HP privaatsusavaldus

 •  

  Meie privaatsuspõhimõtted

   

  Meie programm põhineb vastutusel ja oleme pühendunud järgmistele põhimõtetele, mis tuginevad rahvusvaheliselt tunnustatud raamistikele ja privaatsuse ning andmekaitse põhimõtetele.

 •  

  Rahvusvahelistes privaatsusprogrammides osalemine

   

  Kuna tegemist on ülemaailmse ettevõttega, siis on võimalik, et teave, mida annate, võidakse edastada HP üksustele üle maailma ja nad võivad sellele juurde pääseda käesoleva privaatsusavalduse kohaselt ja järgmiste rahvusvaheliste privaatsusprogrammide alusel.


  EL-I JA USA ANDMEKAITSERAAMISTIK PRIVACY SHIELD

  HP järgib ELi-USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield, mille on kehtestanud USA kaubandusministeerium ning mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikidest isikuandmete kogumist, kasutamist ja säilitamist.HP on kinnitanud, et järgib raamistiku Privacy Shield põhimõtteid, mis puudutavad teavitamist, valikut, vastutust edastamise eest, turvet, andmete terviklikkust ja eesmärgi piirangut, juurdepääsu ja hüvitusmeetmeid, nõustamist ja vastutust.Kui selle privaatsuspoliitika ja raamistiku Privacy Shield põhimõtete vahel esineb vastuolusid, kehtivad raamistiku Privacy Shield põhimõtted.Lisateavet programmi Privacy Shield kohta ja meie tõenduse lehe leiate saidilt www.privacyshield.govmitte-HP veebisait.


  ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtete kohaselt kohustub HP lahendama kaebusi teie privaatsuse ja meiepoolse teie isikuandmete kogumise või kasutamise kohta.Euroopa Liidu isikud, kellel on küsimusi või kaebusi selle privaatsuspoliitika kohta, peaksid võtma kõigepealt ühendust HP-ga asukohas: HP PRIVACY OFFICE


  HP on lisaks võtnud kohustuse edastada lahendamata privaatsuse teemalised kaebused ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtete alusel asutusele BBB EU PRIVACY SHIELD, mis on alternatiivne mittetulundusühingust vaidluste lahendaja asukohaga Ameerika Ühendriikides ning allub organisatsioonile Council of Better Business Bureaus.Kui teie kaebusele õigeaegselt ei reageerita või kui teie kaebust rahuldavalt ei käsitleta, siis minge aadressile www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/mitte-HP veebisait lisateabe saamiseks ja kaebuse esitamiseks.


  Kui teie kaebust eelmainitud kanalite kaudu ei lahendata, võib teil piiratud tingimustel olla võimalus algatada siduv vahekohtumenetlus paneeli Privacy Shield Panel ees.


  HP allub USA Federal Trade Commissioni või muude USA volitatud täitevasutuste uurimis- ja jõustamisvolitustele.

  *Konkreetsed USA-s asuvad HP ettevõtted, mis ELi-USA andmekaitseraamistikus osalevad, on muu hulgas järgmised.Compaq Information Technologies, LLC;Computer Insurance Company;Gram, Inc.;Handspring Corporation;Hewlett-Packard Company Archives LLC;Hewlett-Packard Development Company, L.P.;Hewlett-Packard Enterprises, LLC;Hewlett-Packard Products CV 1, LLC;Hewlett-Packard Products CV 2, LLC;Hewlett-Packard World Trade, LLC;HP Federal LLC;HP Inc.;HP WebOS, LLC;HPI Bermuda Holdings LLC;HPI Brazil Holdings LLC;HPI CCHGPII LLC;HPI CCHGPII Sub LLC;HPI Federal LLC;HPI J1 Holdings LLC;HPI J2 Holdings LLC;HPI Luxembourg LLC;HPQ Holdings, LLC;Indigo America, Inc.;Palm Latin America, Inc.;Palm South America, LLC;Palm Trademark Holding Company, LLC;Palm, Inc.;Shoreline Investment Management Company;ja Tall Tree Insurance Company.


  Privacy BBB OnLinemitte-HP veebisait


  Siduv kontsernisisene eeskiri

  HP on kehtestanud ka siduva kontsernisisese eeskirja (BCR), mille on kiitnud heaks enamik andmekaitseregulaatoreid EMP-s ja Šveitsis ja mis jõustus 2011. aasta juunist. BCR tagab EMP-st pärinevate isikuandmete piisava kaitse, kui mõni HP ülemaailmne üksus neid töötleb.Kui HP edastab EL-ist isikuandmeid, siis toimub see kinnitatud BCR-i ja lepingu näidistingimuste alusel, mille on kiitnud heaks Euroopa andmekaitseasutused.Lisateavet meie BCR-i kohta leiate siit.


  Apeci piiriülesed privaatsusreeglid

  HP on saanud organisatsioonilt TRUSTe APECi privaatsusemärgise, mis tähendab, et käesolev privaatsusavaldus ja meie tegevuspraktika on kontrollitud ja vastab TRUSTe programmile, mida saab vaadata valideerimislehel, klõpsates TRUSTe märgist.Käesolevas avalduses kirjeldatud HP privaatsust puudutav tegevuspraktika vastab APECi piiriülestele privaatsusreeglitele süsteemile (CBPR), sealhulgas läbipaistvust, usaldusväärsust ja kogutavaid isikuandmeid puudutavate reeglite osas.Piiriüleste privaatsusreeglite sertifikaat ei hõlma infot, mida võidakse koguda kolmanda osapoole platvormidelt allalaaditava tarkvara kaudu.

  Kui teil on küsimusi privaatsuse või andmekasutuse kohta seoses HP APECi sertifikaadiga, millele meie pole suutnud rahuldavalt vastata, võtke ühendust organisatsiooniga TRUSTe.


  TRUSTe privaatsussertifikaatmitte-HP veebisait
 •  

  Kuidas andmeid kasutame

   

  Kogume ja kasutame isikuandmeid teie ja HP suhete haldamiseks ning teie paremaks teenindamiseks, isikupärastades teie kogemuse ja suhtluse meiega.Näited selle kohta, kuidas teie andmeid kasutada võime, on muu hulgas järgmised.


  Kliendikogemus

  Teile sujuva kliendikogemuse pakkumine, säilitades täpseid kontakt- ja registreerimisandmeid, pakkudes põhjalikku kliendituge, tooteid, teenuseid ja funktsioone, mis võivad teid huvitada ja võimaldada teil võistlustel ja uuringutes osalemist.Kasutame teie andmeid ka isikupärase kogemuse pakkumiseks, teie HP teenuste ja suhtluse isikupärastamiseks ja soovituste koostamiseks teie HP teenuste kasutuse põhjal.


  Tehingutoetus

  Aitame teil teha meie toodete ja teenustega tehinguid ja tellimusi, hallates teie kontot, töödeldes makseid, korraldades saadetisi ja kohaletoimetamisi ning hõlbustades remonti ja tagastusi.


  Tootetugi ja arendus

  Täiustame oma toodete, lahenduste, teenuste ja kasutajatoe tulemuslikkust ja toimimist, sh garantiituge ja õigeaegseid püsivara ning tarkvara värskendusi ja märguandeid, et tagada seadme või teenuse jätkuv toimimine.


  Haldusteemaline suhtlus

  Teiega HP teenuste teemal suhtlemine.Näited haldusteemalisest suhtlusest võivad hõlmata vastuseid teie päringutele või taotlustele, teenuste osutamise või garantiiga seotud suhtlust, ohutuse huvides tagasivõtmise teateid või ettevõtte uudiseid seoses ühinemiste, ülevõtmiste või loovutamistega.


  Turve

  Meie veebisaitide, toodete, funktsioonide ja teenuste terviklikkuse ja turbe tagamine ning ohtude, pettuse või muu teie andmeid ohustava kuritegeliku või pahatahtliku tegevuse vältimine ja tuvastamine.Kui meiega suhtlete, rakendame mõistlikke meetmeid teie isiku tuvastamiseks, nt küsime parooli ja kasutajatunnust enne juurdepääsu andmist teie isikuandmetele.Võime kasutada ka täiendavaid turbemeetmeid, näiteks CCTV-d, oma füüsiliste asukohtade kaitsmiseks.


  Äritegevus

  Tavapärase äritegevusega tegelemine, muu hulgas värbamine, teie isiku kontrollimine, krediidiotsuste tegemine, kui taotlete krediiti, ärialane uurimistöö ja analüüs, ettevõtte aruandlus ja juhtimine, personali koolitamine ja kvaliteedi tagamise eesmärgid (mis võib hõlmata meie klienditoe telefonikõnede jälgimist või salvestamist) ning teavitamine.


  Uurimistöö ja uuendused

  Uute toodete, funktsioonide ja teenuste väljatöötamine, kasutades uurimis- ning arendustööriistu ja hõlmates andmeanalüüsi tegevusi.

  Reklaamimine

  Isiklike kampaaniapakkumiste edastamine (teie privaatsuseelistuste) kohaselt ja muudel valitud partnerite veebisaitidel (nt võite näha partneri veebisaidil hiljuti HP veebisaidil vaadatud toote reklaami).Sellega võib kaasneda automaatsete andmekogumistööriistade kasutamine.Võime jagada mõningaid teie andmeid ka turundusteenuse osutajate ja digitaalturunduse võrkudega, et näidata reklaame, mis võivad teile huvi pakkuda.Lisateabe saamiseks lugege jaotist Kuidas HP automaatseid andmekogumistööriistu kasutab.


  Seaduse järgimine

  Kehtivate seaduste, määruste, kohtumääruste, valitsuse ja täitevasutuste nõuete järgimine meie teenuste ja toodete nõuetekohaseks toimimiseks ning meie, meie kasutajate ja klientide kaitsmiseks ning kliendivaidluste lahendamiseks.


  Vt meie andmekogumise ja -kasutuse tabelist lühijuhendit selle kohta, kuidas kogutavaid andmeid kasutame.

 •  

  Milliseid andmeid kogume

   

  Isikuandmed on igasugused andmed, mis viitavad teie isikule või mille alusel on teie isikut võimalik otseselt või kaudselt tuvastada.Võime koguda teie isikuandmeid HP teenuste kasutamise kaudu või vestlustest või kirjavahetusest HP esindajatega.


  Isikuandmed, mida teilt kogume, olenevad meievahelise suhtluse iseloomust või kasutatavatest HP teenustest, kuid need võivad hõlmata järgmist.


  Teave, mida otseselt edastate

  • Kontaktandmed – võime koguda isiklikke ja/või ettevõtte kontaktandmeid, muu hulgas teie eesnimi, perekonnanimi, postiaadress, telefoninumber, faksi number, meiliaadress ja muud sarnased kontaktandmed.
  • Makseandmed – kogume andmeid, mis on vajalikud maksete töötlemiseks ja pettuste vältimiseks, muu hulgas krediit-/deebetkaartide numbrid, turvakoodi numbrid ja muu seonduv arveldusteave.
  • Kontoandmed – kogume teavet nagu HP teenuste ostmise või nende kasutajaks registreerumise viis, teie tehingute, arvelduste ja kasutajatoe ajalugu, kasutatavad HP teenused ja kõik muu loodava kontoga seonduv.
  • Asukohaandmed – võime koguda geograafilise asukoha andmeid, kui aktiveerite asukohapõhised teenused või kui otsustate toote registreerimise ajal asukohaga seotud teavet anda.
  • Turbeõiguste andmed– kogume kasutajate ID-sid, paroole, paroolivihjeid ja muid sarnaseid turbeandmeid, mis on vajalikud HP kontode autentimiseks ja neile juurdepääsemiseks.
  • Demograafilised andmed – võime koguda või hankida muudelt osapooltelt teatud demograafilisi andmeid, muu hulgas riik, sugu, vanus, eelistatud keel, üldine haridus- ja tööalane taust ning üldised tööalaste huvide andmed.
  • Eelistused – kogume andmeid teie eelistuste ja huvide kohta, mis on seotud meie toodete, teenuste (siis, kui meile neist räägite või kui tuletame need andmete põhjal, mis meil teie kohta on) ja selle kohta, kuidas soovite meilt teavet saada.
  • Suhtlusmeedia andmed – võime pakkuda suhtlusmeedia funktsioone, mis võimaldavad teil jagada teavet teie suhtlusvõrkudega ja suhelda meiega mitmesugustel suhtlusmeedia saitidel.Kui neid funktsioone kasutate, võidakse selle põhjal koguda või jagada teie kohta andmeid, olenevalt funktsioonist.Soovitame teil vaadata üle privaatsuspoliitikad ja sätted suhtlusmeedia saitidel, mida kasutate, et mõistaksite kindlasti, milliseid andmeid võidakse nendel saitidel koguda, kasutada ja jagada.
  • Muu kordumatu tuvastav teave – näited muu kordumatu teabe kohta, mida võime teilt koguda, on muu hulgas toodete seerianumbrid, teave, mida annate isikliku suhtluse, veebi, telefoni või meili kaudu meie teeninduskeskustele, kasutajatoele või muudele klienditoe kanalitele, teie vastused kliendiküsitlustele või võistlustele või lisateave, mida olete meile andnud HP teenuste osutamise hõlbustamiseks ja teie päringutele vastamiseks.Kui taotlete kiirkrediiti, siis võime küsida teilt täiendavaid isikuandmeid, nt töötasu, isikukoodi, panga-/arvelduskonto andmeid ja muid andmeid (nt krediidiinfo asutustelt) autentimiseks ja krediidivõime kontrollimiseks.

  Te ei pea meie küsitud isikuandmeid jagama, kuid kui otsustate neid mitte jagada, siis mõnikord ei saa me pakkuda teile HP teenuseid, teatud erifunktsioone või reageerida tulemuslikult teie päringutele.


  Teave, mida kogutakse automaatselt HP teenuste kasutamise kohta


  • Toote kasutuse andmed – kogume andmeid toote kasutuse kohta, nt prinditud lehed, printimisrežiim, kasutatav kandja, tindi või tooneri kaubamärk, prinditud failitüüp (PDF, JPG jne), printimiseks kasutatud rakendus (Word, Excel, Adobe Photoshop jne), failisuurus, ajatempel ja muude printimistarvikute kasutus ning olek.Me ei skanni ega kogu ühegi faili sisu või teavet, mida mõnes rakenduses kuvada võidakse.
  • Seadme andmed – kogume teie arvuti, printeri ja/või seadme kohta andmeid nagu operatsioonisüsteem, mälu hulk, piirkond, keel, ajavöönd, mudeli number, esmakordse käivitamise kuupäev, seadme vanus, seadme valmistamise kuupäev, brauseri versioon, arvuti tootja, ühendusport, garantii olek, kordumatud seadme ainuidentifikaatorid, reklaami identifikaatorid ja täiendavad tehnilised andmed, mis on toodete lõikes erinevad.
  • Rakenduse andmed – kogume HP rakendustega seotud andmeid nagu asukoht, keel, tarkvaraversioonid, andmete jagamise valikud ja värskendamise andmed.
  • Toimivuse andmed – printimissündmused, funktsioonid ja kasutatavad märguanded, nt tindi lõppemise hoiatused, fotokaartide, faksi, skannimise, sardveebiserveri kasutamine ja tehniline lisateave, mis on toodete lõikes erinev.
  • Veebisaidi sirvimisandmed – kogume andmeid HP veebisaitide külastuste ja teie tegevuste kohta nendel saitidel, rakenduste või veebisaitide kohta, mida pakub meie nimel mõni muu ettevõte, sh sisu (ja reklaamid), mida vaatate ja millega toiminguid teete, veebisaidi aadress, millelt saabusite, ja muud klõpsuvooga seotud tegevused (nt lehed, mida vaatate, lingid, mida klõpsate või millised kaubad olete ostukorvi lisanud).Osa sellest teabest kogutakse meie automaatsete andmekogumistööriistade abil, mille hulka kuuluvad küpsised, veebimajakad ja manustatud veebilingid.Lisateabe saamiseks lugege jaotist Kuidas HP automaatseid andmekogumistööriistu kasutab.
  • Anonüümsed või koondandmed – võime koguda anonüümseid vastuseid küsitlustele või anonüümseid ja koondandmeid meie HP teenuste kasutamise kohta.Töö käigus võime kasutada teie andmete puhul ka tuvastuse eemaldamise või pseudonüümide rakendamise protsessi, et muuta teie tuvastamine nende andmete kasutamisel olemasoleva tehnoloogiaga mõistlikult ebatõenäoliseks.

  Muudest allikatest saadud andmed


  Võime hankida andmeid muudest allikatest, mida peame usaldusväärseks ja mis on avalikult või tasu eest saadaval.Selliste andmete hulka võivad kuuluda isikuandmed, nagu teie nimi, aadress, meiliaadress, eelistused, huvid ja teatud demograafilised andmed.Näiteks võidakse isikuandmeid koguda, kui sisenete meie rakendustesse suhtlusmeedia sisselogimisandmetega (nt logite meie rakendustesse sisse Facebooki või muu suhtlusmeedia sisselogimisandmetega).Peamised andmed, mida saame, võivad oleneda teie suhtlusvõrgu konto privaatsuse sätetest.Lisaks, kui ostate HP partnerilt HP teenuseid, võime teie ostu kohta sellelt partnerilt teatud andmeid saada.Vajaduse korral võime saada seoses krediidiotsuste tegemisega andmeid ka pettuste vältimise agentuuridelt või krediidiinfo agentuuridelt.


  Teatud HP teenuste osutamiseks ettevõtte tasandil võib teie ettevõtte vastav üksus (nt teie IT-osakonna töötaja) HP-le teie ettevõtte kontaktandmeid edastada.Kui vaja, võime oma korruptsioonivastase järelevalve programmi raames kasutada teie või teie tööandja antud andmeid koos avalike ja muude veebipõhiste ning ühenduseta allikate andmetega ärikontaktide tausta kontrollimiseks.


  Saame mitteisiklikke andmeid, nt koondandmeid või mittetuvastavaid demograafilisi/profiiliandmeid ka muudest allikatest, nt ettevõtete andmeid, analüüsi ja tarkvara teenusena pakkuvatest ettevõtetest.


  Andmete täpsuse tagamiseks ja suurepärase kliendikogemuse tagamiseks, pakkudes teile paremaid isikupärastatud teenuseid, sisu, turundust ja reklaame, võime eelmainitud erinevatest allikatest saadud andmeid ühendada või kombineerida.Näiteks võime võrrelda kommertsallikatest saadud geograafilisi andmeid meie automaatsete andmekogumistööriistadega kogutud IP-aadressiga teie üldise geograafilise piirkonna tuletamiseks.Teabe saab siduda ka ainuidentifikaatori (nt küpsise või kontonumbri) kaudu.

 •  

  Laste privaatsus

   

  HP ei kogu lastelt teadlikult andmeid, nagu kohalik seadus ette näeb, ega suuna oma veebisaite või mobiilirakendusi lastele.

 •  

  Kuidas tagame teie andmete turvalisuse

   

  Rakendame lubamatu juurdepääsu või avaldamise vältimiseks ning teie andmete sobiliku kasutamise tagamiseks mõistlikke ja sobilikke füüsilisi, tehnilisi ja haldusprotseduure meie kogutava ja töödeldava teabe kaitsmiseks.HP hoiab andmeid seadusega nõutaval ja lubatud viisil ja seni, kuni andmetel on olemas seaduslik äriline eesmärk.


  Tundlike andmete (nt finantsandmete) kogumisel, edastamisel või säilitamisel kasutame mitmesuguseid täiendavaid turbetehnoloogiaid ja -protseduure, et aidata kaitsta teie isikuandmeid lubamatu juurdepääsu, kasutamise või avaldamise eest.Väga konfidentsiaalse teabe (nt krediitkaardi numbri või parooli) edastamisel Interneti kaudu kaitseme seda krüptimise teel, kasutades näiteks uuemaid transpordikihi turvalisuse (TLS) protokolli versioone.


  Reaalajas maksete töötlemise raames tellime ka pettuste haldamise teenuseid.See teenus annab meile täiendava turbetaseme kaitseks krediitkaardipettuste eest ja teie finantsandmete kaitsmiseks.

 •  

  Kuidas andmeid jagame

   

  Jagame teie isikuandmeid ainult järgmiselt.


  Jagamine HP ettevõtetega


  Võime edastada teie isikuandmeid teistele HP üksustele Ameerika Ühendriikides ja üle maailma selles privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidel.Veendumaks, et teie isikuandmed on kaitstud, ja APECi piiriülestes privaatsusreeglites, siduvas kontsernisiseses eeskirjas ning programmides Privacy Shield osalemise raames on HP üksused meie privaatsusnõuete järgimisega lepinguliselt seotud.Lisaks räägitakse HP töötajatele meie privaatsuspõhimõtetest meie kohustusliku ärialase käitumise koolituse raames igal aastal.


  Meie veebisaite avades, toodet või teenust registreerides, kontot luues või muul viisil meile oma isikuandmeid edastades nõustute oma isikuandmete edastamisega ülemaailmses HP üksuste võrgus eelmainitud rahvusvaheliste programmide alusel.


  Jagamine teenuseosutajatega


  Kasutame teenuseosutajaid, kes haldavad või toetavad meie nimel teatud äritegevuse aspekte.Need teenuseosutajad võivad asuda Ameerika Ühendriikides või muudes asukohtades üle maailma ja võivad osutada teenuseid nagu krediitkaartide töötlemine ja pettuste haldamise teenused, klienditugi, tellimuste täitmine, toodete kohaletoimetamine, sisu isikupärastamine, reklaami- ja turundustegevused (sh digitaalne ja isikupärastatud reklaam), IT-teenused, meiliteenuse osutajad, andmemajutus, reaalajas kasutajatugi, võlgade sissenõudmine ja HP veebisaitide haldamine või toetamine.Meie teenuseosutajad peavad lepingu kohaselt kaitsma kõiki isikuandmeid, mida nad meilt saavad, ja neil on keelatud kasutada isikuandmeid muuks otstarbeks peale teenuste osutamise HP juhiste kohaselt.Samuti võtame tarvitusele meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks nende edastamisel kooskõlas kehtivate seadustega.


  Ettevõtete äritehingud


  Võib tekkida olukordi, kus strateegilistel või muudel ärilistel põhjustel otsustab HP ettevõtteid müüa, osta, ühendada või muul viisil ettevõtteid ümber korraldada.Selliste tehingute korral võime avaldada või edastada teie isikuandmeid võimalikele või tegelikele ostjatele või saada müüjatelt isikuandmeid.Sellist tüüpi tehingute puhul püüame teie isikuandmeid sobival viisil kaitsta.


  Seaduse järgimine


  Võime jagada teie isikuandmeid siis, kui meil on heas usus kohustus:i) reageerida õiguskaitseasutuste, reguleerivate asutuste, kohtute ja muude riigiasutuste õiguspärastele teabenõuetele, sh riiklike turbe- või muude õiguskaitsenõuete täitmiseks;ii) järgida mis tahes seadust, määrust, kohtukutset või kohtumäärust;iii) uurida ja aidata vältida turbeohte, pettust või muud kuritegelikku või pahatahtlikku tegevust;iv) jõustada/kaitsta HP või selle allüksuste õigusi ja vara;või v) kaitsta HP, meie töötajate ja muude osapoolte õigusi või isiklikku ohutust HP vara kasutamisel, kui see on lubatud ja kooskõlas kehtivate seaduste nõuetega.


  Jagamine muude kolmandate isikutega


  Võime jagada teie isikuandmeid ka:i) krediidikontrolli ja pettuste vältimise agentuuridega;ii) inkassofirmadega (meile võlgnemise korral);iii) kindlustusandjatega, kui olete ostnud meie kaudu kindlustuspoliisi (nthoolduskomplektid);või iv) muude osapooltega, nt meie kanalipartneritega, edastades vastava teate ja saades nõusoleku.Kui otsustate edastada isikuandmeid muudele ettevõtetele, käsitletakse neid isikuandmeid nende ettevõtete privaatsuspoliitika kohaselt, mis võib HP põhimõtetest ja praktikatest erineda


  Vt meie andmekogumise ja -kasutuse tabelist täpsemaid andmeid selle kohta, kuidas teie andmeid jagame.

 •  

  Teie privaatsuseelistuste valimine

   

  Teil on võimalik tellida meie teavitused seoses konkreetsete HP teenustega.Samuti võite valida HP üldised teated ja nende edastamise viisi – nt posti, meili, telefoni, faksi, mobiilse seadme või veebi kaudu.

  Võite teha või muuta oma otsuseid seoses tellitud või üldiste teavitustega andmekogumispunktis või valides muud meetodid, mida on kirjeldatud järgmistes jaotistes.Need valikud ei kehti teavituste puhul peamiselt tellimuse täitmise, lepingute, kasutajatoe, toote ohutust puudutavate hoiatuste, draiveriuuenduste või muude haldus- ning tehinguteadete kohta, kus teadete põhieesmärk ei ole reklaam.


  Tellitud teated


  Tellitud teadete hulka kuuluvad meiliga saadetavad uudiskirjad, tarkvaravärskendused jne, mille saamiseks võite sõnaselgelt soovi avaldada või mida olete nõustunud saama.Pärast selliste teadete tellimist võite nende saamisest loobuda, kasutades ühte järgmistest meetoditest.


  • Valige meilist link „Loobu” või „Tühista tellimus” või järgige juhiseid, mis on olemas igas tellitud meiliteavituses.
  • Mobiilsetele seadmetele edastatavatest sõnumitest loobumiseks vastake sõnumile sõnaga „STOP” või „END.”
  • Naaske veebisaidile, kus oma eelistused algselt registreerisite, ja järgige loobumise juhiseid.Paljudele HP tellimustele pääseb juurde tellija valiku veebisaidilt.
  • Pöörduge kontori HP Privacy Office kaudu meie andmekaitseametniku poole.Esitage oma nimi, kontaktandmed ja konkreetsed asjakohased andmed HP tellimuste või turunduse kohta, mida te enam saada ei soovi.


  Üldised teated


  Meie üldised teated edastavad teavet toodete, teenuste ja/või kasutajatoe kohta.Need võivad hõlmata uute toodete või teenuste teavet, eripakkumisi, isikupärastatud sisu, sihipärast reklaami või kutseid osalema turu-uuringus või järelevalvehindamistes.


  Sageli on teil võimalus kasutada HP Passporti, et anda teada, kas soovite HP-lt üldisi teateid saada.HP Passport on üks sisselogimise teenus, mis lubab teil registreeruda HP Passporti lubatud veebilehtedele, kasutades teie enda valikul ühte kasutaja identifikaatorit ja parooli.HP Passport kasutab küpsiseid teie peamiste isikuandmete salvestamiseks, et teil poleks vaja neid uuesti sisestada, kui tulevikul mõnele paljudest HP veebisaitidest naasete.HP Passport võimaldab määrata ka privaatsuseelistused, mis kehtivad HP veebisaitide, meilide, veebi ja muude sidevahendite puhul, kus HP Passporti kasutatakse.


  Kui te ei saa HP Passporti kasutada, võite nende üldiste teadete saamisest loobuda, kasutades ühte järgmistest meetoditest.


  • Valige meilist link „Loobu” või „Tühista tellimus” või järgige juhiseid, mis on olemas igas meiliteavituses.
  • Mobiilsetele seadmetele edastatavatest sõnumitest loobumiseks vastake sõnumile sõnaga „STOP” või „END.”
  • Kirjutage kontorisse HP Privacy Office.Esitage oma nimi, kontaktandmed ja konkreetsed asjakohased andmed oma privaatsuseelistuste kohta.

  HP reklaamid ja pakkumised muudel veebisaitidel


  HP teeb teenusepakkujatega lepingulist koostööd reklaamide paigutamiseks muudele osapooltele kuuluvatele veebisaitidele.Mõnikord toimub see isikuandmete jagamise teel, mida on kirjeldatud jaotises Muude osapoolte reklaamiküpsised ja suhtlusmeedia küpsised.


  Lisaks kasutame ja võime lubada reklaamivõrkudel ja muudel osapooltel kasutada küpsiseid ja muid automaatseid andmekogumistööriistu määramiseks, kuidas meie veebisaitide, teadete ja teenuste ning valitud partnerveebisaitidega suhtlete ja teie huvide tuvastamiseks, profiilide ja huvisegmentide loomiseks, et pakkuda reklaame, mis on teie jaoks kõige asjakohasemad ja kasulikumad.Lisateabe saamiseks lugege jaotist Kuidas HP automaatseid andmekogumistööriistu kasutab.

  Küpsiste sätted


 •  

  Kuidas me automaatseid andmekogumistööriistu kasutame

   

  Kasutame ja võime lubada teatud muudel ettevõtetel kasutada meie HP teenustes küpsiseid, veebimajakaid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid (ühiselt „automaatsed andmekogumistööriistad”).Teeme seda selleks, et mõista, kuidas HP teenuseid kasutate;parandada teie kasutajakogemust ning lubada isikupärastatud funktsioone ja sisu;optimeerida meie reklaame ja turundust;ning võimaldada muust osapoolest reklaamiettevõtetel aidata meil Interneti kaudu teie huvidel põhinevaid reklaame edastada.Klõpsake siin, et vaadata oma valikuid seoses automaatse andmete kogumise ja veebipõhise jälgimisega.


  Lisateavet automaatsete andmekogumistööriistade kohta leiate lehelt:www.allaboutcookies.org.


  Küpsiste kasutamine


  Küpsised on väikest teabehulka sisaldavad tekstifailid, mis laaditakse alla teie seadmesse või, tehnilisemalt väljendudes, brauserisse, mida sellel seadmel saiti külastades kasutate.Üksus, mis teie brauserisse küpsise salvestab, saab siis salvestatud küpsisest andmeid lugeda.Küpsised liigitatakse tavaliselt „seansiküpsisteks”, mis pärast brauseri sulgemist seadmesse ei jää, või „püsiküpsisteks”, mis jäävad tavaliselt seadmesse, kuni need kustutate või need aeguvad.


  Erinevaid küpsiseid kasutatakse erinevate funktsioonide jaoks, mida selgitame allpool.

  • Kasutame olulisi küpsiseid.Mõned küpsised on olulised, et saaksite meie veebisaitidel liikuda ja nende funktsioone kasutada, nt veebisaidi turvalistele aladele minna.Ilma nende küpsisteta ei saa me aktiveerida teie kasutatava seadme põhjal sobivat sisu.
  • Kasutame küpsiseid teie valikute meelespidamiseks.Need küpsised võimaldavad meil pidada meeles valikuid, mida meie veebisaitidel teete (nt eelistatud keel või piirkond, kus asute) ning paremate, isikupärasemate funktsioonide pakkumiseks.Neid küpsiseid saab kasutada ka teksti suuruse, fontide ja muude kohandatavate veebilehe osade muudatuste meelespidamiseks.Neid saab kasutada ka teie soovitud teenuste osutamiseks, nt video vaatamiseks või blogi kommenteerimiseks.Teave, mida need küpsised koguvad, võidakse anonüümseks muuta ja need ei jälgi teie sirvimisajalugu teistel veebisaitidel.
  • Kasutame küpsiseid teie kogemuse isikupärastamiseks.Samuti kasutame küpsiseid, et muuta meie veebisaitide toimimist või välimust teie kogemuse isikupärastamiseks teabe põhjal, mida saame teie käitumisest meie veebisaitidel, või teabe põhjal, mis on meil olemas, kuna olete näiteks registreeritud klient.Neid küpsiseid võidakse kasutada meilt saadavate teenuste või meie veebisaitidel järgmiste seansside sisu, välimuse ja mulje kohandamiseks.Näiteks kui isikupärastate veebilehti või registreerute toodete või teenuste kasutajaks, aitab küpsis meie veebilehe serveril konkreetselt teie andmeid meelde tuletada.Järgmisel korral, kui meie veebisaite külastate, on võimalik varem antud teavet kasutada, et saaksite kasutada hõlpsasti varem valitud veebisaidi funktsioone.Kui kasutate regulaarselt mitut seadet või arvutit, võime küpsised siduda, et saaksite ka siis isikupärase veebikogemuse.Samuti võime nähtavat teavet isikupärastada selle põhjal, mida juba teie kohta teame, et teil kuluks asjade otsimiseks vähem aega.Küpsiseid kasutades saab iga meie saidi külastaja oma kordumatu veebikogemuse.
  • Kasutame küpsiseid jõudluse ja analüüsi eesmärkidel.Kasutame oma ja/või muu osapoole küpsiseid ja muid identifikaatoreid (nt veebimajakaid) vaatamiseks, kuidas meie veebisaite ja teenuseid kasutate, et nende jõudlust parandada ja arendada neid meie klientide ning külaliste eelistuste kohaselt.Näiteks saab küpsiseid ja veebimajakaid kasutada:erinevate kujunduste proovimiseks ja tagamiseks, et säilitaksime veebisaitide lõikes ühtlase välimuse ja mulje;jälgimiseks ja trendianalüüsiks, kuidas kasutajad meie veebisaitide ja teabega suhtlevad;vigade jälgimiseks ja meie sooduskampaaniate tulemuslikkuse mõõtmiseks.Kasutame Google Analyticsit, mida käitab Google Inc., näiteks veebisaidi kasutuse ja tegevuse jälgimiseks.
   Kogutud andmed võetakse üldjuhul kokku, et näidata trende ja kasutusmustreid ärianalüüsiks, saidi/platvormi täiustamiseks ja jõudluse mõõtmiseks.Meie küpsiseid või saadud analüüsi saab jagada ka meie äripartneritega.Kogutakse sellist teavet nagu meie veebisaitide külastajate arv, sisse logivate klientide arv, millal nad külastasid, kui kaua ja millistes meie veebisaitide ja teenuste piirkondades, kuid üldjuhul ei kasutata seda teie isiklikuks tuvastamiseks.Võime saada sarnaseid andmeid ka oma partnerveebisaitide külastajate kohta.
  • Kasutame küpsiseid sihipäraseks reklaamiks.Lubame andmepakkujatel kasutada küpsiseid või muid automaatseid andmekogumistööriistu HP teenustes ka selleks, et aidata meil oma sisu ja reklaame edastada ning meie reklaamikampaaniate tulemuslikkust mõõta.Need küpsised võivad kajastada umbisikulisi demograafilisi andmeid või muid andmeid, mis on seotud andmetega, mille olete meile vabatahtlikult esitanud (nt teie meiliaadress), mida võime jagada andmepakkujatega ainult tükeldatud, inimesele mitteloetaval kujul.Kui olete registreeritud kasutaja, siis pole meie veebisaitidelt kogutud andmed anonüümsed ja võime kasutada neid andmeid koos muude andmetega, mida teie kohta teame või järeldame, sh teie eelistused sisu, teenuste, reklaami ja pakkumiste kohandamisel.Saate huvidel põhinevate reklaamide saamisest loobuda, keelates need küpsised jaotises Teie valikud automaatsete andmekogumistööriistade kohta.Lugege altpoolt muude osapoolte kasutatavate reklaamiküpsiste kohta.

  Muu osapoole reklaamiküpsised ja suhtlusmeedia küpsised

  Lubame reklaamijatel ja muudel kolmandatel osapooltel (nt valitud jaemüügipartneritel) panna meie veebisaitidele küpsiseid, et lubada neil kuvada teile asjakohasemaid ja kasulikumaid reklaame nii HP veebisaitidel kui ka väljaspool neid saite.Võime kasutada turundussilte (nt Google ja Bluekai), et lubada oma jaepartneritel reklaamida tooteid, mida olete meie saidil sirvinud.Kuid me ei jaga nende reklaamijate ega muude osapooltega mingeid andmeid, mis teid otseselt tuvastaks.Need reklaamijad ja muud kolmandad osapooled (sh reklaamivõrgud, reklaame edastavad ettevõtted ja muud teenusepakkujad, keda nad võivad kasutada) võivad eeldada, et kasutajad, kes teevad isikupärastatud reklaami või sisuga toiminguid või neil klõpsavad, kuuluvad rühma, millele reklaam või sisu suunatud on.


  Leiate lisateavet mõningate meie huvidepõhise reklaami partnerite kohta järgmistelt veebisaitidelt.


  Pange tähele, et see ei ole täielik nimekiri ja võime seda aeg-ajalt muuta.


  Muude andmete jagamine reklaamijatega


  Võime edastada teie kohta andmeid ka reklaamitehnoloogia pakkujatele, et nad tunneksid ära teie seadmed ja edastaksid teile huvipõhist sisu ning reklaame.Andmed võivad hõlmata teie nime, postiaadressi, meiliaadressi, seadme ID-d või muud identifikaatorit krüptitud kujul.Teenusepakkujad võivad töödelda andmeid tükeldatud või umbisikulisel kujul.Need teenusepakkujad võivad koguda teie kohta lisaandmeid, nt IP-aadressi ja teavet teie brauseri või operatsioonisüsteemi kohta;võivad siduda teie andmed teistelt ettevõtetelt saadud andmetega andmejagamisühistutes, milles osaleme;ja võivad salvestada või tuvastada teie brauseris oma kordumatu küpsise.Need küpsised võivad sisaldada demograafilisi või muid andmeid umbisikulisel kujul.


  Küpsiseid võidakse kasutada ka siis, kui jagate teavet, kasutades veebisaitidel suhtlusmeedia jagamise nuppu.Suhtlusmeedia võrk salvestab selle tegevuse.See teave võib olla seotud suunamis- või reklaamitegevustega.See, milliseid küpsiseid need muud osapooled kasutavad ja kuidas nad nende tekitatud andmeid kasutavad, on reguleeritud nende ettevõtete privaatsuspoliitikates.Täpsemat teavet selle kohta, kuidas sihipärasest reklaamist loobuda, leiate eelmainitud veebisaitidelt või jaotisest Teie valikud automaatsete andmekogumistööriistade kohta.

  3

  Muud automaatsed andmekogumistööriistad


  Veebimajakad
  Võime kasutada ja lubada valitud muudel osapooltel kasutada veebimajakaid (tavaliselt koos küpsistega) teabe koondamiseks selle kohta, kuidas veebisaiti kasutate, ja teie suhtluse kohta meili või muude sidevahendite kaudu, jõudluse mõõtmiseks ning teile asjakohasema sisu ning reklaamide pakkumiseks.Veebimajakas (mida nimetatakse ka veebilutikaks või läbipaistvateks GIF-ideks) on tavaliselt läbipaistev graafiline kujutis (tavaliselt 1 piksel × 1 piksel), mille saab manustada veebisisusse, videotesse ja meilidesse ning mis võimaldab serveril lugeda teie seadmest teatud tüüpi teavet, teada, millal olete konkreetset sisu või konkreetset meilisõnumit vaadanud, määrata kuupäeva ja kellaaja, millal majakat vaatasite, ja seadme IP-aadressi.Näiteks võime lisada veebimajakaid oma kampaaniameilidesse või uudiskirjadesse, et saada teada, kas meie sõnumeid on avatud või nendega midagi ette võetud ja kas meie meilitööriistad toimivad õigesti.


  Manustatud veebilingid
  HP saadetud meilid, HP eelkonfigureeritud Interneti-klaviatuuri klahvid ja reklaamiikoonid, mis on teie lauaarvuti töölauale eelnevalt installitud, kasutavad sageli linke, mis on mõeldud teie viimiseks veebis vastavale alale, pärast seda, kui teid on HP serverite kaudu ümber suunatud.Ümbersuunamissüsteem võimaldab HP-l vajaduse korral nende linkide siht-URL-i muuta ja määrata meie turundustegevuste tulemuslikkust.Meilides võivad sellised veebilingid lasta HP-l ka määrata, kas olete meilis linki klõpsanud, ja see teave tegevuse kohta võidakse siduda teie isikuga.

 •  

  Teie valikud seoses automaatse andmete kogumise ja veebipõhise jälgimisega

   

  Kus vaja, küsime teie nõusolekut küpsiste ja muude automaatsete andmekogumistööriistade kasutamiseks, mis teie seadmesse andmeid salvestavad või neile juurde pääsevad.


  Küpsised


  Kui te küpsiseid üldse ei luba või soovite lubada ainult teatud küpsiste kasutamise, siis vaadake oma brauseri sätteid.Võite brauseri sätete abil võtta tagasi oma nõusoleku meiepoolse küpsiste kasutamisega ja kustutada juba salvestatud küpsised.Teie brauseri spikrimenüüs või veebisaidil www.allaboutcookies.org on põhjalik teave loobumisvõimaluste kohta erinevates brauserites.

  Pange tähele, et kui keelate teatud küpsiste kategooriad, võidakse teil takistada juurdepääsu mõningatele meie saitide funktsioonidele või teatud sisu või funktsioonid ei pruugi olla kättesaadavad.


  Loobumiseks Google Analyticsi jälgimisest meie veebisaitidel minge lehele http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Kui asute ELis ja soovite loobuda muude osapoolte küpsistest, mis on seotud huvidepõhise reklaamiga, minge lehele www.youronlinechoices.eu.


  Ameerika Ühendriikides ja Kanadas järgime huvidepõhise reklaamiga seoses Digital Advertising Alliance’i valdkonnastandardeid.Lisateabe saamiseks reklaamivalikute kohta, kui asute Ameerika Ühendriikides, klõpsake siin või Kanadas klõpsake siin.Ameerika Ühendriikides pakub ka algatus Network Advertising Initiative võimalusi mitmesugustest reklaamiküpsistest loobumiseks.Lisateavet leiate lehelt www.networkadvertising.org.Pange tähele, et loobumine ei tähenda seda, et te ei saa enam veebireklaame.See tähendab, et ettevõte või ettevõtted, kelle puhul loobusite, ei edasta enam teie veebieelistustel ja kasutusmustril põhinevaid reklaame.


  Mõnel uuemal veebibrauseril on funktsioonid „Ära jälgi“.Praegu puudub valdkonna standard taotlustele „Ära jälgi”, seega ei pruugi meie veebisaidid praegu nende brauserite taotlustele või päistele „Ära jälgi” reageerida.

  Kui teil on küsimusi meiepoolse küpsiste kasutamise kohta, võite võtta ühendust kontorigaHP Privacy Office.


  Veebimajakad


  Kuna veebimajakad on samasugused, nagu kõik muud sisutaotlused, mis veebisaidi koostises sisalduvad, ei saa nendest loobuda ega keelduda.Kuid veebimajakaid võib olla võimalik keelata meilisõnumites, mitte laadides alla saadud sõnumites olevaid pilte (see funktsioon erineb, olenevalt teie arvutis kasutatavast meilitarkvarast).Kuid see ei pruugi alati keelata meilisõnumis olevat veebimajakat või muid automaatseid andmekogumistööriistu meilitarkvara konkreetsete võimaluste tõttu.Lisateavet leiate selle kohta meilitarkvara pakkuja või teenuse osutaja antud teabest.Veebimajakad saab mõnikord ka passiivseks muuta, loobudes küpsistest või muutes brauseris küpsiste sätteid.


  Manustatud veebilingid


  Kui te ei soovi, et kogume teavet linkide kohta, mida klõpsate, siis võite teha järgmist.

  • Muutke oma valikut selle kohta, kuidas meilt teavet saate (st valige võimaluse korral sõnumi tekstipõhine versioon) või ärge klõpsake meie saadetavates meilides linke;
  • kustutage reklaamiikoonid, mille HP on teie lauaarvutisse installinud, või ärge neid klõpsake;
  • konfigureerige ümber Interneti-klaviatuuri klahvid teatud arvutimudelitel valitud siht-URL-i käivitamiseks, järgides arvutiga kaasas olevaid juhiseid.
 •  

  Teie õiguste rakendamine ja meiega ühenduse võtmine

   

  Teil on õigus pääseda juurde kõigile meile antud või meie juures hoitavatele isikuandmetele.Lisaks on teil õigus võtta tagasi igasugune varem antud nõusolek või nõuda oma isikuandmete parandamist, muutmist, piiramist, anonüümseks muutmist või kustutamist ning nõuda selgitust töötlemise kohta.Teatud juhtudel võidakse teie taotlus põhjendatud erandi tõttu tagasi lükata, näiteks kui teabe avaldamine avaldaks teise isiku isiklikke andmeid või kui meil on seadusega keelatud selliseid andmeid avaldada.


  Võtke meiega ühendust


  Hindame teie tagasisidet.Kui teil on meie privaatsusavalduse, teie andmete kogumise ja kasutamise või kohalike privaatsusseaduste võimaliku rikkumise kohta küsimusi või muresid, võite võtta meiega ühendust meili teel kontoris HP Privacy Office või kirjutage meile järgmisel aadressil.


  EL
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  ATTN:Privacy Office
  20 Quai du Point-du-Jour, 7th Floor (Seine) C.P.92100
  Boulogne-Billancourt
  France


  MEHHICO
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN:Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P.01210 México D.F.


  ÜLEJÄÄNUD MAAILM
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN:Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  Igasugust suhtlust käsitletakse konfidentsiaalsena.Kui oleme teie kirja kätte saanud, võtab meie esindaja teiega mõistliku aja jooksul ühendust, et teie küsimustele või muredele vastata.Soovime tagada teie murede õigeaegse ja sobiliku lahendamise.


  Kui me teie muresid lahendada ei saa, on teil õigus pöörduda oma kohaliku andmete privaatsuse järelevalveasutuse poole või nõuda hüvitust kohtu kaudu, kui usute, et teie õigusi on rikutud.Küsimuste, murede või kaebuste korral, mis on seotud meie osalusega ELi-USA andmekaitseraamistikus Privacy Shield, siis lugege meie osaluse kohta rahvusvahelistes privaatsusprogrammides.

 •  

  Meie privaatsusavalduse muudatused

   

  Kui muudame oma privaatsusavaldust, siis sisestame siia muudetud avalduse koos muudetud versiooni kuupäevaga.Kui teeme oma privaatsusavalduses olulisi muudatusi, mis meie privaatsuspraktikaid oluliselt muudavad, võime teavitada teid ka muul viisil, saates teile näiteks enne muudatuste jõustumist meili või postitades ettevõtte veebisaidile ja/või suhtlusmeedia lehtedele teate.Seda privaatsusavaldust muudeti viimati oktoobris 2016.

Seotud privaatsuse lingid: