הגדרת הפקס של HP במרכזיית PBX

PBX (מרכזיה ציבורית) היא מערכת של רכיבים אלקטרוניים שמשמשת ליצירת חיבורים בין טלפונים פנימיים בארגון ולחיבורם לרשת הטלפונים הציבורית באמצעות קווים בין-עירוניים. מרכזיות PBX מספקות מאפיינים נוספים הקשורים לטיפול בשיחות (למשל, שיחה ממתינה, שיחה מזוהה וכיוצא בזה...).

למד כיצד להגדיר את התקן הפקס של HP שברשותך בקווי טלפון שמשתמשים במערכת PBX

התקנת הפקס יחד עם טלפוןהתקנת הפקס יחד עם טלפון

PBX Israel 1

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 2. הכנס את הקצה השני של כבל מכשיר הפקס של HP לאחת מיציאות PBX על פי הוראות יצרן PBX.

 3. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן הטלפון, חבר כבל טלפון לטלפון שלך.

 4. הכנס את הקצה השני של כבל הטלפון הזה ליציאת PBX שנייה על פי הוראות יצרן PBX.

הערה
בחיבור לעיל, לכל יחידה יהיה קו טלפון משלה, ולכן גם מספר טלפון נפרד משלה. עיין במדריך למשתמש של ה-PBX לקבלת הוראות לחיבור קווי הטלפון, כולל שיתוף קווי טלפון על פני מספר יציאות.

ניתן בדרך כלל לתכנת את היציאה שעל גבי ה-PBX לקבלת צליל חיוג חיצוני באופן ישיר.

ברוב המקרים ניתן להקצות את מספר הפקס ליציאת PBX הספציפית שאליה חיברת את מוצר HP. למידע נוסף, עיין בתיעוד שהגיע עם ציוד PBX.

כדי לבדוק אם התצורה פועלתכדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל המכשירים פועלים.

 2. ודא שנייר טעון במגש הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-Fax(פקס), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב Fax (פקס).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

 6. שלח פקס למישהו.‏

התקנת הפקס יחד עם טלפון משולב עם משיבון התקנת הפקס יחד עם טלפון משולב עם משיבון

PBX Israel 2

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1.  חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 2. הכנס את הקצה השני של כבל מכשיר הפקס של HP לאחת מיציאות PBX על פי הוראות יצרן PBX.

 3. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן הטלפון, חבר כבל טלפון לטלפון המשולב עם משיבון.

 4. הכנס את הקצה השני של כבל הטלפון הזה ליציאת PBX שנייה על פי הוראות יצרן PBX. 

הערה
בחיבור לעיל, לכל יחידה יהיה קו טלפון משלה, ולכן גם מספר טלפון נפרד משלה. עיין במדריך למשתמש של ה-PBX לקבלת הוראות לחיבור קווי הטלפון, כולל שיתוף קווי טלפון על פני מספר יציאות.

ניתן בדרך כלל לתכנת את היציאה שעל גבי ה-PBX לקבלת צליל חיוג חיצוני באופן ישיר.

ברוב המקרים ניתן להקצות את מספר הפקס ליציאת PBX הספציפית שאליה חיברת את מוצר HP. למידע נוסף, עיין בתיעוד שהגיע עם ציוד PBX.

כדי לבדוק אם התצורה פועלתכדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל המכשירים פועלים.

 2. ודא שנייר טעון במגש הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-Fax(פקס), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב Fax (פקס).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

 6. שלח פקס למישהו.‏

התקנת הפקס יחד עם טלפון ועם משיבון נפרדים התקנת הפקס יחד עם טלפון ועם משיבון נפרדים

PBX Israel 3

פעל על פי השלבים הבאים כדי לחבר מוצר של HP ומכשיר/ים אחרים:

 1. חבר את כבל הפקס של HP, שסופק עם המוצר HP All-in-One, ליציאה המסומנת כ-1-LINE והנמצאת בגב (או בצד) המכשיר, כמודגם בתרשים לעיל.

 2. הכנס את הקצה השני של כבל מכשיר הפקס של HP לאחת מיציאות PBX על פי הוראות יצרן PBX.

 3. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המשיבון, חבר כבל טלפון למשיבון שלך.

 4. הכנס את הקצה השני של כבל הטלפון הזה ליציאת PBX שנייה על פי הוראות יצרן PBX.

 5. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן הטלפון, חבר כבל טלפון אחר לטלפון שלך.

 6. הכנס את הקצה השני של כבל הטלפון הזה ליציאת PBX שלישית על פי הוראות יצרן PBX.

הערה
בחיבור לעיל, לכל יחידה יהיה קו טלפון משלה, ולכן גם מספר טלפון נפרד משלה. עיין במדריך למשתמש של ה-PBX לקבלת הוראות לחיבור קווי הטלפון, כולל שיתוף קווי טלפון על פני מספר יציאות.

ניתן בדרך כלל לתכנת את היציאה שעל גבי ה-PBX לקבלת צליל חיוג חיצוני באופן ישיר.

ברוב המקרים ניתן להקצות את מספר הפקס ליציאת PBX הספציפית שאליה חיברת את מוצר HP. למידע נוסף, עיין בתיעוד שהגיע עם ציוד PBX.


כדי לבדוק אם התצורה פועלת כדי לבדוק אם התצורה פועלת
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל המכשירים פועלים.

 2. ודא שנייר טעון במגש הראשי ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. פעל על פי ההוראות שבפוסטר ההתקנה, כדי להתקין את מוצר HP.

 4. דגמי פקס אחדים מתוצרת HP כוללים לחצן על לוח הבקרה; הוא מכונה Answer Mode (מצב תשובה) והוא מיועד להגדרת מצב התשובה של הפקס. קבע את מצב התשובה ל-Fax(פקס), על ידי לחיצה על הלחצן Answer Mode (מצב תשובה) עד שעל התצוגה יופיע המצב Fax (פקס).

 5. בקש ממישהו שישלח לך פקס.

 6. שלח פקס למישהו.‏

 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.