Az üzleti viselkedési szabályainkra vonatkozó
adatvédelmi tájékoztatás

A jelen tájékoztatás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az Adatvédelmi Törvény) és a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló és 2013. évi CLXV. törvénynek (a Panasztételi Törvény) a munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszerekre vonatkozó rendelkezésein alapul.

A Hewlett-Packard Informatikai Kft. (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-904183; székhely: 1117 Budapest, Alíz u. 1.; a HPI), a Hewlett-Packard Magyarország Kft. (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-075933; székhely: 1117 Budapest, Alíz u. 1.; a HPH) és a Hewlett-Packard Technológiai Licencek és Licencnyújtó Kft. (nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-107806; székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 40.; a HP TLL, a HPI, a HPH és a HP TLL együtt a HP) üzletvitele során az „Üzleti viselkedési szabályaink” (PDF 5.19MB) című magatartási kódex szerint köteles eljárni (elérésükhöz kattintson az aláhúzott hivatkozásra).

Ha Ön az Üzleti viselkedési szabályaink megsértését tapasztalja, kérjük az Üzleti viselkedési szabályokban foglaltak szerint, illetve a következők szabályok mentén tegyen bejelentést.

A Panasztételi Törvény értelmében az Üzleti viselkedési szabályainkhoz és az azokban hivatkozott szabályokhoz kapcsolódóan a HP a kódexben és a jelen tájékoztatóban ismertetett visszaélés-bejelentési rendszerrel rendelkezik.

A visszaélés-bejelentési rendszerben tett bejelentés tekintetében az adatkezelés a Panasztételi Törvény rendelkezésein, illetve a külföldre történő adattovábbítás esetén hozzájáruláson alapul. A hozzájárulást a HP-val fennálló azon szerződések tartalmazzák, amelyek keretében a szerződő fél (pl. munkavállaló vagy beszállító) elfogadta a HP visszaélés-bejelentési rendszerét.

Adattovábbítás külföldre: Ha Ön szerződés keretében még nem fogadta el a HP visszaélés-bejelentési rendszerét, de úgy dönt, hogy nem a helyi vezetőség alábbi, hanem az Üzleti viselkedési szabályainkban foglalt nemzetközi elérhetőségeken tesz bejelentést, a bejelentés megtételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentésben szereplő személyes adatait a Hewlett-Packard cégcsoport azon belföldi, illetve külföldi tagvállalatainak továbbítsa, amelyek a bejelentés kivizsgálásában részt vesznek. Kérjük, hogy ebben az esetben más személy személyes adatát csak akkor adja meg, ha Ön tudja, hogy az adott személy a HP-val fennálló szerződése keretében elfogadta a HP visszaélés-bejelenési rendszerét, mert pl. a HP munkavállalója. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A bejelentésben érintett egyéb személy személyes adatait a HP csak az Adatvédelmi Törvény és Panasztételi Törvény alapján továbbíthatja.

A bejelentés megtételekor a bejelentőnek kötelező megadni a nevét és lakcímét, jogi személy esetében pedig a néven túl a székhelyet és a bejelentést benyújtó törvényes képviselő nevét.

A bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

Tilos a rosszhiszeműen bejelentést tenni. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait a HP az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadja, illetve alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére a HP köteles átadni.

A bejelentési rendszerben különleges adatok kezelése tilos. Kérjük, bejelentése keretében ne adjon meg sem Önre, sem másra vonatkozó különleges adatot (különleges adatnak minősül a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó, valamint a bűnügyi személyes adat).

A HP a bejelentőnek, valamint a bejelentésben érintett személynek a bejelentésben megadott személyes adatait a bejelentés kivizsgálása céljából kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja a Panasztételi Törvény értelmében.

A bejelentést a HP kivizsgálja és a bejelentőt a kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja. A Panasztételi Törvény értelmében a névtelen bejelentő által megtett bejelentés vizsgálata mellőzhető, de a HP a vizsgálat megindításához elégséges információt tartalmazó névtelen bejelentéseket ki fogja vizsgálni.

A HP a bejelentő személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli. A bejelentés kivizsgálása során a bejelentő személyét csak a bejelentést kivizsgálók ismerhetik meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat titokban tartják, és azokat – a bejelentésben érintett személy kivételével – nem osztják meg a foglalkoztatói szervezet egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem.

A HP a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül vizsgálja ki a bejelentésben foglaltakat. A HP a bejelentést csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett vizsgálja 30 napnál hosszabb ideig. A 30 napos kivizsgálási határidő nem vonatkozik a névtelen bejelentésekre. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

Ha a bejelentésben foglalt természete miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a HP intézkedik a feljelentés megtételéről.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a HP a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törli.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor, a HP a bejelentésre vonatkozó adatokat a munkáltatói bejelentési rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli.

A fentiekben felsorolt jogokon túl a bejelentő és a bejelentéssel érintett személyeket az Adatvédelmi Törvény és a Panasztételi Törvény szerinti jogok illetik meg, így különösen:

 • a bejelentésben érintett személy a vizsgálat megkezdésekor részletes tájékoztatásra jogosult a rá vonatkozó bejelentésről, az Információs Törvény alapján megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról, azzal, hogy a bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását;
 • a tisztességes eljárás követelményének megfelelően a bejelentésben érintett a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtheti és azt bizonyítékokkal támaszthatja alá;
 • a tisztességes eljárás követelményének megfelelően a bejelentésben érintett a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtheti és azt bizonyítékokkal támaszthatja alá;
 • bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A HP magyarországi vezetésének történő bejelentés céljából a következő elérhetőségek bármelyikét választhatja:

 • Hewlett-Packard Informatikai Kft.
  Gonda Gábor, ügyvezető
  Postafiók: 1519 Budapest 112, Pf. 301
  T + 36 1 229 9999
  F +36 1 229-9000
 • Hewlett-Packard Magyarország Kft.
  Gonda Gábor, ügyvezető
  Postafiók: 1519 Budapest 112, Pf. 301
  T + 36 1 229 9999
  F +36 1 229-9000
 • Hewlett-Packard Technológiai Licencek és Licencnyújtó Kft.
  Gonda Gábor, ügyvezető
  2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 40.
  T + 36 1 229 9999
  F +36 1 229-9000