הגדרת הפקס של HP בקו טלפון אנלוגי 

הקו האנלוגי הוא הסוג הרגיל והנפוץ ביותר של קו טלפון. אם אינך בטוח, בדוק את הסוגים האחרים של קווי טלפון והשתמש בסוג האנלוגי אם הקו שברשותך אינו תואם לאף אחד מהתיאורים האחרים.

למד כיצד להגדיר בקלות את התקן הפקס של HP שברשותך בקווי טלפון אנלוגיים.

התקנת הפקס ללא חיבור מכשירים נוספיםהתקנת הפקס ללא חיבור מכשירים נוספים

Analog Israel 1

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר / ים אחרים :

 1. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם מוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ -1-LINE והנמצאת בגב ( או בצד ) המכשיר , כמודגם בתרשים לעיל .

 2. את הקצה השני של כבל הפקס של HP חבר לשקע טלפון בקיר .

   

כדי לבדוק אם התצורה פועלתכדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך , ודא שכל ההתקנים מופעלים .

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה .

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה , כדי להתקין את מוצר ה -HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה ; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס . קבע את מצב התשובה ל -Fax ( פקס ), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב Fax (פקס) .

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס .

 6. שלח פקס למישהו .

התקנת הפקס יחד עם טלפוןהתקנת הפקס יחד עם טלפון

Analog Israel 2

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר / ים אחרים :

 1. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ -1-LINE והנמצאת בגב ( או בצד ) המכשיר , כמודגם בתרשים לעיל .

 2. את הקצה השני של כבל הפקס של HP חבר לשקע טלפון בקיר .

 3. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן הטלפון , חבר כבל טלפון לטלפון שלך .

 4. חבר את הקצה השני של כבל הטלפון ליציאה המסומנת כ -2-EXT והנמצאת בגב ( או בצד ) המכשיר , כמודגם בתרשים לעיל .

כדי לבדוק אם התצורה פועלתכדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך , ודא שכל ההתקנים מופעלים .

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה .

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה , כדי להתקין את מוצר ה -HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה ; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס . קבע את מצב התשובה ל -Fax ( פקס ), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב Fax (פקס) .

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס .

 6. שלח פקס למישהו .

התקנת הפקס יחד עם טלפון משולב עם משיבוןהתקנת הפקס יחד עם טלפון משולב עם משיבון

Analog Israel 3

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר / ים אחרים :

 1. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ -1-LINE והנמצאת בגב ( או בצד ) המכשיר , כמודגם בתרשים לעיל .

 2. את הקצה השני של כבל הפקס של HP חבר לשקע טלפון בקיר .

 3. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן הטלפון , חבר כבל טלפון לטלפון המשולב עם משיבון .

 4. חבר את הקצה השני של כבל הטלפון ליציאה המסומנת כ -2-EXT והנמצאת בגב ( או בצד ) המכשיר , כמודגם בתרשים לעיל .

הערה
 בעת הקלטת הודעה יוצאת במשיבון של הטלפון שלך , מקטע הקול חייב להיות באורך 10 שניות לפחות , אך לא יותר מ - ‏ 20 שניות .

הקלט 5 עד 7 שניות של שקט בסיום מקטע הקול שבהודעה היוצאת שלך (האורך הכולל של ההודעה היוצאת יהיה הודעתך הקולית בתוספת 5 עד 7 שניות של שקט מוקלט) .

לקבלת הוראות ספציפיות בנושא הקלטה והקלטה חוזרת של הודעות, עיין במדריך היצרן.

קבע את מספר הצלצולים עד המענה במוצר HP שברשותך למספר הגדול בשתיים לפחות מהגדרת המשיבון של הטלפון. לדוגמה, אם משיבון הטלפון מוגדר לענות כעבור ארבעה צלצולים, מוצר HP צריך להיות מוגדר למענה אחרי שישה צלצולים .

אם תהיה זקוק לסיוע, עיין במדריך מוצר HP למידע על אופן השינוי של הגדרות הפקס .

כדי לבדוק אם התצורה פועלתכדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך , ודא שכל ההתקנים מופעלים .

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה .

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה , כדי להתקין את מוצר ה -HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה ; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס . קבע את מצב התשובה ל -Fax ( פקס ), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב Fax (פקס) .

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס .

 6. שלח פקס למישהו .

התקנת הפקס יחד עם טלפון ועם משיבון נפרדיםהתקנת הפקס יחד עם טלפון ועם משיבון נפרדים

Analog Israel 4

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים :

 1. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ -1-LINE והנמצאת בגב ( או בצד ) המכשיר , כמודגם בתרשים לעיל .

 2.  את הקצה השני של כבל הפקס של HP חבר לשקע טלפון בקיר.

 3. מכיוון שאתה עומד לחבר שני מכשירים אנלוגיים נוספים, תצטרך לחבר מפצל כבל טלפון .

  הערה
  זכור כי מפצל כבל הטלפון אינו מסופק ביחד עם מוצר HP All-in-One, ולפיכך עליך לרכוש אותו בנפרד.

 4. זכור כי מפצל כבל הטלפון אינו מסופק ביחד עם מוצר HP All-in-One, ולפיכך עליך לרכוש אותו בנפרד .

 5. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המשיבון, חבר כבל טלפון למשיבון שלך.

 6. חבר את הקצה השני של כבל זה לאחת היציאות של מפצל כבל הטלפון, כמודגם לעיל.

 7. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן הטלפון, חבר כבל טלפון אחר לטלפון שלך.

 8. חבר את הקצה השני של כבל זה ליציאה השנייה של מפצל כבל הטלפון, כמודגם לעיל.

  הערה
  בעת הקלטת הודעה יוצאת במשיבון של הטלפון שלך, מקטע הקול חייב להיות באורך 10 שניות לפחות, אך לא יותר מ-‏20 שניות.

  הקלט 5 עד 7 שניות של שקט בסיום מקטע הקול שבהודעה היוצאת שלך (האורך הכולל של ההודעה היוצאת יהיה הודעתך הקולית בתוספת 5 עד 7 שניות של שקט מוקלט).

  לקבלת הוראות ספציפיות בנושא הקלטה והקלטה חוזרת של הודעות, עיין במדריך היצרן.

  קבע את מספר הצלצולים עד המענה במוצר HP שברשותך למספר הגדול בשתיים לפחות מהגדרת המשיבון של הטלפון. לדוגמה, אם משיבון הטלפון מוגדר לענות כעבור ארבעה צלצולים, מוצר HP צריך להיות מוגדר למענה אחרי שישה צלצולים.

  אם תהיה זקוק לסיוע, עיין במדריך מוצר HP למידע על אופן השינוי של הגדרות הפקס.

    

לפני שתמשיך , ודא שכל ההתקנים מופעלים לפני שתמשיך , ודא שכל ההתקנים מופעלים
 1. לפני שתמשיך , ודא שכל ההתקנים מופעלים .

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה .

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה , כדי להתקין את מוצר ה -HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה ; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס . קבע את מצב התשובה ל -Fax ( פקס ), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב Fax (פקס) .

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס .

 6. שלח פקס למישהו .

חיבור הפקס למודם חיוג במחשבחיבור הפקס למודם חיוג במחשב

Analog Israel 5

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 2. את הקצה השני של כבל הפקס של HP חבר לשקע טלפון בקיר .

 3. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המודם, חבר כבל טלפון למודם החיוג במחשב.

  הערה
  אם אתה עומד לחבר מודם מודם חיוג במחשב, נתק את מאפיין קבלת הפקסים מכיוון שזה עשוי לענות לשיחות פקס לפני יחידת הפקס של HP. אם אתה מתלבט, בדוק את ההוראות של מודם החיוג במחשב או של המחשב.

 4. חבר את הקצה השני של כבל הטלפון ליציאה המסומנת כ-2-EXT והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

  הערה
  התצורה לעיל היא קו מנחה בלבד: מודם החיוג במחשב שלך עשוי להיות פנימי או חיצוני למחשב.

כדי לבדוק אם התצורה פועלתכדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך , ודא שכל ההתקנים מופעלים .

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה .

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה , כדי להתקין את מוצר ה -HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה ; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס . קבע את מצב התשובה ל -Fax ( פקס ), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב Fax (פקס) .

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס .

 6. שלח פקס למישהו .

חיבור הפקס למודם חיוג במחשב ולטלפון חיבור הפקס למודם חיוג במחשב ולטלפון

Analog Israel 6

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 2. את הקצה השני של כבל הפקס של HP חבר לשקע טלפון בקיר.

 3. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המודם, חבר כבל טלפון למודם החיוג במחשב.

  הערה
  אם אתה עומד לחבר מודם מודם חיוג במחשב, נתק את מאפיין קבלת הפקסים מכיוון שזה עשוי לענות לשיחות פקס לפני יחידת הפקס של HP. אם אתה מתלבט, בדוק את ההוראות של מודם החיוג במחשב או של המחשב.

 4. חבר אתהקצההשנישלכבלהטלפוןליציאההמסומנתכ-2-EXTוהנמצאתבגב(אובצד)המכשיר,כמודגםבתרשיםלעיל.

 5.  בהתאם להוראות שבמדריך יצרן הטלפון, חבר כבל טלפון אחר לטלפון שלך .

 6. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המודם, חבר את הקצה השני של כבל זה ליציאת הטלפון השנייה שבמודם החיוג במחשב .

  הערה
  מכיוון שבמודם החיוג במחשב עשויה להיות רק יציאת טלפון אנלוגית אחת, ייתכן שתצטרך לרכוש מפצל לכבל הטלפון ולחבר אותו לפי ההוראות שבמדיך המחשב .

הערה
התצורה לעיל היא קו מנחה בלבד: מודם החיוג במחשב שלך עשוי להיות פנימי או חיצוני למחשב .

כדי לבדוק אם התצורה פועלתכדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל ההתקנים מופעלים.

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר ה-HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-Fax (פקס) או FaxTel טלפקס), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב Fax (פקס) או FaxTel טלפקס).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס .

 6. שלח פקס למישהו.‏

חיבור הפקס למודם חיוג במחשב יחד עם טלפון משולב עם משיבוןחיבור הפקס למודם חיוג במחשב יחד עם טלפון משולב עם משיבון

Analog Israel 7

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל .

 2.  את הקצה השני של כבל הפקס של HP חבר לשקע טלפון בקיר.

 3. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המודם, חבר כבל טלפון למודם החיוג במחשב.

  הערה
  אם אתה עומד לחבר מודם מודם חיוג במחשב, נתק את מאפיין קבלת הפקסים מכיוון שזה עשוי לענות לשיחות פקס לפני יחידת הפקס של HP. אם אתה מתלבט, בדוק את ההוראות של מודם החיוג במחשב או של המחשב.

 4. חבר את הקצה השני של כבל הטלפון ליציאה המסומנת כ-2-EXT והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 5. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן הטלפון, חבר כבל טלפון לטלפון המשולב עם משיבון.

 6. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המודם, חבר את הקצה השני של כבל זה ליציאת הטלפון השנייה שבמודם החיוג במחשב .

  הערה
  מכיוון שבמודם החיוג במחשב עשויה להיות רק יציאת טלפון אנלוגית אחת, ייתכן שתצטרך לרכוש מפצל לכבל הטלפון ולחבר אותו לפי ההוראות שבמדיך המחשב .

הערה
התצורה לעיל היא קו מנחה בלבד: מודם החיוג במחשב שלך עשוי להיות פנימי או חיצוני למחשב.

הערה
בעת הקלטת הודעה יוצאת במשיבון של הטלפון שלך, מקטע הקול חייב להיות באורך 10 שניות לפחות, אך לא יותר מ-‏20 שניות.

הקלט 5 עד 7 שניות של שקט בסיום מקטע הקול שבהודעה היוצאת שלך (האורך הכולל של ההודעה היוצאת יהיה הודעתך הקולית בתוספת 5 עד 7 שניות של שקט מוקלט).

לקבלת הוראות ספציפיות בנושא הקלטה והקלטה חוזרת של הודעות, עיין במדריך היצרן.

קבע את מספר הצלצולים עד המענה במוצר HP שברשותך למספר הגדול בשתיים לפחות מהגדרת המשיבון של הטלפון. לדוגמה, אם משיבון הטלפון מוגדר לענות כעבור ארבעה צלצולים, מוצר HP צריך להיות מוגדר למענה אחרי שישה צלצולים.

אם תהיה זקוק לסיוע, עיין במדריך מוצרלמידע על אופן השינוי של הגדרות הפקס .

כדי לבדוק אם התצורה פועלתכדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל ההתקנים מופעלים.

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר ה-HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-TAM (משיבון הטלפון), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב TAM (משיבון הטלפון).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס .

 6. שלח פקס למישהו.‏

חיבור הפקס למודם חיוג במחשב יחד עם טלפון משולב ועם משיבון נפרדים זה מזהחיבור הפקס למודם חיוג במחשב יחד עם טלפון משולב ועם משיבון נפרדים זה מזה

Analog Israel 8

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל .

 2. את הקצה השני של כבל הפקס של HP חבר לשקע טלפון בקיר.

 3. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המודם, חבר כבל טלפון למודם החיוג במחשב.

  הערה
  אם אתה עומד לחבר מודם מודם חיוג במחשב, נתק את מאפיין קבלת הפקסים מכיוון שזה עשוי לענות לשיחות פקס לפני יחידת הפקס של HP. אם אתה מתלבט, בדוק את ההוראות של מודם החיוג במחשב או של המחשב.

 4.  חבר את הקצה השני של כבל הטלפון ליציאה המסומנת כ-2-EXT והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 5.  בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המשיבון, חבר כבל טלפון אחר למשיבון שלך .

 6. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המודם, חבר את הקצה השני של כבל זה ליציאת הטלפון השנייה שבמודם החיוג במחשב.

  הערה
  מכיוון שבמודם החיוג במחשב עשויה להיות רק יציאת טלפון אנלוגית אחת, ייתכן שתצטרך לרכוש מפצל לכבל הטלפון ולחבר אותו לפי ההוראות שבמדיך המחשב.

 7.  בהתאם להוראות שבמדריך יצרן הטלפון, חבר כבל טלפון לטלפון שלך .

 8. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המשיבון, חבר את הקצה השני של כבל זה ליציאה השנייה במשיבון, בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המשיבון.

  הערה
  התצורה לעיל היא קו מנחה בלבד: מודם החיוג במחשב שלך עשוי להיות פנימי או חיצוני למחשב.

  הערה
  בעת הקלטת הודעה יוצאת במשיבון של הטלפון שלך, מקטע הקול חייב להיות באורך 10 שניות לפחות, אך לא יותר מ-‏20 שניות.

  הקלט 5 עד 7 שניות של שקט בסיום מקטע הקול שבהודעה היוצאת שלך (האורך הכולל של ההודעה היוצאת יהיה הודעתך הקולית בתוספת 5 עד 7 שניות של שקט מוקלט).

  לקבלת הוראות ספציפיות בנושא הקלטה והקלטה חוזרת של הודעות, עיין במדריך היצרן.

  קבע את מספר הצלצולים עד המענה במוצר HP שברשותך למספר הגדול בשתיים לפחות מהגדרת המשיבון של הטלפון. לדוגמה, אם משיבון הטלפון מוגדר לענות כעבור ארבעה צלצולים, מוצר HP צריך להיות מוגדר למענה אחרי שישה צלצולים.

  אם תהיה זקוק לסיוע, עיין במדריך מוצר HP למידע על אופן השינוי של הגדרות הפקס .

כדי לבדוק אם התצורה פועלתכדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל ההתקנים מופעלים.

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר ה-HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-TAM (משיבון הטלפון), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב TAM (משיבון הטלפון).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

 6. שלח פקס למישהו.‏

חיבור הפקס למודם חיוג במחשב ולמשיבון חיבור הפקס למודם חיוג במחשב ולמשיבון

Analog Israel 9

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל .

 2. את הקצה השני של כבל הפקס של HP חבר לשקע טלפון בקיר.

 3. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המודם, חבר כבל טלפון למודם החיוג במחשב.

  הערה
  אם אתה עומד לחבר מודם מודם חיוג במחשב, נתק את מאפיין קבלת הפקסים מכיוון שזה עשוי לענות לשיחות פקס לפני יחידת הפקס של HP. אם אתה מתלבט, בדוק את ההוראות של מודם החיוג במחשב או של המחשב.

 4. חבר את הקצה השני של כבל הטלפון ליציאה המסומנת כ-2-EXT והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל .

 5. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המשיבון, חבר כבל טלפון אחר למשיבון שלך.

 6. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המודם, חבר את הקצה השני של כבל זה ליציאת הטלפון השנייה שבמודם החיוג במחשב .

  הערה
  מכיוון שבמודם החיוג במחשב עשויה להיות רק יציאת טלפון אנלוגית אחת, ייתכן שתצטרך לרכוש מפצל לכבל הטלפון ולחבר אותו לפי ההוראות שבמדיך המחשב .

הערה
התצורה לעיל היא קו מנחה בלבד: מודם החיוג במחשב שלך עשוי להיות פנימי או חיצוני למחשב.

הערה
בעת הקלטת הודעה יוצאת במשיבון של הטלפון שלך, מקטע הקול חייב להיות באורך 10 שניות לפחות, אך לא יותר מ-‏20 שניות.

הקלט 5 עד 7 שניות של שקט בסיום מקטע הקול שבהודעה היוצאת שלך (האורך הכולל של ההודעה היוצאת יהיה הודעתך הקולית בתוספת 5 עד 7 שניות של שקט מוקלט).

לקבלת הוראות ספציפיות בנושא הקלטה והקלטה חוזרת של הודעות, עיין במדריך היצרן.

קבע את מספר הצלצולים עד המענה במוצר HP שברשותך למספר הגדול בשתיים לפחות מהגדרת המשיבון של הטלפון. לדוגמה, אם משיבון הטלפון מוגדר לענות כעבור ארבעה צלצולים, מוצר HP צריך להיות מוגדר למענה אחרי שישה צלצולים.

אם תהיה זקוק לסיוע, עיין במדריך מוצר HP למידע על אופן השינוי של הגדרות הפקס.

כדי לבדוק אם התצורה פועלת כדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל ההתקנים מופעלים.

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר ה-HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-TAM (משיבון הטלפון), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב TAM (משיבון הטלפון).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

 6. שלח פקס למישהו.‏

 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.