0

Hewlett-Packard Company veebileht - kasutustingimused ja õiguspiirangud

TÄHELEPANU: PALUN LUGEGE NEID KASUTUSTINGIMUSI ("TINGIMUSED") HOOLIKALT ENNE SELLE VEEBILEHE KASUTAMIST ("LEHT"). SELLE LEHE KASUTAMINE VIITAB, ET OLETE LUGENUD JA NÕUSTUTE ANTUD TINGIMUSTEGA. KUI TE EI NÕUSTU ANTUD TINGIMUSTEGA, EI OLE TE VOLITATUD SEDA LEHTE KASUTAMA. NEED TINGIMUSED REGULEERIVAD, KUIDAS TE KASUTATE LEHTE, IGASUGUST SISU (NAGU TEKST, ANDMED, TEAVE, TARKVARA, GRAAFIKA VÕI FOTOD), MIDA HEWLETT-PACKARD COMPANY JA SELLE TÜTARETTEVÕTTED (KOKKUVÕTVALT "HP") LÄBI SELLE LEHE SAADAVAKS VÕIVAD TEHA (KOKKUVÕTVALT "MATERJALID") NING KÕIKI TEENUSEID, MIDA HP VÕIB SELLE LEHE KAUDU PAKKUDA (KOKKUVÕTVALT "TEENUSED"). SELLELE LEHELE, MATERJALIDELE JA TEENUSTELE VIIDATAKSE NENDES TINGIMUSTES KOKKUVÕTVALT KUI "HP VEEBILEHTEDELE".

1

HP veebilehtede kasutamine

Väljaarvatud nagu on esiletoodud osas "Muud lepped; tarkvara, teenused või juurdepääs", allpool, HP volitab teid kasutama HP veebilehti ainult isiklikel, mitte kommertslikel eesmärkidel. HP veebilehtede kasutamine ükskõik millisel avalikul või kommertslikul eesmärgil (sealhulgas, piiramata, muul lehel või läbi võrku ühendatud arvutikeskkonna) on rangelt keelatud. Materjalidest koopiate tegemisel peate te säilitama nendel koopiatel kõik autoriõiguste ja muud omandi kohta käivad märkused, mis on originaalsetes materjalides. Te ei tohi materjale muuta, avalikult näidata, avalikult esitada ega levitada. Teie ja HP vaheliselt on HP HP veebilehtede omanik. HP veebilehed on kaitstud Ameerika Ühendriikide ja rahvusvaheliste autoriõigusaktidega. Igasugune HP veebilehtede volitamata kasutamine võib olla autoriõiguse, kaubamärgi ja muude seaduste rikkumine.


2

Juurdepääs

Te vastutate kõigi seadmete ning teenuste omandamise ja hooldamise eest, mida läheb vaja HP veebilehtedele juurdepääsuks ja kasutamiseks ning kõigi sellega seonduvate kulude tasumise eest. Kui te registreerute, et avada konto kusagil HP veebilehtedel või kui te võtate HP-ga ühendust läbi HP veebilehtede eesmärgiga saada tooteid või teenuseid, siis HP omab õigust koguda teie kohta teatud isiklikku teavet. Seda, kuidas HP sellist teavet kasutab, reguleerivad HP onlain eraelu puutumatuse avalduse sätted lehele. Te nõustute andma õiget, täpset, kehtivat ja täielikku teavet (ja kuni te jätkate oma HP veebilehtede konto kasutamist, seda teavet uuendama, et see püsiks õige, täpne, kehtiv ja täielik). Te vastutate oma HP veebilehtede parooli salajas hoidmise eest ning olete ainuisikuliselt vastutav kõigi toimingute eest, mis teie parooli alt tehakse. Te nõustute koheselt teavitama HP-d igasugusest teie parooli volitamata kasutusest või igasugusest muust turvarikkumisest seoses HP veebilehtedega. HP säilitab õiguse nõuda teilt oma parooli vahetamist, kui HP usub, et teie parool ei ole enam turvaline. Juurdepääs HP veebilehtedele, mis on antud läbi muude Teie ja HP vaheliste eraldiseisvate lepete asendab selles sektsioonis sisalduvad tingimused.


3

Keelatud kasutus

Te nõustute mitte kasutama HP veebilehti (sealhulgas, piiramata, igasuguseid materjale või teenuseid, mida te võite saada läbi HP veebilehtede): (a) viisil, mis rikub ükskõik millist kohalikku, maakondlikku, riiklikku, välismaist või rahvusvahelist statuuti, määrust, reeglit, korraldust, lepingut või muud seadust (kõik tähistatus kui "seadus"); (b) teise isiku jälitamiseks, ahistamiseks või kahjustamiseks; (c) mõne isiku või üksusena esinemiseks või muul viisil enda ja muu isiku või üksuse vahelise suhte vääralt esitamiseks; või (d) HP veebilehtede ja HP veebilehtedega ühendatud serverite või võrkude häirimiseks või katkestamiseks. Lisaks nõustute te mitte (x) kasutama andmekaevandamist, roboteid või muid sarnaseid andmekogumise või väljavõtte meetodeid seoses HP veebilehtedega; või (y) üritada saada volitamata juurdepääsu ükskõik millisele HP veebilehtede osale või teistele kontodele, arvutisüsteemidele või võrkudele, mis on ühendatud HP veebilehtedega, kas läbi häkkimise, paroolikaevandamise või muude meetodite.

4

Lõpetamine

Väljaarvatud nagu on esiletoodud osas "Muud lepped; tarkvara, teenused või juurdepääs" allpool, HP võib lõpetada, seisata või muta teie registreerimist või juurdepääsu osal või kogu HP veebilehtedel, seda ilma ette teatamiseta, ükskõik millisel ajal või põhjusel. Te võite lõpetada oma liikmelisuse ja juurdepääsu HP veebilehtedele ükskõik millal. Kui te rikute ükskõik milliseid nendest tingimustest lõpetatakse automaatselt teie volitused HP veebilehtede kasutamiseks ja te peate koheselt hävitama igasugused alla laetud või prinditud materjalid (ja nende koopiad).


5

Lahtiütlemised

HP VEEBILEHED ON SAADAVAL "NAGU ON" JA "KÕIGI PUUDUSTEGA" NING KOGU RISKI SEOSES HP VEEBILEHTEDE KVALITEEDI JA TOIMIVUSEGA KANNATE TEIE. KUI MATERJALID VÕI TEENUSED OSUTUVAD DEFEKTSEKS, SIIS KOGU VAJALIKU TEENINDUSE JA PARANDUSE KULUD KANNATE TEIE JA MITTE HP. HP ÜTLEB KINDLALT LAHTI KÕIGIST GARANTIIDEST, KAASAARVATUD EKSPRESS, KAUDNE VÕI KOHUSTUSLIK, SEOSES HP VEEBILEHTEDEGA (SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUNA, IGASUGUNE KAUDNE VÕI KOHUSTUSLIK MÜÜGIKÕLBLIKKUSE GARANTII, SOBIVUS KINDLAKS KASUTUSVIISIKS VÕI EESMÄRGIKS, NIMETUS JA INTELLEKTUAALSE OMANDIÕIGUSE MITTE RIKKUMINE). PIIRAMATA EELNEVA ÜLDKEHTIVUST, HP EI ANNA MINGIT GARANTIID, ET HP VEEBILEHED VASTAVAD TEIE NÕUDMISTELE VÕI ET HP VEEBILEHED PÜSIVAD KATKEMATULT ÜLEVAL, ON ÕIGEAEGSED, TURVALISED VÕI VEATUD VÕI ET DEFEKTID HP VEEBILEHTEDEL PARANDATAKSE. HP EI ANNA MINGIT GARANTIID TULEMUSTELE, MIS SAADAKSE HP VEEBILEHTEDE KASUTUSEST EGA HP VEEBILEHTEDE KAUDU SAADUD TEABE TÄPSUSELE VÕI TÖÖKINDLUSELE. ÜKSKI NÕUANNE VÕI TEAVE, SUULINE VÕI KIRJALIK, MILLE TE OLETE SAANUD HP VEEBILEHTEDE KAUDU VÕI HP-LT, SELLE EMAETTEVÕTETELT, TÜTARETTEVÕTETELT VÕI PARTNERETTEVÕTETELT VÕI TARNIJATELT (VÕI KA VASTAVATELT AMETNIKELT, JUHTIDELT, TÖÖTAJATELT VÕI SELLISTE ÜKSUSTE AGENTIDELT) (KOKKUVÕTVALT "HP OSAPOOLED"), EI ANNA MINGIT GARANTIID. HP ÜTLEB LAHTI KÕIGIST ÕIGLASTEST KAHJUGARANTIIDEST.


6

Vastutuse ulatus

MITTE KUNAGI POLE ÜKSKI HP OSAPOOLTEST VASTUTAV (A) MINGI KAUDSE, ERILISE, TEGEVUSEST TULENEVA, HÜVITISE VÕI ERAKORRALISE KAHJU EEST VÕI (B) ÜKSKÕIK MILLISTE KAHJUDE EEST, MIS ÜLETAVAD ÜKSSADA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE (USD$100,00) DOLLARIT (SEALHULGAS, PIIRAMATA, TULENEVALT TULUDE KAOTSIMINEKUST, KAOTATUD KASUMIST, HEA TAHTE KADUMISEST, KASUTUSE KAOTAMISEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI MUUST IMMATERIAALSEST KAHJUST), MIS TULENEB OTSESELT VÕI SEOSES HP VEEBILEHTEDEST (SEALHULGAS, PIIRAMATA, HP VEEBILEHTEDE KASUTUSEST, KASUTUSE MITTE VÕIMALDATAVUSEST VÕI KASUTUSE TULEMUSEL), OLENEMATA SELLEST, KAS SELLINE KAHJU PÕHINEB GARANTIIL, LEPINGUL, LEPINGUVÄLISEL KAHJUL, STATUUDIL VÕI ÜKSKÕIK MILLISEL MUUL ÕIGUSLIKUL TEOORIAL JA ISEGI KUI MÕNI HP OSAPOOL ON OLNUD TEAVITATUD (VÕI OLEKS PIDANUD TEADMA) SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST.


7

Välistamised ja piirangud

Mõningates jurisdiktsioonides pole lubatud teatud garantiide välistamine või teatud kahjude vastutuse piirang või välistamine. Vastavalt sellele ei pruugi mõned ülaltoodud lahtiütlemistest ja piirangutest teile laieneda. Juhul kui HP osapool ei tohi seoses kehtivate seadustega öelda lahti kaudsest garantiist või piirata oma vastutust, siis sellise garantii ulatus ja kestvus ning HP osapoole vastutuse ulatus on väikseim, mis kehtiva seadusega on lubatud.


8

Muud lepped; tarkvara, teenused või juurdepääs

HP võib pakkuda tooteid (nagu riistvara või tarkvara), teenuseid (nagu riistvara hooldus või parandus või tarkvara hooldus, installimine või väljaõpe) või juurdepääsu HP veebilehtedele eraldiseisva leppega teie ja HP vahel (kõik "Muu lepe"). HP kohustused seoses ükskõik millise toote, teenuse või juurdepääsuga, mis tehakse teile saadavaks läbi mõne muu leppega on reguleeritud puhtalt muu leppega, millega koos pakutakse seda toodet või teenust ja neid tingimusi ei arvestata ega tõlgendata, et muuta selliste muude lepete tingimusi.


Näiteks on igasuguse tarkvara, mis on alla laadimiseks saadaval HP veebilehtedelt ("Tarkvara") reguleeritud lõppkasutaja litsentsilepinguga, kui üldse, mis on tarkvaraga kaasas ("Litsentsileping"). Te ei tohi installida tarkvara, millega on kaasas või mis sisaldab litsentsilepingut, kui te pole eelnevalt litsentsilepingu tingimustega nõustunud. Kui tarkvara ei sisalda või sellega pole kaasas litsentsilepingut, siis sellist tarkvara loetakse siinkohal materjalide hulka ja selle tarkvara kasutust reguleerivad käesolevad tingimused. IGASUGUSE TARKVARA EDASINE REPRODUKTSIOON VÕI LEVITAMINE ON RANGELT KEELATUD, KUI SELLINE REPRODUKTSIOON VÕI LEVITAMINE POLE ERALDI LUBATUD LITSENTSILEPINGUGA, MIDA SELLINE TARKVARA SISALDAB VÕI MIS SELLEGA KAASAS ON.


9

HP veebilehtede muutmine

HP säilitab õiguse muuta, seisata või lõpetada HP veebilehti igal ajal, ilma teile sellest teatamata. Näiteks võib HP teha muudatusi materjalides ja/või teenustes või toodetes ja nendes kirjapandud hindades igal ajal ette teatamata. Materjalid ja teenused võivad olla aegunud ja HP ei võta mingit kohustust materjale või teenuseid uuendada. Lehel avaldatud teave võib viidata toodetele, programmidele või teenustele, mis pole teie riigis saadaval. Konsulteerige oma kohaliku HP ärikontaktiga, et saada teavet seonduvalt teile kättesaadavate toodete, programmide ja teenustega.


10

Kasutaja esitised

Teatud alad HP veebilehtedel (näiteks jututoad või kliendihinnangud ja arvustuste alad) võivad lubada teil esitada tagasisidet, teavet, andmeid, teksti, tarkvara, muusikat, heli, fotosid, graafikat, videot, teateid või muid materjale (kõik "Kasutaja esitis"). Esitades kasutaja esitise, annate te HP-le pöördumatu, kestva, edasiantava, mittevälistava, täielikult tasustatud, ülemaailmse litsentsi (alllitsentseeritav läbi mitme astme) (a) kasutada, levitada, reprodutseerida, muuta, kohandada, levitada, tõlkida, avalikult esitada ja avalikult näidata teie kasutaja esitisi (või lisaks nende igasuguseid muudatusi) täies ulatuses või osaliselt, igasuguses formaadis või kandjal, mis on praegu tuntud või mis hilisemalt arendatakse ja (b) kasutada (ja lubada teistel kasutada) teie kasutaja esitist ükskõik millisel viisil ja eesmärgil (sealhulgas, piiramata, kommertslikel eesmärkidel), mida HO peab kohaseks omal hinnangul (sealhulgas, piiramata, kaasata teie kasutaja esitist või selle muudetud kuju, tervikuna või osaliselt, ükskõik millises tehnoloogias, tootes või teenuses). HP säilitab õiguse näidata reklaame seonduvalt kasutaja esitistega ja kasutada kasutaja esitisi reklaamiks ja müügiedenduse eesmärgil. HP võib, aga pole kohustatud, eelvaadata kasutaja esitisi või jälgida kõiki alasid HP veebilehtedel läbi mille kasutaja esitisi saab esitada. Te nõustute olema täielikult vastutav kõigi oma kasutaja esitiste eest. HP pole kohustatud hostima, näitama ega levitama ühtegi kasutaja esitist HP veebilehtedel või läbi HP veebilehtede ja võib igal ajal kasutaja esitisi eemaldada või neist keelduda ükskõik mis põhjusel. HP ei vastuta mingi kahju, varguse ega kahjustuste eest kasutaja esitistele. HP ei soovi saada ühtegi kasutaja esitist, mis on konfidentsiaalne. Te saate aru ja nõustute, et iga kasutaja esitis loetakse mitte-konfidentsiaalseks ja sellel pole omandiõigusi ja et HP võib vabalt avalikustada teie kasutaja esitise mõnele kolmandale osapoolele, ilma kohustuse või usalduseta saaja poolt. HP ei garanteeri teile mingit tagasinõudeõigust läbi HP või mõne kolmanda osapoole, et redigeerida või kustutada teie esitatud kasutaja esitisi.


Esitades kasutaja esitise, te väljendate ja nõustute, et:


 • te olete vähemalt 13 aastat vana;
 • te omate kõiki õigusi oma kasutaja esitisele (sealhulgas, piiramata, kõiki õigusi helile, videole või digitaalsalvestisele ja esitusele, mida teie kasutaja esitis sisaldab) või siis alternatiivina, te omate kõiki vajalikke õigusi oma kasutaja esitistes, et anda HP-le siin väljatoodud õigused oma kasutaja esitiste üle;
 • te olete maksnud ja maksate täielikult kõik litsentsitasud, loatasud ja kõikvõimalikud muud rahalised kohustused, mis tulenevad ükskõik millisest teie kasutaja esitise kasutusest või kommertslikust ekspluatatsioonist;
 • teie olete isik, kes on piltidel ja/või kuuldav teie kasutaja esitistes või alternatiivselt, te olete omandanud loa igalt isikult (sealhulgas nõusoleku vanematelt või hooldajatelt isikute puhul vanusega alla kaheksateist (18)), kes on kujutatud ja/või kuuldav teie kasutaja esitistes, et anda HP-le siin äratoodud õigused;
 • teie kasutaja esitised ei riku autoriõiguse, kaubamärgi, patendi, ärisaladuse või muid intellektuaalseid omandiõigusi, eraelu puutumatust või mõnda muud õiguslikku või moraalset kolmanda osapoole õigust;
 • te nõustute vabatahtlikult andma üle kõik "moraalsed õigused", mis teil võivad olla oma kasutaja esitisele;
 • igasugune teave teie kasutaja esitises ei ole teile teadaolevalt vale, ebatäpne ega eksitav;
 • teie kasutaja esitis ei riku ühtegi seadust (sealhulgas, piiramata, neid mis reguleerivad ekspordi juhtimist, tarbijakaitset, ebaõiglast konkurentsi, diskrimineerimise vastasust või ebaõiget reklaami);
 • teie kasutaja esitis ei ole ega seda ei saa põhjendatult pidada laimavaks, teotavaks, vihkavaks rassiliselt, etniliselt, religioosselt või muidu kallutatuks või solvavaks, ebaseaduslikult ähvardavaks või ebaseaduslikult ahistavaks ühelegi isikule, partnerlusele või ühingule, see pole vulgaarne, pornograafiline ega riku kellegi privaatsust;
 • te ei ole ega saa kompenseeritud ega saa mingit tulu kolmandalt osapoolelt oma kasutaja esitise esitamise eest;
 • teie kasutaja esitis ei sisalda materjale kolmanda osapoole veebilehelt, aadresse, meiliaadresse, kontaktandmeid või telefoninumbreid (v.a. teie enda oma);
 • teie kasutaja esitis ei sisalda viirusi, ussviirusi, nuhkvara, reklaamvara või muid potentsiaalselt kahjutekitavaid programme ega faile;
 • teie kasutaja esitis ei sisalda mingit teavet, mida te peate konfidentsiaalseks, endale kuuluvaks või isiklikuks; ja
 • teie kasutaja esitis ei sisalda ega moodusta mingit omaalgatuslikku või volitamata reklaami, müügiedenduse materjale, rämpsposti, spämmi, ahelkirju, püramiidskeeme või muid müügiedenduse vorme.
11

Lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele

Lingid HP veebilehtedelt kolmandate osapoolte veebilehtedele on esitatud ainult teile mugavuse pakkumiseks. Neid linke kasutades lahkute te HP veebilehtedelt. HP pole kohustatud selliseid kolmandate osapoolte veebilehti ülevaatama, ei kontrolli selliseid kolmandate osapoolte veebilehti ja pole vastutav selliste kolmandate osapoolte veebilehtede eest (või ka toodete, teenuste ega sisu eest, mis sealt saadaval on). Seega, HP ei toeta ega esinda mingil viisil selliseid kolmandate osapoolte veebilehti, teavet, tarkvara, tooteid, teenuseid või materjale, mida sealt leida võib ega tulemusi, mis nende kasutamisest saada võib. Kui te otsustate minna mingile kolmanda osapoole veebilehele, kuhu viib link läbi HP võrk, teete te seda täielikult omal riskil.


12

Linkimine sellele lehele

Te võite luua linke sellele lehele teistelt veebilehtedelt, aga seda ainult vastavuses järgnevate tingimustega ja kooskõlas kõigi kehtivate seadustega.


Väljaarvatud HP kirjaliku nõusolekuga, veebileht, mis lingib sellele lehele:


 • võib siia linkida, aga ei tohi paljundada mingeid materjale (sealhulgas igasugused HP logod);
 • ei tohi luua brauseri või piirdekeskkonda mingite materjalide ümber;
 • ei tohi viidata, et HP toetab sellist veebilehte või mingeid tooteid, teenuseid või sisu, mis sellise veebilehe kaudu saadaval on;
 • ei tohi vääralt esitada oma suhet HP-ga;
 • ei tohi esitada väära või eksitavat teavet HP, selle toodete või teenuste kohta;
 • ei tohi sisaldada sisu, mida võib pidada maitsetuks, solvavaks või vastuoluliseks; ja
 • sisaldab ainult sisu, mis on sobilik kõigi vanusegruppide jaoks.
13

Kaubamärgid

HP, COMPAQ ja kõik teised toote või teenuse nimed või sloganid või logod, mida HP veebilehed sisaldavad on HP ja selle tarnijate või selle litsentsiandjate kaubamärgid ning neid ei tohi kopeerida, imiteerida või kasutada tervikuna ega osaliselt ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta HP-lt või vastavalt kaubamärgi omanikult. Kõigi selliste kaubamärkide omandus ja sellega kaasnev hea tahe jääb HP-le või vastavale kaubamärgi omanikule. Te ei tohi kasutada mingeid metasilte või teistsugust "peidetud teksti" kasutades mingit nime, kaubamärki või toote või teenuse nime, mis kuulub HP-le ilma HP eelneva kirjaliku nõusolekuta. Lisaks on lehe välimus ja olemus (sealhulgas kõik lehtede päised, kohandatud graafika, nuppude ikoonid ja skriptid) on teenusemärk, kaubamärk ja/või kaubandusvälimus, mis kuulub HP-le ja seda ei tohi kopeerida, imiteerida ega kasutada (tervikuna või osaliselt) ilma HP eelneva kirjaliku nõusolekuta. Viide toodetele, teenustele, protsessidele või muule teabele kaubandusnimega, kaubamärgina või muul viisil ei moodusta ega viita lubamisele, toetusele ega soovitusele HP-lt.


Piiramata eelneva üldkehtivust:


 • Microsoft, Windows ja Windows Vista on kas Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid või Microsoft Corporationi kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides; ja
 • Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Core Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, ViiV Inside, vPro Inside, Xeon ja Xeon Inside on Intel Corporationi kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

14

Ameerika Ühendriikide valitsuse piiratud õigused

Kõigile materjalidele, mis on alla laetud Ameerika Ühendriikide, selle agentuuride ja/või ametite ("Ameerika Ühendriikide valitsus") poolt või nimel, kehtivad FAR 12.211 - "Technical Data" ja FAR 12.212 - "Computer Software" sätted või punktid, mis annavad HP-le võrdväärse kaitse DFARS-is või muudes agentuuripõhistes määrustes.


15

Rahvusvahelised ja ekspordiga seonduvad küsimused

HP administreerib seda lehte oma kontoritest Palo Altos, Californias. HP ei väida. et HP veebilehed on sobivad või saadaval kasutuseks väljaspool Ameerika Ühendriike ja juurdepääs HP veebilehtedele territooriumidelt, kus nende sisu on ebaseaduslik või piiratud on keelatud. Kui te otsustate minna HP veebilehtedele väljastpoolt Ameerika Ühendriike, teete te seda omal initsiatiivil ja vastutate kehtivate seaduste järgimise eest. Te nõustute järgima kõiki Kaubandusametkonna ja kõigi teiste Ameerika Ühendriikide või välisriikide ametite ja võimude ekspordi ja taasekspordi piiranguid ja määrusi, mis on seotud teie HP veebilehtede kasutusega ja mitte seadusi rikkudes edastama või volitama edastust ühelegi materjalile keelatud riiki või muul viisil seadusi rikkudes. Iseäranis, aga piiramata, ei tohi materjale, mittevastavuses seadustega, eksportida või taaseksportida (a) ühessegi Ameerika Ühendriikide poolt väljaveokeelustatud riiki või (b) kellelegi, kes on Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi nimekirjas "Specially Designated Nationals" või Ameerika Ühendriikide Kaubandusministeeriumi loendis "Table of Deny Orders". Kasutades mingeid materjale, millele kehtivad sellised piirangud ja määrused, te kinnitate ja garanteerite, et te ei asu ega allu sellise riigi kontrollile, pole sellise riigi kodanik ega elanik ja ei ole üheski sellises nimekirjas.


16

Hüvitamine

Te nõustute hüvitama, kaitsma ja hoidma ära kahju HP osapooltele tulenevalt kõigist nõuetest, kohustustest, kahjustustest, kahjudest, kulutustest, väljaminekutest või tasudest (sealhulgas põhjendatud kulud advokaadile), mida sellised osapooled võivad põhjustada tulenevalt sellest, et teie (või keegi, kes kasutab teie kontot) rikute neid tingimusi. HP säilitab õiguse eeldada eksklusiivset kaitset ja kontrolli igasuguse juhtumi üle, millele muidu kehtiks teiepoolne hüvitis ja sellisel puhul te nõustute tegema koostööd HP kaitsega sellisele nõudele.


17

Elektroonilised sidekanalid

Kui te külastate lehte või saadate HP-le meile, siis te suhtlete HP-ga elektrooniliselt. Me võime teile vastata meilitsi või postitades teatisi lehele. Te nõustute, et kõik sellised teatised, avaldused ja muud suhtlusviisid, mida HP teile elektrooniliselt pakub, rahuldavad igasuguse õigusliku nõude, et selline suhtlus oleks kirjalik.


18

Üldine

Need tingimused koos kõigi lisatingimustega, millega te nõustute, kui te kasutate eraldiseisvaid HP veebilehtede elemente, moodustavad kogu ja eksklusiivse lõpliku kokkuleppe teie ja HP vahel antud käsitluses, olles ülesed kõigi eelnevate lepete või läbirääkimiste suhtes teie ja HP vahel sellises käsitluses. HP osapooled on benefiitsiga seotud kolmandad osapooled vastavalt sätetele nendes tingimustes, mis neile viitavad. Neid tingimusi ja teie ning HP vahelist suhet reguleerivad California osariigi seadused, mis kehtivad täielikult Californias sõlmitud lepingutele California elanike poolt, sõltumata teie tegelikust elukohast. Kõik kohtuasjad tulenevalt või seoses nende tingimustega või teie HP veebilehtede kasutusest tuuakse föderaalsetesse või osariigi kohtutesse, mis asuvad Santa Clara maakonnas, Californias ning käesolevaga allute te eksklusiivsele isiklikule jurisdiktsioonile sellistes kohtutes sellel eesmärgil. HP poolt nendes tingimustes olevate õiguste või sätete teostamise või kehtestamise ebaõnnestumine ei tähenda sellisest õigusest või sättest loobumist. Kui mingi säte nendes tingimustes leitakse kohtu või pädeva jurisdiktsiooni poolt olema kehtetu, nõustute te sellest hoolimata, et kohus peaks püüdma kehtestada sättes peegelduvaid HP ja teie kavatsusi ning et nende tingimuste muud sätted säilitavad täieliku jõu ja kehtivuse. Sektsioonide pealkirjad nendes tingimustes on vaid kasutusmugavuse pakkumiseks ja neil puudub õiguslik või lepinguline jõud. Need tingimused püsivad täies jõus ja kehtivuses sõltumata teie poolse HP veebilehtede kasutamise lõpetamisest. Neid tingimusi tõlgendatakse rakendamata mingisugust kindlat eelistust või mitteeelistust teie või HP suhtes. Need tingimused ja kõik õigused ja litsentsid, mis käesolevaga antakse, pole edasiantavad või loovutatavad teie poolt, kuid on määratavad HP poolt ilma piiranguteta.


19

Nende tingimuste muutmine

HP võib iseseisvalt ja täielikult otsustades neid tingimusi mõne aja tagant muuta. HP postitab teatise sellistest muudatustest vastavale lehele. Kui te olete selliste muudatuste vastu, siis on teie ainus tagasitee lõpetada HP veebilehtede kasutamine. Jätkuv HP veebilehtede kasutamine peale teatise postitamist nendest selliste muudatuste kohta viitab, et te tunnustate selliseid muudatusi ja nõustute ennast siduma nende tingimustega. Teatud sätteid nendes tingimustes võivad ületada spetsiaalselt loodud õigus-märkused või tingimused kindlatel lehtedel HP veebilehtedel ning sellisel puhul loetakse spetsiaalselt loodud õigus-märkus liidetuks nende tingimustega ja üleseks sätete suhtes nendes tingimustes, mida nad on mõeldud välistama.


Läbi vaadatud september 2008


Tilbage til starten
20

Kasutustingimuste sisukord: