הפקס של HP מפסיק להגיב לאחר מעבר למצב שינה

מדפסת ה-All-in-One של HP שלך מפסיקה להגיב לאחר מעבר למצב שינה או חיסכון בחשמל? נראה כי אף אחת מפונקציות המדפסת פועלת וכי המדפסת אינה מגיבה ללחיצה על הלחצנים השונים או לנגיעות במסך המגע? 

למד כיצד לפתור בעיות במדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך אם היא עוברת נכנסת למצב קיפאון לאחר כל מעבר למצב שינה.

פתרון ראשון: נתק את כבל המתח ולאחר מכן חבר אותו שוב.פתרון ראשון: נתק את כבל המתח ולאחר מכן חבר אותו שוב.

ניתן להחזיר את מדפסת ה-All-in-One של HP למצב מגיב על-ידי ניתוק כבל המתח וחיבורו מחדש. כדי לעשות זאת:

 1. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.

 2. המתן 60 שניות, ולאחר מכן חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.

 3. אם מדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP אינם מופעלים באופן אוטומטי, לחץ על לחצן ההפעלה.

פתרון שני: כיבוי מצב חיסכון באנרגיהפתרון שני: כיבוי מצב חיסכון באנרגיה

הערה: פתרון זה אינו מתאים עבור כל הדגמים של התקני All-in-One או פקסים של HP. עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One או לפקס של HP שברשותך כדי לבדוק אם ניתן להשבית את מצב חיסכון באנרגיה.

בטל את מצב חיסכון באנרגיה באמצעות ביצוע הפעולות הבאות:

 1. לחץ על הלחצן Setup (הגדרה‏) ובחר באפשרות Preferences (העדפות).

 2. חפש את ההגדרה Energy Save Mode (מצב חיסכון באנרגיה) והגדר אותה לאפשרות Off (כבוי).

פתרון שלישי: חבר את המוצר ישירות לשקע חשמל בקירפתרון שלישי: חבר את המוצר ישירות לשקע חשמל בקיר

בצע את הפעולות הבאות כדי לוודא שמדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך מחוברת לשקע חשמל בקיר ללא שימוש במפצל חשמלי או ביחידת אל-פסק:

 1. נתק את כבל המתח מגב מדפסת ה-All-in-One או הפקס של HP.

 2. נתק את כבל המתח מכל מפצל חשמלי, יחידת אל-פסק או כבל מאריך שהוא מחובר אליהם.

 3. חבר מחדש את כבל המתח לשקע החשמל שבקיר.

 4. חבר מחדש את כבל המתח לב מדפסת ה-All-in-One או הפקס של HP.

 5. אם מדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP אינם מופעלים באופן אוטומטי, לחץ על לחצן ההפעלה להפעלת המוצר.

הפעולות הבאות:

 • אם פעולות שלעיל פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון רביעי: ביצוע איפוס מתחפתרון רביעי: ביצוע איפוס מתח
בצע את הפעולות הבאות לאיפוס מדפסת ה-All-in-One או הפקס של HP שברשותך:

 1. לחץ על לחצן ההפעלה להפעלת מדפסת ה-All-in-One או הפקס של HP.

 2. נתק את כבל המתח מגב מדפסת ה-All-in-One או הפקס של HP.

 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.

 4. המתן לפחות 15 שניות.

 5. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.

 6. חבר מחדש את כבל המתח לגב מדפסת ה-All-in-One או הפקס של HP.

 7.  אם מדפסת ה-All-in-One או הפקס של HP אינם מופעלים באופן אוטומטי, לחץ על לחצן ההפעלה להפעלת המוצר.

הפעולות הבאות:

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

   


פתרון חמישי: אימות העובדה שהתקן HP לא גורם לקצרפתרון חמישי: אימות העובדה שהתקן HP לא גורם לקצר

בצע את הפעולות הבאות כדי לוודא שכבל ה-USB לא גורם לקצר במדפסת ה-All-in-One של HP:

 1. לחץ על לחצן הפעלה כדי לכבות את התקן HP.

 2. נתק את כבל ה-USB מגבה של מדפסת ה-All-in-One של HP.

 3. לחץ על לחצן ההפעלה להפעלת מדפסת ה-All-in-One של HP.

הפעולות הבאות:

 • אם הבעיה אינה חוזרת, החלף את כבל ה-USV בכבל חדש.

 • אם הבעיה עדיין נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שישי: עדכון הקושחה של מדפסת HPפתרון שישי: עדכון הקושחה של מדפסת HP

חפש באתר האינטרנט של HP עדכון קושחה שמתאים עבור דגם התקן ה-All-in-One של HP שברשותך, ואם מדפסת ה-All-in-One של HP שלך תואמת לשירות ePrint, חפש עדכוני מוצר מלוח הבקרה של התקן ה-All-in-One של HP.

הערה: עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך כדי ללמוד כיצד לעדכן את המוצר מלוח הבקרה. נדרש חיבור פעיל לאינטרנט.

פתרון שביעי: צור קשר עם HPפתרון שביעי: צור קשר עם HP
אם הפתרונות הקודמים לא פתרו את הבעיה, פנה לתמיכה הטכנית של HP באזורך לקבלת סיוע.
 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.