הגדרת הפקס של HP ממחשב Macintosh

למרות שניתן לקבוע את רוב ההגדרות של הפקס של HP מתפריטי לוח הבקרה של התקן ה-All-in-One, ניתן להגדירן גם באופן ידידותי ונוח יותר באמצעות ממשק התוכנה של התקן All-in-One עבור Mac OS X.

למד כיצד לקבוע את הגדרות הפקס העיקריות ממחשב ה-Macintosh שלך ולהפיק את מלוא התועלת מיכולות הפקס של מדפסת ה-All-in-One, כמו שליחת פקס מהמחשב, בדיקת היסטוריית הפקס, ניהול חיוגים מהירים או הגדרת מצב מענה הפקס.

לחץ כאן אם מותקן ברשותך היישום HP Utilityלחץ כאן אם מותקן ברשותך היישום HP Utility

HP Utility‏ (hp utility icon) הוא ממשק תוכנה שממנו באפשרותך לנהל בקלות את כל ההגדרות והמאפיינים של מדפסת ה-All-in-One של HP שלך ממחשב Mac שלך.

שים לב: בהתאם לדגם התקן ה-All-in-One ולמערכת ההפעלה, ייתכן שיהיו הבדלים מזעריים בין התמונות וההוראות הכלולות בפרק זה, ומה שמופיע בפועל במחשב ה-Mac שלך.

צעדים ראשוניםצעדים ראשונים

ראשית כל, פתח את HP Utility‏ (hp utility icon) בלחיצה על סמל היישום ב-dock, או על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. פתח את Finder‏ (finder icon) בלחיצה על הסמל שלו ב-dock.
 2. עבור אל התיקייה Applications (יישומים).
 3. חפש את התיקייה Hewlett Packard ופתח אותה.
 4. לחץ לחיצה כפולה על HP Utility והמתן לפתיחת היישום.
המקטע האחרון מוקדש כולו לקביעת הגדרות הפקס.

5 Hputility-infoandsupport
שליחת פקס ממחשב Macשליחת פקס ממחשב Mac

עבור כל הדגמים של מדפסת ה-All-in-One של HP שכוללים יכולות לשליחה וקבלה של פקסים, באפשרותך לשלוח פקסים במצב עצמאי (כלומר, ללא התערבות של תוכנה); עם זאת, במקרים מסוימים ייתכן שתעדיף לשלוח פקס ממחשב ה-Mac שלך.

בצע את הפעולות הבאות כדי לשלוח פקס ממחשב Macintosh שלך:

 1. פתח מסמך באמצעות מעבד תמלילים או מציג, ולאחר מכן פתח את תפריט File (קובץ) ובחר באפשרות Print (הדפס). בחלון שנפתח, אמורים להופיע שני שמות דומים של מדפסות; בחר את הפריט עם המילה Fax (פקס) בסוף שמו.
  לאחר מכן, ייפתח חלון דומה לזה שלהלן:

  13 SendFax-Standard

 2. פתח את הרשימה הנפתחת במרכז החלון כדי לקבוע את ההגדרות הקשורות לפקס שעומד להישלח.

  14 SendFax-Layout

 3. בחר באפשרות Fax Recipients (נמעני הפקס) ברשימה הנפתחת והזן את הנתונים האישיים ואת מספר הפקס של הנמענים, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Add to Recipients (הוסף לנמענים) ולחץ על הלחצן Send fax now (שלח פקס כעת).

  15 SendFax-Faxrecipients

בדגמים החדישים ביותר של התקני All-in-One של HP, החלון שנפתח לאחר בחירת הפקס והלחיצה על Print (הדפס), מאפשר הזנה של הנמענים ושליחה של הפקס באופן ישיר.

4 SendFax-Faxinformation

הוספה או עריכה של כותרת פקסהוספה או עריכה של כותרת פקס

באפשרותך לנהל את המידע האישי (למשל, מספר הפקס שלך, שמך או שם החברה שבה אתה עובד) שמופיע בכותרת של כל פקס שנשלח ממדפסת ה-All-in-One של HP.

ראה כיצד לעשות זאת להלן:

 1. פתח את HP Utility‏ (hp utility icon) ולחץ על Basic Fax Settings (הגדרות פקס בסיסיות) (נמצא במקטע Fax Settings [הגדרות פקס]). ייפתח חלון דומה לזה שלהלן:

  6 Hputility-Basicfaxsettings

 2.  הזן את הנתונים הדרושים (Name [שם] ו-Fax Number [מספר פקס]) ולחץ על הלחצן Apply Now (החל כעת) כדי לשמור את השינויים.

הגדרת האפשרויות Answer Mode (מצב מענה) ו-Rings to Answer (מספר צלצולים למענה)הגדרת האפשרויות Answer Mode (מצב מענה) ו-Rings to Answer (מספר צלצולים למענה)

עבור מדפסות All-in-One של HP, ניתן להגדיר את Answer Mode (מצב מענה) לערך Manual (ידני) או Automatic (אוטומטי). אם מוגדר הערך Automatic (אוטומטי), הפקס יופעל למענה לכל השיחות הנכנסות לאחר מספר מוגדר של צלצולים.

ראה כיצד להגדיר את האפשרויות Answer Mode (מצב מענה) ו-Rings to Answer (מספר צלצולים למענה) מתוך HP Utility‏ (hp utility icon):

 1. פתח את HP Utility ולחץ על Basic Fax Settings (הגדרות פקס בסיסיות) (נמצא במקטע Fax Settings [הגדרות פקס]). ייפתח חלון דומה לזה שלהלן:

  6 Hputility-Basicfaxsettings

 2. אפשר או השבת את האפשרות Auto-Answer (מענה אוטומטי) ואם אפשרת את Auto-Answer (מענה אוטומטי), בחר ערך עבור Rings to Answer (מספר צלצולים למענה). לסיום, לחץ על הלחצן Apply Now (החל כעת) כדי לשמור את השינויים.

הפעלת בדיקה של התקנת הפקסהפעלת בדיקה של התקנת הפקס

בדיקה של התקנת הפקס יכולה לסייע לך לפתור בעיות הקשורות לפקס באמצעות בדיקה של התקנת חומרת הפקס והדפסה של דף אבחון.

ראה כיצד לבצע בדיקה מעין זו להלן:

 1. פתח את HP Utility ולחץ על Basic Fax Settings (הגדרות פקס בסיסיות) (נמצא במקטע Fax Settings [הגדרות פקס]). ייפתח חלון דומה לזה שלהלן:

  6 Hputility-Basicfaxsettings

 2. לחץ על הלחצן Test (בדוק) ליד Test the device fax setup (בדוק את הגדרת התקן הפקס).

העברת פקס למספר פקס אחרהעברת פקס למספר פקס אחר

באפשרותך להגדיר את מדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך להעביר באופן אוטומטי פקסים נכנסים למספר פקס אחר. ראה כיצד לעשות זאת להלן:

 1. פתח את HP Utility ולחץ על Fax Forwarding (העברת פקסים) (נמצא במקטע Fax Settings [הגדרות פקס]). ייפתח חלון דומה לזה שלהלן:

  7 Hputility-faxforwarding

 2. סמן את התיבה Enable Fax Forwarding (אפשר העברת פקסים), הזן את מספר הפקס שאליו יועברו פקסים נכנסים, הגדר את משך הזמן שבמהלכו העברת הפקסים תהיה פעילה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Apply Now (החל כעת).הגדרת מספרי חיוג מהיר לפקסהגדרת מספרי חיוג מהיר לפקס

מספרי חיוג מהיר מאפשרים ביצוע של שיחת פקס בלחיצה על פחות מקשים.

ראה כיצד לנהל את רשימת מספרי החיוג המהיר מתוך HP Utility‏ (hp utility icon) במדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך להלן:

 1. פתח את HP Utility ולחץ על Fax Speed Dials (מספרי חיוג מהיר בפקס) (נמצא במקטע Fax Settings [הגדרות פקס]). ייפתח חלון דומה לזה שלהלן:

  8 Hputility-SpeedDialsSettings

 2. לחץ על הלחצנים + (פלוס) ו-- (מינוס) או הקלד את המידע שברצונך שייכלל בזיכרון מספרי החיוג המהיר של מדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך. באפשרותך גם להשתמש בפנקס הכתובות של Mac שלך לאיתור ולהוספה של מידע.

חסימת פקסים נכנסים שנשלחו ממספרי פקס מסוימיםחסימת פקסים נכנסים שנשלחו ממספרי פקס מסוימים

ראה כיצד לחסום קבלה של פקסים שנשלחו ממספרי פקס לא רצויים להלן:

 1. פתח את HP Utility ולחץ על Junk Fax Blocking (חסימת פקס זבל) (נמצא במקטע Fax Settings [הגדרות פקס]). ייפתח חלון דומה לזה שלהלן:


  9 Hputility-Junkfaxblocking

 2. אפשר את השירות, השתמש בלחצנים + (פלוס) ו-- (מינוס) כדי להוסיף או להסיר מספרי פקס, ולחץ על הלחצן Apply (החל).

בדיקה של היסטוריית הפקסיםבדיקה של היסטוריית הפקסים

באפשרותך לגשת בקלות  לרישום  של פעולות פקס שהתקיימו בעבר, כדי לבדוק את כל המידע הרלוונטי בנוגע לפקסים שנשלחו ושהתקבלו (תאריך, מספר פקס, או תוצאה).

ראה כיצד לגשת לרישום מעין זה במדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך דרך HP Utility‏ (hp utility icon) להלן:

פתח את HP Utility ולחץ על Fax Logs (יומני פקס) (נמצא במקטע Fax Settings [הגדרות פקס]). ייפתח חלון דומה לזה שלהלן:

10 Hputility-Faxlogs

בנוסף, באפשרותך לסמן את תיבת הסימון Block (חסום) (ליד מספר הפקס) כדי לחסום פקסים שנשלחים ממספר זה.

הגדרת התצורה של שירותי הפקס הדיגיטליהגדרת התצורה של שירותי הפקס הדיגיטלי
שירותי פקס דיגיטלי של HP מאפשרים אחסון של עותק אלקטרוני של פקסים נכנסים בשחור-לבן, בתיקייה ייעודית שממוקמת בדיסק הקשיח (או תיקייה משותפת ברשת), או העברה של פקסים אלה כקבצים מצורפים בהודעות דוא"ל לכתובת דוא"ל מוגדרת.
אשף ההתקנה מספק דרך נוחה להגדרת השירות.

שים לב: שירותי פקס דיגיטלי זמינים רק עבור דגמים מסוימים של התקני All-in-One של HP. עיין בתיעוד המצורף למדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך כדי לבדוק את ההתקן כולל מאפיין זה.

ראה כיצד להגדיר את תצורתם של שירותים אלה מתוך HP Utility‏ (hp utility icon) להלן:

 1. פתח את HP Utility ולחץ על Fax Logs (יומני פקס) (נמצא במקטע Fax Settings [הגדרות פקס]). ייפתח חלון דומה לזה שלהלן:

  11 Hputility-Digitalfax

 2. אפשר את השירות, הזן את המידע הנחוץ, ולחץ על הלחצן Apply (החל).

  שים לב: שירותי פקס דיגיטלי זמינים רק עבור דגמים מסוימים של התקני All-in-One של HP. עיין בתיעוד המצורף למדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך כדי לבדוק את ההתקן כולל מאפיין זה.

לחץ כאן אם מותקן ברשותך HP Device Managerלחץ כאן אם מותקן ברשותך HP Device Manager

HP Device Manager הוא ממשק תוכנה (שקדם ל-HP Utility) שממנו באפשרותך לנהל בקלות את כל ההגדרות והמאפיינים של מדפסת ה-All-in-One של HP שלך ממחשב Mac שלך.

שים לבHP Device Manager אינו תואם למערכת Mac OS X 10.6‏ (Snow Leopard). אם מערכת ההפעלה של מחשב Mac שלך היא Snow Leopard, עליך להתקין את הגירסה המתאימה של תוכנת ה-All-in-One של HP.

שים לב: בהתאם לדגם התקן ה-All-in-One ולמערכת ההפעלה, ייתכן שיהיו הבדלים מזעריים בין התמונות וההוראות הכלולות בפרק זה, ומה שמופיע בפועל במחשב ה-Mac שלך.

צעדים ראשוניםצעדים ראשונים

ראשית כל, פתח את HP Device Manager בלחיצה על סמל היישום (hp device manager) ב-dock, או על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. פתח את Finder‏ (finder icon) בלחיצה על הסמל שלו ב-dock.
 2. עבור אל התיקייה Applications (יישומים).
 3. חפש את התיקייה Hewlett Packard ופתח אותה.
 4. לחץ לחיצה כפולה על HP Device Manager כדי לפתוח את היישום.

12 hpdevicemanager

שליחת פקס ממחשב Mac באמצעות HP Device Managerשליחת פקס ממחשב Mac באמצעות HP Device Manager

עבור כל הדגמים של מדפסת ה-All-in-One של HP שכוללים יכולות לשליחה וקבלה של פקסים, באפשרותך לשלוח פקסים במצב עצמאי (כלומר, ללא התערבות של תוכנה); עם זאת, במקרים מסוימים ייתכן שתעדיף לשלוח פקס ממחשב ה-Mac שלך.

בצע את הפעולות הבאות כדי לשלוח פקס ממחשב Mac שלך באמצעות HP Device Manager‏ (hp device manager):

 1. הנח את המקור על-גבי משטח הזכוכית של הסורק או במזין המסמכים האוטומטי (ADF), ולאחר מכן לחץ על האפשרות Send Fax (שלח פקס) ביישום HP Device Manager. ייפתח חלון דומה לזה שלהלן:  13 SendFax-Standard

 2. פתח את הרשימה הנפתחת במרכז החלון כדי לקבוע את ההגדרות הקשורות לפקס שעומד להישלח.

  14 SendFax-Layout

 3. בחר באפשרות Fax Recipients (נמעני הפקס) ברשימה הנפתחת והזן את הנתונים האישיים ואת מספר הפקס של הנמענים, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Add to Recipients (הוסף לנמענים) ולחץ על הלחצן Send fax now (שלח פקס כעת).

  15 SendFax-Faxrecipients

שליחת פקס ממחשב Mac באמצעות מעבד תמליליםשליחת פקס ממחשב Mac באמצעות מעבד תמלילים

בצע את הפעולות הבאות כדי לשלוח פקס ממחשב Mac שלך באמצעות יישום מעבד תמלילים:

 1. פתח מסמך באמצעות יישום מעבד תמלילים (למשל, TextEdit או Microsoft Word) או מציג, פתח את תפריט File (קובץ) ובחר באפשרות Print (הדפס). בחלון שנפתח, אמורים להופיע שני שמות דומים של מדפסות; בחר את הפריט עם המילה Fax (פקס) בסוף שמו. ייפתח חלון דומה לזה שלהלן:

  13 SendFax-Standard

 2. פתח את הרשימה הנפתחת במרכז החלון כדי לקבוע את ההגדרות הקשורות לפקס שעומד להישלח.

  14 SendFax-Layout

 3. בחר באפשרות Fax Recipients (נמעני הפקס) ברשימה הנפתחת והזן את הנתונים האישיים ואת מספר הפקס של הנמענים, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Add to Recipients (הוסף לנמענים) ולחץ על הלחצן Send fax now (שלח פקס כעת).  

  15 SendFax-Faxrecipients


   
הוספה או עריכה של כותרת פקסהוספה או עריכה של כותרת פקס

באפשרותך לנהל את המידע האישי (למשל, מספר הפקס שלך, שמך או שם החברה שבה אתה עובד) שמופיע בכותרת של כל פקס שנשלח ממדפסת ה-All-in-One של HP.

ראה כיצד לעשות זאת להלן:

 1. פתח את HP Device Manager בלחיצה על סמל היישום ב-dock‏ (hp device manager).

 2. בחר באפשרות HP Fax Setup Utility (תוכנית השירות להגדרת הפקס של HP) ברשימה הנפתחת Information and Settings (מידע והגדרות) (נמצאת בחלק התחתון של HP Device Manager).

  16 hp device manager-options

  ייפתח חלון דומה לזה שלהלן:

  17 hp fax setup utility-info and settings

 3. בחר בכרטיסייה Info & Settings (מידע והגדרות) והזן את הנתונים שלך במקטעים Fax Header (כותרת פקס) ו-Personal Information (מידע אישי), ולאחר מכן לחץ על הלחצן OK (אישור).

העברת פקס למספר פקס אחרהעברת פקס למספר פקס אחר

באפשרותך להגדיר את מדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך להעביר באופן אוטומטי פקסים נכנסים למספר פקס אחר. ראה כיצד לעשות זאת להלן:

 1. פתח את HP Device Manager בלחיצה על סמל היישום ב-dock‏ (hp device manager).

 2. בחר באפשרות HP Fax Setup Utility (תוכנית השירות להגדרת הפקס של HP) ברשימה הנפתחת Information and Settings (מידע והגדרות) (נמצאת בחלק התחתון של HP Device Manager).

  16 hp device manager-options

  ייפתח חלון דומה לזה שלהלן:

  17 hp fax setup utility-info and settings

 3. בחר בכרטיסייה Info & Settings (מידע והגדרות) ועבור אל המקטע Forward Fax (העבר פקס).

 4. בחר באחת מהאפשרויות הזמינות (פשוט הדפס פקסים נכנסים, העבר אותם או שתי האפשרויות), לאחר מכן הזן את מספר הפקס שאליו יועברו פקסים נכנסים, ולחץ על הלחצן OK (אישור).

  שים לב: בחר באפשרות Print (הדפס) והשאר את השדה Forward Number (העבר למספר) ריק אם פקסים לא יועברו אלא רק יודפסו עם קבלתם.

הפעלת בדיקה של התקנת הפקסהפעלת בדיקה של התקנת הפקס

בדיקה של התקנת הפקס יכולה לסייע לך לפתור בעיות הקשורות לפקס באמצעות בדיקה של התקנת חומרת הפקס והדפסה של דף אבחון.

ראה כיצד לבצע בדיקה מעין זו להלן:

 1. פתח את HP Device Manager בלחיצה על סמל היישום ב-dock‏ (hp device manager).

 2. בחר באפשרות HP Fax Setup Utility (תוכנית השירות להגדרת הפקס של HP) ברשימה הנפתחת Information and Settings (מידע והגדרות) (נמצאת בחלק התחתון של HP Device Manager).

  16 hp device manager-options

  ייפתח חלון דומה לזה שלהלן:

  17 hp fax setup utility-info and settings

 3. בחר בכרטיסייה Info & Settings (מידע והגדרות), עבור אל Line Test (בדיקת קו) ולחץ על הלחצן Start Test (התחל בדיקה).

הגדרה של מספרי חיוג מהירהגדרה של מספרי חיוג מהיר

מספרי חיוג מהיר מאפשרים ביצוע של שיחת פקס בלחיצה על פחות מקשים. ראה כיצד לנהל את הרשימה Speed Dials (מספרי חיוג מהיר) מתוך HP Device Manager‏ (hp device manager) להלן:

 

 1. פתח את HP Device Manager בלחיצה על סמל היישום ב-dock‏ (hp device manager).

 2. בחר באפשרות HPFax Setup Utility (תוכנית השירות להגדרת הפקס של HP) ברשימה הנפתחת Information and Settings (מידע והגדרות) (נמצאת בחלק התחתון של HP Device Manager‏).  

  16 hp device manager-options 

 3. בחר בכרטיסייה Speed Dialing (מספרי חיוג מהיר).

  18 hp fax setup utility - Speed dialing
  18 hp fax setup utility - Speed dialing

 4. השתמש בלחצן הפלוס (+) להוספת מספרי חיוג מהיר לרשימה ובלחצן המינוס (-) להסרת מספרים מהרשימה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Apply (החל).

שים לב: באפשרותך לגשת למקטע Speed Dialing (מספרי חיוג מהיר) באופן ישיר יותר על-ידי בחירת האפשרות Fax Speed Dial Settings (הגדרות מספרי חיוג מהיר לפקס) ברשימה הנפתחת Information & Settings (מידע והגדרות) ביישום HP Device Manager.

16 hp device manager-options

בדיקה של היסטוריית הפקסיםבדיקה של היסטוריית הפקסים

באפשרותך לגשת בקלות  לרישום  של פעולות פקס שהתקיימו בעבר, כדי לבדוק את כל המידע הרלוונטי בנוגע לפקסים שנשלחו, שהתקבלו ושנחסמו (תאריך, מספר פקס או סטטוס).

ראה כיצד לגשת לרישום מעין זה במדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך להלן:

 1. פתח את HP Device Manager בלחיצה על סמל היישום ב-dock‏ (hp device manager).

 2. בחר באפשרות HPFax Setup Utility (תוכנית השירות להגדרת הפקס של HP) ברשימה הנפתחת Information and Settings (מידע והגדרות) (נמצאת בחלק התחתון של HP Device Manager‏).

  16 hp device manager-options

 3. בחר בכרטיסייה Logging & Blocking (רישום ביומן וחסימה) והשתמש ברשימה הנפתחת Fax Log (יומן פקס) להצגה בנפרד של הרישום עבור Received faxes (פקסים שהתקבלו), Sent faxes (פקסים שנשלחו) ו-Blocked faxes (פקסים שנחסמו).

  בנוסף, באפשרותך לחסום פקסים נכנסים ממספרים ספציפיים על-ידי בחירה במספר פקס ביומן Received Faxes (פקסים שהתקבלו), ולאחריה לחיצה על הלחצן Block (חסום) בחלקו התחתון של החלון, ולסיום, לחיצה על הלחצן Apply (החל).

 4. 19 hp fax setup utility - Logging and Blocking

 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.