הגדרת הפקס של HP המחובר למודם כבלים

מודם כבלים הוא סוג של נתב רשת ומודם המספק העברת נתונים דו כיוונית באמצעות ערוצי תדר רדיו  על גבי תשתית הטלוויזיה בכבלים.

למד כיצד להגדיר את מכשיר הפקס של HP המחובר למודם כבלים.

התקנת הפקס יחד עם המחשבהתקנת הפקס יחד עם המחשב

Cable Israel 1

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1.  חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 2. את הקצה השני של כבל הפקס של HP חבר לשקע הטלפון של מודם הכבלים (שקע RJ-11).

 3. חבר את המחשב למודם הכבלים על פי הוראות היצרנים שלהם.

 4. חבר את מודם הכבלים לכבל הטלוויזיה על פי הוראות שסיפקה חברת הכבלים שלך.

כדי לבדוק אם התצורה פועלת כדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל המכשירים פועלים.

 2. ודא שנייר טעון במגש הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר HP.

 4.  דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-Fax(פקס), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב Fax (פקס).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

התקנת הפקס יחד עם מחשב ועם טלפוןהתקנת הפקס יחד עם מחשב ועם טלפון

Cable Israel 2

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 2. את הקצה השני של כבל הפקס של HP חבר לשקע הטלפון של מודם הכבלים (שקע RJ-11).

 3. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן הטלפון, חבר כבל טלפון לטלפון שלך.

 4. חבר את הקצה השני של כבל הטלפון ליציאה המסומנת כ-2-EXT והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 5. חבר את המחשב למודם הכבלים על פי הוראות היצרנים שלהם.

 6. חבר את מודם הכבלים לכבל הטלוויזיה על פי הוראות שסיפקה חברת הכבלים שלך.

כדי לבדוק אם התצורה פועלתכדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל המכשירים פועלים.

 2. ודא שנייר טעון במגש הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-Fax(פקס) או FaxTelטלפקס), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב Fax (פקס) או FaxTel טלפקס).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

 6. שלח פקס למישהו.‏

התקנת הפקס יחד עם מחשב ועם טלפון משולב עם משיבוןהתקנת הפקס יחד עם מחשב ועם טלפון משולב עם משיבון

Cable Israel 3Cable Israel 3

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 2. את הקצה השני של כבל הפקס של HP חבר לשקע הטלפון של מודם הכבלים (שקע RJ-11).

 3. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן הטלפון, חבר כבל טלפון לטלפון המשולב עם משיבון.

 4. חבר את הקצה השני של כבל הטלפון ליציאה המסומנת כ-2-EXT והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 5. חבר את המחשב למודם הכבלים על פי הוראות היצרנים שלהם.

 6. חבר את מודם הכבלים לכבל הטלוויזיה על פי הוראות שסיפקה חברת הכבלים שלך.

הערה
בעת הקלטת הודעה יוצאת במשיבון של הטלפון שלך, מקטע הקול חייב להיות באורך 10 שניות לפחות, אך לא יותר מ-‏20 שניות.

הקלט 5 עד 7 שניות של שקט בסיום מקטע הקול שבהודעה היוצאת שלך (האורך הכולל של ההודעה היוצאת יהיה הודעתך הקולית בתוספת 5 עד 7 שניות של שקט מוקלט).

לקבלת הוראות ספציפיות בנושא הקלטה והקלטה חוזרת של הודעות, עיין במדריך היצרן.

קבע את מספר הצלצולים עד המענה במוצר HP All-in-One שברשותך למספר הגדול בשתיים לפחות מהגדרת המשיבון של הטלפון. לדוגמה, אם משיבון הטלפון מוגדר לענות כעבור ארבעה צלצולים, מוצר HP צריך להיות מוגדר למענה אחרי שישה צלצולים.

אם תהיה זקוק לסיוע, עיין במדריך מוצר HP למידע נוסף על אופן השינוי של הגדרות הפקס.

כדי לבדוק אם התצורה פועלת כדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל המכשירים פועלים.

 2. ודא שנייר טעון במגש הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-TAM (משיבון הטלפון), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב TAM (משיבון הטלפון).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

 6. שלח פקס למישהו.‏

התקנת הפקס יחד עם מחשב ועם טלפון ומשיבון נפרדים התקנת הפקס יחד עם מחשב ועם טלפון ומשיבון נפרדים

Cable Israel 4

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 2. את הקצה השני של כבל הפקס של HP חבר לשקע הטלפון של מודם הכבלים (שקע RJ-11).

 3. מכיוון שאתה עומד לחבר שני מכשירים אנלוגיים נוספים, תצטרך לחבר מפצל כבל טלפון.

  הערה
  זכור כי מפצל כבל הטלפון אינו מסופק ביחד עם מוצר HP All-in-One, ולפיכך עליך לרכוש אותו בנפרד.

  בר אתמפצלכבלהטלפוןליציאההמסומנתכ-2-EXTוהנמצאתבגב(אובצד)המכשיר,כמודגםבתרשיםלעיל.

 4. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המשיבון, חבר כבל טלפון למשיבון שלך.

 5. חבר את הקצה השני של כבל זה לאחת היציאות של מפצל כבל הטלפון, כמודגם לעיל

 6. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן הטלפון, חבר כבל טלפון אחר לטלפון שלך.

 7. חבר את הקצה השני של כבל זה ליציאה השנייה של מפצל כבל הטלפון, כמודגם לעיל.

 8. חבר את המחשב למודם הכבלים על פי הוראות היצרנים שלהם.

 9. חבר את מודם הכבלים לכבל הטלוויזיה על פי הוראות שסיפקה חברת הכבלים שלך .

הערה
בעת הקלטת הודעה יוצאת במשיבון של הטלפון שלך, מקטע הקול חייב להיות באורך 10 שניות לפחות, אך לא יותר מ-‏20 שניות.

הקלט 5 עד 7 שניות של שקט בסיום מקטע הקול שבהודעה היוצאת שלך (האורך הכולל של ההודעה היוצאת יהיה הודעתך הקולית בתוספת 5 עד 7 שניות של שקט מוקלט).

לקבלת הוראות ספציפיות בנושא הקלטה והקלטה חוזרת של הודעות, עיין במדריך היצרן.

קבע את מספר הצלצולים עד המענה במוצר HP All-in-One שברשותך למספר הגדול בשתיים לפחות מהגדרת המשיבון של הטלפון. לדוגמה, אם משיבון הטלפון מוגדר לענות כעבור ארבעה צלצולים, מוצר HP צריך להיות מוגדר למענה אחרי שישה צלצולים.

אם תהיה זקוק לסיוע, עיין במדריך מוצר HP למידע נוסף על אופן השינוי של הגדרות הפקס.


 

כדי לבדוק אם התצורה פועלת כדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל המכשירים פועלים.

 2. ודא שנייר טעון במגש הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-TAM (משיבון הטלפון), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב TAM (משיבון הטלפון).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

 6. שלח פקס למישהו.‏

 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.