עזרה ותמיכה להדפסה ב-iPhone‏, iPod touch ו-iPad

HP מספקת מגוון אפשרויות להדפסה ניידת עבור התקני Apple.

 • אם אתה נתקל בבעיה בשליחת עבודת הדפסה מיישום עם תמיכת AirPrint למדפסת HP מותאמת ל-AirPrint ברשת המקומית שלך, בחר ב-AirPrint להלן כדי לקבל שלבים לפתרון הבעיה.

 • אם אתה נתקל בבעיה בשליחת עבודת הדפסה מהתקן Apple שלך דרך הדוא"ל למדפסת מותאמת ל-ePrint, בחר ב-ePrint להלן כדי לקבל שלבים לפתרון הבעיה.

 • אם אתה נתקל בבעיה בשליחת עבודת הדפסה מהתקן Apple שלך למדפסת HP ברשת המקומית, בחר ביישום נייד של HP ePrint להלן כדי לקבל שלבים לפתרון הבעיה.

לחץ על סימן הפלוס (topic site plus sign) לצד שיטת ההדפסה שלך להלן כדי לקבל שלבים לפתרון הבעיה:

AirPrintAirPrint

כשאתה משתמש ב-AirPrint כדי להדפיס מהתקן נייד של Apple למדפסת HP המחוברת לאותה רשת אלחוטית מקומית שאליה מחובר ההתקן שלך, עבודה ההדפסה אינה מתבצעת. 

סמל Apple AirPrint

Apple_AirPrint_logo_white

חשוב: כדי להדפיס עם AirPrint, דרושה לך מדפסת נתמכת של HP. עבור אל מדפסות שתומכות בהדפסה ניידת כדי לראות אם המדפסת שלך נתמכת.

עיין ברשימה הבאה של סיבות ופתרונות אפשריים לבעיה זו.

התקן Apple מראה שעבודת ההדפסה של AirPrint מתבצעת, אך היא נכשלתהתקן Apple מראה שעבודת ההדפסה של AirPrint מתבצעת, אך היא נכשלת

הבעיה

כשאתה משתמש ב-AirPrint כדי להדפיס מהתקן נייד של Apple למדפסת HP, ההתקן מראה שעבודת ההדפסה מתבצעת, אך למעשה היא אינה מתבצעת.

בעיה זו מתרחשת כאשר התקן Apple ומדפסת HP מחוברים לאותה רשת מקומית. המדפסת מופיעה בהתקן Apple וניתן לשלוח אליה עבודת הדפסה, אך עבודת ההדפסה אינה מתבצעת. ייתכן שהודעה המציינת שעבודת ההדפסה מודפסת או ממתינה להדפסה תישאר בהתקן Apple.

נסה את הפתרונות הבאים לפי סדר הצגתם כדי לפתור את הבעיה. אם אחד הפתרונות האלה פותר את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

פתרון ראשון: הפעלה מחדש של כל ההתקנים ובדיקת חיבורים

שלב ראשון: הפעל מחדש את הנתב, המדפסת והתקן Apple

 1. כבה את הנתב. פנה ליצרן הנתב לקבלת הוראות ספציפיות להפעלה מחדש של ההתקן.

זהירות: אל תאפס את הנתב.

 1. כבה את המדפסת.

 2. כבה את המכשיר של Apple. לחץ והחזק את הלחצן Sleep/Wake (שינה/התעוררות), ולאחר מכן החלק את המחוון האדום שמוצג.

 3. הפעל את הנתב. המתן 30 שניות כדי לאפשר לו להשלים את תהליך ההגדרה.

 4. הפעל את המדפסת. המתן להשלמת תהליך האתחול.

שלב שני: בדוק את חיבור המדפסת

בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את החיבור לרשת של המדפסת שלך.

 1. מלוח הבקרה של המוצר, הדפס Network Configuration Report (דוח תצורת רשת). אם אינך בטוח כיצד להדפיס דוח זה, עיין בספר ההדרכה לקבלת שלבי הביצוע.

 2. בדוק את Active Connection Type (סוג חיבור פעיל) בסעיף General Information (מידע כללי) בדוח. סוג החיבור אמור להיות Wireless (אלחוטי).

 3. בדוק את הסטטוס בסעיף 802.11 Wireless בדוח. המצב אמור להיות מחובר. גם כתובת ה-IP של המוצר מוצגת בסעיף 802.11 של הדוח עבור החיבורים האלחוטיים הפעילים.

 4. בדוק את Network Name (SSID)‎ (שם הרשת) בדוח. ודא שה-SSID זהה לשם הרשת האלחוטית עבור המדפסת שלך המחוברת לרשת.

 • אם מוצר HP מחובר לרשת האלחוטית שלך, המשך לשלב הבא.

 • אם מוצר HP אינו מחובר לרשת האלחוטית הנכונה, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הזן את מספר המוצר שלך בשדה החיפוש ולאחר מכן דפדף אל מסמך התמיכה המכיל הנחיות לחיבור המוצר שלך לרשת אלחוטית.

שלב שלישי: בדוק את החיבור של התקן Apple והזז אותו קרוב יותר לנתב

בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את החיבור לרשת של ההתקן הנייד שלך.

 1. בהתקן Apple, הקש על סמל Settings (הגדרות).

 2. הקש על Wi-Fi.

 3. ודא שתיבת הבחירה לצד Wi-Fi מוגדרת כ-On (פועל) ושיש סימן ביקורת לצד שם הרשת האלחוטית שלך.

 4. הקש על החץ הכחול לצד הרשת האלחוטית שלך. ודא ששלוש קבוצות המספרים הראשונות של כתובת ה-IP של מוצר HP (המופיעות בדוח שהדפסת קודם לכן) תואמות לשלוש קבוצות המספרים הראשונות בהתקן Apple. לדוגמה, אם ה-IP של המוצר של HP הוא ‏xx‏.192.168.1‏, על ה-IP של המכשיר של Apple‏‏ להיות ‏xx‏.192.168.1. סדרת המספרים האחרונה, שמצוינת ב-xx בדוגמה, לא אמורה להיות זהה.

 5. הזז את התקן Apple קרוב ככל האפשר לנתב, אך לא קרוב יותר מ-1.8 מטר.

 6. נסה להדפיס.

 • אם צעדים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שני: ניקוי תור ההדפסה

 1. בהתקן Apple, לחץ פעמיים על לחצן Home (בית). רשימת יישומים שהיו בשימוש לאחרונה מוצגת בתחתית המסך.

 2. הקש על סמל Print Center (מרכז ההדפסה). ייתכן שיהיה עליך לגלול את הרשימה ימינה כדי למצוא את הסמל.

סמל Print Center

הסמל של Apple Print Center

שים לב: Print Center (מרכז ההדפסה) משמש אך ורק כצג מצב לעבודות הדפסה, והוא יוצג רק כשעבודת הדפסה נשלחת למוצר. אם Print Center (מרכז ההדפסה) אינו מוצג, המשך לשלב במסמך זה המתייחס להזזת המדפסת והתקן Apple קרוב יותר לנתב.

 1. הקש על Cancel Printing (בטל הדפסה) בחלון Print Summary (סיכום הדפסה).  

שים לב: אם יש כמה עבודות הדפסה בתור, מופיע חלון Print Order (סדר הדפסה). הקש על כל אחת מעבודות ההדפסה ברשימה ולאחר מכן הקש על Cancel Printing (בטל הדפסה) כדי לנקות אותן מהתור.

 1. נסה להדפיס.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שלישי: קירוב המכשיר של Apple והמדפסת לנתב

קרב את המכשיר של Apple ואת המדפסת לנתב, ולאחר מכן נסה להדפיס. אם הנתב נמצא בחדר אחר, העבר את ההתקן ואת המדפסת לחדר זה.

הפתרונות לא פתרו את הבעיה?

אם ניסית את כל הפתרונות הקודמים בסדר שבו הם הוצגו כאן והבעיה לא נפתרה, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הזן את מספר המוצר שלך בשדה החיפוש ולאחר מכן דפדף אל מסמך התמיכה שמתייחס לבעיה עבור המוצר הספציפי שלך.

 

ההודעה 'No AirPrint Printers Found' (לא נמצאו מדפסות AirPrint) מוצגת בהתקן Apple ההודעה 'No AirPrint Printers Found' (לא נמצאו מדפסות AirPrint) מוצגת בהתקן Apple

הבעיה

כשאתה מנסה להדפיס באמצעות AirPrint, ההודעה 'No AirPrint Printers Found' (לא נמצאו מדפסות AirPrint) מוצגת בהתקן הנייד של Apple.  

נסה את הפתרונות הבאים לפי סדר הצגתם כדי לפתור את הבעיה. אם אחד הפתרונות האלה פותר את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

פתרון ראשון: הפעלה מחדש של כל ההתקנים ובדיקת חיבורים

שלב ראשון: כבה את הנתב, המדפסת והתקן Apple

 1. כבה את הנתב. פנה ליצרן הנתב לקבלת הוראות ספציפיות להפעלה מחדש של ההתקן.

זהירות: אל תאפס את הנתב.

 1. כבה את המדפסת.

 2. כבה את המכשיר של Apple. לחץ והחזק את הלחצן Sleep/Wake (שינה/התעוררות), ולאחר מכן החלק את המחוון האדום שמוצג.

שלב שני: הפעל מחדש את הנתב והמדפסת

 1. הפעל את הנתב. המתן 30 שניות כדי לאפשר לו להשלים את תהליך ההגדרה.

 2. הפעל את המדפסת. המתן להשלמת תהליך האתחול.

הערה: אל תפעיל עדיין את התקן Apple.

שלב שלישי: ודא שהמדפסת מחוברת לרשת 

בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את החיבור לרשת של המדפסת שלך.

 1. מלוח הבקרה של המוצר, הדפס Network Configuration Report (דוח תצורת רשת). אם אינך בטוח כיצד להדפיס דוח זה, עיין בספר ההדרכה לקבלת שלבי הביצוע.

 2. בדוק את Active Connection Type (סוג חיבור פעיל) בסעיף General Information (מידע כללי) בדוח. סוג החיבור אמור להיות Wireless (אלחוטי).

 3. בדוק את הסטטוס בסעיף 802.11 Wireless בדוח. המצב אמור להיות מחובר. גם כתובת ה-IP של המוצר מוצגת בסעיף 802.11 של הדוח עבור החיבורים האלחוטיים הפעילים.

 4. בדוק את Network Name (SSID)‎ (שם הרשת) בדוח. ודא שה-SSID זהה לשם הרשת האלחוטית עבור המדפסת שלך המחוברת לרשת.

 • אם מוצר HP מחובר לרשת האלחוטית שלך, המשך לשלב הבא.

 • אם מוצר HP אינו מחובר לרשת האלחוטית הנכונה, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הזן את מספר המוצר שלך בשדה החיפוש ולאחר מכן דפדף אל מסמך התמיכה המכיל הנחיות לחיבור המוצר שלך לרשת אלחוטית.

שלב רביעי: הפעל את התקן Apple ובדוק את החיבור של ההתקן

בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את החיבור לרשת של ההתקן הנייד שלך.

 1. הפעל מחדש את התקן Apple.

 2. בהתקן Apple, הקש על סמל Settings (הגדרות).

 3. הקש על Wi-Fi.

 4. ודא שתיבת הבחירה לצד Wi-Fi מוגדרת כ-On (פועל) ושיש סימן ביקורת לצד שם הרשת האלחוטית שלך.

 5. הזז את התקן Apple קרוב ככל האפשר לנתב, אך לא קרוב יותר מ-1.8 מטר.

 6. חזור לתפריט Settings (הגדרות), הקש על General (כללי) וודא ש-Bluetooth מוגדר כ-Off (כבוי).

 7. נסה להדפיס.

 • אם צעדים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שני: עדכון המדפסת והמכשיר של Apple

בצע שלבים אלה כדי לעדכן את קושחת המדפסת, ולאחר מכן עדכן את המכשיר של Apple לגירסה העדכנית ביותר של iOS.

שלב ראשון: עדכן את המדפסת

בחר באחת מהשיטות הבאות כדי לחפש ולהתקין עדכונים למדפסת HP.

שיטה ראשונה: קבל עדכוני קושחה מלוח הבקרה של המדפסת

מלוח הבקרה של המדפסת, חפש עדכוני מוצר זמינים והתקן אותם.

אם מוצר HP שלך אינו תומך בחיפוש עדכונים דרך לוח הבקרה, המשך לשיטה הבאה.

שיטה שנייה: חפש קושחה מעודכנת באתר האינטרנט של HP
 1. מלוח הבקרה של המדפסת, הדפס Printer Status Report (דוח סטטוס מדפסת) או Printer Quality Report (דוח איכות מדפסת) ולאחר מכן אתר את מספר הגירסה של הקושחה או את התאריך בדוח.

 2. עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP והזן את מספר המוצר שלך בחלון.

 3. לחץ על הבא. במידת הצורך, לחץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 4. לחץ על הורדת תוכנה ומנהל התקן.

 5. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.

 1. לחץ על סימן הפלוס לצד קושחה כדי להציג את גירסת הקושחה העדכנית שזמינה עבור המוצר שברשותך.

הערה: אם קושחה אינה מופיעה בדף, המדפסת שלך מעודכנת. לא נדרשת כל פעולה נוספת.

 1. השווה את מספר גירסת הקושחה בדוח שהדפסת למספר גירסת הקושחה באתר האינטרנט של HP.

 • אם מספר גירסת הקושחה או התאריך בדוח סטטוס המדפסת זהים לאלה המופיעים באתר האינטרנט של HP, הרי שקושחת המוצר שלך מעודכנת. המשך לשלב הבא כדי לעדכן את התקן Apple.

 • אם מספר גירסת הקושחה בדוח סטטוס המדפסת שונה מזה שמופיע באתר האינטרנט של HP, המשך לשלב הבא כדי להוריד ולהתקין את הקושחה.

 1. לחץ על מידע נוסף, עיין באפשרויות ההורדה והמידע, ולאחר מכן לחץ על הורדה.

 2. עבור אל התיקייה שבה שמרת את קובץ ההורדה של הקושחה, ולחץ עליו פעמיים כדי להפעיל את תוכנית השירות להורדת קושחה של HP. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה.

שלב שני: עדכן את התקן Apple לגירסה העדכנית של iOS 

AirPrint כלול במערכת ההפעלה הניידת של Apple‏ מגירסת iOS 4.2 ואילך. כדי לוודא שברשותך Apple AirPrint, סנכרן את התקן Apple שלך עם iTunes 10.1 ואילך או שדרג את התקן Apple לגירסה העדכנית של iOS.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא. 

פתרון שלישי: ודא שהנתב שלך תומך ב-Bonjour, ולאחר מכן כבה והפעל מחדש את התקן Apple

Bonjour היא טכנולוגיה הכלולה במערכות ההפעלה של Mac ומגלה התקנים, כגון מדפסות, שנמצאים באותה רשת של ה-Mac. מכיוון ש-Bonjour היא שיטת ברירת המחדל לגילוי התקנים ברשת, הנתב שלך חייב לתמוך בטכנולוגיה זו. 

בדוק את תיעוד התמיכה עבור הנתב, או פנה ליצרן הנתב כדי לוודא שהוא תומך ב-Bonjour. הנתב חייב לתמוך גם בהעברת מנות של Bonjour.

 • אם הנתב תומך ב-Bonjour, המשך לפתרון הבא.

 • אם הנתב אינו תומך ב-Bonjour, פנה ליצרן הנתב לקבלת אפשרויות שעשויות לכלול את הוספת המדפסת עם כתובת ה-IP של המדפסת.

 • לאחר שתשיג תמיכה ב-Bonjour, הפעל מחדש את התקן Apple ונסה להדפיס. אם הבעיה נפתרה, אין צורך שתמשיך בתהליך פתרון הבעיות. אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא. 

פתרון רביעי: נסה להדפיס מהתקן או ממחשב אחר, ואפס את המדפסת

שלב ראשון: נסה להדפיס מהתקן או ממחשב אחר

נסה להדפיס מהתקן אחר שעובד ברשת למדפסת HP. התקנים לדוגמה שעובדים ברשת כוללים את המחשב שלך או התקן אחר של Apple.

שלב שני: אפס את המדפסת

 1. ודא שהמדפסת מופעלת.

 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המוצר.

 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.

 4. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.

 5. חבר מחדש את כבל המתח לגב המוצר.

 6. אם המדפסת אינה מופעלת באופן אוטומטי, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל אותה.

 7. נסה להדפיס.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון חמישי: עדכון הקושחה של הנתב

פנה ליצרן הנתב שלך כדי לבדוק אם יש עדכון קושחה זמין ולקבל הוראות להתקנתו.

לאחר שעדכנת את הנתב בהצלחה, נסה להדפיס.

הפתרונות לא פתרו את הבעיה?

אם ניסית את כל הפתרונות הקודמים בסדר שבו הם הוצגו כאן והבעיה לא נפתרה, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הזן את מספר המוצר שלך בשדה החיפוש ולאחר מכן דפדף אל מסמך התמיכה שמתייחס לבעיה עבור המוצר הספציפי שלך.

 

נדרשת הפעלה מחדש של המדפסתנדרשת הפעלה מחדש של המדפסת

חלק מהבעיות ב-AirPrint ניתן לפתור על-ידי הפעלה מחדש של המדפסת. כבה את המדפסת והפעל אותה, ולאחר מכן נסה להדפיס שוב. 

אין שיתוף של המדפסת ברשת אלחוטית פרטיתאין שיתוף של המדפסת ברשת אלחוטית פרטית

AirPrint מחייב חיבור רשת אלחוטית פרטית, ואינו תומך ברשתות אלחוטיות ציבוריות כגון נקודות חמות ציבוריות של Wi-Fi.‏ AirPrint אינו נתמך דרך Bluetooth או בחיבורי נתונים סלולריים ב-‏3G או 4G.

ודא שהמדפסת מחוברת לאותה רשת אלחוטית פרטית שההתקן הנייד שלך מחובר אליה לפני שאתה שולח עבודת הדפסה.

הערה: לאחר הפעלת מדפסות אלחוטיות, הצטרפותן לרשת Wi-Fi עשויה להימשך כמה דקות.. ודא שהמדפסת מחוברת לרשת לפני שתנסה להדפיס.

ייתכן שקושחת המדפסת המותאמת ל-AirPrint זקוקה לעדכוןייתכן שקושחת המדפסת המותאמת ל-AirPrint זקוקה לעדכון

ייתכן שדרוש עדכון קושחה למדפסת כדי להפעיל את ePrint. בצע את השלבים הבאים כדי לעדכן את קושחת המדפסת.

שיטה ראשונה: קבל עדכוני קושחה מלוח הבקרה של המדפסת

מלוח הבקרה של המדפסת, חפש עדכוני מוצר זמינים והתקן אותם. לקבלת שלבים ספציפיים לעדכון המוצר שלך מלוח הבקרה, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הזן את שם המוצר שלך בחלון וחפש 'קבלת עדכונים למוצר'.

אם המדפסת שלך אינה תומכת בחיפוש עדכונים דרך לוח הבקרה, המשך לשיטה הבאה.

שיטה שנייה: חפש קושחה מעודכנת באתר האינטרנט של HP

 1. מלוח הבקרה של המדפסת, הדפס Printer Status Report (דוח סטטוס מדפסת) או Printer Quality Report (דוח איכות מדפסת) ולאחר מכן אתר את מספר הגירסה של הקושחה או את התאריך בדוח.

 2. עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP ולאחר מכן הקלד את מספר דגם המדפסת שלך בחלון.

 3. לחץ על הבא. במידת הצורך, לחץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 4. לחץ על הורדת תוכנה ומנהל התקן.

 5. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.

 1. לחץ על סימן הפלוס לצד קושחה כדי להציג את גירסת הקושחה העדכנית שזמינה עבור המוצר שברשותך.

הערה: אם קושחה אינה מופיעה בדף, המדפסת שלך מעודכנת. לא נדרשת כל פעולה נוספת.

 1. השווה את מספר גירסת הקושחה בדוח שהדפסת למספר גירסת הקושחה באתר האינטרנט של HP.

 • אם מספר גירסת הקושחה או התאריך בדוח סטטוס המדפסת זהים לאלה המופיעים באתר האינטרנט של HP, הקושחה מעודכנת. לא נדרשת כל פעולה נוספת.

 • אם מספר גירסת הקושחה בדוח סטטוס המדפסת שונה מזה שמופיע באתר האינטרנט של HP, המשך לשלב הבא כדי להוריד ולהתקין את הקושחה.

 1. לחץ על מידע נוסף, עיין באפשרויות ההורדה והמידע, ולאחר מכן לחץ על הורדה.

 2. עבור אל התיקייה שבה שמרת את קובץ ההורדה של הקושחה, ולחץ עליו פעמיים כדי להפעיל את תוכנית השירות להורדת קושחה של HP. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה. 

 

המדפסת אינה מקוונת או יש בה שגיאההמדפסת אינה מקוונת או יש בה שגיאה

הסיבה: ייתכן שיש במדפסת בעיית חומרה או בעיית קישוריות.

הפתרון: בדוק אם בלוח הבקרה של המדפסת יש נוריות מהבהבות או הודעות שגיאה, ולאחר מכן בצע את ההנחיות בלוח הבקרה כדי לפתור את הבעיה.

אם בלוח הבקרה לא מופיעות הנחיות, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הקלד את מספר דגם המדפסת שברשותך בשדה החיפוש, ולאחר מכן חפש את מסמך התמיכה שמטפל בבעיה.

המדפסת אינה מופעלת, נגמר הנייר או שחסרים דיו או טונרהמדפסת אינה מופעלת, נגמר הנייר או שחסרים דיו או טונר
ודא שהמדפסת מופעלת, יש נייר במגש ויש די דיו או טונר לפני שתשתמש ב-AirPrint כדי לשלוח עבודת הדפסה מה-iPhone‏, iPad או iPod touch של Apple.
ePrintePrint

לאחר שרשמת בהצלחה את מדפסת HP המותאמת ל-ePrint ב-ePrintCenter, כשאתה מנסה להדפיס מהתקן נייד של Apple באמצעות כתובת הדוא"ל של ePrint, עבודת ההדפסה אינה מתבצעת.

סמל ePrint

eprint_icon

חשוב: ייתכן שעבודות ePrint לא יודפסו באופן מיידי. אם מתרחשת בעיה במדפסת, עבודת ההדפסה שלך תישאר בשרת ePrint למשך 24 שעות. השרת בודק את סטטוס המדפסת באופן סדיר, והוא ישלח את עבודת ההדפסה ברגע שהבעיה תיפתר. אם הבעיה לא נפתרה לאחר 24 שעות, השרת ימחק את עבודת ההדפסה.

עיין ברשימה זו של סיבות ופתרונות אפשריים לבעיה.

הערה: חלק מהפתרונות הללו מחייבים תקשורת עם המדפסת. אם אתה רחוק מהמדפסת, יהיה עליך לגייס את עזרתו של אדם שיש לו גישה אליה.

ePrint כובה במדפסתePrint כובה במדפסת

ודא שהמאפיין ePrint מופעל. בלוח הבקרה של המדפסת, הפעל את המאפיין ePrint, ולאחר מכן שלח מחדש את עבודת ההדפסה.

יש בעיה בשירות ePrintיש בעיה בשירות ePrint

עבודת ההדפסה של ePrint לא יכלה להתבצע עקב בעיה זמנית בשירות ePrint. נסה לשלוח את עבודת ההדפסה שוב במועד מאוחר יותר.

נעשה שימוש בכתובת דוא"ל ePrint שגויהנעשה שימוש בכתובת דוא"ל ePrint שגויה

ודא שהשתמשת בכתובת הדוא"ל הנכונה של ePrint כדי לשלוח את עבודת ההדפסה.

אם עליך לאתר את כתובת הדוא"ל של ePrint, עבור אל ePrintCenter, לחץ על Help (עזרה) ולאחר מכן לחץ על How do I find my printer's email address (כיצד אמצא את כתובת הדוא"ל של המדפסת שלי) תחת הכותרת HP ePrint.

ייתכן שדרוש עדכון קושחה למדפסתייתכן שדרוש עדכון קושחה למדפסת

ייתכן שדרוש עדכון קושחה למדפסת כדי להפעיל את ePrint. בצע את השלבים הבאים כדי לעדכן את קושחת המדפסת.

שיטה ראשונה: קבל עדכוני קושחה מלוח הבקרה של המדפסת

מלוח הבקרה של המדפסת, חפש עדכוני מוצר זמינים והתקן אותם. לקבלת שלבים ספציפיים לעדכון המוצר שלך מלוח הבקרה, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הזן את שם המוצר שלך בחלון וחפש 'קבלת עדכונים למוצר'.

אם המדפסת שלך אינה תומכת בחיפוש עדכונים דרך לוח הבקרה, המשך לשיטה הבאה.

שיטה שנייה: חפש קושחה מעודכנת באתר האינטרנט של HP

 1. מלוח הבקרה של המדפסת, הדפס Printer Status Report (דוח סטטוס מדפסת) או Printer Quality Report (דוח איכות מדפסת) ולאחר מכן אתר את מספר הגירסה של הקושחה או את התאריך בדוח.

 2. עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP ולאחר מכן הקלד את מספר דגם המדפסת שלך בחלון.

 3. לחץ על הבא. במידת הצורך, לחץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 4. לחץ על הורדת תוכנה ומנהל התקן.

 5. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.

 1. לחץ על סימן הפלוס לצד קושחה כדי להציג את גירסת הקושחה העדכנית שזמינה עבור המדפסת שברשותך.

הערה: אם קושחה אינה מופיעה בדף, המדפסת שלך מעודכנת. לא נדרשת כל פעולה נוספת.

 1. השווה את מספר גירסת הקושחה בדוח שהדפסת למספר גירסת הקושחה באתר האינטרנט של HP.

 • אם מספר גירסת הקושחה או התאריך בדוח סטטוס המדפסת זהים לאלה המופיעים באתר האינטרנט של HP, הרי שקושחת המוצר שלך מעודכנת. לא נדרשת כל פעולה נוספת.

 • אם מספר גירסת הקושחה בדוח סטטוס המדפסת שונה מזה שמופיע באתר האינטרנט של HP, המשך לשלב הבא כדי להוריד ולהתקין את הקושחה.

 1. לחץ על מידע נוסף, עיין באפשרויות ההורדה והמידע, ולאחר מכן לחץ על הורדה.

 2. עבור אל התיקייה שבה שמרת את קובץ ההורדה של הקושחה, ולחץ עליו פעמיים כדי להפעיל את תוכנית השירות להורדת קושחה של HP. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה. 

 

המדפסת המותאמת ל-ePrint אינה מקוונת או שיש בה שגיאההמדפסת המותאמת ל-ePrint אינה מקוונת או שיש בה שגיאה

הסיבה: ייתכן שיש במדפסת בעיית חומרה או בעיית קישוריות.

הפתרון: בדוק אם בלוח הבקרה של המדפסת יש נוריות מהבהבות או הודעות שגיאה, ולאחר מכן בצע את ההנחיות בלוח הבקרה כדי לפתור את הבעיה.

אם בלוח הבקרה לא מופיעות הנחיות, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הקלד את מספר דגם המדפסת שברשותך בשדה החיפוש, ולאחר מכן חפש את מסמך התמיכה שמטפל בבעיה.

המדפסת המותאמת ל-ePrint אינה מחוברת לאינטרנטהמדפסת המותאמת ל-ePrint אינה מחוברת לאינטרנט
ודא שהמדפסת מחוברת לאינטרנט. אם אתה נתקל בבעיות קישוריות, עבור אל המדפסת אינה שומרת על חיבור אלחוטי לקבלת שלבים מפורטים לפתרון בעיות.
קבצים מצורפים לדוא"ל של ePrint אינם נתמכים לצורך הדפסהקבצים מצורפים לדוא"ל של ePrint אינם נתמכים לצורך הדפסה

ודא שסוג התמונה או הקובץ שאתה מנסה להדפיס נתמך על-ידי ePrint.

סוגי מסמכים הנתמכים על-ידי ePrint:

 • Microsoft Word

 • Microsoft Excel

 • Microsoft PowerPoint

 • ‎.pdf

 • ‎.txt

 • HTML

סוגי תמונות וצילומים הנתמכים על-ידי ePrint:

הערה:‏ תמונות חייבות להיות בעלות רזולוציה של ‎100 dpi או יותר. אחרת, ביצוע עבודת ההדפסה ייכשל. באפשרותך לפתוח את מאפייני התמונה כדי לבדוק את הרזולוציה לפני שליחת עבודת ההדפסה.

 • ‎.jpg

 • ‎.gif

 • ‎.png

 • ‎.tiff

 • ‎.bmp

עבודות ePrint תקועות בתור ההדפסהעבודות ePrint תקועות בתור ההדפסה

ייתכן שיש עבודות הדפסה תקועות בתור ההדפסה של ePrintCenter. בצע את השלבים הבאים כדי לפנות את תור ההדפסה:

 1. עבור אל ePrintCenter והיכנס לחשבון שלך.

 2. לחץ על הכרטיסייה בראש הדף עם שם המדפסת שלך.

 3. בסעיף Recent Print Jobs (עבודות הדפסה אחרונות), לחץ על View Job History (הצג היסטוריית עבודות).

 4. לחץ על Cancel (ביטול) לצד כל עבודת הדפסה שברצונך לנקות מהתור.

הדוא"ל של ePrint כלל נמענים מרוביםהדוא"ל של ePrint כלל נמענים מרובים

הסיבה: שירות ePrint מקבל רק דוא"ל שנשלח לנמען יחיד. כך אתה מוגן מהדפסה לא מכוונת. 

הפתרון: נסה לשלוח שוב את עבודת ההדפסה, רק לכתובת הדוא"ל של ePrint.

אינך נמצא ברשימת השולחים המותרים של ePrintאינך נמצא ברשימת השולחים המותרים של ePrint

הסיבה: הבעלים של מדפסת מותאמת ל-ePrint יכול לבחור להגביל את האנשים שיוכלו לשלוח עבודות הדפסה למדפסת. עבודת ההדפסה תיכשל אם כתובת הדוא"ל שלך אינה נמצאת ברשימת השולחים המותרים.

הפתרון: בקש מהבעלים להוסיף את כתובת הדוא"ל שלך לרשימת השולחים המותרים, ולאחר מכן נסה לשלוח את עבודת ההדפסה שוב בדוא"ל.

עבודת ההדפסה של ePrint בוטלהעבודת ההדפסה של ePrint בוטלה

הסיבה: ייתכן שעבודת ההדפסה בוטלה בלוח הבקרה של המדפסת או מתוך חשבון ePrintCenter.

הפתרון: לאחר שווידאת כי עבודת ההדפסה בוטלה, נסה לשלוח אותה שוב.

המדפסת המותאמת ל-ePrint עסוקההמדפסת המותאמת ל-ePrint עסוקה

אם המדפסת עסוקה בעבודות הדפסה אחרות, עבודת ההדפסה שלך תישאר בשרת ePrint למשך 24 שעות. השרת בודק את סטטוס המדפסת באופן סדיר, והוא ישלח את עבודת ההדפסה ברגע שהמדפסת תהיה זמינה. אם המדפסת לא תהפוך לזמינה לאחר 24 שעות, השרת ימחק את עבודת ההדפסה.

חסוך נייר ודיו על ידי המתנה להדפסת עבודת ההדפסה, במקום שליחתה שוב, דבר שעשוי להוביל להדפסת העבודה פעמיים.

המדפסת המותאמת ל-ePrint כבויההמדפסת המותאמת ל-ePrint כבויה

המדפסת חייבת להיות מופעלת כדי לקבל ולהדפיס עבודת הדפסה של ePrint.

איכות התמונה נמוכה מדי לשימוש ב-ePrintאיכות התמונה נמוכה מדי לשימוש ב-ePrint

תמונות וצילומים חייבים להיות בעלי רזולוציה אופקית ואנכית של 100 dpi (נקודות לאינץ') או יותר. אחרת, ביצוע עבודת ההדפסה של ePrint ייכשל. באפשרותך לפתוח את מאפייני התמונה כדי לבדוק את הרזולוציה לפני שליחת עבודת ההדפסה.

הגודל הכולל של הדוא"ל של ePrint חרג מהמגבלה המותרתהגודל הכולל של הדוא"ל של ePrint חרג מהמגבלה המותרת

ישנה מגבלה של MB ‏5 על התוכן של כל הודעת דואר אלקטרוני. ישנה גם מגבלה של MB ‏5 על כל קובץ מצורף. הודעות דוא"ל שחורגות ממגבלות אלה לא יודפסו.

הערה: ניתן לכלול עד עשרה קבצים מצורפים בדוא"ל של ePrint‏.

הקובץ המצורף לדוא"ל של ePrint מכיל מאקרו או וירוסהקובץ המצורף לדוא"ל של ePrint מכיל מאקרו או וירוס

אם אחד או יותר מהקבצים המצורפים לדוא"ל מכיל מאקרו או וירוס, עבודת ההדפסה תיכשל. סרוק את הקבצים המצורפים כדי לבדוק אם הם מכילים וירוסים, הסר פקודות מאקרו ולאחר מכן נסה לשלוח שוב את עבודת ההדפסה.

הדוא"ל של ePrint מכיל יותר מעשרה קבצים מצורפיםהדוא"ל של ePrint מכיל יותר מעשרה קבצים מצורפים
ניתן לכלול עד עשרה קבצים מצורפים בדוא"ל של ePrint. נסה לשלוח שוב את עבודת ההדפסה עם עשרה קבצים מצורפים או פחות.
היישום הנייד של HP ePrintהיישום הנייד של HP ePrint

לאחר שהורדת והתקנת בהצלחה את היישום הנייד HP ePrint במכשיר של Apple, כשאתה מנסה להדפיס מההתקן הנייד שלך עבודת ההדפסה אינה מבוצעת.

סמל היישום הנייד HP ePrint

היישום הנייד ePrint

היישום הנייד HP ePrint מאפשר לך להדפיס מההתקן הנייד שלך בדרכים הבאות:

 • אפשרות ראשונה: אם תרשום את היישום ב-ePrintCenter, תוכל להדפיס מכל מדפסת שבה מופעלת אפשרות ePrint על-ידי שליחת עבודות הדפסה בדוא"ל.

 • אפשרות שנייה: הדפס ישירות ממדפסת HP נתמכת המחוברת לאותה רשת אלחוטית שאליה מחובר ההתקן הנייד שלך.

חשוב: כדי להדפיס באמצעות היישום הנייד HP ePrint, דרושה לך מדפסת HP נתמכת. עבור אל מדפסות נתמכות עבור שירותי ענן כדי לראות אם המדפסת שלך נתמכת. 

אם אתה נתקל בבעיה כשאתה מנסה להדפיס דרך דוא"ל, עיין בסעיף פתרון הבעיות של ePrint לעיל.

אם אתה נתקל בבעיה בעת ניסיון להדפיס במדפסת המחוברת לאותה רשת אלחוטית שאליה מחובר ההתקן הנייד שלך, עיין ברשימה הבאה של סיבות ופתרונות אפשריים.

ההודעה 'No Printers Available' (אין מדפסות זמינות) מוצגת במכשיר של Appleההודעה 'No Printers Available' (אין מדפסות זמינות) מוצגת במכשיר של Apple

כשאתה מנסה להדפיס מהמכשיר הנייד של Apple למדפסת שלך באמצעות היישום הנייד HP ePrint, מוצגת ההודעה  'No Printers Available' (אין מדפסות זמינות) או 'No Printers Found' (לא נמצאו מדפסות) בהתקן הנייד.

כדי לפתור את הבעיה, בצע את השלבים הבאים לפי סדר הופעתם.

פתרון ראשון: הפעלה מחדש של הנתב, המכשיר של Apple והמדפסת

 1. כבה את הנתב. פנה ליצרן הנתב לקבלת הוראות ספציפיות להפעלה מחדש של ההתקן.

זהירות: אל תאפס את הנתב.

 1. כבה את המדפסת ואת המכשיר של Apple.

 2. הפעל את הנתב. המתן 30 שניות כדי לאפשר לו להשלים את תהליך ההגדרה.

 3. הפעל את המדפסת. המתן להשלמת תהליך האתחול.

 4. ודא שהמדפסת מחוברת לרשת האלחוטית. 

 • אם המדפסת מחוברת לרשת האלחוטית, המשך לשלב הבא.

 • אם המדפסת אינה מחוברת לרשת האלחוטית, נסה להדפיס Network Configuration Report (דוח תצורת רשת) או Wireless Test Report (דוח בדיקה אלחוטית) כדי לבדוק את מצב החיבור. אם עדיין אינך מצליח להתחבר לרשת, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הזן את מספר המוצר שברשותך בשדה החיפוש, ולאחר מכן דפדף אל מסמך התמיכה שמטפל בבעיה.

 1. הפעל את המכשיר של Apple ולאחר מכן חבר אותו לאותה רשת אלחוטית שאליה מחוברת המדפסת.

 2. נסה להדפיס.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שני: כיבוי Bluetooth במכשיר של Apple

Bluetooth הוא חיבור אלחוטי שעשוי להפריע להדפסה. בצע את השלבים הבאים כדי לכבות את Bluetooth.

 1. במכשיר של Apple, הקש על Settings (הגדרות).

 2. הקש על General (כללי).

 3. הקש על Bluetooth ולאחר מכן ודא שהלחצן הדו-מצבי מוגדר ל-Off (כבוי).

 4. נסה להדפיס.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שלישי: וידוא שאתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של היישום הנייד HP ePrint

בצע את השלבים הבאים כדי לוודא שאתה משתמש ביישום הנייד HP ePrint, ושגירסת היישום היא העדכנית ביותר.

שלב ראשון: ודא שאתה משתמש ביישום הנייד HP ePrint

יישומים מסוימים ב-App store דומים ליישום הנייד HP ePrint, אך אינם באמת היישום הנייד HP ePrint. ודא שסמל היישום הנייד HP ePrint  מוצג במכשיר של Apple שברשותך.

סמל היישום הנייד HP ePrint

היישום הנייד ePrint

שלב שני: ודא שהיישום הנייד של HP הוא העדכני ביותר

 1. במכשיר של Apple, הקש על App Store.

 2. הקש על Updates (עדכונים) ולאחר מכן חפש את היישום הנייד HP ePrint ברשימה.

 • אם יש עדכון זמין, התקן אותו ולאחר מכן נסה להדפיס.

 • אם עדכון אינו זמין, או אם עדיין אינך מצליח להדפיס לאחר התקנת העדכון, המשך לפתרון הבא.

פתרון רביעי: נסה להדפיס מהתקן אחר, ולאחר מכן אפס את המדפסת

בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס מהתקן אחר על מנת לוודא שניתן לאתר את המדפסת ברשת.

שלב ראשון: נסה להדפיס מהתקן אחר באותה רשת שבה נמצאת המדפסת 

נסה לשלוח עבודת הדפסה מהתקן אחר, כגון מכשיר אחר של Apple או מחשב Mac. 

שלב שני: אפס את המדפסת

 1. ודא שהמדפסת מופעלת.

 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.

 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.

 4. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.

 5. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.

 6. אם המדפסת אינה מופעלת באופן אוטומטי, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל אותה.

 7. נסה להדפיס.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון חמישי: התקנה מחדש של היישום הנייד HP ePrint 

ניתן לפתור בעיות מסוימות של הדפסה ניידת על-ידי הסרה והתקנה מחדש של היישום הנייד ePrint.

שלב ראשון: הסר את ההתקנה של היישום הנייד HP ePrint

 1. במכשיר של Apple, הקש על הסמל HP ePrint  והחזק אותו לחוץ עד שכל הסמלים יתחילו לרקד.

 2. הקש על ה-X בפינת הסמל ולאחר מכן הקש על Delete (מחק).

 3. לחץ על הלחצן Home (בית) כדי להשלים את תהליך הסרת ההתקנה.

שלב שני: מנע מהיישום להסתנכרן עם ההתקן הנייד שלך

 1. חבר את המכשיר של Apple למחשב ולאחר מכן הפעל את iTunes.

 2. לחץ על הכרטיסייה עבור ההתקן ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה Applications (יישומים). 

 3. ברשימה Sync Applications (סנכרון יישומים), לחץ על תיבת הסימון לצד HP ePrint.

שלב שלישי: התקן מחדש את היישום הנייד HP ePrint

 1. במכשיר של Apple, הקש על App Store ולאחר מכן חפש את HP ePrint.

 2. הקש על היישום ברשימת תוצאות החיפוש, הקש על Free (חינם) ולאחר מכן הקש על Install (התקן).

 3. נסה להדפיס.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא. 

פתרון שישי: עדכון הקושחה של הנתב

פנה ליצרן הנתב שלך כדי לבדוק אם יש עדכון קושחה זמין ולקבל הוראות להתקנתו. לאחר שתשלים את העדכון, נסה להדפיס.

הפתרונות לא פתרו את הבעיה?

אם ניסית את כל הפתרונות הקודמים בסדר שבו הם הוצגו כאן והבעיה לא נפתרה, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הזן את מספר דגם המדפסת בשדה החיפוש ולאחר מכן חפש את מסמך התמיכה שמתייחס לבעיה.

המדפסת אינה מקוונת או יש בה שגיאההמדפסת אינה מקוונת או יש בה שגיאה

הסיבה: ייתכן שיש במדפסת בעיית חומרה או בעיית קישוריות.

הפתרון: בדוק אם בלוח הבקרה של המדפסת יש נוריות מהבהבות או הודעות שגיאה, ולאחר מכן בצע את ההנחיות בלוח הבקרה כדי לפתור את הבעיה.

אם בלוח הבקרה לא מופיעות הנחיות, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הקלד את מספר דגם המדפסת בשדה החיפוש ולאחר מכן חפש את מסמך התמיכה שמתייחס לבעיה עבור המוצר הספציפי שלך.

המדפסת אינה מופעלתהמדפסת אינה מופעלת
ודא שהמדפסת מופעלת לפני שליחת עבודת הדפסה מההתקן הנייד שלך באמצעות היישום הנייד HP ePrint.
אין שיתוף של המדפסת ברשת האלחוטיתאין שיתוף של המדפסת ברשת האלחוטית
ודא שהמדפסת מחוברת לאותה רשת אלחוטית שההתקן הנייד שלך מחובר אליה לפני שאתה שולח עבודת הדפסה.
המדפסת לא שומרת על חיבור אלחוטיהמדפסת לא שומרת על חיבור אלחוטי
ודא שהמדפסת מחוברת לרשת האלחוטית. אם אתה נתקל בבעיות קישוריות, עבור אל המדפסת אינה שומרת על חיבור אלחוטי לקבלת שלבים מפורטים לפתרון בעיות.
אינך מצליח לשלוח עבודת הדפסה בדוא"ל למדפסת מותאמת ל-ePrintאינך מצליח לשלוח עבודת הדפסה בדוא"ל למדפסת מותאמת ל-ePrint

עם היישום הנייד HP ePrint, יש לך אפשרות לשלוח עבודות הדפסה בדוא"ל לכל מדפסת HP מותאמת ל-ePrint שנמצאת בבעלותך או שיש לך גישה אליה.

הערה: בנוסף, עליך להירשם ב-ePrintCenter כדי להדפיס דפי אינטרנט וקובצי Word‏, Excel או PowerPoint של Microsoft Office מהיישום הנייד HP ePrint‏.  

בצע שלבים אלה להפעלת ההתקן הנייד שלך ב-ePrintCenter כדי לאפשר שליחת עבודות הדפסה של ePrint בדוא"ל.

 1. בהתקן הנייד שלך, הקש על HP ePrint ולאחר מכן הקש על Activate (הפעל).

 2. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בתיבה הפעל באמצעות דואר אלקטרוני, ולאחר מכן הקש על הפעל. הודעת דוא"ל המכילה את קוד ההפעלה תישלח לכתובת הדוא"ל שלך.

 3. לאחר שתאחזר את הקוד מהודעת הדוא"ל, חזור ליישום הנייד HP ePrint, הקלד את קוד ההפעלה בתיבה ולאחר מכן הקש על Activate (הפעל).

ייתכן שיהיה עליך להתקין מחדש את היישום הנייד ePrintייתכן שיהיה עליך להתקין מחדש את היישום הנייד ePrint

ניתן לפתור בעיות מסוימות של הדפסה ניידת על-ידי הסרה והתקנה מחדש של היישום הנייד ePrint. בצע את השלבים הבאים כדי להתקין מחדש את היישום במכשיר של Apple.

שלב ראשון: הסר את ההתקנה של היישום הנייד HP ePrint

 1. במכשיר של Apple, הקש על הסמל HP ePrint  והחזק אותו לחוץ עד שכל הסמלים יתחילו לרקד.

 2. הקש על ה-X בפינת הסמל ולאחר מכן הקש על Delete (מחק).

 3. לחץ על הלחצן Home (בית).

שלב שני: מנע מהיישום להסתנכרן עם ההתקן הנייד שלך

 1. חבר את המכשיר של Apple למחשב ולאחר מכן הפעל את iTunes.

 2. לחץ על הכרטיסייה עבור ההתקן ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה Applications (יישומים). 

 3. ברשימה Sync Applications (סנכרון יישומים), לחץ על תיבת הסימון לצד HP ePrint.

שלב שלישי: התקן מחדש את היישום

 1. במכשיר של Apple, הקש על App Store ולאחר מכן חפש את HP ePrint.

 2. הקש על היישום ברשימת תוצאות החיפוש ולאחר מכן הקש על Install (התקן).

 3. נסה להדפיס.

אינך מצליח להדפיס קבצי Microsoft Office עם היישום הנייד HP ePrintאינך מצליח להדפיס קבצי Microsoft Office עם היישום הנייד HP ePrint

כדי להדפיס קבצי Microsoft Office Word‏, Excel או PowerPoint מהמכשיר של Apple, עליך להפעיל את היישום הנייד HP ePrint ב-ePrintCenter ולאחר מכן ליצור חשבון באתר האינטרנט של ePrintCenter.

שלב ראשון: הפעל את המכשיר של Apple ב-ePrintCenter

 1. בהתקן הנייד שלך, הקש על HP ePrint ולאחר מכן הקש על Activate (הפעל).

 2. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בתיבה הפעל באמצעות דואר אלקטרוני, ולאחר מכן הקש על הפעל. הודעת דוא"ל המכילה את קוד ההפעלה תישלח לכתובת הדוא"ל שלך.

 3. לאחר שתאחזר את הקוד מהודעת הדוא"ל, חזור ליישום הנייד HP ePrint, הקלד את קוד ההפעלה בתיבה ולאחר מכן הקש על Activate (הפעל). 

שלב שני:  צור חשבון ePrintCenter 

אם עדיין לא הפעלת את שירותי האינטרנט במדפסת שלך המותאמת ל-ePrint, ואם לא נרשמת באתר האינטרנט של ePrintCenter, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הקלד את מספר דגם המדפסת בשדה החיפוש ולאחר מכן חפש את 'תחילת העבודה עם ePrint' עבור המוצר שלך.

 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.