Hewlett-Packard Company hjemmeside - Brugervilkår og juridiske restriktioner

NB: LÆS DISSE BRUGERVILKÅR ("VILKÅR") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE ("HJEMMESIDE"). BRUG AF DENNE HJEMMESIDE BETYDER, AT DU HAR LÆST OG ACCEPTERER DISSE VILKÅR. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR, ER DU IKKE BERETTIGET TIL AT BRUGE DENNE HJEMMESIDE. DISSE VILKÅR REGULERER DIN BRUG AF HJEMMESIDEN, ALT INDHOLD (SÅSOM TEKST, DATA, INFORMATION, SOFTWARE, GRAFIK ELLER FOTOGRAFIER), SOM HEWLETT-PACKARD COMPANY OG DETS DATTERSELSKABER (SAMLET "HP") MÅTTE GØRE TILGÆNGELIGT VIA HJEMMESIDEN (SAMLET "MATERIALER") OG ALLE YDELSER, SOM HP MÅTTE STILLE TIL RÅDIGHED VIA HJEMMESIDEN (SAMLET “YDELSER”). HJEMMESIDEN, MATERIALERNE OG YDELSERNE OMTALES SAMLET I DISSE VILKÅR SOM “HP-HJEMMESIDERNE”.


Brug af HP-hjemmesider

Bortset fra hvad der er anført under punktet "Andre aftaler: software, ydelser eller adgang” nedenfor, giver HP dig kun tilladelse til at bruge HP-hjemmesider til dine egne personlige, ikke-kommercielle formål. Brug af HP-hjemmesiderne til offentlige eller kommercielle formål (inklusive og uden begrænsning på en anden hjemmeside eller via et netværksforbundet computermiljø) er strengt forbudt. Hvis du laver kopier af Materialerne, skal du på alle sådanne kopier bevare alle oplysninger om copyright og andre meddelelser om proprietære rettigheder, som er indeholdt i de originale Materialer. Du må ikke ændre, offentligt vise, offentligt fremføre eller distribuere Materialerne. I forholdet mellem dig og HP er det HP, som ejer HP-hjemmesiderne. HP-hjemmesiderne er beskyttet i henhold til amerikanske og internationale ophavsretslove. Al uautoriseret brug af HP-hjemmesiderne kan krænke love om ophavsret, varemærker samt anden lovgivning.


Adgang

Du er ansvarlig for at anskaffe og vedligeholde alt udstyr og alle ydelser, der er nødvendige for adgangen til og brugen af HP-hjemmesiderne, og for at betale alle udgifterne i den forbindelse. Når du tilmelder dig for at åbne en konto hvilket som helst sted på HP-hjemmesiderne, eller når du kontakter HP via HP-hjemmesiderne med henblik på at modtage produkter eller ydelser, kan HP indsamle visse personlige oplysninger om dig. HP’s brug af disse oplysninger reguleres af bestemmelserne i HP's Erklæring om Databeskyttelse Online for Hjemmesiden. Du indvilliger i at angive korrekte, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger (og, så længe du bruger din konto på HP-hjemmesiderne, at opdatere disse oplysninger, så de forbliver korrekte, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige). Du er ansvarlig for, at din adgangskode til HP- Hjemmesiderne forbliver fortrolig, og du alene er ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted ved brug af din adgangskode. Du accepterer at underrette HP straks om al uautoriseret brug af din adgangskode eller andre brud på sikkerheden i forbindelse med HP-Hjemmesiderne. HP forbeholder sig ret til at bede dig om at ændre din adgangskode, hvis HP mener, at din adgangskode ikke længere er sikker. Adgang til HP-Hjemmesider i henhold til andre separat indgåede aftaler mellem HP og Dig træder i stedet for vilkårene i dette afsnit.


Forbudt brug

Du indvilliger i ikke at bruge HP-Hjemmesiderne (inklusive og uden begrænsning alle Materialer eller Ydelser, som du måtte få fat i via brug af HP-Hjemmesiderne): (a) på en måde, der krænker lokale, statslige, nationale, udenlandske eller internationale love, bestemmelser, regler, bekendtgørelser, traktater eller anden lovgivning (hver især en “Lov”), (b) til at forfølge, chikanere eller skade en anden person, (c) til at udgive dig for en fysisk eller juridisk person eller på anden måde vildlede om dit tilhørsforhold til en fysisk eller juridisk person, eller (d) til at gribe ind i eller forstyrre de HP- Hjemmesider eller servere eller netværk, der er forbundet til HP-Hjemmesiderne. Du indvilliger endvidere i ikke (x) at bruge datamining, robotter eller lignende dataindsamlings- eller -udpakningsmetoder i forbindelse med HP-Hjemmesiderne, eller (y) gennem hacking, password mining eller andre metoder at forsøge at få uautoriseret adgang til nogen del af HP- Hjemmesiderne eller nogen andre konti, computersystemer eller netværk forbundet til HP- Hjemmesiderne.


Ophør

Bortset fra hvad der er anført under punktet "Andre aftaler: software, ydelser eller adgang” nedenfor, kan HP til enhver tid og uanset årsag uden varsel opsige, suspendere eller ændre din tilmelding eller adgang til alle eller dele af HP-Hjemmesiderne. Du kan til enhver tid opsige din deltagelse i og adgang til HP-Hjemmesiderne. Såfremt du overtræder et eller flere af disse Vilkår, ophører din tilladelse til at bruge HP-Hjemmesiderne automatisk, og du skal straks destruere alt downloaded eller udskrevet Materiale (og alle kopier heraf).


Ansvarsfraskrivelser

HP-HJEMMESIDERNE STÅR TIL RÅDIGHED, "SOM DE ER OG FOREFINDES" OG "MED ALLE FEJL", OG HELE RISIKOEN VEDRØRENDE HP-HJEMMESIDERNES KVALITET OG YDELSE LIGGER HOS DIG. SÅFREMT MATERIALERNE ELLER YDELSERNE VISER SIG AT VÆRE DEFEKTE, PÅTAGER DU, OG IKKE HP, DIG ALLE OMKOSTNINGER VED ALLE NØDVENDIGE SERVICEEFTERSYN OG REPARATIONER. HP FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE, MED HENSYN TIL HP-HJEMMESIDERNE, (INKLUSIVE MEN IKKE BGRÆNSET TIL DANSK RETS ALMINDELIGE MANGELSANSVAR, EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMT BRUG ELLER FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIALRETTIGHEDER). UDEN AT BEGRÆNSE DE GENERELLE BESTEMMELSER I DET FOREGÅENDE, GIVER HP INGEN GARANTI FOR, AT HP-HJEMMESIDERNE VIL OPFYLDE DINE KRAV, ELLER AT HP-HJEMMESIDERNE VIL VÆRE UAFBRUDTE, RETTIDIGE, SIKRE ELLER FEJLFRI, ELLER AT DEFEKTER PÅ HP- HJEMMESIDERNE VIL BLIVE AFHJULPET. HP GIVER INGEN GARANTI FOR DE RESULTATER, DER MÅTTE OPNÅS VED AT BRUGE HP-HJEMMESIDERNE ELLER FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF DE INFORMATIONER, DER INDHENTES VIA HP HJEMMESIDERNE. INGEN RÅD ELLER INFORMATIONER, SOM DU HAR FÅET ENTEN MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIGT VIA HP-HJEMMESIDERNE ELLER FRA HP, DETS MODERSELSKABER, DATTERSELSKABER ELLER ANDRE TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER ELLER DERES LEVERANDØRER, (ELLER DE RESPEKTIVE FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER REPRÆSENTANTER FOR SÅDANNE JURIDISKE PERSONER) (SAMLET "HP PARTERNE"), VIL SKABE EN GARANTI. HP FRASKRIVER SIG ALLE RETSBESTEMTE ERSTATNINGER.


Ansvarsbegrænsning

INGEN AF HP-PARTERNE VIL UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR (A) NOGEN INDIREKTE, SPECIEL, FØLGEMÆSSIG, PØNAL ELLER PRÆVENTIV ERSTATNING ELLER (B) NOGEN ERSTATNING OVERHOVEDET, DER OVERSTIGER ETHUNDREDE AMERIKANSKE DOLLARS (100,00 USD) (INKLUSIVE OG UDEN BEGRÆNSNING, SOM FØLGE AF TAB AF INDTÆGTER, TAB AF FORTJENESTE, TAB AF GOODWILL, TAB AF BRUG, DRIFTSFORSTYRRELSE ELLER ANDRE INDIREKTE TAB), DER STAMMER FRA ELLER ER KNYTTET TIL HP-HJEMMESIDERNE (INKLUSIVE OG UDEN BEGRÆNSNING BRUG, MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE ELLER RESULTATERNE VED BRUG AF HP- HJEMMESIDERNE), HVAD ENTEN EN SÅDAN ERSTATNING ER BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING, LOV ELLER ANDEN JURIDISK TEORI, OGSÅ SELVOM EN HP-PART ER BLEVET INFORMERET OM (ELLER BURDE HAVE KENDT TIL) MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN ERSTATNING.


Eksklusioner og begrænsninger

Nogle jurisdiktioner tillader ikke eksklusion af visse garantier eller begrænsning eller udelukkelse af ansvar for visse skader. Følgelig vil nogle af ovennævnte ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger muligvis ikke gælde for dig. Såfremt en HP-part i henhold til gældende lov ikke må fraskrive sig nogen underforstået garanti eller begrænse sit ansvar, vil anvendelsesområdet for og varigheden af en sådan garanti og omfanget af HP- partens ansvar være den minimalt tilladte i henhold til den gældende lov.


Andre aftaler: software, ydelser eller adgang

HP kan levere produkter (såsom hardware eller software), ydelser (såsom hardwarevedligeholdelse eller -reparation eller softwarevedligeholdelse, -installation eller -uddannelse) eller adgang til HP-Hjemmesiderne i henhold til vilkårene i en separat aftale mellem Dig og HP (hver især en "Anden Aftale"). HP’s forpligtelser vedrørende produkter, ydelser eller adgang, som HP gør tilgængelige for dig i henhold til en Anden Aftale, vil udelukkende være reguleret af den Anden Aftale, som det pågældende produkt eller tjenesteydelsen er omfattet af, og disse Vilkår skal ikke anses for eller fortolkes som en ændring af vilkårene i sådanne Andre Aftaler.


For eksempel er brugen af software, som du får adgang til at downloade fra HP-Hjemmesiderne ("Software") omfattet af vilkårene i den eventuelle slutbrugerlicensaftale, som følger med eller er inkluderet i Softwaren ("Licensaftale"). Du må ikke installere nogen Software, som ledsages af eller indeholder en Licensaftale, medmindre du forinden har accepteret vilkårene i Licensaftalen. Hvis der ikke følger nogen slutbrugerlicensaftale med eller en sådan ikke er inkluderet i Softwaren, anses den pågældende Software for at være Materialer i henhold til nærværende aftale, og disse Vilkår vil gælde for din brug af en sådan Software. YDERLIGERE GENGIVELSE ELLER VIDEREFORHANDLING AF SOFTWARE ER UDTRYKKELIGT FORBUDT, MEDMINDRE EN SÅDAN GENGIVELSE ELLER VIDEREFORHANDLING ER UDTRYKKELIGT TILLADT I DEN LICENSAFTALE, DER FØLGER MED ELLER ER INKLUDERET I DEN PÅGÆLDENDE SOFTWARE.


Ændringer af HP-Hjemmesiderne

HP forbeholder sig ret til at ændre, suspendere eller nedlægge HP-Hjemmesiderne til enhver tid uden forudgående varsel. For eksempel kan HP til enhver tid foretage ændringer af Materialer og/eller Ydelser eller af produkter og priser i forbindelse hermed uden forudgående varsel. Materialerne og Ydelserne kan være forældede, og HP forpligter sig ikke på nogen måde til at opdatere Materialerne og Ydelserne. Informationer på en Hjemmeside kan omhandle produkter, programmer eller ydelser, som ikke er tilgængelige i dit land. Kontakt din lokale HP-kontaktperson for oplysninger vedrørende produkter, programmer og ydelser, som kan være tilgængelige for dig.


Brugerbidrag

Visse områder af HP-Hjemmesiderne (f.eks. chat rooms eller kundebedømmelser og anmeldelsesområder) kan give dig lov til at indsende feedback, information, data, tekst, software, musik, lyd, fotografier, grafik, video, meddelelser eller andre materialer (hver især et "Brugerbidrag"). Ved at indsende et Brugerbidrag giver du HP en uigenkaldelig, evig, overdragelig, ikke-eksklusiv, betalt, verdensomfattende licens (med underlicens på adskillige niveauer) til at (a) bruge, distribuere, gengive, ændre, tilpasse, offentliggøre, oversætte, offentligt fremføre og offentligt vise dine Brugerbidrag (eller ændringer heraf), helt eller delvist, i ethvert format eller medie, som er kendt på nuværende tidspunkt, eller som udvikles senere, og at (b) bruge (og give andre lov til at bruge) dit Brugerbidrag på enhver måde og til ethvert formål (inklusive og uden begrænsning kommercielle formål), som HP ud fra eget skøn anser for passende (inklusive og uden begrænsning helt eller delvist at integrere dit Brugerbidrag eller enhver ændring heraf i en teknologi, et produkt eller en ydelse). HP forbeholder sig ret til at vise reklamer i forbindelse med Brugerbidrag og til at anvende Brugerbidrag til reklame- og salgsfremmende formål. HP kan, men er ikke forpligtet til på forhånd at screene Brugerbidrag eller overvåge ethvert område af HP-Hjemmesiderne, hvorigennem der kan indsendes Brugerbidrag. Du indvilliger i, at du alene er ansvarlig for alle dine Brugerbidrag. HP er ikke forpligtet til at hoste, vise eller distribuere nogen Brugerbidrag på eller via HP- Hjemmesiderne og kan til enhver tid og uanset årsag fjerne eller afvise Brugerbidrag. HP er ikke ansvarlig for nogen form for tab, tyveri eller beskadigelse af nogen Brugerbidrag. HP ønsker ikke at modtage nogen Brugerbidrag, der er fortrolige. Du forstår og indvilliger i, at alle Brugerbidrag vil blive anset som ikke-fortrolige og ikke-proprietære, og at HP frit kan offentliggøre dit Brugerbidrag til en tredjepart uden at modtageren bliver pålagt en fortrolighedsforpligtelse. HP garanterer ikke, at du via HP eller en tredjepart vil have nogen mulighed for at redigere eller slette Brugerbidrag, som du har indsendt.


Ved at indsende Brugerbidrag erklærer og garanterer du, at:

  (a) du er mindst 13 år gammel,

  (b) du ejer alle rettigheder til dine Brugerbidrag (inklusive og uden begrænsning alle rettigheder til lyd, video eller digital optagelse og fremførelse, som er indeholdt i dine Brugerbidrag), eller at du alternativt har opnået alle nødvendige rettigheder i dine Brugerbidrag, så du kan give HP de heri beskrevne rettigheder til dine Brugerbidrag,

  (c) du har betalt eller vil betale alle licensgebyrer, godkendelsesgebyrer og andre økonomiske forpligtelser af nogen art, der måtte opstå fra enhver brug eller kommerciel udnyttelse af dine Brugerbidrag,

  (d) du er den person, der er afbilledet og/eller høres i dine Brugerbidrag, eller at du alternativt har opnået tilladelse fra alle personer (inklusive samtykke fra forældre eller værger til alle personer under 18 (atten) år), som optræder og/eller høres i dine Brugerbidrag, til at give HP de heri beskrevne rettigheder,

  (e) dine Brugerbidrag ikke krænker en tredjeparts ophavsret, varemærke, patent, forretningshemmelighed eller anden immaterialret, ret til privatlivet eller nogen anden juridisk eller moralsk rettighed,

  (f) at du frivilligt indvilliger i at frasige dig alle "moralske rettigheder", som du måtte have i dit Brugerbidrag,

  (g) at ingen af informationerne i dit Brugerbidrag så vidt du ved er falske, unøjagtige eller vildledende,

  (h) dit Brugerbidrag ikke krænker nogen lov (inklusive, men ikke begrænset til, dem, der regulerer eksportkontrol, forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence, antidiskrimination eller falsk reklame),

  (i) dit Brugerbidrag ikke er og ikke med rimelighed kan anses for at være ærekrænkende, injurierende, hadsk, racemæssig, etnisk, religiøst eller på anden måde fordomsfuld eller krænkende, ulovligt truende eller ulovligt chikanerende over for en enkeltperson, et partnerskab eller en virksomhed, vulgær, pornografisk, obskøn, eller krænkende for andres privatliv,

  (j) du ikke fik og ikke vil få nogen godtgørelse eller modydelse af en tredjepart for at indsende dit Brugerbidrag,

  (k) dit Brugerbidrag ikke omfatter materialer fra en tredjeparts hjemmeside eller adresser, e-mailadresser, kontaktoplysninger eller telefonnumre (ud over dine egne),

  (l) dit Brugerbidrag ikke indeholder nogen virusser, orme, spyware, adware eller andre eventuelt ødelæggende programmer eller filer,

  (m) dit Brugerbidrag ikke indeholder nogen informationer, som du anser for fortrolige, proprietære eller personlige og

  (n) dit Brugerbidrag ikke indeholder eller udgør nogen uanmodede eller uautoriserede reklamer, salgsfremmende materialer, junk mail, spam, kædebreve, pyramidespil eller nogen anden form for henvendelser.

Links til tredjeparts hjemmesider

Links på HP-Hjemmesiderne til tredjeparts hjemmesider er udelukkende medtaget af hensyn til dig. Hvis du bruger disse links, forlader du HP-Hjemmesiderne. HP er ikke forpligtet til at gennemgå sådanne tredjeparts hjemmesider, kontrollerer ikke sådanne tredjeparts hjemmesider og er ikke ansvarlig for sådanne tredjeparts hjemmesider (eller produkter, ydelser eller indhold, som er tilgængelig via disse). HP godkender og indestår ikke for sådanne tredjeparters hjemmesider, informationer, software, produkter, ydelser eller materialer, der findes på dem, eller for de resultater, der måtte opnås ved at anvende dem. Hvis du beslutter at besøge et af de tredjeparts-hjemmesider, der er links til fra HP-Netværket, sker det helt på eget ansvar.


Links til denne Hjemmeside

Du kan oprette links til denne Hjemmeside fra andre hjemmesider, men kun i overensstemmelse med følgende vilkår og under overholdelse af alle gældende love.


Uden HP's skriftlige tilladelse til andet gælder følgende for en hjemmeside, der linker til denne Hjemmeside:

  (a) det kan linke til, men må ikke gengive nogen Materialer (inklusiv et hvilket som helst HP logoer)

  (b) det må ikke oprette et browser- eller rammemiljø omkring nogen Materialer

  (c) det må ikke antyde, at HP støtter den pågældende hjemmeside eller nogen produkter, ydelser eller indhold, der er tilgængelige via den pågældende hjemmeside

  (d) det må ikke vildlede om sit forhold til HP

  (e) det må ikke fremlægge falske eller vildledende informationer om HP, deres produkter eller deres ydelser

  (f) det må ikke rumme indhold, der kan tolkes som usmageligt, krænkende eller kontroversielt og

  (g) det må kun rumme indhold, der er egnet for alle aldersgrupper.

Varemærker

HP, COMPAQ og alle andre navne på produkter eller ydelser eller slogans eller logoer på HP-Hjemmesiderne er varemærker tilhørende HP og deres leverandører eller licensgivere og må ikke kopieres, efterlignes eller bruges, helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra HP eller den relevante varemærkeindehaver. Ejerskab til alle sådanne varemærker og den goodwill, der er forbundet hermed, forbliver hos HP eller den relevante varemærkeindehaver. Du må ikke anvende nogen metatags eller anden "skjult tekst", der anvender HP's navne, varemærker eller navne på HP´s produkter eller ydelser uden HP's forudgående skriftlige tilladelse. Endvidere udgør Hjemmesidens udseende og atmosfære (inklusive alle sidehoveder, brugerdefineret grafik, knapikoner og scripts) et servicemærke, varemærke og/eller emballage, som tilhører HP, og må ikke kopieres, efterlignes eller bruges (helt eller delvist) uden HP's forudgående skriftlige tilladelse. Henvisning til produkter, ydelser, processer eller andre informationer ved firmanavn, varemærke eller på anden vis udgør eller indebærer ikke HP's anerkendelse, sponsorat eller anbefaling deraf.


Uden at begrænse de generelle bestemmelser i det foregående:

  (a) Microsoft, Windows og Windows Vista er enten amerikansk registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande og

  (b) Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Core Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, ViiV Inside, vPro Inside, Xeon og Xeon Inside er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande.

Begrænsede rettigheder for den amerikanske regering

Alle Materialer, der downloades af eller på vegne af USA, deres myndigheder og/eller institutioner ("Amerikansk regering"), er underlagt bestemmelserne i FAR 12.211 - "Tekniske data" og FAR 12.212 - "Computer software" eller klausuler, der giver HP lignende beskyttelse i DFARS eller andre myndighedsspecifikke bestemmelser.


Internationale spørgsmål og eksportanliggender

HP administrerer denne Hjemmeside fra sit kontor i Palo Alto, Californien. HP udsteder ingen garantier for, at HP-Hjemmesiderne er egnede eller tilgængelige til brug uden for USA, og adgang til HP-Hjemmesiderne fra områder, hvor deres indhold er ulovligt eller begrænset, er forbudt. Hvis du vælger at besøge HP-Hjemmesiderne fra et sted uden for USA, gøres det på eget initiativ, og du er selv ansvarlig for at overholde gældende lovgivning. Du accepterer at overholde alle Handelsministeriets og alle andre amerikanske eller udenlandske institutioner og myndigheders restriktioner og bestemmelser for eksport og reeksport i forbindelse med din brug af HP-Hjemmesiderne, og ikke i strid med nogen love at overføre eller tillade overførsel af nogen Materialer til et forbudt land. Navnlig, men uden begrænsning, må Materialerne ikke i strid med lovgivningen eksporteres eller reeksporteres til (a) lande under amerikansk embargo eller (b) nogen på det amerikanske Finansministeriums liste over Særligt Udpegede Statsborgere eller det amerikanske Handelsministeriums "Table of Deny Orders". Ved at bruge Materialer, der er omfattet af sådanne restriktioner og bestemmelser, viser og garanterer du, at du ikke befinder dig i, er under kontrol af eller er statsborger eller indbygger i et sådant land eller står på en sådan liste.


Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare HP-Parterne og holde dem skadesløs i forhold til alle krav, ansvar, erstatningskrav, skader, tab, omkostninger, udgifter eller gebyrer (inklusive rimelige advokatsalærer), som disse parter måtte pådrage sig som følge af eller hidrørende fra overtrædelser af disse Vilkår begået af dig (eller enhver, der bruger din konto). HP forbeholder sig ret til påtage sig det eksklusive forsvar mod og kontrollen med alle forhold, hvor du ellers skal yde skadesløsholdelse, og i så fald accepterer du at samarbejde med HP's forsvar mod sådant krav.


Elektronisk kommunikation

Når du besøger Hjemmesiden eller sender e-mails til HP, kommunikerer du med HP elektronisk. Vi kan svare dig via e-mail eller ved at lægge meddelelser ud på Hjemmesiden. Du indvilliger i, at alle sådanne meddelelser, offentliggørelser og anden kommunikation, som HP giver dig elektronisk, opfylder alle juridiske krav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig.


Generelt

Disse Vilkår udgør sammen med alle yderligere vilkår, som du accepterer, når du anvender særlige elementer på HP-Hjemmesiderne, den fuldstændige og eksklusive og endelige erklæring om aftalen mellem dig og HP vedrørende indholdet heri, og træder i stedet for alle tidligere aftaler eller forhandlinger mellem dig og HP vedrørende indholdet. HP-Parterne støtter ret på de bestemmelser i disse Vilkår for så vidt angår dem, der omtaler dem. Disse Vilkår og forholdet mellem dig og HP skal reguleres af staten Californiens lovgivning, som den gælder for aftaler, der helt og holdent udfærdiges, indgås og gennemføres i Californien af californiske indbyggere, uanset, hvor din bopæl faktisk er beliggende. Alle retssager, der skyldes eller vedrører disse Vilkår eller din brug af HP-Hjemmesiderne, skal anlægges ved forbunds- eller statsdomstolene i Santa Clara County, Californien, og du underkaster dig hermed uigenkaldeligt disse domstoles enekompetence til sådanne formål. HP's undladelse af at udøve eller håndhæve rettigheder eller bestemmelser i disse Vilkår skal ikke udgøre et afkald på sådan ret eller bestemmelse. Hvis en kompetent domstol finder nogen bestemmelse i disse Vilkår ugyldig, accepterer du alligevel, at domstolen bør bestræbe sig på at gøre HP's og dine hensigter gældende som afspejlet i bestemmelsen, og at de andre bestemmelser i disse Vilkår forbliver fuldt og uomtvisteligt i kraft. Overskrifterne over afsnittene i disse Vilkår er kun indsat for overskuelighedens skyld og har ingen juridisk eller kontraktmæssig virkning. Disse Vilkår skal forblive fuldt og uomtvisteligt i kraft, uanset om du ophører med at bruge HP-Hejmmesiderne. Disse Vilkår vil blive fortolket uden nogen streng udlægning for eller imod dig eller HP. Disse Vilkår, og alle rettigheder og licenser i henhold hertil, må ikke overføres eller overdrages af dig, men kan overdrages af HP uden begrænsning.


Ændringer af disse Vilkår

HP kan ud fra eget skøn ændre disse Vilkår fra tid til anden. HP vil lægge meddelelse om sådanne ændringer ud på den relevante Hjemmeside. Hvis du har indsigelser mod sådanne ændringer, er din eneste mulighed at stoppe med at bruge HP-Hjemmesiderne. Fortsat brug af HP-Hjemmesiderne efter meddelelse om sådanne ændringer betyder, at du accepterer ændringerne, og at du er indforstået med at være bundet af de vilkår og betingelser, som ændringerne indebærer. Visse bestemmelser i disse Vilkår kan være afløst af juridiske meddelelser, der udtrykkeligt har den betegnelse, eller vilkår placeret på særlige sider på HP-Hjemmesiderne, og i de tilfælde skal den juridiske meddelelse, der udtrykkeligt har den betegnelse, eller vilkåret anses for at være indbefattet i disse Vilkår og erstatte bestemmelsen(erne) i disse Vilkår, som er udpeget til at blive afløst.


Ændret september 2008

Links vedr. Vilkår for anvendelse:

Brug af HP-hjemmesider

Adgang

Forbudt brug

Ophør

Ansvarsfraskrivelser

Ansvarsbegrænsning

Eksklusioner og begrænsninger

Andre aftaler: software, ydelser eller adgang

Ændringer af HP-Hjemmesiderne

Brugerbidrag

Links til tredjeparts hjemmesider

Links til denne Hjemmeside

Varemærker

Begrænsede rettigheder for den amerikanske regering

Internationale spørgsmål og eksportanliggender

Skadesløsholdelse

Elektronisk kommunikation

Generelt

Ændringer af disse Vilkår