0

Webová stránka společnosti Hewlett-Packard - Podmínky používání a právní omezení

UPOZORNĚNÍ: NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY („STRÁNKY“), PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ („PODMÍNKY“). POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK ZNAMENÁ, ŽE JSTE PODMÍNKY ČETLI A SOUHLASÍTE S NIMI. POKUD S PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NESMÍTE STRÁNKY POUŽÍVAT. TYTO PODMÍNKY ŘÍDÍ POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, JAKÉHOKOLIV OBSAHU (JAKO JE TEXT, DATA, INFORMACE, SOFTWARE, GRAFIKA NEBO FOTOGRAFIE), KTERÝ SPOLEČNOST HEWLETT-PACKARD A JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI (DÁLE JEN „HP“) DÁVAJÍ K DISPOZICI PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK (DÁLE JEN „MATERIÁLY“) A JAKÝCHKOLIV SLUŽEB, KTERÉ HP MŮŽE POSKYTNOUT PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK (DÁLE JEN „SLUŽBY“). STRÁNKY, MATERIÁLY A SLUŽBY JSOU SPOLEČNĚ UVÁDĚNY V TĚCHTO PODMÍNKÁCH JAKO „WEBOVÉ STRÁNKY HP“.

1

Použití Webových stránek HP

Kromě toho, co je uvedeno v „Jiných dohodách, softwaru, službách nebo přístupu“ níže, vás HP opravňuje k používání Webových stránek HP pouze k vašim osobním, nekomerčním účelům. Použití Webových stránek HP k jakémukoliv veřejnému nebo obchodnímu účelu (včetně, bez omezení, pro jinou stránku nebo prostřednictvím prostředí s počítači v sítí) je striktně zakázáno. Pokud kopírujete jakékoliv Materiály, musíte na všech kopiích ponechat uvedení všech autorských práv a dalších vlastnických upozornění uvedených v původních Materiálech. Materiály nesmíte upravovat, veřejně zobrazovat, veřejně uvádět nebo distribuovat. Jak je stanoveno mezi vámi a HP, HP vlastní Webové stránky HP. Webové stránky HP jsou chráněny dle mezinárodních autorských práv a autorských práv Spojených států. Jakékoliv neautorizované použití Webových stránek HP může porušit autorská práva, obchodní známku a další práva.


2

Přístup

Jste odpovědni za získání a udržování jakéhokoliv vybavení a služeb, které jsou potřeba pro přístup a používání Webových stránek HP a za placení všech poplatků, které se k tomu vztahují. Pokud si kdekoliv na Webových stránkách HP otevíráte účet nebo pokud kontaktujete HP prostřednictvím Webových stránek HP za účelem získání produktů nebo služeb, může o vás HP shromažďovat určité osobní informace. Použití takových informací ze strany HP je řízeno ustanoveními Prohlášení HP o ochraně soukromí online k této stránce. Souhlasíte s tím, že poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a kompletní informace (a po celou dobu používání účtů k Webovým stránkám HP, budete tyto informace aktualizovat, aby zůstaly pravdivé, přesné, aktuální a kompletní). Jste odpovědní za to, že vaše heslo k Webovým stránkám HP zůstane tajné a pouze vy jste odpovědni za všechny činnosti, které pod tímto heslem nastanou. Souhlasíte s tím, že HP okamžitě oznámíte jakékoliv neautorizované použití vašeho hesla nebo jakékoliv porušení bezpečnosti související s Webovými stránkami HP. HP si vyhrazuje právo požadovat po vás změnu hesla, pokud se HP domnívá, že vaše heslo již není bezpečné. Přístup na Webové stránky HP udělený dle jiných dohod mezi HP a vámi nahrazuje podmínky obsažené v této části.


3

Zakázané použití

Souhlasíte s tím, že nebudete používat Webové stránky HP (včetně, bez omezení, jakýchkoliv Materiálů nebo Služeb, které můžete získat během používání Webových stránek HP): (a) takovým způsobem, který porušuje jakékoliv místní, státní, národní, zahraniční nebo mezinárodní zákony, nařízení, pravidla, příkazy, dohody nebo jiná zákonná ujednání (dále jen „Zákony“); (b) abyste sledovali, obtěžovali nebo působili újmu jiné osobě; (c) abyste se vydávali za jakoukoliv jinou osobu nebo subjekt nebo jinak chybně uváděli váš vztah k jakékoliv osobě nebo subjektu; nebo (d), abyste narušovali nebo zasahovali do Webových stránek HP nebo serverů nebo sítí připojených k Webovým stránkám HP. Dále souhlasíte s tím, že nebudete (x) používat jakékoliv systémy získávání dat, roboty nebo podobné systémy pro shromažďování nebo extrakci v souvislosti s Webovými stránkami HP; nebo (y) zkoušet získat neautorizovaný přístup k jakékoliv části Webových stránek HP nebo k jakýmkoliv jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným k Webovým stránkám HP, ať už prostřednictvím hackingu, získávání hesla nebo jiným způsobem.

4

Ukončení

Kromě toho, co je uvedeno v „Jiných dohodách, softwaru, službách nebo přístupu“ níže, může HP ukončit, přerušit nebo upravit vaší registraci nebo přístup k celým nebo části Webových stránek HP, bez oznámení, kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu. Vy můžete kdykoliv přerušit vaši účast a přístup k Webovým stránkám HP. Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto Podmínek, vaše oprávnění používat Webové stránky HP bude automaticky ukončeno a vy budete muset ihned zničit veškeré Materiály, které jste si stáhli nebo vytiskli (a jakékoliv jejich kopie).


5

Odmítnutí odpovědnosti

WEBOVÉ STRÁNKY HP JSOU POSKYTOVÁNY „JAKO TAKOVÉ“ A „SE VŠEMI CHYBAMI“ A CELKOVÉ RIZIKO SOUVISEJÍCÍ S KVALITOU A VÝKONEM WEBOVÝCH STRÁNEK HP JE NA VÁS. POKUD JSOU MATERIÁLY NEBO SLUŽBY VADNÉ, VY A NIKOLIV HP NESETE VŠECHNY NÁKLADY SPOJENÉ S POTŘEBNÝM SERVISEM A OPRAVOU. HP SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ UŽ SE JEDNÁ O VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO STATUTORNÍ ZÁRUKY, S OHLEDEM NA WEBOVÉ STRÁNKY HP (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO STATUTORNÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, SCHOPNOSTI PRO URČITÉ POUŽITÍ NEBO ÚČEL, A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ). BEZ OMEZENÍ NA VŠEOBECNÝ RÁZ TOHO, CO BYLO UVEDENO VÝŠE, HP NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY HP SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE WEBOVÉ STRÁNKY HP NEBUDOU PŘERUŠENY, BUDOU FUNGOVAT NAČAS, BEZPEČNĚ NEBO BEZ CHYB NEBO ŽE VADY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH HP BUDOU OPRAVENY. HP NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, POKUD JDE O VÝSLEDKY, KTERÝCH LZE DOSÁHNOUT PŘI POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK HP NEBO POKUD JDE O PŘESNOST ČI SPOLEHLIVOST JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK HP. ŽÁDNÁ RADA NEBO INFORMACE, AŤ UŽ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÁ, ZÍSKANÁ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK HP NEBO OD HP, JEJÍCH PARTNERŮ, DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ NEBO JINÝCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ NEBO OD JEJÍCH DODAVATELŮ (NEBO OD PŘÍSLUŠNÝCH VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ NEBO PRACOVNÍKŮ JAKÝCHKOLIV SUBJEKTŮ), (SPOLEČNĚ NAZÝVANÝCH JAKO „STRANY HP“), NEVEDE K ŽÁDNÉ ZÁRUCE. HP NEUZNÁ ŽÁDNÉ PRÁVNÍ NÁHRADY.


6

Omezení odpovědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMŮŽE BÝT ŽÁDNÁ ZE STRAN HP ODPOVĚDNÁ ZA (A) JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, TRESTNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY NEBO ZA (B) JAKÉKOLIV ŠKODY VŮBEC PŘEKRAČUJÍCÍ STO AMERICKÝCH DOLARŮ (100,00 USD) (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁTY VÝNOSU, ZISKŮ, GOODWILL, ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ NEBO ZA JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY) VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S WEBOVÝMI STRÁNKAMI HP (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, POUŽITÍ, NEMOŽNOST POUŽITÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK HP), AŤ UŽ JSOU TAKOVÉ ŠKODY ZALOŽENÉ NA ZÁRUCE, SMLOUVĚ, ÚMYSLNÉM PORUŠENÍ PRÁVA, STATUTU NEBO NA JINÉ PRÁVNÍ TEORII A DOKONCE ANI TEHDY, POKUD NĚKTERÁ Z HP STRAN BYLA POUČENA (NEBO BY MĚLA VĚDĚT) O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.


7

Výjimky a omezení

Některé soudy nepovolí vyjmutí některých záruk nebo omezení nebo výjimky odpovědnosti za některé škody. V souladu s tím se na vás nemusí vztahovat některé z výše uvedených odmítnutí a omezení odpovědnosti. V rozsahu, kdy se jakákoliv ze Stran HP nemůže, dle použitelného práva, zříct jakékoliv implikované záruky nebo omezit svou odpovědnost, rozsah a trvání takové záruky a rozsah odpovědnosti Strany HP bude minimální dle takového použitelného práva.


8

Jiné dohody; software, služby nebo přístup

HP může poskytnout produkty (jako je hardware nebo software), služby (jako je údržba hardwaru nebo oprava či údržba softwaru, instalace nebo školení) nebo přístup na Webové stránky HP dle podmínek zvláštní smlouvy mezi vámi a HP (dále jen „jiná dohoda“). Povinnosti HP s ohledem na jakýkoliv produkt, službu nebo přístup, který máte k dispozici dle jakékoliv Jiné dohody, budou řízeny pouze touto Jinou dohodou, na základě které je takový produkt nebo služba poskytována a tyto Podmínky nebudou považovány nebo postaveny tak, aby rušily podmínky takových Jiných dohod.


Například, používání jakéhokoliv softwaru, který lze stáhnout z Webových stránek HP (dále jen „Software“), podléhá licenčním podmínkám licenční smlouvy s koncovým uživatelem (existuje-li), která doprovází nebo je zahrnuta v Softwaru (dále jen „Licenční smlouva“). Nesmíte instalovat jakýkoli Software, který je doprovázen nebo obsahuje Licenční smlouvu, pokud s podmínkami Licenční smlouvy nesouhlasíte. Pokud Software nedoprovází nebo v něm není zahrnuta žádná Licenční smlouva, takový Software bude považován za Materiál dle těchto Podmínek a tyto Podmínky budou řídit vaše použití takového Softwaru. DALŠÍ REPRODUKCE NEBO DISTRIBUCE JAKÉHOKOLIV SOFTWARU JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNA, POKUD NENÍ REPRODUKCE NEBO DISTRIBUCE VÝSLOVNĚ POVOLENA V LICENČNÍ SMLOUVĚ, KTERÁ DOPROVÁZÍ NEBO JE ZAHRNUTA V TAKOVÉM SOFTWARU.


9

Úpravy Webových stránek HP

HP si vyhrazuje právo upravovat, pozastavit nebo zrušit Webové stránky HP, kdykoliv bez předchozího oznámení. Například může HP kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny v Materiálech a/nebo změny Služeb nebo změny produktů a cen v nich popsaných. Materiály a Služby nemusí být aktuální a společnost HP se nezavazuje, že bude Materiály nebo Služby aktualizovat. Informace publikované na Stránkách se mohou týkat produktů, programů či služeb, které nejsou ve vaší zemi dostupné. O informace o produktech, programech a službách, které jsou pro vás dostupné, požádejte místního obchodního zástupce společnosti HP.


10

Materiály poskytnuté uživatelem

Některé části Webových stránek HP (např. diskusní místnosti nebo hodnocení zákazníků a průzkumy) vám mohou umožnit poskytnout zpětnou vazbu, informace, údaje, text, software, hudbu, zvuk, fotografie, grafiku, video, zprávy nebo jiné materiály (dále jen „Poskytnuté materiály“). Tím, že poskytnete takové materiály, udělujete HP neodvolatelnou, stálou, převoditelnou, neexkluzivní, zcela zaplacenou, celosvětovou licenci (kdy licenci je možno převádět na třetí osoby) (a) používat, distribuovat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, překládat, veřejně uvádět a zobrazovat vámi Poskytnuté materiály (nebo jakoukoliv jejich úpravu) zcela či částečně, v jakémkoliv formátu nebo na jakémkoliv médiu nyní známém nebo vyvinutém později a (b) používat (a povolit dalším používání) vámi Poskytnutých materiálů jakýmkoliv způsobem a k jakémukoliv účelu (včetně, bez omezení, komerčních účelů), které HP považuje za vhodné dle svého vlastního uvážení (včetně, bez omezení, pro zahrnutí vámi Poskytnutých materiálů nebo jejich úprav, celkově či částečně, do jakékoliv technologie, produktu nebo služby). HP si vyhrazuje právo zobrazovat reklamy související s Poskytnutými materiály a používat Poskytnuté materiály pro reklamní a propagační účely. HP může, ale není povinna, sledovat Poskytnutý materiál nebo monitorovat jakékoliv oblasti Webových stránek HP, prostřednictvím kterých může být zaslán Poskytnutý materiál. Souhlasíte s tím, že vy sami jste zcela odpovědní za veškerý vámi Poskytnutý materiál. Po HP se nevyžaduje hostovat, zobrazovat nebo distribuovat jakýkoliv Poskytnutý materiál na nebo prostřednictvím Webových stránek HP a může jej kdykoliv odstranit nebo odmítnout jakýkoliv Poskytnutý materiál z jakéhokoliv důvodu. HP není odpovědná za jakékoliv ztráty, krádeže nebo poškození jakéhokoliv druhu jakéhokoliv Poskytnutého materiálu. HP nechce dostávat Poskytnuté materiály, které jsou důvěrné. Rozumíte a souhlasíte s tím, že Poskytnutý materiál nebude považován za důvěrný a proprietární a že HP může předávat vámi Poskytnutý materiál jakékoliv třetí straně bez závazku důvěrnosti na straně příjemce. HP vám nezaručuje, že budete moci po HP nebo jakékoliv třetí straně požadovat editaci nebo smazání zaslaného Poskytnutého materiálu.


Tím že, zašlete jakékoliv Poskytnuté materiály, potvrzujete a zaručujete, že:


 • je vám nejméně 13 let;
 • vlastníte všechna práva k vámi Poskytnutým materiálům (včetně, bez omezení, všech práv na zvukové, video nebo digitální záznamy nebo představení obsažená na vámi Poskytnutých materiálech) nebo jste získali všechna potřebná práva k vámi Poskytnutým materiálům, abyste mohli zde popsaná práva k nim HP předat;
 • zaplatili jste a zaplatíte všechny licenční poplatky, celní poplatky a jiné finanční závazky jakéhokoliv druhu, které vyplynou z použití nebo z komerčního provozování vámi Poskytnutých materiálů;
 • jste osobou zobrazenou a/nebo osobu, která je slyšet, na vámi Poskytnutém materiálu nebo jste získali povolení od každé osoby (včetně souhlasu od rodičů nebo poručníků pro všechny jednotlivce mladší osmnácti let (18)), kteří se objeví a/nebo jsou slyšet ve vámi Předaném materiálu, abyste mohli udělit HP práva zde uvedená;
 • vámi Poskytnuté materiály neporušují autorské právo, obchodní známku, patenty, obchodní tajemství nebo jiná práva duševního vlastnictví, právo na ochranu soukromých údajů nebo jiná zákonná nebo morální práva jakékoliv třetí strany;
 • dobrovolně souhlasíte, že se zříkáte všech „morálních práv“, které můžete mít k vámi Poskytnutému materiálu;
 • není o jakýchkoliv informacích obsažených ve vámi Poskytnutém materiálu známo, že by byly chybné, nepřesné nebo zavádějící;
 • vámi Poskytnutý materiál neporušuje jakékoliv Zákony (včetně, ale bez omezení, těch, které řídí kontrolu exportu, ochranu spotřebitelů, nekalou hospodářskou soutěž, diskriminaci nebo klamavou reklamu);
 • vámi Poskytnuté materiály nejsou a nesmí být důvodně považované za urážlivé, hanlivé, nenávistné, rasistické, etnicky, nábožensky nebo jinak předpojaté nebo urážlivé, nezákonně vyhrožující nebo nezákonně obtěžující pro jakéhokoliv jednotlivce, partnerství nebo korporaci, vulgární, pornografické, obscénní nebo útočné pro soukromí jakéhokoliv jednotlivce;
 • vám, za vámi Poskytnutý materiál, nebyla a nebude poskytnuta odměna nebo kompenzace od jakékoliv třetí strany;
 • vámi Poskytnutý materiál neobsahuje materiály z webové stránky třetí strany nebo adresy, emailové adresy, kontaktní informace nebo telefonní čísla (jiná než vaše vlastní);
 • vámi Poskytnuté materiály neobsahují žádné viry, červy, spyware, adware nebo jiné potenciálně poškozující programy či soubory;
 • vámi Poskytnuté materiály neobsahují jakékoliv informace, které považujete za důvěrné, proprietární nebo osobní a
 • vámi Poskytnuté materiály neobsahují nebo nepředstavují žádné nevyžádanou nebo neschválenou reklamu, propagační materiály, nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, pyramidové hry nebo jakékoliv jiné podobné formy obtěžování.
11

Odkazy na webové stránky třetích stran

Odkazy na webové stránky třetích stran uvedené na Webových stránkách HP jsou poskytnuty pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte Webové stránky HP. HP nemá povinnost přezkoumávat webové stránky těchto třetích stran, ne kontroluje webové stránky těchto třetích stran a není odpovědná za jakékoliv webové stránky třetích stran (nebo produkty, služby či obsah, který je takto k dispozici). HP neschvaluje ani se nijak nevyjadřuje k těmto stránkám třetích stran, jakémkoliv informacím, softwaru, produktům, službám nebo jiným materiálům, které se na nich nalézají, ani ohledně výsledků, kterých lze docílit jejich používáním. Jestliže se rozhodnete navštívit kterékoliv z webových stránek třetích stran, na které odkazuje síť HP, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.


12

Odkazy na tyto Stránky

Můžete vytvářet odkazy na tyto Stránky z jiných webových stránek, musíte však dodržovat následující podmínky a postupovat dle všech příslušných zákonů.


Bez písemného povolení HP by jinak webová stránka, která odkazuje na tento webový server:


 • může odkazovat, ale nesmí zobrazovat jakékoliv Materiály (včetně loga HP);
 • nesmí vytvářet prostředí prohlížeče či hraniční prostředí okolo jakýchkoliv Materiálů;
 • nesmí vytvářet předpoklad, že HP schvaluje takovou webovou stránku nebo jakékoliv produkty, služby nebo obsah, který je k dispozici prostřednictvím takové webové stránky;
 • nesmí nesprávně prezentovat svůj vztah ke společnosti HP;
 • nesmí prezentovat nepravdivé nebo zavádějící informace o produktech a službách společnosti HP;
 • nesmí obsahovat obsah, který by mohl být považován za odporný, urážlivý nebo kontroverzní a
 • musí mít obsah, který je vhodný pro všechny věkové skupiny.
13

Ochranné známky

HP, COMPAQ a jakýkoliv jiný název produktu nebo služby nebo slogan či logo obsažené na Webových stránkách HP jsou ochranné známky HP a jejích dodavatelů nebo držitelů licence a nesmí být kopírovány, imitovány nebo používány jako celek nebo po částech, bez předchozího písemného povolení HP nebo příslušného držitele ochranné známky. Vlastnictví všech takových ochranných známek a příslušný goodwill zůstává u HP nebo u příslušného držitele ochranné známky. Nesmíte používat jakékoliv metatagy nebo jiný „skrytý text“ využívající název, ochrannou známku nebo název produktu či služby HP bez předchozího písemného souhlasu HP. Kromě toho pohled a pocit ze Stránek (včetně všech záhlaví stránky, uživatelské grafiky, ikonek a skriptů) je servisní značka, ochranná známka a/nebo prodejní vzhled HP a nesmí být kopírován, imitován nebo používán (celý nebo po částech) bez předchozího písemného povolení HP. Z referencí na jakékoliv produkty, služby, procesy nebo jiné informace dle obchodního jména, ochranné značky nebo jinak nevytváří ani z nich nevyplývá jakýkoliv souhlas, sponzoring nebo doporučení ze strany HP k nim.


Bez omezení všeobecného rázu výše uvedeného:


 • Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích; a
 • Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Core Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, ViiV Inside, vPro Inside, Xeon a Xeon Inside jsou ochranné známky Intel Corporation v USA a v dalších zemích.

14

Omezení práv vládou USA

Jakékoliv Materiály, které stahují USA, jejich úřady a/nebo zástupci či jejich jménem (dále jen „Vláda USA“), jsou předmětem ustanovení FAR 12.211 - „Technické údaje“, a FAR 12.212 - „Počítačový software“ anebo ustanovení, která HP poskytují stejnou ochranu v rámci DFARS nebo dle jiných nařízení.


15

Mezinárodní a exportní problémy

Společnost HP spravuje tyto Stránky ze svých kanceláří v Palo Alto, Kalifornie. Společnost HP netvrdí, že materiály na těchto Webových stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro používání mimo Spojené státy, a že přístup k těmto Webovým stránkám na územích, kde je jejich obsah protiprávní nebo omezený, je zakázán. Jestliže se rozhodnete navštívit Webové stránky z místa nacházejícího se mimo území Spojených států, činíte tak z vlastní iniciativy a jste odpovědni za slučitelnost této aktivity s platnými zákony. Souhlasíte s tím, že v souvislosti s vaším používáním Webových stránek HP budete jednat v souladu se všemi exportními a reexportními omezeními a nařízeními ministerstva obchodu a jakýchkoliv úřadu nebo orgánů v USA nebo zahraničí a nebudete porušovat jakékoliv zákony převáděním nebo schválením převodu jakýchkoliv Materiálů do země, kde je toto zakázáno, nebo to jinak porušuje jakékoliv zákony. Zvláště pak, ale bez omezení, Materiály nesmí, při porušení jakýchkoliv zákonů, být exportovány nebo reexportovány (a) do jakýchkoliv zemí, na které vyhlásily USA embargo, nebo do (b) jakýchkoliv zemí uvedených na zvláštním seznamu ministerstva financí USA nebo v tabulce zakázaných objednávek ministerstva obchodu USA. Používáním jakéhokoliv Materiálu, který je předmětem těchto omezení a nařízení, potvrzujete a zaručujete, že se nenacházíte, nebo nejste pod kontrolou, nemáte občanství nebo nesídlíte v takové zemi nebo v zemi, která se nachází na některém ze seznamů.


16

Náhrada škody

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete hájit a nezpůsobovat škodu Stranám HP z a proti jakýmkoliv žádostem, závazkům, škodám, ztrátám, nákladům, výdajům nebo poplatkům (včetně rozumných poplatků pro právní zástupce), které takovým stranám mohou nastat jako výsledek vašeho (nebo jakékoliv osoby používající váš účet) porušení těchto podmínek. HP si vyhrazuje právo převzít výhradní obranu a kontrolu jakékoliv záležitosti, která je předmětem náhrady škody z vaší strany, a v takovém případě souhlasíte s tím, že budete spolupracovat na obhajobě HP při tomto nároku.


17

Elektronická komunikace

Pokud navštěvujete Stránky nebo zasíláte e-maily do HP, elektronicky komunikujete s HP. Můžeme vám odpovědět e-mailem nebo umístěním oznámení na Stránky. Souhlasíte s tím, že taková oznámení, prohlášení a další komunikace, kterou vám HP elektronicky poskytne, uspokojí jakékoliv právní požadavky na to, aby tato komunikace byla písemně.


18

Obecné informace

Tyto Podmínky, společně s jakýmikoliv dalšími podmínkami, se kterými souhlasíte při používání určitých částí Webových stránek HP, představují celkovou, výhradní a konečnou dohodu mezi vámi a HP s ohledem na předmět dané záležitosti, nahrazují jakékoliv předchozí dohody nebo ujednání mezi vámi a HP s ohledem na takovou záležitost. Strany HP jsou příjemci z řad třetích stran s ohledem na ustanovení v těchto Podmínkách, na které je zde odkazováno. Tyto Podmínky a vztah mezi vámi a HP řídí zákony státu Kalifornie a použijí se pro dohody uskutečněné, odsouhlasené a provedené zcela v Kalifornii, občany tohoto státu, bez ohledu na aktuální místo, kde se nacházíte. Všechna soudní řízení vzniklá z nebo související s těmito Podmínkami nebo vašeho použití Webových stránek HP budou vedena u federálních nebo státních soudů sídlících v okrese Santa Clara, Kalifornie. A vy tímto neodvolatelně předáváte výhradní osobní soudní příslušnost k tomuto účelu těmto soudům. Neprovádění nebo nevymáhání jakéhokoliv práva nebo ustanovení těchto Podmínek ze strany HP nepředstavuje zřeknutí se tohoto práva nebo ustanovení. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek bude soudem dle soudní příslušnosti považováno za neplatné, vy s ním nicméně souhlasíte s tím, že soud bude usilovat o to, aby záměr HP a vaše záměry byly účinné dle ustanovení, a že jiná ustanovení těchto Podmínek jsou stále platná a účinná. Názvy částí v těchto Podmínkách jsou uvedeny pouze pro vaše pohodlí a nemají žádný právní nebo smluvní účinek. Tyto Podmínky zůstanou platné a účinné bez ohledu na ukončení vašeho používání Webových stránek HP. Tyto Podmínky budou vykládány bez použití jakékoliv striktní konstrukce v prospěch či neprospěch vás či HP. Tyto Podmínky a jakákoliv práva a licence v nich uvedená nesmí být převáděna nebo vámi určována, ale mohou být bez omezení určována ze strany HP.


19

Úpravy těchto Podmínek

HP smí, dle svého vlastního a absolutního uvážení, měnit čas od času tyto Podmínky. HP oznámí takovou změnu na příslušných Stránkách. Pokud s takovými změnami nesouhlasíte, pak jediné, co můžete provést, je přestat používat Webové stránky HP. Pokud budete nadále pokračovat v používání Webových stránek HP po oznámení takových změn, znamená to, že bere tyto změny na vědomí a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami těchto změn. Některá ustanovení těchto Podmínek mohou být nahrazena výslovně uvedenými právními oznámeními nebo podmínkami uvedenými na určitých stránkách Webových stránek HP a v takovém případě je výslovně uvedené právní oznámení nebo podmínka považována za součást těchto Podmínek a nahrazuje ustanovení těchto Podmínek, které je určeno k nahrazení.


Revidováno v září 2008)


Zpět nahoru
20

Rychlé odkazy: