הפקס של HP יכול לשלוח פקסים אך לא לקבל פקסים

למד כיצד לפתור בעיות במדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך, אם המוצר יכול לשלוח פקסים אך לא לקבל פקסים.

נסה את הפתרונות המובאים להלן, על פי סדר הופעתם. אם פתרון מסוים פותר את הבעיה, אין צורך להמשיך לפתרונות הבאים.

הערה:לפני ביצוע פעולות פתרון הבעיות שלהלן, ודא שלא אזל הדיו במדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP, ושהמוצר יכול להדפיס. אם אזל הדיו במדפסת או שיש בעיה בחומרה, פקסים יאוחסנו בזיכרון ולא יודפסו.

פתרון ראשון: בצע בדיקת אבחון של מכשיר הפקספתרון ראשון: בצע בדיקת אבחון של מכשיר הפקס
בצע בדיקת פקס כדי לוודא שהפקס מוגדר כראוי.

הערה: עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך כדי ללמוד כיצד לבצע בדיקת פקס בדגם ה-All-in-One הספציפי שברשותך.

 • אם דוח האבחון של הפקס כולל בעיות ופתרונות הקשורים לשליחה/קבלה של פקסים, משמעות הדבר שבדיקת הפקס הסתיימה בכישלון. פעל בהתאם לפתרונות המוצגים בדוח המודפס כדי לפתור את הבעיה. דוח זה הוא ספציפי למוצר ולסביבת שליחת/קבלת הפקסים שלך, לכן השתמש בפתרונות שבדוח לצורך פתרון בעיות השליחת/קבלת פקסים הכלולות ברשימה.
  חזור על בדיקת הפקס לאחר תיקון הבעיות הקשורות בשליחה/קבלה של פקסים שמופיעות ברשימה כדי לוודא שהמוצר עובר את הבדיקה בהצלחה.

 • אם הבדיקה לא מראה בעיות ופתרונות בנושא שליחה/קבלה של פקסים, בדיקת הפקס הושלמה בהצלחה; המשך לפתרון הבא.

פתרון שני: ודא שהמאפיין 'מענה אוטומטי' מופעלפתרון שני: ודא שהמאפיין 'מענה אוטומטי' מופעל

כאשר המאפיין Auto Answer (מענה אוטומטי) מופעל, מוצר הפקס של HP עונה באופן אוטומטי לכל שיחות הפקס שנכנסות. כאשר הנורית כבויה, מוצר הפקס של HP לא עונה לשיחות פקס נכנסות.

הערה:עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך כדי ללמוד כיצד להגדיר את הערך בהגדרה Answer Mode (מצב מענה) לאפשרותAutomatic (אוטומטי).

דגמי פקסים מסוימים של HP כוללים אפשרויות ספציפיות יותר של Answer Mode (מצב מענה), שהן:

- Fax (פקס): הפקס של HP יענה באופן אוטומטי לכל השיחות הנכנסות, לפי ההגדרה Rings to Answer (מספר צלצולים למענה).

- FaxTel (עבור דגמים שכוללים שפופרת טלפון בלבד):
התקן הפקס של HP יענה באופן אוטומטי לכל השיחות הנכנסות, לפי ההגדרה Rings to Answer (מספר צלצולים למענה).

 • אם השיחה היא שיחת פקס, התקן הפקס של HP יטפל בה.

 • אם השיחה הנכנסת היא שיחה קולית, התקן הפקס של HP ייצור צלצול מיוחד לציון העובדה שמדובר בשיחה קולית.

  הערה: יש לענות לשיחות קוליות באמצעות השפופרת המחוברת.

- Tel (טלפון): התקן הפקס של HP לא יטפל באופן אוטומטי בשיחות. יהיה צורך לקבל פקסים באופן ידני.

- Answer Machine (TAM)‎ (משיבון): התקן הפקס של HP ינטר את הקו כאשר שיחה נכנסת נענית על-ידי גורם אנושי או המשיבון. אם הפקס יזהה צלילי פקס על הקו, הוא יופעל כדי לקבל את הפקס.
 

פתרון שלישי: ודא שלא קיימים שירותי טלפון מתנגשיםפתרון שלישי: ודא שלא קיימים שירותי טלפון מתנגשים

רוב ספקי שירותי הטלפון מציעים שירותים שמיועדים למנוע קבלה של שיחות לא רצויות. ייתכן ששירותים אלה חוסמים פקסים נכנסים. אם לפחות אחד משירותים אלה מוגדר בקו הטלפון שמחובר למדפסת ה-All-in-One או להתקן הפקס של HP, פנה לספק שירותי הטלפון לקבלת המלצה על פתרון.

השירותים הבאים עשויים לחסום פקסים נכנסים:
 • תא קולי
 • חסימת פרטיות
 • מסך אבטחה
 • דחיית שיחות לא מזוהות
 • מנהל פרטיות
 • כל שירות אחר שמסנן או עוצר שיחות נכנסות
הערה: לעתים קרובות שירות צלצול מובחן, אם זמין אצל ספק שירותי הטלפון, פותר את הבעיה.
פתרון רביעי: בדוק אם קיים צלצול מובחןפתרון רביעי: בדוק אם קיים צלצול מובחן

צלצול מובחן הוא שירות אופציונאלי שמספקות חברות טלפון רבות. שירות זה מאפשר לשייך מספרי טלפון מרובים לקו טלפון אחד. לכל מספר טלפון מוקצה צלצול ייחודי (צלצול יחיד, צלצול כפול, צלצול משולש...).
כאשר הטלפון מצלצל בדפוס הצלצול שמוקצה לקו הפקס שלך, התקן הפקס של HP יופעל לצורך מענה לשיחה ולקבלת הפקס.

הערה: לא ניתן לקבל פקסים כשקו הטלפון בשימוש עם מספר הטלפון הראשי. גם אם יש למוצר הפקס של HP מספר טלפון נפרד, הוא עדיין חולק את אותו קו טלפון.

יש להגדיר את הפקס של HP בהתאם לדפוס הצלצול שמוקצה למספר הפקס.

הערה: עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך כדי ללמוד כיצד לגשת אל התפריט Advanced Fax Setup (הגדרת פקס מתקדמת) ולהגדיר את המאפיין Distinctive Ring (צלצול מובחן).

אם דפוס הצלצול שונה מהצפוי, ייתכן ששירות הצלצול המובחן לא הוגדר כהלכה. פנה אל ספק שירותי הטלפון שלך או הגדר את מדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך למענה לכל הצלצולים.

פתרון חמישי: הורדת מהירות השידור של פקסיםפתרון חמישי: הורדת מהירות השידור של פקסים

שינוי הערך בהגדרה Fax Transmission Speed (מהירות השידור של פקסים) לאפשרות Medium (בינונית) עשוי לשפר את היכולת של מדפסת ה-All-in-One או הפקס של HP לקבלת פקסים בקו טלפון בעייתי.

הערה:עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך כדי ללמוד כיצד להוריד את מהירות השידור של פקסים.

פתרון שישי: הפעל את הדיווח על קודי שגיאה של הפקספתרון שישי: הפעל את הדיווח על קודי שגיאה של הפקס

ייתכן שיופיע קוד שגיאה בן שלוש ספרות במדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP אם המוצר זיהה מצב שגיאה במהלך שליחה או קבלה של פקסים. הפעל את תכונת הדיווח על שגיאות בפקס כדי לזהות את קוד השגיאה ונסה לקבל פקס.

הערה: עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך כדי ללמוד כיצד לאפשר הדפסה של דוחות קודי שגיאה של הפקס.

 1. ודא שהפקס של HP מצלצל עם קבלת שיחת הפקס.

 2. התבונן בצג לוח הבקרה של התקן ה-All-in-One והאזן לצלילים שנשמעים ממנו. אם המוצר פועל כהלכה, יתרחשו האירועים הבאים:

  א) כאשר המוצר מקבל שיחה, נשמעים צלצולים (אם הרמקול לא מושתק) והודעה מסוג Incoming Call (שיחה נכנסת) מופיעה בצג לוח התצוגה.

  ב) כאשר הפקס של HP עונה לשיחה, הוא והפקס המרוחק משדרים זה לזה צלילי התקשרות. הודעה על התחברות מוצגת בלוח הבקרה.

  בשלב זה, הפקס של HP ומכשיר הפקס המרוחק ישוו את יכולותיהם, יחליפו מידע ביחס לדרך שליחת הפקס, וינסו לקבוע מהירות שידור מהימנה.

  ג) משנוצר החיבור, הפקס של HP מקבל את דפי המסמך. בצג לוח הבקרה מופיעות הודעות המציינות את הסטטוס הנוכחי, למשל Receiving page 1 (מקבל את דף מספר 1).

  • אם לא נשמעים צלצולים או לא מופיעה הודעה מסוג Incoming Call (שיחה נכנסת), נסה להתקשר אל מספר הפקס כדי לבדוק שהקו פעיל.

  • אם לא נשמעים צלצולים או לא מופיעה בצג הודעה מסוג Incoming Call (שיחה נכנסת), בדוק באיזה שלב בתהליך הקבלה התרחשה ההפרעה והמשך בפתרון הבעיות.

 3. עיין בתוצאות הניסיון לשלוח פקס.

  - אם לא מופיע דוח שגיאות או קוד שגיאה, המשך לפתרון הבא.

  - אם מודפס דוח שגיאות פקס, המשך לשלב הבא.

 4. בדוק אם בדוח שגיאות הודעות הפקס מופיע קוד פקס בן שלוש ספרות.

  הערה: עיין בסעיף שעוסק בקודי פקס בני 3 ספרות באותו אוסף כדי למצוא פתרונות המתאימים לכל קוד שגיאה בן 3 ספרות.

 5. ביצוע ניסיון נוסף לקבלת פקס
   

פתרון שביעי: בצע בדיקה עם חיבור פקס פשוטפתרון שביעי: בצע בדיקה עם חיבור פקס פשוט
 1. חבר את חוט הטלפון ישירות לשקע הטלפון שבקיר ולא דרך מכשיר אחר.

 2. הסר מפצלים או התקנים אחרים שמחוברים לקו, אם קיימים כאלה, למעט מסנן ה-DSL.

 3. אם אורכו של כבל הטלפון עולה על 3 מטרים, קרב את הפקס לשקע הטלפון שבקיר והשתמש בכבל באורך של 3 מטרים ומטה.

 4. חבר את הקצה השני של כבל הטלפון ישירות לגב המוצר, ליציאה שמסומנת כ-‎‎1‎-LINE‏.

  1 telephone jack and cord

  1 - שקע טלפון בקיר
  2 - כבל טלפון

 5. אם התקנים אחרים מחוברים לקו הטלפון, למשל משיבונים או מודמים של מחשב, הסר אותם.
  אם קיימים התקנים המחוברים לשלוחות אחרות של אותו קו טלפון, הסר גם אותם לצורך הבדיקה.

  הערה:לכל התקן שמחובר לקו טלפון יש מספר REN‏ (Ringer Equivalence Number). מספר ה-REN מציין כמה התקנים יכולים להיות מחוברים בו-זמנית לקו טלפון.
  במרבית האזורים, אין לחבר יותר מחמישה התקנים לכל קו.
  אם מחברים מספר גדול מדי של התקנים, ייתכן שהם לא יצלצלו כהלכה. מצב זה עלול לגרום לכך שהפקס של HP לא יזהה את הצלצול.

  לאחר הסרת ההתקנים האחרים, נסה לשלוח פקס.

 6. אם ההסרה של מכשירי טלפון וחיבורים אחרים מאפשרת למדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP לשלוח פקסים, פירושו של דבר שלפחות אחד מההתקנים שהוסרו גורם להפרעות.
  הפרעות עשויות להיגרם עקב חוסר תאימות או עקב שימוש במספר גדול מדי של התקני טלפון אחרים במקביל.
  חבר מחדש, בזה אחר זה, את ההתקנים האחרים שהסרת כדי לוודא שלא ניכרת שוב הפרעה.

 7. אם יש להשתמש במסנן DSL בקו, נסה להחליף את המסנן. לפיכך, בדוק את קצה המחבר בכבל הטלפון של התקן ה-All-in-One של HP כדי לראות אם קיימים שני גידים או ארבעה.

  3-Wires

  החלף את כבל הטלפון בכבל אחר (רצוי אחד בעל שני גידים בלבד בקצהו) ונסה לשלוח פקס.

פתרון שמיני: בצע איפוס חלקיפתרון שמיני: בצע איפוס חלקי

ביצוע איפוס חלקי במדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך גורם לאיפוס כל הגדרות הפקס לערכי ברירת המחדל.

הערה: איפוס חלקי עשוי למחוק את כל מספרי החיוג המהיר והגדרות פקס אחרות. מעבר לכך, עם השלמת האיפוס החלקי, ייתכן שיהיה צורך בהגדרה מחדש של הגדרות השפה והמדינה/אזור.
(בשל הסיבות שצוינו לעיל, יש לבצע איפוס חלקי כמוצא אחרון בלבד).

 1. נתק את כבל המתח מגבה של מדפסת ה-All-in-One של HP.

 2. המתן 20 שניות, ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על # ועל 3 בלוח הבקרה של התקן ה-All-in-One של HP.

 3. תוך כדי הלחיצה על # ועל 3, חבר מחדש את כבל המתח לגב מדפסת ה-All-in-One של HP.

 4. עם הפעלת המוצר, שחרר את המקשים # ו-3. מדפסת ה-All-in-One של HP מתאפסת לערכי ברירת המחדל של היצרן.

לאחר איפוס מדפסת ה-All-in-One של HP, נסה שוב לקבל פקס.

פתרון תשיעי: ביצוע הבדיקה במיקום אחרפתרון תשיעי: ביצוע הבדיקה במיקום אחר
אם ניתן, העבר את מדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP למיקום אחר עם קו טלפון נפרד, ולאחר מכן נסה לקבל פקס במיקום החדש.
אם נמצא כי התקן הפקס של HP פועל כהלכה במיקום החדש, הבעיה אינה קשורה לפקס של HP ויש לבדוק את תקינות קו הטלפון.
 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.