הגדרת הפקס של HP בקו ISDN

ISDN‏ (Integrated Services Digital Network) הוא שירות פס רחב דיגיטלי שמיועד לאפשר שידור דיגיטלי של קול ונתונים דרך כבלי הנחושת של מערכת הטלפון הרגילה. IDSN הוא שירות מסוג "חיוג לפי דרישה", כלומר עליך לחייג ליצירת חיבור בכל פעם שיש לך גישה לאינטרנט.

למד כיצד להגדיר את התקן הפקס של HP שברשותך בקו טלפון מסוג IDSN.

התקנת הפקס ללא חיבור מכשירים נוספיםהתקנת הפקס ללא חיבור מכשירים נוספים

ISDN Israel 1

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1.  חבר את NTBA ‏(Network Termination for Basic Access) לשקע הטלפון שבקיר. חבר את ממיר A/D (ממיר אנלוגי/דיגיטלי) ואם הדבר רלוונטי, גם מכשירי ISDN אחרים ל-NTBA. השתמש בהוראות הכלולות במדריכים למשתמש.

  הערה
  יתכן שה-NTBA וממיר A/D יהיו בתוך מארז אחד. ברוב המקרים כלולים שמות אלה במדבקה שעל הציוד.

 2. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 3. הכנס קצה אחד של כבל מכשיר הפקס של HP לאחד משקעי ממיר A/D (היציאות האנלוגיות) על פי הנחיות יצרן ממיר A/D.

  הערה
  ניתן בדרך כלל לתכנת את היציאה שעל גבי ממיר A/D לקבלת צליל חיוג חיצוני באופן ישיר. עדיף בדרך כלל לתכנת את היציאה למצב 'multicombi' או שווה-ערך. לתכנות יציאות המכשיר, עקוב אחר הוראות המדריך למשתמש של ממיר A/D.

  ניתן להשתמש בכל יציאת ממיר A/D כדי להתחבר למוצר HP שלך.

  במספר ממירי A/D ניתן להגדיר מספר פקס שונה ליציאה הזמינה. אם יש בממיר A/D שלך אפשרות כזו, יכלול המדריך למשתמש שלו הוראות לביצוע פעולה זו.

כדי לבדוק אם התצורה פועלת כדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל ההתקנים מופעלים.

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר ה-HP

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-Fax (פקס), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב Fax (פקס).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

 6. שלח פקס למישהו.‏

התקנת הפקס יחד עם טלפוןהתקנת הפקס יחד עם טלפון

ISDN Israel 2

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. חבר את NTBA ‏(Network Termination for Basic Access) לשקע הטלפון שבקיר. חבר את ממיר A/D (ממיר אנלוגי/דיגיטלי) ואם הדבר רלוונטי, גם מכשירי ISDN אחרים ל-NTBA. השתמש בהוראות הכלולות במדריכים למשתמש.

  הערה
  יתכן שה-NTBA וממיר A/D יהיו בתוך מארז אחד. ברוב המקרים כלולים שמות אלה במדבקה שעל הציוד.

 2. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 3. הכנס קצה אחד של כבל מכשיר הפקס של HP לאחד משקעי ממיר A/D (היציאות האנלוגיות) על פי הנחיות יצרן ממיר A/D.

 4. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן הטלפון, חבר כבל טלפון לטלפון שלך.

 5. הכנס את הקצה השני של כבל הטלפון לשקע שני בממיר A/D (היציאה האנלוגית) על פי הנחיות יצרן ממיר A/D.

  הערה
  ניתן בדרך כלל לתכנת את היציאה שעל גבי ממיר A/D לקבלת צליל חיוג חיצוני באופן ישיר. עדיף בדרך כלל לתכנת את היציאה למצב 'multicombi' או שווה-ערך. לתכנות יציאות המכשיר, עקוב אחר הוראות המדריך למשתמש של ממיר A/D.

  ניתן להשתמש בכל יציאת ממיר A/D כדי להתחבר למוצר HP שלך.

  במספר ממירי A/D ניתן להגדיר מספר פקס שונה ליציאה הזמינה. אם יש בממיר A/D שלך אפשרות כזו, יכלול המדריך למשתמש שלו הוראות לביצוע פעולה זו.

כדי לבדוק אם התצורה פועלת כדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל ההתקנים מופעלים.

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר ה-HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-Fax(פקס) או FaxTelטלפקס), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב Fax (פקס) או FaxTel טלפקס).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

 6. שלח פקס למישהו.‏

התקנת הפקס יחד עם משיבוןהתקנת הפקס יחד עם משיבון

ISDN Israel 3

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. חבר את NTBA ‏(Network Termination for Basic Access) לשקע הטלפון שבקיר. חבר את ממיר A/D (ממיר אנלוגי/דיגיטלי) ואם הדבר רלוונטי, גם מכשירי ISDN אחרים ל-NTBA. השתמש בהוראות הכלולות במדריכים למשתמש.

  הערה
  יתכן שה-NTBA וממיר A/D יהיו בתוך מארז אחד. ברוב המקרים כלולים שמות אלה במדבקה שעל הציוד.

 2. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 3. הכנס קצה אחד של כבל מכשיר הפקס של HP לאחד משקעי ממיר A/D (היציאות האנלוגיות) על פי הנחיות יצרן ממיר A/D.

 4. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המשיבון, חבר כבל טלפון למשיבון שלך.

 5. הכנס את הקצה השני של כבל הטלפון לשקע שני בממיר A/D (היציאה האנלוגית) על פי הנחיות יצרן ממיר A/D.

  הערה
  ניתן בדרך כלל לתכנת את היציאה שעל גבי ממיר A/D לקבלת צליל חיוג חיצוני באופן ישיר. עדיף בדרך כלל לתכנת את היציאה למצב 'multicombi' או שווה-ערך. לתכנות יציאות המכשיר, עקוב אחר הוראות המדריך למשתמש של ממיר A/D.

  ניתן להשתמש בכל יציאת ממיר A/D כדי להתחבר למוצר HP שלך.

  במספר ממירי A/D ניתן להגדיר מספר פקס שונה ליציאה הזמינה. אם יש בממיר A/D שלך אפשרות כזו, יכלול המדריך למשתמש שלו הוראות לביצוע פעולה זו.

כדי לבדוק אם התצורה פועלתכדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל ההתקנים מופעלים.

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר ה-HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-TAM (משיבון הטלפון), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב TAM (משיבון הטלפון).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

 6. שלח פקס למישהו.‏

התקנת הפקס יחד עם המחשבהתקנת הפקס יחד עם המחשב

ISDN Israel 4

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. חבר את NTBA ‏(Network Termination for Basic Access) לשקע הטלפון שבקיר. חבר את ממיר A/D (ממיר אנלוגי/דיגיטלי) ואם הדבר רלוונטי, גם מכשירי ISDN אחרים ל-NTBA. השתמש בהוראות הכלולות במדריכים למשתמש.

  הערה
  יתכן שה-NTBA וממיר A/D יהיו בתוך מארז אחד. ברוב המקרים כלולים שמות אלה במדבקה שעל הציוד.

 2. חבר את המחשב למודם ISDN על פי הוראות היצרנים שלהם. מודם ISDN יכול להיות פנימי או חיצוני; במקרה של ספק, בדוק את מפרט המחשב.

 3. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 4. הכנס קצה אחד של כבל מכשיר הפקס של HP לאחד משקעי ממיר A/D (היציאות האנלוגיות) על פי הנחיות יצרן ממיר A/D.

  הערה
  ניתן בדרך כלל לתכנת את היציאה שעל גבי ממיר A/D לקבלת צליל חיוג חיצוני באופן ישיר. עדיף בדרך כלל לתכנת את היציאה למצב 'multicombi' או שווה-ערך. לתכנות יציאות המכשיר, עקוב אחר הוראות המדריך למשתמש של ממיר A/D.

  ניתן להשתמש בכל יציאת ממיר A/D כדי להתחבר למוצר HP שלך.

  במספר ממירי A/D ניתן להגדיר מספר פקס שונה ליציאה הזמינה. אם יש בממיר A/D שלך אפשרות כזו, יכלול המדריך למשתמש שלו הוראות לביצוע פעולה זו.

כדי לבדוק אם התצורה פועלת כדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל ההתקנים מופעלים.

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר ה-HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-Fax(פקס), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב Fax (פקס).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

 6. שלח פקס למישהו.‏

התקנת הפקס יחד עם טלפון משולב עם משיבון התקנת הפקס יחד עם טלפון משולב עם משיבון

ISDN Israel 5

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. חבר את NTBA ‏(Network Termination for Basic Access) לשקע הטלפון שבקיר. חבר את ממיר A/D (ממיר אנלוגי/דיגיטלי) ואם הדבר רלוונטי, גם מכשירי ISDN אחרים ל-NTBA. השתמש בהוראות הכלולות במדריכים למשתמש.

  הערה
  יתכן שה-NTBA וממיר A/D יהיו בתוך מארז אחד. ברוב המקרים כלולים שמות אלה במדבקה שעל הציוד.

 2. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 3. הכנס קצה אחד של כבל מכשיר הפקס של HP לאחד משקעי ממיר A/D (היציאות האנלוגיות) על פי הנחיות יצרן ממיר A/D.

 4. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן הטלפון, חבר כבל טלפון לטלפון המשולב עם משיבון.

 5. הכנס את הקצה השני של כבל הטלפון לשקע שני בממיר A/D (היציאה האנלוגית) על פי הנחיות יצרן ממיר A/D.

  הערה
  ניתן בדרך כלל לתכנת את היציאה שעל גבי ממיר A/D לקבלת צליל חיוג חיצוני באופן ישיר. עדיף בדרך כלל לתכנת את היציאה למצב 'multicombi' או שווה-ערך. לתכנות יציאות המכשיר, עקוב אחר הוראות המדריך למשתמש של ממיר A/D.

  ניתן להשתמש בכל יציאת ממיר A/D כדי להתחבר למוצר HP שלך.

  במספר ממירי A/D ניתן להגדיר מספר פקס שונה ליציאה הזמינה. אם יש בממיר A/D שלך אפשרות כזו, יכלול המדריך למשתמש שלו הוראות לביצוע פעולה זו.


כדי לבדוק אם התצורה פועלת כדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל ההתקנים מופעלים.

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר ה-HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-TAM (משיבון הטלפון), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב TAM (משיבון הטלפון).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

 6. שלח פקס למישהו.‏

התקנת הפקס יחד עם טלפון ועם משיבון נפרדיםהתקנת הפקס יחד עם טלפון ועם משיבון נפרדים

ISDN Israel 6

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. חבר את NTBA ‏(Network Termination for Basic Access) לשקע הטלפון שבקיר. חבר את ממיר A/D (ממיר אנלוגי/דיגיטלי) ואם הדבר רלוונטי, גם מכשירי ISDN אחרים ל-NTBA. השתמש בהוראות הכלולות במדריכים למשתמש.

  הערה
  יתכן שה-NTBA וממיר A/D יהיו בתוך מארז אחד. ברוב המקרים כלולים שמות אלה במדבקה שעל הציוד.

 2. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 3. הכנס קצה אחד של כבל מכשיר הפקס של HP לאחד משקעי ממיר A/D (היציאות האנלוגיות) על פי הנחיות יצרן ממיר A/D.

 4. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המשיבון, חבר כבל טלפון למשיבון שלך.

 5. הכנס את הקצה השני של כבל הטלפון לשקע שני בממיר A/D (היציאה האנלוגית) על פי הנחיות יצרן ממיר A/D.

 6. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן הטלפון, חבר כבל טלפון אחר לטלפון שלך

 7. הכנס את הקצה השני של כבל הטלפון לשקע שלישי בממיר A/D (היציאה האנלוגית) על פי הנחיות יצרן ממיר A/D.

  הערה
  ניתן בדרך כלל לתכנת את היציאה שעל גבי ממיר A/D לקבלת צליל חיוג חיצוני באופן ישיר. עדיף בדרך כלל לתכנת את היציאה למצב 'multicombi' או שווה-ערך. לתכנות יציאות המכשיר, עקוב אחר הוראות המדריך למשתמש של ממיר A/D.

  ניתן להשתמש בכל יציאת ממיר A/D כדי להתחבר למוצר HP שלך.

  במספר ממירי A/D ניתן להגדיר מספר פקס שונה ליציאה הזמינה. אם יש בממיר A/D שלך אפשרות כזו, יכלול המדריך למשתמש שלו הוראות לביצוע פעולה זו.


כדי לבדוק אם התצורה פועלת כדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל ההתקנים מופעלים.

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר ה-HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-TAM (משיבון הטלפון), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב TAM (משיבון הטלפון).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

 6. שלח פקס למישהו.‏

התקנת הפקס יחד עם מחשב ועם משיבוןהתקנת הפקס יחד עם מחשב ועם משיבון

ISDN Israel 7

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. חבר את NTBA ‏(Network Termination for Basic Access) לשקע הטלפון שבקיר. חבר את ממיר A/D (ממיר אנלוגי/דיגיטלי) ואם הדבר רלוונטי, גם מכשירי ISDN אחרים ל-NTBA. השתמש בהוראות הכלולות במדריכים למשתמש.

  הערה
  יתכן שה-NTBA וממיר A/D יהיו בתוך מארז אחד. ברוב המקרים כלולים שמות אלה במדבקה שעל הציוד.

 2.  חבר את המחשב למודם ISDN על פי הוראות היצרנים שלהם. מודם ISDN יכול להיות פנימי או חיצוני; במקרה של ספק, בדוק את מפרט המחשב.

 3. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 4. הכנס קצה אחד של כבל מכשיר הפקס של HP לאחד משקעי ממיר A/D (היציאות האנלוגיות) על פי הנחיות יצרן ממיר A/D.

 5. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המשיבון, חבר כבל טלפון למשיבון שלך.

 6. הכנס את הקצה השני של כבל הטלפון לשקע שני בממיר A/D (היציאה האנלוגית) על פי הנחיות יצרן ממיר A/D.

  הערה
  ניתן בדרך כלל לתכנת את היציאה שעל גבי ממיר A/D לקבלת צליל חיוג חיצוני באופן ישיר. עדיף בדרך כלל לתכנת את היציאה למצב 'multicombi' או שווה-ערך. לתכנות יציאות המכשיר, עקוב אחר הוראות המדריך למשתמש של ממיר A/D.

  ניתן להשתמש בכל יציאת ממיר A/D כדי להתחבר למוצר HP שלך.

  במספר ממירי A/D ניתן להגדיר מספר פקס שונה ליציאה הזמינה. אם יש בממיר A/D שלך אפשרות כזו, יכלול המדריך למשתמש שלו הוראות לביצוע פעולה זו.

כדי לבדוק אם התצורה פועלת כדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל ההתקנים מופעלים.

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר ה-HP

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-Fax (פקס) או FaxTelטלפקס), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב Fax (פקס) או FaxTel טלפקס).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

 6. שלח פקס למישהו.‏

התקנת הפקס יחד עם מחשב ועם טלפון משולב עם משיבון התקנת הפקס יחד עם מחשב ועם טלפון משולב עם משיבון

ISDN Israel 8

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. חבר את NTBA ‏(Network Termination for Basic Access) לשקע הטלפון שבקיר. חבר את ממיר A/D (ממיר אנלוגי/דיגיטלי) ואם הדבר רלוונטי, גם מכשירי ISDN אחרים ל-NTBA. השתמש בהוראות הכלולות במדריכים למשתמש.

  הערה
  יתכן שה-NTBA וממיר A/D יהיו בתוך מארז אחד. ברוב המקרים כלולים שמות אלה במדבקה שעל הציוד.

 2. חבר את המחשב למודם ISDN על פי הוראות היצרנים שלהם. מודם ISDN יכול להיות פנימי או חיצוני; במקרה של ספק, בדוק את מפרט המחשב.

 3. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 4. הכנס קצה אחד של כבל מכשיר הפקס של HP לאחד משקעי ממיר A/D (היציאות האנלוגיות) על פי הנחיות יצרן ממיר A/D.

 5. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן הטלפון, חבר כבל טלפון לטלפון המשולב עם משיבון.

 6. הכנס את הקצה השני של כבל הטלפון לשקע שני בממיר A/D (היציאה האנלוגית) על פי הנחיות יצרן ממיר A/D.

  הערה
  ניתן בדרך כלל לתכנת את היציאה שעל גבי ממיר A/D לקבלת צליל חיוג חיצוני באופן ישיר. עדיף בדרך כלל לתכנת את היציאה למצב 'multicombi' או שווה-ערך. לתכנות יציאות המכשיר, עקוב אחר הוראות המדריך למשתמש של ממיר A/D.

  ניתן להשתמש בכל יציאת ממיר A/D כדי להתחבר למוצר HP שלך.

  במספר ממירי A/D ניתן להגדיר מספר פקס שונה ליציאה הזמינה. אם יש בממיר A/D שלך אפשרות כזו, יכלול המדריך למשתמש שלו הוראות לביצוע פעולה זו.

כדי לבדוק אם התצורה פועלת כדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל ההתקנים מופעלים.

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר ה-HP

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-TAM (משיבון הטלפון), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב TAM (משיבון הטלפון).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

 6. שלח פקס למישהו.‏

התקנת הפקס יחד עם מחשב ועם טלפון משולב עם משיבון התקנת הפקס יחד עם מחשב ועם טלפון משולב עם משיבון

ISDN Israel 9

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. בר את NTBA ‏(Network Termination for Basic Access) לשקע הטלפון שבקיר. חבר את ממיר A/D (ממיר אנלוגי/דיגיטלי) ואם הדבר רלוונטי, גם מכשירי ISDN אחרים ל-NTBA. השתמש בהוראות הכלולות במדריכים למשתמש.

  הערה
  יתכן שה-NTBA וממיר A/D יהיו בתוך מארז אחד. ברוב המקרים כלולים שמות אלה במדבקה שעל הציוד.

 2. חבר את המחשב למודם ISDN על פי הוראות היצרנים שלהם. מודם ISDN יכול להיות פנימי או חיצוני; במקרה של ספק, בדוק את מפרט המחשב.

 3. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 4. הכנס קצה אחד של כבל מכשיר הפקס של HP לאחד משקעי ממיר A/D (היציאות האנלוגיות) על פי הנחיות יצרן ממיר A/D.

 5. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן הטלפון, חבר כבל טלפון לטלפון המשולב עם משיבון.

 6. הכנס את הקצה השני של כבל הטלפון לשקע שני בממיר A/D (היציאה האנלוגית) על פי הנחיות יצרן ממיר A/D.

  הערה
  ניתן בדרך כלל לתכנת את היציאה שעל גבי ממיר A/D לקבלת צליל חיוג חיצוני באופן ישיר. עדיף בדרך כלל לתכנת את היציאה למצב 'multicombi' או שווה-ערך. לתכנות יציאות המכשיר, עקוב אחר הוראות המדריך למשתמש של ממיר A/D.

  ניתן להשתמש בכל יציאת ממיר A/D כדי להתחבר למוצר HP שלך.

  במספר ממירי A/D ניתן להגדיר מספר פקס שונה ליציאה הזמינה. אם יש בממיר A/D שלך אפשרות כזו, יכלול המדריך למשתמש שלו הוראות לביצוע פעולה זו.כדי לבדוק אם התצורה פועלתכדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל ההתקנים מופעלים.

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר ה-HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-TAM (משיבון הטלפון), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב TAM (משיבון הטלפון).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

 6. שלח פקס למישהו.‏

התקנת הפקס יחד עם מחשב ועם טלפון ומשיבון נפרדים התקנת הפקס יחד עם מחשב ועם טלפון ומשיבון נפרדים

ISDN Israel 10

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. חבר את NTBA ‏(Network Termination for Basic Access) לשקע הטלפון שבקיר. חבר את ממיר A/D (ממיר אנלוגי/דיגיטלי) ואם הדבר רלוונטי, גם מכשירי ISDN אחרים ל-NTBA. השתמש בהוראות הכלולות במדריכים למשתמש.

  הערה
  יתכן שה-NTBA וממיר A/D יהיו בתוך מארז אחד. ברוב המקרים כלולים שמות אלה במדבקה שעל הציוד.

 2. חבר את המחשב למודם ISDN על פי הוראות היצרנים שלהם. מודם ISDN יכול להיות פנימי או חיצוני; במקרה של ספק, בדוק את מפרט המחשב.

 3. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 4. הכנס קצה אחד של כבל מכשיר הפקס של HP לאחד משקעי ממיר A/D (היציאות האנלוגיות) על פי הנחיות יצרן ממיר A/D.

 5. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המשיבון, חבר כבל טלפון למשיבון שלך.

 6. הכנס את הקצה השני של כבל הטלפון לשקע שני בממיר A/D (היציאה האנלוגית) על פי הנחיות יצרן ממיר A/D.

 7. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן הטלפון, חבר כבל טלפון אחר לטלפון שלך.

 8. הכנס את הקצה השני של כבל הטלפון לשקע שלישי בממיר A/D (היציאה האנלוגית) על פי הנחיות יצרן ממיר A/D.

  הערה
  ניתן בדרך כלל לתכנת את היציאה שעל גבי ממיר A/D לקבלת צליל חיוג חיצוני באופן ישיר. עדיף בדרך כלל לתכנת את היציאה למצב 'multicombi' או שווה-ערך. לתכנות יציאות המכשיר, עקוב אחר הוראות המדריך למשתמש של ממיר A/D.

  ניתן להשתמש בכל יציאת ממיר A/D כדי להתחבר למוצר HP שלך.

  במספר ממירי A/D ניתן להגדיר מספר פקס שונה ליציאה הזמינה. אם יש בממיר A/D שלך אפשרות כזו, יכלול המדריך למשתמש שלו הוראות לביצוע פעולה זו.


כדי לבדוק אם התצורה פועלת כדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל ההתקנים מופעלים.

 2. ודא שנייר טעון במגשר הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר ה-HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-TAM (משיבון הטלפון), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב TAM (משיבון הטלפון).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

 6. שלח פקס למישהו.‏

 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.