הגדרת הפקס של HP בקו ADSL

ADSL‏ (Asymmetric Digital Subscriber Line) היא טכנולוגיה לתקשורת נתונים שמאפשרת שידור נתונים במהירות דרך כבלי הנחושת של מערכת הטלפון הרגילה. ADSL הוא שירות תמידי, כלומר אינך נדרש לחייג ליצירת חיבור לקבלת גישה לאינטרנט.

למד כיצד להגדיר את התקן הפקס של HP שברשותך בקו טלפון מסוג ADSL.

התקנת הפקס יחד עם המחשבהתקנת הפקס יחד עם המחשב

ADSL Israel 1

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. חבר את המיקרו-מסנן של ADSL לשקע הטלפון שבקיר.

  הערה
  למספר מסנני ADSL יש כבל שיש לחברו כדי להתחבר לשקע הטלפון שבקיר, בעוד שאחרים ניתן לחבר ישירות לתוך השקע שבקיר.

 2. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 3. את הקצה השני של כבל הפקס של HP, חבר לשקע האנלוגי של מיקרו-מסנן ADSL.

 4. חבר את המחשב למודם ADSL על פי הוראות היצרנים שלהם. מודם ADSL יכול להיות פנימי או חיצוני; במקרה של ספק, בדוק את מפרט המחשב.

 5. הכנס את כבל ADSL לשקע ADSL במיקרו-מסנן ADSL.

כדי לבדוק אם התצורה פועלתכדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל ההתקנים מופעלים

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר ה-HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-Fax (פקס), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב Fax (פקס).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

 6. שלח פקס למישהו.‏

התקנת הפקס יחד עם מחשב ועם טלפוןהתקנת הפקס יחד עם מחשב ועם טלפון

ADSL Israel 2

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. חבר את המיקרו-מסנן של ADSL לשקע הטלפון שבקיר.

  הערה
  למספר מסנני ADSL יש כבל שיש לחברו כדי להתחבר לשקע הטלפון שבקיר, בעוד שאחרים ניתן לחבר ישירות לתוך השקע שבקיר.

 2. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 3. את הקצה השני של כבל הפקס של HP, חבר לשקע האנלוגי של מיקרו-מסנן ADSL.

 4. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן הטלפון, חבר כבל טלפון לטלפון שלך.

 5. חבר את הקצה השני של כבל הטלפון ליציאה המסומנת כ-2-EXT והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 6. חבר את המחשב למודם ADSL על פי הוראות היצרנים שלהם. מודם ADSL יכול להיות פנימי או חיצוני; במקרה של ספק, בדוק את מפרט המחשב.

 7. הכנס את כבל ADSL לשקע ADSL במיקרו-מסנן ADSL.

כדי לבדוק אם התצורה פועלתכדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל ההתקנים מופעלים.

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר ה-HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-Fax (פקס) או FaxTelטלפקס), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב Fax (פקס) או FaxTel טלפקס).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

 6. שלח פקס למישהו.‏

התקנת הפקס יחד עם מחשב ועם טלפון משולב עם משיבוןהתקנת הפקס יחד עם מחשב ועם טלפון משולב עם משיבון

ADSL Israel 3

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. חבר את המיקרו-מסנן של ADSL לשקע הטלפון שבקיר.

  הערה
  למספר מסנני ADSL יש כבל שיש לחברו כדי להתחבר לשקע הטלפון שבקיר, בעוד שאחרים ניתן לחבר ישירות לתוך השקע שבקיר.
   

 2.  חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 3. את הקצה השני של כבל הפקס של HP, חבר לשקע האנלוגי של מיקרו-מסנן ADSL.

 4. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן הטלפון, חבר כבל טלפון לטלפון המשולב עם משיבון.

 5. חבר את הקצה השני של כבל הטלפון ליציאה המסומנת כ-2-EXT והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 6. חבר את המחשב למודם ADSL על פי הוראות היצרנים שלהם. מודם ADSL יכול להיות פנימי או חיצוני; במקרה של ספק, בדוק את מפרט המחשב.

 7. הכנס את כבל ADSL לשקע ADSL במיקרו-מסנן ADSL.


הערה
בעת הקלטת הודעה יוצאת במשיבון של הטלפון שלך, מקטע הקול חייב להיות באורך 10 שניות לפחות, אך לא יותר מ-‏20 שניות.

הקלט 5 עד 7 שניות של שקט בסיום מקטע הקול שבהודעה היוצאת שלך (האורך הכולל של ההודעה היוצאת יהיה הודעתך הקולית בתוספת 5 עד 7 שניות של שקטמוקלט).

לקבלת הוראות ספציפיות בנושא הקלטה והקלטה חוזרת של הודעות, עיין במדריך היצרן.

קבע את מספר הצלצולים עד המענה במוצר HP All-in-One שברשותך למספר הגדול בשתיים לפחות מהגדרת המשיבון של הטלפון. לדוגמה, אם משיבון הטלפון מוגדר לענות כעבור ארבעה צלצולים, מוצר HP צריך להיות מוגדר למענה אחרי שישה צלצולים.

אם תהיה זקוק לסיוע, עיין במדריך מוצר HP למידע נוסף על אופן השינוי של הגדרות הפקס.

כדי לבדוק אם התצורה פועלת כדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל ההתקנים מופעלים.

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר ה-HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-TAM (משיבון הטלפון), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב TAM (משיבון הטלפון).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

 6. שלח פקס למישהו.‏

התקנת הפקס יחד עם מחשב ועם טלפון ומשיבון נפרדים התקנת הפקס יחד עם מחשב ועם טלפון ומשיבון נפרדים

ADSL Israel 4

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. חבר את המיקרו-מסנן של ADSL לשקע הטלפון שבקיר.

  הערה
  למספר מסנני ADSL יש כבל שיש לחברו כדי להתחבר לשקע הטלפון שבקיר, בעוד שאחרים ניתן לחבר ישירות לתוך השקע שבקיר.

 2. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 3. את הקצה השני של כבל הפקס של HP, חבר לשקע האנלוגי של מיקרו-מסנן ADSL.

 4. מכיוון שאתה עומד לחבר שני מכשירים אנלוגיים נוספים, תצטרך לחבר מפצל כבל טלפון.

  הערה
  זכור כי מפצל כבל הטלפון אינו מסופק ביחד עם מוצר HP All-in-One, ולפיכך עליך לרכוש אותו בנפרד.

  חבר את מפצל כבל הטלפון ליציאה המסומנת כ-2-EXT והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 5.  בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המשיבון, חבר כבל טלפון למשיבון שלך.

 6. חבר את הקצה השני של כבל זה לאחת היציאות של מפצל כבל הטלפון, כמודגם לעיל.

 7. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן הטלפון, חבר כבל טלפון אחר לטלפון שלך

 8. חבר את הקצה השני של כבל זה ליציאה עשניה של מפצל כבל הטלפון, כמודגם לעיל.

 9. חבר את המחשב למודם ADSL על פי הוראות היצרנים שלהם. מודם ADSL יכול להיות פנימי או חיצוני; במקרה של ספק, בדוק את מפרט המחשב.

 10. הכנס את כבל ADSL לשקע ADSL במיקרו-מסנן ADSL על פי הנחיות היצרן.

הערה
בעת הקלטת הודעה יוצאת במשיבון של הטלפון שלך, מקטע הקול חייב להיות באורך 10 שניות לפחות, אך לא יותר מ-‏20 שניות.

הקלט 5 עד 7 שניות של שקט בסיום מקטע הקול שבהודעה היוצאת שלך (האורך הכולל של ההודעה היוצאת יהיה הודעתך הקולית בתוספת 5 עד 7 שניות של שקט מוקלט).

לקבלת הוראות ספציפיות בנושא הקלטה והקלטה חוזרת של הודעות, עיין במדריך היצרן.

קבע את מספר הצלצולים עד המענה במוצר HP All-in-One שברשותך למספר הגדול בשתיים לפחות מהגדרת המשיבון של הטלפון. לדוגמה, אם משיבון הטלפון מוגדר לענות כעבור ארבעה צלצולים, מוצר HP צריך להיות מוגדר למענה אחרי שישה צלצולים.

אם תהיה זקוק לסיוע, עיין במדריך מוצר HP למידע נוסף על אופן השינוי של הגדרות הפקס.

כדי לבדוק אם התצורה פועלת כדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל ההתקנים מופעלים.

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר ה-HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-TAM (משיבון הטלפון), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב TAM (משיבון הטלפון).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

 6. שלח פקס למישהו.‏

 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.