98 英尺/分钟
屏幕技术:
  • 175、180、196、210 lpi
 

纸张处理

纸张处理

 
 

外形尺寸与重量

外形尺寸与重量

 
尺寸(宽 x 深 x 高)
5780 x 3940 x 2108 毫米
重量
5400 千克