קבלת פקס בהתקן הפקס של HP

ניתן להגדיר את מדפסת ה-All-in-One או הפקס של HP שברשותך לקבלת פקסים באופן אוטומטי או ידני.

מצב אוטומטי משמעו שהתקן הפקס של HP יופעל לצורך מענה לכל שיחה נכנסת ואילו מצב ידני משמעו שעליך להפעיל את הפקס של HP באופן ידני לצורך מענה לשיחה נכנסת.

מאמר זה יכול לסייע לך להחליט איזה מצב מענה מתאים יותר לצרכיך, כמו גם להגדיר את פקס HP שלך לקבלת פקס באופן אוטומטי או ידני.

צעדים ראשונים: מצב אוטומטי לעומת מצב ידניצעדים ראשונים: מצב אוטומטי לעומת מצב ידני

התצורה הנכונה של מצב המענה של הפקס של HP תהיה תלויה בשימוש שבכוונתך לעשות בהתקן הפקס של HP שברשותך. להלן תיאור שלך האפשרויות השונות הזמינות, שיסייע לך להחליט באיזו מהן להשתמש:

 • אם תגדיר את התקן הפקס של HP שברשותך למענה אוטומטי לשיחות, המוצר יענה לכל השיחות הנכנסות ולא יוכל להבדיל בין שיחות פקס ושיחות קוליות; אם אתה סבור שהשיחה היא שיחה קולית, יהיה עליך לענות לה לפני שההתקן יענה לשיחה.
  זהו מצב המענה ההולם ביותר כאשר קיים עבור המדפסת קו פקס ייעודי.

 • אם תגדיר את התקן הפקס של HP שברשותך למענה ידני לפקסים, יהיה עליך להיות זמין באופן פיזי לקבלת שיחות פקס נכנסות; אחרת, התקן HP שלך לא יקבל פקסים.

דגמי פקסים מסוימים של HP כוללים אפשרויות ספציפיות יותר של Answer Mode (מצב מענה), שהן:

 • Fax (פקס): התקן הפקס של HP יענה באופן אוטומטי לכל השיחות הנכנסות, לפי ההגדרה Rings to Answer (מספר צלצולים למענה).

 • FaxTel (עבור דגמים שכוללים שפופרת טלפון בלבד): התקן הפקס של HP יענה באופן אוטומטי לכל השיחות הנכנסות, לפי ההגדרה Rings to Answer (מספר צלצולים למענה).

  • אם השיחה היא שיחת פקס, התקן הפקס של HP יטפל בה.

  • אם השיחה הנכנסת היא שיחה קולית, התקן הפקס של HP ייצור צלצול מיוחד לציון העובדה שמדובר בשיחה קולית.

   הערה: יש לענות לשיחות קוליות באמצעות השפופרת המחוברת.

 • Tel (טלפון): התקן הפקס של HP לא יטפל באופן אוטומטי בשיחות. יהיה צורך לקבל פקסים באופן ידני.

 • Answer Machine (TAM)‎ (משיבון): התקן הפקס של HP ינטר את הקו כאשר שיחה נכנסת נענית על-ידי גורם אנושי או המשיבון. אם התקן הפקס של HP יזהה צלילי פקס על הקו, הוא יופעל כדי לקבל את הפקס.

קבלה אוטומטית של פקסקבלה אוטומטית של פקס

כדי לקבל פקסים באופן אוטומטי, הגדר את האפשרות Auto Answer (מענה אוטומטי) לערך On (מופעל) (הגדרת ברירת המחדל). המדפסת תענה לשיחות נכנסות ותקבל פקסים באופן אוטומטי לאחר מספר הצלצולים שמפורט בהגדרה Rings to Answer (מספר צלצולים למענה). (כברירת מחדל, האפשרות Rings to Answer (‏מספר צלצולים למענה) מוגדרת לחמישה צלצולים).

- Auto Answer (מענה אוטומטי): בהתאם לדגם של התקן All-in-One או הפקס של HP, ניתן יהיה להפעיל את Auto Answer (מענה אוטומטי) באמצעות לחצן בלוח הבקרה או על-ידי הגדרת האפשרות Answer Mode (מצב מענה) לערך Automatic (אוטומטי) בתפריט Setup (הגדרה).

- Rings to answer (מספר צלצולים למענה): בחר את מספר הצלצולים שיישמעו לפני שהפקס יופעל לקבלת פקס נכנס באמצעות בחירת הערך המתאים בתפריט Basic Fax Configuration (תצורת פקס בסיסית) (זמין מתפריט Setup [הגדרה]).

הערה: עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך כדי ללמוד כיצד להגדיר את האפשרויות Auto Answer (מענה אוטומטי) ו-Rings to Answer (מספר צלצולים למענה).

דפוס צלצול מובחןדפוס צלצול מובחן

רוב הספקים של שירותי טלפון מציעים שירות צלצול מובחן שמאפשר שימוש בכמה מספרי טלפון שונים על-גבי קו טלפון יחיד. לכל מספר מוקצה דפוס צלצול שונה.

ניתן להגדיר את התקן HP לענות רק לשיחות נכנסות בעלות דפוס צלצול ספציפי. בקש מספק שירותי הטלפון שלך להקצות דפוס צלצול אחד לשיחות קוליות ודפוס צלצול אחר לשיחות פקס. 

הערה: פנה לספק שירותי הטלפון שלך כדי לבדוק את זמינות השירות. אם שירות צלצול מובחן אינו זמין, או אם אינך מעוניין להפעילו, הגדר את דפוס הצלצול של פקס HP לערך All Rings (כל הצלצולים).

כאשר הטלפון מצלצל בדפוס הצלצול שמוקצה לקו הפקס שלך, התקן הפקס של HP יופעל לצורך מענה לשיחה ולקבלת הפקס.

קבלת פקס באופן ידניקבלת פקס באופן ידני

כאשר הפקס של HP והטלפון חולקים את אותו קו טלפון, באפשרותך לענות לשיחה, לקבוע אם היא שיחה קולית או שיחת פקס, ואם מדובר בשיחת פקס, להורות להתקן ה-All-in-One או הפקס של HP לקבל את הפקס.

על מנת להגדיר את הפקס של HP באופן זה, מספיק להגדיר את האפשרות Auto Answer (מענה אוטומטי) לערך Off (כבוי), או (בהתאם לדגם של פקס HP שברשותך) את האפשרות Answer Mode (מצב מענה) לערך Manual (ידני) או Tel (טלפון).

כדי לקבל פקס באופן ידני, לחץ על הלחצן Start Fax (התחל פקס) או בחר במצב Fax (פקס) ולחץ על הלחצן Start (התחל).

הערה: אם מכשיר הטלפון שבו אתה משתמש מחובר לאותו קו טלפון שאליו מחובר ההתקן הפקס של HP, אך אינו מחובר ליציאה ‎2-EXT שבגב התקן HP, ייתכן שלא תהיה מספיק קרוב לפקס של HP על מנת להגיע ללוח הבקרה.
אם אינך מגיע ללוח הבקרה, המתן מספר שניות ולחץ על ‎1 2 3‏ בטלפון. אם התקן הפקס של HP לא מתחיל בקבלת הפקס, המתן מספר שניות נוספות ולחץ שוב על ‎1 2 3‏. לאחר שהתקן ה-All-in-One‏ של HP מתחיל בקבלת הפקס, תוכל לנתק את הטלפון.

 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.