Hewlett-Packard Company webhelye - Használati feltételek és jogi korlátozások

FIGYELEM: A WEBHELY (“WEBHELY”) HASZNÁLATA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL AZ ALÁBBI HASZNÁLATI FELTÉTELEKET (“FELTÉTELEK”). A WEBHELY HASZNÁLATA AZT JELZI, HOGY EZEKET A FELTÉTELEKET ÖN ELOLVASTA ÉS ELFOGADTA. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL EZEKET A FELTÉTELEKET, AKKOR NINCS FELJOGOSÍTVA A WEBHELY HASZNÁLATÁRA. EZEK A FELTÉTELEKA WEBHELY ÖN ÁLATI HASZNÁLATÁT SZABÁLYOZZÁK, MINDEN OLYAN TARTALOM HASZNÁLATÁT (MINT PÉLDÁUL SZÖVEG, ADAT, INFORMÁCIÓ, SZOFTVER, GRAFIKA VAGY FÉNYKÉPEK), AMIT A HEWLETT-PACKARD CÉG ÉS LEÁNYVÁLLALATAI (EGYÜTTESEN "HP") ELÉRHETŐVÉ TEHETNEK A WEBHELYEN (EGYÜTTESEN "ANYAGOK") ÉS MINDEN OLYAN SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁT, AMELYET A HP A WEBHELYEN KERESZTÜL NYÚJTHAT (EGYÜTTESEN "SZOLGÁLTATÁSOK"). EZEKBEN A FELTÉTELEKBEN A WEBHELYRE, ANYAGOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA EGYÜTTESEN MINT A "HP WEBHELYEKRE" TÖRTÉNIK HIVATKOZÁS.


A HP webhelyek használata

Kivéve, ahogy a “Más megállapodások; szoftver, szolgáltatások vagy hozzáférés" részben alább ki van fejtve, az HP az HP webhelyeknek csak személyes, nem kereskedelmi célokra való használatát engedélyezi. A HP webhelyek használata bármilyen nyilvános vagy kereskedelmi célra (beleértve, korlátozás nélkül, egy másik webhelyen vagy egy hálózatban levő számítógépes környezeten keresztül) szigorúan tilos. Ha az Anyagok bármelyikéről másolatot készít, akkor minden ilyen másolaton meg kell tartania az eredeti Anyagokban levő minden szerzői jogra és tulajdonjogra vonatkozó megjegyzést. Nem módosíthatja, nyilvánosan nem mutathatja be, nyilvánosan nem adhatja elő és nem forgalmazhatja az Anyagokat. Ez az egyezmény Ön és az HP között érvényes, ahol HP a HP webhelyek tulajdonosa. A HP webhelyek az egyesült államokbeli és a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt áll. A HP webhelyek bármilyen illetéktelen használata megsértheti a szerzői jogokat, védjegyeket vagy más törvényeket.


Hozzáférés

A HP webhelyekhez való hozzáféréshez és annak használatához és minden ezzel kapcsolatos díj kifizetéséhez szükséges berendezés és szolgáltatások beszerzésének és fenntartásának költsége az Ön feladata. Ha regisztrál, hogy egy felhasználói fiókot nyisson bárhol a HP webhelyeken, vagy ha a HP-vel a HP webhelyeken keresztül veszi fel a kapcsolatot termékek vagy szolgáltatások beszerzése céljából, a HP bizonyos személyes információkat gyűjthet össze Önről. Ezen információknak a HP által történő felhasználását a webhelyre vonatkozó HP Online adatvédelmi nyilatkozat rendelkezései szabályozzák. Ön beleegyezik abba, hogy valós, pontos, aktuális és teljes információkat adjon meg (és, ameddig az HP webhelyeken felhasználói fiókját használja, hogy frissíti ezeket az információkat, megőrizve azok valós, pontos, aktuális és teljes voltát). Ön a felel a HP webhelyeken érvényes jelszava bizalmas voltának megőrzéséért, és kizárólag Ön felel jelszava használatával véghezvitt minden cselekedetért. Beleegyezik, hogy azonnal értesítse a HP-t jelszava minden illetéktelen használatáról vagy a biztonságnak az HP webhelyekkel kapcsolatos minden megszegéséről. Az HP fenntartja a jogot, hogy felkérje jelszava megváltoztatására, ha a HP azt gondolja, hogy jelszava már nem biztonságos. Ön és az HP közötti más, külön megkötött megállapodások alapján garantált, a HP webhelyekhez való hozzáférésnek felül kell írnia ezen rész által tartalmazott feltételeket.


Tiltott felhasználások

Ön beleegyezik abba, hogy nem használja a HP webhelyeket (beleértve, korlátozás nélkül, semmilyen Anyagot vagy Szolgáltatást, amit a HP webhelyek használatán keresztül szerezhet be): (a) olyan módon, hogy megszegjen valamilyen helyi, állami, országos, külföldi vagy nemzetközi rendeletet, szabályt, rendelkezést, egyezményt vagy más törvényt (mindegyik egy "Törvény"); (b) arra, hogy megfigyeljen, zaklasson vagy ártson más személyeknek; (c) valamilyen személy vagy szervezet nevében töténő eljárásra, vagy arra, hogy bármilyen más módon hamis színben tüntesse fel kapcsolatát egy személlyel vagy szervezettel; vagy arra, hogy (d) akadályozza vagy leválassza az HP webhelyeket vagy a HP webhelyekhez kapcsolt kiszolgálókat vagy hálózatokat. Továbbá, beleegyezik abba, hogy (x) ne használjon semmilyen adatbányászót, robotokat vagy hasonló adatgyűjtő vagy adatkinyerő módszereket a HP webhelyekkel kapcsolatban; vagy (y) megpróbáljon illetéktelenül hozzáférni a HP webhelyek vagy a HP webhelyekkel kapcsolatos bármilyen felhasználói fiók, számítógéprendszer vagy hálózat részeihez, sem hackeléssel, sem jelszóbányászattal sem bármilyen más módon.


Megszűnés

Kivéve, ahogy a “Más megállapodások; szoftver, szolgáltatások vagy hozzáférés” részben alább ki van fejtve, a HP megszüntetheti, felfüggesztheti vagy módosíthatja regisztrációját vagy hozzáférését a HP webhelyek egészére vagy egy részére, bármiféle értesítés nélkül, bármikor és bármilyen okból kifolyólag. Ön bármikor lemondhat a HP webhelyeken való jelenlétéről és a HP webhelyekhez való hozzáférésről. Jelen Feltételek bármilyen megszegése esetén Ön automatikusan elveszíti az HP webhely használatára vonatkozó engedélyét, és azonnal köteles megsemmisíteni az innen már letöltött vagy kinyomtatott minden anyagot (és az arról készült másolatokat).


Jogi nyilatkozat

AZ HP AZ HP WEBHELYEKET "ADOTT ÁLLAPOTBAN" ÉS "ANNAK MINDEN HIBÁJÁVAL" BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, ÉS AZ HP WEBHELYEK MINŐSÉGÉVEL ÉS TELJESÍTMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS MINDEN KOCKÁZAT ÖNRE HÁRUL. HA AZ ANYAGOK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HIBÁSNAK BIZONYULNAK, ÖNNEK, ÉS NEM AZ HP-NEK, KELL VÁLLALNIA MINDEN SZÜKSÉGES SZERVIZELÉS ÉS JAVÍTÁS TELJES KÖLTSÉGÉT. AZ HP KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN TÍPUSÚ, KIFEJEZETT, BELEÉRTETT VAGY JOGSZABÁLYON ALAPULÓ GARANCIÁT, AMI A HP WEBHELYEKET ILLETI (BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA, MINDEN BELEÉRTETT VAGY TÖRVÉNYES GARANCIÁT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VONATKOZÓAN, EGY BIZONYOS FELADATRA VAGY CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓAN, A TULAJDONJOGRA ÉS A SZELLEMI TULAJDONRA VONATKOZÓ JOGOKRA VONATKOZÓAN). AZ ELŐZŐK ÁLTALÁNOSSÁGÁNAK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, A HP NEM GARANTÁLJA, HOGY A HP WEBHELYEK MEGFELELNEK AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK VAGY, HOGY A HP WEBHELYEK MŰKÖDÉSE MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI, NAPRAKÉSZ, BIZTONSÁGOS ÉS HIBAMENTES LESZ, VAGY A HP WEBHELYEK EZEN HIBÁI KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK. A HP NEM VÁLLAL GARANCIÁT A HP WEBHELYEK HASZNÁLATA ÁLTAL ELÉRHETŐ EREDMÉNYEKÉRT VAGY A HP WEBHELYEKEN KERESZTÜL ELÉRT BÁRMILYEN INFORMÁCIÓ PONTOSSÁGÁÉRT ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT. A HP WEBELYEKEN KERESZTÜL VAGY A HP-TŐL, ANNAK ANYAVÁLLALATAITÓL, LEÁNYVÁLLALATAITÓL VAGY MÁS FIÓKVÁLLALATAITÓL, ANNAK VAGY EZEKNEK BESZÁLLÍTÓITÓL (VAGY AZ ILYEN SZERVEZETEK HIVATALNOKOKTÓL, IGAZGATÓKTÓL, ALKALMAZOTTAKTÓL VAGY ÜGYNÖKEITŐL) (EGYÜTTESEN, "A HP FELEK") MEGSZERZETT SEMMILYEN TANÁCS VAGY INFORMÁCIÓ NEM MINŐSÜL A HP FELEK ÁLTAL NYÚJTOTT SEMMIFÉLE GARANCIÁNAK. A HP KIZÁR MINDENFÉLE MÉLTÁNYOS KÁRTÉRÍTÉST.


Felelősségkorlátozás

SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, A HP FELEK EGYIKE SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ (A) SEMMILYEN KÖZVETETT, SPECIÁLIS, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRIGÉNYÉRT, VAGY (B) SEMMILYEN, SZÁZ AMERIKAI DOLLÁRT (US$100,00) MEGHALADÓ (BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A BEVÉTELKIESÉSEK, NYERESÉGVESZTESÉG, AZ ESZMEI ÉRTÉK ELVESZTÉSE, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSA VAGY MÁS, NEM VAGYONI KÁROK), A HP WEBHELYEK HASZNÁLATBÓL SZÁRMAZÓ VAGY A WEBHELYEKKEL AZZAL KAPCSOLATOSAN FELMERÜLT KÁRÉRT (BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A HASZNÁLATOT, A HASZNÁLTARA VALÓ ALKALMATLANSÁGOT VAGY A HP WEBHELYEK HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYEIT) FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ILYEN KÁROK A GARANCIÁN, SZERZŐDÉSEN, JOGSZABÁLYSÉRTÉSEN, RENDELETEN VAGY BÁRMILYEN MÁS JOGELMÉLETEN ALAPULNAK, MÉG AKKOR SEM, HA VALAMELYIK HP FÉL FIGYELMEZTETVE VOLT (VAGY TUDNIA KELLETT VOLNA RÓLA) ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE.


Kivételek és korlátozások

Néhány jogrendszer nem teszi lehetővé bizonyos garanciák kivételét, vagy bizonyos károkkal kapcsolatos korlátozásokat vagy a felelősség kizárását. Következésképpen lehet, hogy a fenti jogi nyilatkozatok és felelősségkorlátozások némelyike Önre nézve nem érvényes. Azzal összefüggésben, hogy az illető jogrendszer értelmében valamely HP Fél milyen mértékben korlátozhatja a garanciát vagy korlátozhatja a felelősségét, a HP Fél által biztosított garancia mértéke és a HP Fél által vállalt felelősség az adott jogrendszer által lehetővé tett minimális mértékű.


Egyéb megállapodások; szoftver, szolgáltatások vagy hozzáférés

Az HP termékeket (mint pl. hardver vagy szoftver), szolgáltatásokat (mint pl. hardverkarbantartás vagy javítás vagy szoftverkarbantartás, telepítés vagy képzés) vagy az HP webhelyekhez való hozzáférést biztosíthat egy Ön és az HP közötti külön megállapodás feltételei alapján (mind, egy "Más Megállapodás"). Minden, a HP-t illető kötelezettséget, amely valamely termékre, szolgáltatásra vagy hozzáférésre vonatkozik, amelyet elérhetővé tesz az Ön részére bármilyen Más Megállapodás alapján, kizárólag azon Más Megállapodás feltételei vontkoznak, amely alapján ez a termék vagy szolgáltatás biztosításra kerül, és jelen Feltételekre nem értelmezhetők oly módon, hogy módosítsák ezen Más Megállapodások feltételeit.


Például, bármilyen szoftver használatának feltételeit, amely a HP webhelyekről tölthető le ("Szoftver"), a szoftverrel együtt érkező vagy ahhoz tartozó végfelhasználói licencszerződés („Licencszerződés”), határozza meg, ha létezik ilyen. A szoftverrel együtt érkező vagy ahhoz tartozó Licencszerződés tartalmának elolvasása és annak elfogadása előtt tilos bármilyen Szoftvert telepíteni. Ha nincs a Szoftverrel együtt érkező vagy ahhoz tartozó végfelhasználói licencszerződés, akkor az ilyen Szoftvert a továbbiakban Anyagoknak kell tekinteni és jelen Feltételek vonatkoznak használatukra. BÁRMILYEN SZOFTVER TOVÁBBI MÁSOLÁSA VAGY TERJESZTÉSE KIFEJEZETTEN TILOS, KIVÉVE HA AZ ILYEN MÁSOLÁS VAGY TERJESZTÉS NINCS KIFEJEZETTEN MEGENGEDVE A SZOFTVERREL EGYÜTT ÉRKEZŐ VAGY AHHOZ TARTOZÓ LICENCSZERZŐDÉS ÁLTAL.


A HP-webhelyek módosítása

A HP fenntartja magának a jogot, hogy bármikor és az Ön előzetes értesítése nélkül módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse HP webhelyeket Például, a HP bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja az anyagokat és/vagy szolgáltatásokat, vagy a bennük részletezett termékeket és árakat. Az anyagok és szolgáltatások esetenként elavultak lehetnek, és a HP nem vállal kötelezettséget azok frissítésére. Egy Webhelyen nyilvánosságra hozott információ olyan termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra is vonatkozhat, amelyek az Ön országában nem állnak rendelkezésre. Kérjen információt a HP helyi üzleti képviselőjétől arról, hogy melyek azok a termékek, programok és szolgáltatások, amelyekhez Ön is hozzájuthat.


Felhasználói közzétételek

Az HP Webhelyek bizonyos területei (pl. csevegőszobák vagy ügyfelek értékelései és felülvizsgálati területek) lehetővé teszik visszajelzési információ, adat, szöveg, szoftver, zene, hanganyag, fényképek, grafikák, videó üzenetek és más anyagok beküldését (mind, "Felhasználói javaslatok"). Egy Felhasználói javaslat beküldésével, Ön egy visszavonhatatlan, állandó, átruházható, nem kizárólagos, teljesen kifizetett, világméretű licencet (al-licencbe adható több szinten) adományoz az HP-nek, hogy (a) felhasználja, forgalmazza, módosítsa, alkalmazza, kiadja, lefordítsa, nyilvánosan előadja és nyilvánosan bemutassa az Ön Felhasználói javaslatait (vagy annak bármilyen módosítását), egészében vagy részben, bármilyen formátumban, vagy most ismert vagy később kifejlesztett közegen és (b) felhasználja (és megengedje a felhasználását másoknak) az Ön Felhasználói javaslatát bármilyen módon és bármilyen célra (beleértve, korlátozás nélkül, a kereskedelmi célokra), amit a HP megfelelőnek tart saját belátása szerint (beleértve, korlátozás nélkül, hogy belefoglalja Felhasználói javaslatát vagy annak bármilyen módosítását, egészében vagy részben, bármilyen technológiába, termékbe vagy szolgáltatásba). A HP fenntartja a jogot, hogy reklámokat mutasson be a Felhasználói javaslatokkal és reklám és promóciós célokra használja a Felhasználói javaslatokat. A HP előzetesen megszűrheti, bár nem köteles erre, a Felhasználói javaslatokat, vagy megfigyelés alatt tarthatja az HP webhelyek minden olyan területét, amelyen keresztül a Felhasználói javaslatok beküldésre kerülhetnek. Ön beleegyezik, hogy kizárólagosan felelős minden Felhasználói javaslatáért. A HP nem köteles befogadni, bemutatni vagy forgalmazni semmilyen Felhasználói javaslatot az HP webhelyeken vagy azokon keresztül, és bármikor eltávolíthat vagy visszautasíthat bármilyen Felhasználói javaslatot, bármilyen okból. A HP nem felelős semmiféle veszteségért, lopásért vagy kárért, ami valamilyen típusú Felhasználói javaslatot érhet. A HP nem kíván semmilyen bizalmas Felhasználói javaslatot kapni. Ön megérti és elfogadja, hogy minden Felhasználói javaslat nem bizalmasnak és szabadalom-mentesnek lesz tekintve, és a HP szabadon átadhatja Felhasználói javaslatait bármilyen harmadik félnek, minden bizalmasságra vonatkozó köztelezettség nélkül a címzett részéről. Az HP nem garantálja, hogy lehetősége nyílik az HP vagy bármilyen harmadik felen keresztül bármilyen, Ön által benyújtott, Felhasználói javaslat szerkesztésére vagy törlésére.


Bármilyen Felhasználói javaslat beküldésével, ön kijelenti és garantálja, hogy:

  (a) legalább 13 éves;

  (b) Felhasználói javaslataival kapcsolatos minden joggal rendelkezik (beleértve, korlátozás nélkül, az audió, videó, vagy digitális felvétel vagy a Felhasználói javaslataiban levő bemutató minden jogát), vagy beszerzett minden jogot Felhasználói javaslataival kapcsolatban, hogy az HP-re ruházhassa át Felhasználói javaslataival kapcsolatos itt leírt jogokat;

  (c) kifizette és teljesen ki fogja fizetni az összes, minden típusú licenc és engedély illetékeit és egyéb pénzügyi kötelezettségeket, amely Felhasználói javaslatai bármilyen használatából vagy kereskedelmi kihasználásából adódik.

  (d) Ön a Felhasználói javaslataiban látható vagy hallható személy, vagy megszerezte az engedélyt minden személytől (beleértve a beleegyezést a szülőktől vagy gyámoktól minden tizennyolc (18) év alatti személyre), aki megjelenik és/vagy hallható Felhasználói javaslataiban, hogy az HP-nek ruházza át az itt leírt jogokat

  (e) Felhasználói javaslatai nem sértik egy harmadik fél szerzői joggal, védjeggyel, szabadalommal, gyártási titokkal vagy intellektuális tulajdonnal kapcsolatos vagy bármilyen más törvényes vagy erkölcsi jogait;

  (f) önkéntesen beleegyezik, hogy lemondjon Felhasználói javaslatának esetleges "erkölcsi jogairól";

  (g) nincsen tudomása arról, hogy Felhasználói javaslatában levő valamilyen információ hamis, pontatlan vagy félrevezető lenne;

  (h) Felhasználói javaslata nem szeg meg egyetlen Törvényt sem (beleértve, de ezekre nem korlátozódva, az exportellenőrzést, fogyasztóvédelmet, tisztességtelen versenyt, diszkrimináció-ellenességet vagy hamis reklámot szabályozókat);

  (i) Felhasználó javaslata nem rágalmazó, becsületsértő, gyűlöletkeltő, fajilag, etnikailag, vallásilag vagy más módon elfogult vagy sértő, fenyegető vagy zaklató jellegű valamely személyre, társulásra vagy testületre, nem vulgáris, pornográf, obszcén és nem avatkozik bele más magánéletébe és ésszerűen nem is lehet ilyennek tartani;

  (j) Ön nem volt és nem lesz kárpótolva, és nem kapott és nem fog kapni semmilyen ellenszolgáltatást semmilyen harmadik féltől Felhasználói javaslata beküldéséért;

  (k) Felhasználói javaslata nem foglal magába anyagokat egy harmadik fél webhelyéről, vagy címeket, e-mail címeket, kapcsolattartási információkat vagy telefonszámokat (a sajátjait kivéve);

  (l) Felhasználói javaslata nem tartalmaz vírusokat, férgeket, kémprogramot, reklámszoftvert vagy más potenciálisan káros programokat vagy fájlokat;

  (m) Felhasználói javaslata nem tartalmaz olyan információt, amelyet bizalmasnak, szabadalmaztatottnak vagy személyesnek tart; és

  (n)  Felhasználói javaslata nem tartalmaz és nem képez semmilyen kéretlen vagy illetéktelen reklámot, promóciós anyagokat, személytelen reklámlevelet, kéretlen üzenetet, láncleveleket, piramisrendszereket vagy bármilyen más formájú kérelmezést.

Hivatkozások más webhelyekre

Az HP webhelyekről más webhelyekre való csatlakozás lehetőségének célja kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, az HP webhelyeket el fogja hagyni. Az HP nem köteles átvizsgálni az ilyen webhelyeket, nem ellenőrzi az ilyen webhelyeket és nem felel az ilyen webhelyekért (vagy az ezeken keresztül elérhető termékekért, szolgáltatásokért vagy tartalomért). A fentiekből következően a HP az ilyen oldalakat, illetve a bennük fellelhető információt, szoftvert, termékeket vagy anyagokat nem hagyta jóvá, azokért, illetve felhasználásuk következményeiért nem vállal garanciát. A HP hálózathoz kapcsolódó valamennyi más webhelyre való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.


Hivatkozások erre a Webhelyre

Elhelyezhet más webhelyekre olyan hivatkozásokat, amelyek erre a Webhelyre mutatnak, de csak a következő feltételek betartásával és minden érvényes törvénynek megfelelve.


Az HP írásos jóváhagyásának hiányában, egy webhely, amely ehhez a Webhelyhez kapcsolódik:

  (a) kapcsolódhat, de nem másolhat egyetlen anyagot sem (az HP logókat is beleértve);

  (b) nem készíthet böngészőt vagy keretrendszert semmilyen Anyag tartalma köré.

  (c) nem célozhat arra, hogy az HP nem hagy jóvá ilyen webhelyet vagy az ilyen webhelyen keresztül elérhető bármilyen terméket, szolgáltatást vagy tartalmat;

  (d) nem mutathatja be valótlanul a HP-vel való kapcsolatát;

  (e) nem tehet közzé valótlan vagy félrevezető információt a HP-ről, annak termékeiről vagy szolgáltatásairól;

  (f) nem tartalmazhat olyan tartalmat, amelyet visszataszítónak, sértőnek vagy vitatottnak lehet tartani; és

  (g) csak olyan tartalmat lehet, amely minden korcsoport számára megfelelő.

Védjegyek

Az HP, COMPAQ és az HP webhelyeken levő más termék vagy szolgáltatás neve vagy jelmondata az HP-nek és beszállítóinak vagy engedélyező hatóságainak védjegyei, és nem lehet lemásolni, utánozni vagy felhasználni az HP vagy az illető védjegy tulajdonosának előzetes írásos engedélye nélkül. Minden ilyen védjegy tulajdonjoga és az azzal összekapcsolt eszmei érték az HP-t vagy az illető védjegy tulajdonosát illeti meg. Nem szabad semmilyen metacímkéket vagy más "rejtett szöveget" használnia, amelyek valamilyen HP nevet, védjegyet vagy termék vagy szolgáltatás nevet hasznosít, az HP előzetes írásos engedélye nélkül. Emellett, a Webhely kinézete és hangulata (beleértve minden lapfejlécet, egyéni grafikát, gombikonokat és programsorokat (scripts)) az HP szolgáltatási neve, védjegye és/vagy kereskedelmi csomagolása ás nem lehet lemásolni, utánozni vagy felhasználni (teljesen vagy részben) az HP előzetes írásos engedélye nélkül. Bármilyen termékre, szolgáltatásra, folyamatra vagy más információra való hivatkozás, a kereskedelmi név, védjegy által vagy más módon nem képezi vagy vonja maga után az HP jóváhagyását, védnökségét vagy ajánlását.


Az előzőek általánosságának korlátozása nélkül:

  (a) a Microsoft, a Windows és a Windows Vista vagy az Egyesült Államokban bejegyzett védjegyek vagy a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei. és

  (b) Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Core Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, ViiV Inside, vPro Inside, Xeon, és Xeon Inside az Intel Corporation Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

Az Amerikai Egyesült Államok kormánya által korlátozott jogok

Minden Anyag, amely az Amerikai Egyesült Államok, annak ügynökségei, és/vagy közreműködői ("Az Egyesült Államok kormánya") által vagy azok nevében kerül letöltésre, alá van vetve a FAR 12,211 - "Műszaki adatok", és FAR 12,212 - "Számítógép szoftver" rendelkezéseknek , vagy az HP-nek ezzel egyenértékű védelmet nyújtó cikkelyeknek a DFARS-ban, vagy más ügynökség-specifikus szabályozásoknak.


Nemzetközi és exporttal kapcsolatos problémák

A HP ezt a Webhelyet Palo Alto-i (California) részlegéből kezeli. A HP nem biztosítja, hogy az HP webhelyek megfelelő és elérhető az Egyesült Államokon kívüli használatra, és hogy az HP webhelyek elérhetősége tiltott legyen azokon a területeken, ahol tartalmuk törvénysértő és korlátozva van. Amennyiben az Egyesült Államokon kívülről szeretné elérni ezt az HP webhelyet, akkor azt csak saját felelősségére teheti, és Ön felel azért hogy betartsa a törvények korlátozásait. Ön beleegyezik, hogy a Kereskedelmi Minisztérium vagy bármely más Egyesült Államokbeli vagy külföldi ügynökség és hivatal minden exportálási és újraexportálási korlátozását és szabályozását betartsa, az HP webhelyek használatával kapcsolatban, és, törvénysértő módon, ne helyezzen át vagy ne hagyja jóvá semmilyen anyag áthelyezését egy tilos országba vagy máshova, törvénysértő módon. Különösen, de korlátozás nélkül, az Anyagokat, nem szabad exportálni és újra-exportálni, törvénysértő módon, (a) olyan országba, amelyet az Egyesült Államok embargó alá helyezett vagy (b) senkinek, aki az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának külön megfigyelt személyek (Specially Designated Nationals) listáján vagy az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának rendelésmegtagadási listáján (Department’s Table of Deny Orders.) szerepel. Ezen korlátozásoknak és szabályozásoknak alávetett bármilyen Anyag használatával Ön kijelenti és garantálja, hogy nem található, nincs ellenőrzése alatt és nem állampolgára vagy lakója egyetlen ilyen országnak vagy listának sem.


Kártalanítás

Ön beleegyezik, hogy kártalanítja, megvédi és mentesíti az HP feleket bármilyen és minden igénytől, felelősségtől, kártól, veszteségektől, költségektől, kiadásoktól vagy díjaktól (beleértve ésszerű ügyvédi illetékek), amelynek ezek a felek kitehetik magukat ezen Feltételek Ön általi vagy Öntől származó (vagy bárkitől, aki az Ön fiókját használja) megsértése miatt. Az HP fenntartja a jogot, hogy magára vállalja a kizárólagos védelmet és minden probléma ellenőrzését, ami máskülönben az Ön kártalanítási kötelezettsége alá tartózna, és, ilyen esetben, Ön beleegyezik, hogy együttműködjön az HP védelmével ilyen igény esetén.


Elektronikus kommunikáció

Ha meglátogatja a Webhelyet vagy e-mailokat küld az HP-nek, akkor elektronikus úton kommunikál az HP-vel. Mi e-mailban vagy a webhelyre kihelyezett megjegyzésekben válaszolhatunk. Ön beleegyezik, hogy minden ilyen megjegyzés, közlés vagy egyéb kommunikáció, amelyet az HP nyújt Önnek, elektronikusan kielégít minden törvényes előírást, amelyet hasonló kommunikáció írásban tehet.


Általános

Ezek a Feltételek, minden más további feltételekkel együtt, amelyekbe akkor egyezik bele, ha az HP webhelyek egyéni részeit használja, ettől kezdve a teljes, kizárólagos és végső nyilatkozatát képezik az Ön és az HP közötti megállapodás tárgyáról, hatálytalanítva minden korábbi egyezményt vagy tárgyalásokat Ön és az HP között a tárgyat illetően. Az HP felek kívülálló kedvezményezettek, ami a Feltételekben levő, rájuk hivatkozó rendelkezéseket illeti. Ezeket a Feltételeket és az Ön és HP közötti viszonyt Kalifornia állam törvényeinek kell szabályozniuk, mivel teljes mértéken Kaliforniában és kaliforniai lakósok által megkötött, nyilvántartásban vett és végrehajtott megállapodásokra érvényes, jelenlegi lakhelyétől függetlenül. Ezen Feltételek és az HP webhelyek használatával kapcsolatos, vagy azokból származó minden keresetet a Kalifornia állambeli Santa Clara megyében levő szövetségi vagy állami bíróságon kell beadni, és ezáltal Ön visszavonhatatlanul aláveti magát ezen bíróság ilyen célokra szolgáló kizárólagos hatáskörének. Az HP kudarca, hogy ezen Feltételek valamilyen jogát vagy rendelkezését gyakorolja vagy érvényre jutassa, nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást Ha ezen Feltételek bármely rendelkezését egy illetékes hatáskörű bíróság érvénytelennek találja, Ön beleegyezik, hogy a bíróságnak törekednie kell, hogy az HP és az Ön szándékainak érvényt szerezzen, ahogy azok a rendelkezésben tükröződnek, és hogy ezen Feltételek többi rendelkezése teljes mértékben érvényben maradnak. A Feltételekben levő részcímek csak kényelmesebb eligazodásra szolgálnak és nincsenek jogi vagy szerződéses következményeik. Ezen Feltételeknek teljes mértékben érvényben kell maradniuk, akkor is, ha Ön nem használja többé az HP webhelyeket. Ezek a Feltételek mindenféle pontos magyarázat nélkül lesznek értelmezve Ön vagy az HP mellett illetve ellen. Ezeket a Feltételeket, és minden, a továbbiakban garantált jogot és licencet Ön nem tudja átruházni vagy átengedni, de az HP korlátozás nélkül átruházhatja.


Ezen feltételek módosításai

Az HP egyedüli és kizárólagos megítélése szerint, időről-időre megváltoztathatja ezeket a Feltételeket. Az HP értesítéseket helyez ki az ilyen változtatásokról az illető Webhelyre. Ha tiltakozni kíván az ilyen változtatásokkal szemben, egyedüli lehetősége az, hogy felhagyjon az HP webhelyek használatával. Az HP webhelyek további használata ilyen változtatásokról szóló értesítést követően azt jelenti, hogy Ön elfogadja ezeket a változtatásokat és a megkötendő egyezményt a változások feltételeire és kikötéseire vonatkozóan. Ezen Feltételek bizonyos rendelkezései hatálytalaníthatók az HP webhelyek bizonyos oldalain levő egyértelműen meghatározott jogi megjegyzésekkel vagy feltételekkel és, ilyen körülmények között, az egyértelműen meghatározott jogi megjegyzést vagy feltételt ezen Feltételekbe belefoglaltnak és ezen Feltételek azon rendelkezéseit hatálytalanítónak kell tekinteni, amelyek hatálytalanítandóként vannak meghatározva.


Frissítve: 2008 szeptember

Terms of use quick links:

A HP webhelyek használata

Hozzáférés

Tiltott felhasználások

Megszűnés

Jogi nyilatkozat

Felelősségkorlátozás

Kivételek és korlátozások

Egyéb megállapodások; szoftver, szolgáltatások vagy hozzáférés

A HP-webhelyek módosítása

Felhasználói közzétételek

Hivatkozások más webhelyekre

Hivatkozások erre a Webhelyre

Védjegyek

Az Amerikai Egyesült Államok kormánya által korlátozott jogok

Nemzetközi és exporttal kapcsolatos problémák

Kártalanítás

Elektronikus kommunikáció

Általános

Ezen feltételek módosításai