לא ניתן להתחבר לרשת ביתית

אתר זה מספק הוראות לאבחון ולפתרון בעיות בהתחברות לרשת ביתית קיימת ב-Windows 7.

מאפיין הבעיה:

Network Iconסמל רשת אלחוטית - הסטטוס המוצג הוא 'אין חיבור'

מפת הרשת מראה שאין חיבור לרשת או לאינטרנט

Network_Status

אם המחשב התחבר בעבר לרשת הביתית, אך כעת אין באפשרותו להתחבר לרשת, בצע את השלבים הבאים כדי לנסות לפתור את הבעיה.

הערה: שלבים אלה מבוססים על ההנחה שהגדרת בעבר רשת. לקבלת מידע על הגדרת רשת, ראה הגדרת רשת ביתית בסיסית.

בדוק את החיבור לאחר שתבצע כל שלב. אם הבעיה לא נפתרה, המשך לשלב הבא.

שלב 1: כאשר מדובר בחיבורים אלחוטיים, ודא שהמחשב מחובר לרשת הנכונה

כאשר המחשב מזהה רשת אלחוטית, אם הוא היה מחובר לרשת זו בעבר, הוא מנסה ליצור מחדש את החיבור. עם זאת, ייתכן שהחיבור לא יהיה לרשת הנכונה.

לחץ על הסמל חיבור רשתNetwork Connection Icon באזור ההודעות כדי לראות אם רשתות אלחוטיות כלשהן מחוברות.

אם המחשב מחובר לרשת שגויה, לחץ על שם הרשת ולאחר מכן לחץ על התנתק. לחץ על שם הרשת הנכונה ולאחר מכן לחץ על התחבר.

כאשר המחשב מחובר לרשת הנכונה, ודא שקבעת את הגדרות האבטחה הנכונות ואת הסיסמה המשמשת לגישה לרשת. תוכל לבדוק את הגדרות החיבור תחת מרכז הרשת והשיתוף.

שלב 2: בדוק את חיבורי הכבלים ואפס את המודם והנתב

בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את חיבורי הכבלים, לבצע איפוס חומרה ולחבר את המחשב ישירות למודם.

 1. כבה את המחשב.

 2. נתק את כל הכבלים מהמחשב, למעט כבלי המתח, העכבר, המקלדת והצג. שים לב למיקום של כל חיבור כבל.

 3. נתק את אספקת החשמל לנתב, למודם הכבלים או לשילוב של נתב/מודם, והמתן עד שנוריות החיווי של ההתקן יכבו.

 4. נתק את כל הכבלים מהמודם ומהנתב.

 5. חפש פינים מעוקמים או פגומים בקצות הכבל ובתוך המחברים שבמחשב, והנתב או כבלי המודם. חפש אחר כיפופים חמורים או חתכים בכבל עצמו. תקן או החלף את הכבלים שניכרים בהם פגמים.

 6. חבר מחדש את כל הכבלים למודם ולנתב, פרט לכבלי המתח.

 7. חבר כבל רשת אחד (RJ45) מהמחשב לגב מודם הכבלים/DSL או הנתב. אל תנתב את הכבלים ליד הרמקולים ואל תקשור את הכבלים העודפים בלולאה. אם אפשר, השתמש בכבל באורך 1.83 ס"מ או פחות. הקפד לחבר כבל מהסוג הנכון מהנתב למחשב (עיין באיור להלן).

הערה: אם אתה משתמש בתקשורת אלחוטית, ניתן להגדיר אותה מאוחר יותר, לאחר שבדקת שהמחשב יכול להתחבר לאינטרנט באמצעות חיבור כבל רשת ישיר.

כבלים שמתחברים ממודם ה-DSL או מודם הכבלים למחשב 

Cables  

1 - כבל רשת RJ45 Ethernet - ‏Cat5/Cat6. השתמש בסוג זה של כבלים כדי לחבר את הנתב/מודם ליציאת הרשת במחשב.

2 - כבל טלפון RJ11. אל תשתמש בכבל זה כדי להתחבר למחשב.

3 - כבל טלפון מיוחד עם שישה גידים. אין להשתמש בסוג זה של כבל.

4 - כבל USB. נתבים/מודמים רבים יכולים להתחבר באמצעות USB. השתמש בכבל רשת מסוג RJ45 לפני השימוש ב-USB. אל תחבר גם כבל USB וגם כבל רשת - חבר אחד מהם בלבד.

 1. חבר מחדש את החשמל למודם ולנתב, והדלק אותם.  

 2. המתן עד אשר הנוריות על ההתקן יתחילו להבהב בתבנית רגילה או שיפסיקו להבהב. הפעולה אמורה להימשך בין 10 ל-30 שניות. הנוריות מהבהבות בדפוס הבהוב מוזר או שמספר נוריות אינן פעילות (אינן דולקות), ייתכן שהדבר מצביע על בעיה בשירות האינטרנט. בדוק במדריך למשתמש של התקן הפס הרחב, כדי לקבוע את משמעות הנוריות וצור קשר עם ספק שירותי האינטרנט שלך, אם ישנה בעיה.

 3. כאשר הנוריות על התקן הפס הרחב מתחילות להבהב בתבנית רגילה או נותרות דלוקות, הפעל את המחשב.  

 4. המתן עד ש-‏Windows נפתח לגמרי לשולחן העבודה ואז התחבר לאינטרנט. עבור אל www.hp.com. אם בעיית החיבור נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 3: הפעל את אבחון הרשת של Windows

Windows 7 מנטר את חיבורי הרשת והאינטרנט. ‏ ‏אם התגלתה בעיה, Windows יציג הודעות 'אין חיבור' או 'חיבור מוגבל' ויבקש הרשאה לאבחון הבעיה. אם אתה רואה הודעה זו, אפשר ל-Windows 7 לאבחן את הבעיות ולשחזר את החיבור.

כדי להפעיל את כלי האבחון באופן ידני, השתמש באחת האפשרויות הבאות: 

אפשרות 1

לחץ לחיצה ימנית על הסמל 'חיבור רשת' Network Icon באזור ההודעות ובחר באפשרות פתרון בעיות. אבחון הרשת של Windows בודק אם יש בעיות.

פתרון בעיות

Troubleshoot Problems 

אפשרות 2

לחץ על התחל (Start), ולאחר מכן הקלד רשת ושיתוף בתיבת החיפוש. בתוצאות, לחץ על מרכז הרשת והשיתוף.

פתיחת 'מרכז הרשת והשיתוף' מתפריט התחלה

Control_panel_3

אפשרות 3

במרכז הרשת והשיתוף, לחץ על סימן הקריאה הצהוב Yellow exclamation mark או על סימן ה-X Red X_icon האדום באזור מצב הרשת כדי להפעיל את אבחון הרשת של Windows.

מצב הרשת

Network_Status 

 

שלב 4: השתמש פותר בעיות הרשת והאינטרנט

במרכז הרשת והשיתוף, Windows 7 מציע פותר בעיות רשת ואינטרנט שבודק אם יש בעיות ברשת, ובעת הצורך, מתקן באופן אוטומטי את חיבורי התוכנה. היעזר בכלי זה כדי לבדוק ולתקן את החיבור:

 1. במרכז הרשת והשיתוף, לחץ על פתור בעיות.

פתרון בעיות

Network_and_sharing_center1

פותר בעיות הרשת והאינטרנט נפתח.

פותר הבעיות ברשת ובאינטרנט

Troubleshoot_problems1

 1. לחץ על חיבורים לאינטרנט כדי לבדוק את החיבור לאינטרנט.

 2. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי לבדוק אם יש בעיות.

 3. אם הבעיה נפתרה, המשימה הושלמה.

אם הבעיה עדיין קיימת, חזור למסך פותר בעיות הרשת והאינטרנט ולחץ על מתאם רשת כדי לבדוק את המתאם.

שלב 5: ודא שמתאמי הרשת מופעלים במנהל ההתקנים 

 1. לחץ על התחל (Start), ולאחר מכן הקלד מנהל ההתקנים בתיבת החיפוש. בתוצאות, לחץ על מנהל התקנים.  

פתיחת מנהל ההתקנים מתפריט התחלה

Device_Manager  

 1. לחץ פעמיים על מתאמי רשת.

מנהל ההתקנים - מתאמי רשת

Network_Adaptors

 1. בדוק את הסטטוס של חומרת רשת הגישה המקומית (LAN).

 2. אם מופיע חץ על הסמל שלצד רכיב החומרה (Hardware arrow), רכיב החומרה מושבת. לחץ לחיצה ימנית על שם רכיב החומרה ולאחר מכן לחץ על הפוך לזמין.

 הפעלת חומרת ה-LAN

Enable_LAN_hardware 

הערה: אם חומרת ה-LAN לא מופיעה, לחץ על פעולה ולאחר מכן לחץ על בצע סריקה לגילוי שינויי חומרה. אם החומרה אינה מופיעה ברשימה, הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן חזור למנהל ההתקנים. Windows 7 מזהה באופן אוטומטי את החומרה ומתקין מנהלי התקן במהלך אתחול המערכת.

 1. לאחר שחומרת ה-LAN הופעלה, בדוק אם יש חיבור לרשת. אם עדיין אינך מצליח להתחבר, נסה את העצות הבאות וכן את השלבים לפתרון חיבור רשת איטי או מתנתק. 

פעולות אחרות שניתן לנסות:

 • התקן מחדש את התוכנות ומנהלי ההתקן המקוריים עבור מתאמי הרשת של המחשב.

 • בדוק את הגדרות חומת האש כדי להבטיח שהדפדפן מורשה לגשת לרשת.

 • חבר מחשב אחר לרשת כדי לראות אם זוהי בעיה ספציפית למחשב אחד.

 • בדוק באתר האינטרנט של יצרן המחשב, רשת ה-LAN, המודם ו/או הנתב אם יש עדכונים לקושחה או למנהלי ההתקן.

 • צור קשר עם ספק שירותי האינטרנט או עם יצרן המודם לקבלת שלבים נוספים לפתרון בעיות.

 • אפס את הנתב להגדרות המקוריות שלו. עיין במדריך למשתמש של הנתב לקבלת מידע ספציפי לדגם.

 • בצע שחזור מערכת של Microsoft כדי לאפס את הגדרות המחשב שעלולות לגרום לבעיה.

 • בצע שחזור מערכת. בקר באתר התמיכה של HP לקבלת פרטים ספציפיים לדגם.

 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.