שימוש במדפסות HP ב-Windows 8

למד כיצד להשתמש במדפסת HP שברשותך עם מערכת ההפעלה החדשה Windows 8. כאן תמצא מידע אודות אופן הדפסה, סריקה ושליחת פקס באמצעות מנהלי התקן מקיפים עם כל המאפיינים ומנהלי התקן בסיסיים שמובנים במערכת ההפעלה.

שימוש במדפסת שברשותך עם מנהל התקן עם כל המאפייניםשימוש במדפסת שברשותך עם מנהל התקן עם כל המאפיינים

מנהלי התקן עם כל המאפיינים מאפשרים לך להפיק את המרב מהמדפסת שברשותך. באמצעות תוכנת HP, תוכל לבצע משימות הדפסה מורכבות, לסרוק תמונות או מסמכים לדוא"ל ולהשתמש ביישומים כגון 'פקס וסריקה ב-Windows'. עיין במשימות שלהלן לקבלת מידע נוסף אודות שימוש במדפסת שברשותך עם מנהל התקן עם כל המאפיינים.

כדי לוודא שבמחשב שלך מותקן מנהל ההתקן העדכני ביותר עם כל המאפיינים, לחץ כאן כדי להוריד את HP Printer Install Wizard.

סריקה בעזרת תוכנת HPסריקה בעזרת תוכנת HP

ההוראות המפורטות בסעיף זה דורשות התקנה של תוכנת HP עם כל המאפיינים.

בצע את השלבים הבאים כדי לסרוק מסמך כללי או תמונה.

שלב ראשון: טען את התמונה או את המסמך

ניתן לסרוק ממשטח הזכוכית של הסורק או ממזין המסמכים האוטומטי (ADF), אם הוא כלול במוצר שלך. 

 1.  ודא שהמוצר מחובר למחשב.

 2. הפעל את המוצר.

 3. טען את התמונה או את המסמך:

 • משטח הזכוכית של הסורק: הנח את הפריט על משטח הזכוכית של הסורק כשצדו המודפס פונה כלפי מטה, ומקם אותו בהתאם למכוונים החרוטים מסביב לזכוכית (בדרך כלל בפינה הימנית הקדמית או השמאלית הקדמית). סגור את כיסוי הסורק.

 • מזין מסמכים אוטומטי (ADF): הנח את הפריט במגש מזין המסמכים. הצד המודפס פונה כלפי מעלה והקצה העליון נכנס ראשון למגש. התאם את מכווני הרוחב לפריט.
  זהירות: אל תטען תצלומים במזין המסמכים האוטומטי. השתמש במקום זאת במשטח הזכוכית של הסורק, כדי למנוע נזק לתצלומים.

שלב שני: סרוק את הפריט

 1. פתח את חלון הסריקה של HP באחת מהשיטות הבאות.

  • ממסך 'התחל', לחץ על היישום עבור המדפסת שברשותך, לחץ על Print & Scan (הדפסה וסריקה) ולאחר מכן לחץ על Scan a Document or Photo (סריקת מסמך או תמונה).
  • בשולחן העבודה, לחץ פעמיים על הסמל עבור המדפסת שברשותך, לחץ על Print & Scan (הדפסה וסריקה) ולאחר מכן לחץ על Scan a Document or Photo (סריקת מסמך או תמונה).

  • בשולחן העבודה, לחץ לחיצה ימנית על הלחצן 'התחל' (Windows_8.1_StartButton), לחץ על חיפוש, הקלד "התקנים ומדפסות", לחץ על התקנים ומדפסות, לחץ פעמיים על הסמל עבור המדפסת שברשותך, ולאחר מכן לחץ על HP Printer Assistant.

 2. בחר את אפשרות הסריקה המתאימה לפריט שאתה סורק.

 3. בחלון הסריקה של HP, מימין לכל אפשרות סריקה מופיעות הגדרות ברירת המחדל המומלצות לגודל, סוג הפלט, הרזולוציה וסוג הקובץ (עבור סריקות טקסט בלבד). השתמש בהגדרות ברירת המחדל, אלא אם עליך להתאים אישית את ההגדרות עבור הסריקה שלך.

 • כדי לשנות את הגדרות Basic Scan (סריקה בסיסית):

  לחץ על החץ הנפתח (Drop-down_arrow) עבור ההגדרה שברצונך לשנות ולאחר מכן בחר בהגדרה הרצויה.

 • כדי לשנות את הגדרות Advanced Scan (סריקה מתקדמת):

  לחץ על Advanced Settings (הגדרות מתקדמות) כדי לשנות את ההגדרות הבאות (בהתאם למדפסת שברשותך):

  • ציין את המיקום שאליו יש לשלוח סריקות שנשמרו במחשב.

  • עריכת שם הקובץ של הסריקה שנשמרה

  • ציון יצירת קובץ חדש עבור כל סריקה או שילוב סריקות מרובות לכדי קובץ אחד

  • ציין את האופן שבו תוכנת HP תשלים את פעולת הסריקה:

   • פתיחת הקובץ לסריקה

   • הפעלת סייר הקבצים

   • שליחת הסריקה בדוא"ל

   • ללא כל פעולה (שמירת הסריקה למיקום ספציפי)

 1. לחץ על סריקה. תוצג תצוגה מקדימה של הסריקה (כברירת מחדל).

  הערה: אם ביטלת את הסימון של האפשרות Scan Preview (תצוגה מקדימה של הסריקה), הסריקות יישמרו באופן אוטומטי במיקום שצוין במחשב. לא ניתן לשמור מסמך מקור עם עמודים מרובים לקובץ בודד אם האפשרות Scan Preview (תצוגה מקדימה של הסריקה) מושבתת.

 2. לאחר השלמת הסריקה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על שמור כדי ללכוד את הקובץ שנסרק אך להשאיר את 'סריקה של HP' פתוחה.

  • לחץ על סיוםכדי ללכוד את הקובץ שנסרק ולסגור את סריקת HP.

  • לחץ על סימן הפלוס (Scan_window_Plus_sign) בצד החלון כדי לסרוק עמודים נוספים.

  • לחץ על סמל ה-X ‏(Scan_window_X_icon) כדי למחוק את הקובץ שנסרק ולאחר מכן לחץ על Back (אחורה) כדי לסרוק קובץ חדש.

 

לחץ כאן כדי לעבור למסמך המפורט How to Scan in Windows 8 (כיצד לסרוק ב-Windows 8).

סריקה ללא שימוש בתוכנת HPסריקה ללא שימוש בתוכנת HP

השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי לסרוק מסמך מבלי להשתמש בתוכנת HP.

סריקה באמצעות 'פקס וסריקה של Windows'סריקה באמצעות 'פקס וסריקה של Windows'
 1. הנח את המסמך שברצונך לסרוק על לוח הזכוכית של הסורק, או השחל אותו אל מזין המסמכים האוטומטי (ADF), אם המדפסת כוללת מזין כזה.

 2. לחץ לחיצה ימנית על לחצן 'התחל' (Windows_8.1_StartButton) ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

 3. הקלד 'פקס וסריקה' בתיבת החיפוש.

 4. לחץ על פקס וסריקה ב-Windows.

 5. לחץ על סריקה חדשה ולאחר מכן לחץ על סרוק.

סריקה באמצעות 'צייר'סריקה באמצעות 'צייר'
 1. הנח את המסמך שברצונך לסרוק על לוח הזכוכית של הסורק, או השחל אותו אל מזין המסמכים האוטומטי (ADF), אם המדפסת כוללת מזין כזה.

 2. לחץ לחיצה ימנית על לחצן 'התחל' (Windows_8.1_StartButton) ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

 3. הקלד 'צייר' בתיבת החיפוש.

 4. בתוצאות, לחץ על צייר.

 5. לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על מסורק או מצלמה.

 6. בחר את המדפסת, לחץ על אישור, ולאחר מכן לחץ על סרוק.

הדפסההדפסה

השתמש באחת מהשיטות הבאות להדפסת מסמך ב-Windows 8.

הדפסה מיישום בשולחן העבודההדפסה מיישום בשולחן העבודה

בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס מיישום בשולחן העבודה.

 1. משולחן העבודה, פתח את המסמך שברצונך להדפיס ביישום התוכנה שבו הוא נוצר.

 2. לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפסה.

הדפסה מיישום במסך 'התחל'הדפסה מיישום במסך 'התחל'

בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס מיישום במסך 'התחל'.

 1. במסך 'התחל', לחץ על היישום שממנו ברצונך להדפיס.

 2. הזז את סמן העכבר לקצה הימני העליון או לקצה הימני התחתון של המסך כדי להפעיל את סרגל הצ'ארמס.

 3. לחץ על התקנים ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 4. לחץ על מנהל ההתקן של HP שהתקנת.

  הערה: אם המדפסת שברשותך אינה מופיעה ברשימה, היישום אינו תומך כעת בהדפסה. לקבלת מידע נוסף, פנה למפתח היישום.

 5. התאם את ההגדרות שלך, ולאחר מכן לחץ על הדפסה.

שינוי הגדרות הדפסהשינוי הגדרות הדפסה
שנה את הגדרות ההדפסה משולחן העבודה או ממסך 'התחל'. עיין בשיטות הבאות לקבלת הוראות.
שנה את הגדרות ההדפסה משולחן העבודה של Windows 8שנה את הגדרות ההדפסה משולחן העבודה של Windows 8

שנה את הגדרות ההדפסה עבור עבודת הדפסה יחידה

בצע את השלבים הבאים כדי לשנות את הגדרות ההדפסה עבור עבודת הדפסה יחידה משולחן העבודה של Windows 8.

 1. פתח את המסמך שברצונך להדפיס. לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפסה. החלון הדפסה ייפתח.

 2. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח מאפיינים. בהתאם לתוכנה, שמו של לחצן זה עשוי להיות ‎מאפיינים, ‎אפשרויות, ‎הגדרת מדפסת‏, מדפסת או ‎העדפות.

 3. בחר את הגדרות ההדפסה עבור עבודת ההדפסה הנוכחית ולאחר מכן לחץ על אישור.

שנה את ‏הגדרות ברירת המחדל להדפסה עבור כל עבודות ההדפסה

בצע את השלבים הבאים לשינוי הגדרות ההדפסה המוגדרות כברירת מחדל עבור כל עבודות ההדפסה משולחן העבודה של Windows 8.

 1. לחץ לחיצה ימנית על לחצן 'התחל' (Windows_8.1_StartButton), לחץ על לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ על הצג התקנים ומדפסות.

 2. לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת שברשותך, ולאחר מכן לחץ על העדפות הדפסה.

 3. בחר את ערכי ברירת המחדל החדשים של הגדרות ההדפסה ולאחר מכן לחץ על אישור.
   

שנה את הגדרות ההדפסה ממסך 'התחל' של Windows 8שנה את הגדרות ההדפסה ממסך 'התחל' של Windows 8

בצע את השלבים הבאים כדי לשנות את הגדרות ההדפסה מתוך יישום במסך 'התחל'.

 1. לחץ על היישום (תוכנית) שממנו ברצונך להדפיס.

 2. הזז את סמן העכבר לקצה הימני העליון או לקצה הימני התחתון של המסך כדי להפעיל את סרגל הצ'ארמס.

 3. לחץ על התקנים ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 4. לחץ על מנהל ההתקן של HP שהתקנת.

  הערה: במסך 'תצוגה מקדימה' ניתן למצוא הגדרות בסיסיות.

 5. לחץ על הגדרות נוספות אם ברצונך לשנות הגדרות מתקדמות.

 6. בחר את הגדרות ההדפסה החדשות שיוגדרו כברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על החץ 'הקודם' (Windows8_BackArrow).

 7. לחץ על הדפס כדי להדפיס.

  הערה: מכיוון שמעצב היישום מחליט אם לכלול הדפסה, לא כל היישומים כוללים את האפשרות להדפיס. אם לא מפורטות מדפסות תחת 'התקנים', ודא תחילה שהותקן מנהל הדפסה של HP ולאחר מכן פנה אל יצרן היישום כדי לבדוק אם הוא תומך בהדפסה.

גישה לתיקיית המדפסות/פקסיםגישה לתיקיית המדפסות/פקסים

גישה לתיקייה 'מדפסות'

 1. פתח את שורת הקמעות על-ידי הקשת מקש Windows‏ (מקש מקלדת ב-Windows 8)‏ + C או הזזת סמן העכבר לפינה הימנית העליונה של המסך.

 2. לחץ על חיפוש.

 3. בתיבת החיפוש, הקלד "התקנים ומדפסות" ולאחר מכן לחץ על התקנים ומדפסות.

גישה לתיקייה 'פקסים'

 1. פתח את שורת הקמעות על-ידי הקשת מקש Windows‏ (מקש מקלדת ב-Windows 8)‏ + C או הזזת סמן העכבר לפינה הימנית העליונה של המסך.

 2. לחץ על חיפוש.

 3. בתיבת החיפוש, הקלד "פקס" ולאחר מכן לחץ על פקס וסריקה ב- Windows.
גישה לתוכנה של HPגישה לתוכנה של HP

כאשר התקנת את תוכנת HP, נוצר סמל בשולחן העבודה ונוצר אריח (או מספר אריחים) במסך 'התחל'.

השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי לגשת ליישום תוכנת HP במחשב.

שיטה ראשונה: גישה לתוכנת HP משולחן העבודה

לחץ פעמיים על סמל המדפסת של HP (Printer_icon_desktop) שמוצג בשולחן העבודה. תוכנת HP תיפתח.

שיטה שנייה: גישה לתוכנת HP ממסך 'התחל'

לחץ על אריח המדפסת של HP במסך 'התחל' (אם אינך מצליח למצוא את האריח, הקלד HP, ותוצג רשימה של תוצאות חיפוש עבור HP). תוכנת HP תיפתח.

שיטה שלישית: חיפוש אחר תוכנת HP

 1. פתח את שורת הקמעות.

 2. לחץ על חיפוש.

 3. הקלד HP בתיבת החיפוש.

 4. בחר את התוכנה הנכונה מהרשימה. התוכנה כוללת את מספר הדגם של המדפסת בכותרת.

שימוש במוצר שברשותך עם מנהל התקן מובנה במערכת ההפעלה או מנהל התקן של Windows Updateשימוש במוצר שברשותך עם מנהל התקן מובנה במערכת ההפעלה או מנהל התקן של Windows Update

התוכנה שמובנית במערכת ההפעלה Windows 8 היא מנהל התקן שנמצא כבר במחשב. עם מנהל התקן בסיסי זה, מרבית הלחצנים במדפסת אינם פועלים וחלק מתכונות המדפסת המתקדמות, כגון סריקה לדוא"ל, אינן זמינות.

תוכנת Windows Update מאפשרת הורדה והתקנה של מנהל התקן חדש או מעודכן שמובנה במערכת ההפעלה.

HP סיפקה תהליכים לעקיפת הבעיה לשימוש עם מנהלי התקן בסיסיים אלה, כך שתוכל עדיין לסרוק מסמכים, להדפיס מתוכנית או תוכנה ולשלוח פקס. באפשרותך גם לייבא ולהציג תמונות מכרטיס זיכרון, אם המדפסת שברשותך כוללת חריץ לכרטיס זיכרון.

תמיד השתמשתי ב-HP Solution Center וב-HP Toolbox. במה עליי להשתמש כעת?תמיד השתמשתי ב-HP Solution Center וב-HP Toolbox. במה עליי להשתמש כעת?

HP Solution Center ו-HP Toolbox אינם נתמכים על-ידי מנהל ההתקן שמובנה במערכת ההפעלה. תוכל להשתמש בפתרונות לעקיפת הבעיה שלהלן כדי להדפיס, לסרוק או לשלוח פקס.

כיצד אדפיס?כיצד אדפיס?

בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס משולחן העבודה או ממסך 'התחל' בעת שימוש במנהל התקן שמובנה במערכת ההפעלה.

הדפסה משולחן העבודההדפסה משולחן העבודה

בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס מיישום בשולחן העבודה:

 1. משולחן העבודה, פתח את המסמך שברצונך להדפיס ביישום התוכנה שבו הוא נוצר.

 2. לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפסה.

הדפסה ממסך 'התחל'הדפסה ממסך 'התחל'

בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס מיישום במסך 'התחל':

 1. במסך 'התחל', לחץ על היישום שממנו ברצונך להדפיס.

 2. הזז את סמן העכבר לקצה הימני העליון או לקצה הימני התחתון של המסך כדי להפעיל את סרגל הצ'ארמס.

 3. לחץ על התקנים ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 4. לחץ על מנהל ההתקן של HP שהתקנת.

  הערה: אם המדפסת שברשותך אינה מופיעה ברשימה, היישום אינו תומך כעת בהדפסה. לקבלת מידע נוסף, פנה למפתח היישום.

 5. התאם את ההגדרות שלך לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על הדפסה.

כיצד אסרוק?כיצד אסרוק?

השתמש באחת משלוש השיטות הבאות לסריקת מסמך.

סריקה באמצעות 'פקס וסריקה ב-Windows'סריקה באמצעות 'פקס וסריקה ב-Windows'
 1. הנח את המסמך שברצונך לסרוק על לוח הזכוכית של הסורק, או השחל אותו אל מזין המסמכים האוטומטי (ADF), אם המדפסת כוללת מזין כזה.

 2. לחץ לחיצה ימנית על לחצן 'התחל' (Windows_8.1_StartButton) ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

 3. הקלד 'פקס וסריקה' בתיבת החיפוש.

 4. לחץ על פקס וסריקה ב-Windows.

 5. לחץ על סריקה חדשה ולאחר מכן לחץ על סרוק.

סריקה באמצעות 'צייר'סריקה באמצעות 'צייר'
 1. הנח את המסמך שברצונך לסרוק על לוח הזכוכית של הסורק, או השחל אותו אל מזין המסמכים האוטומטי (ADF), אם המדפסת כוללת מזין כזה.

 2. לחץ לחיצה ימנית על הלחצן 'התחל', ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

 3. הקלד 'צייר' בתיבת החיפוש.

 4. בתוצאות, לחץ על צייר.

 5. לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על מסורק או מצלמה.

 6. בחר את המדפסת, לחץ על אישור, ולאחר מכן לחץ על סרוק.

כיצד אשלח פקס? כיצד אשלח פקס?

למרות שאין באפשרותך לשלוח פקס ישירות מהמחשב שלך, תוכל עדיין לשלוח פקס מלוח הבקרה של המדפסת.

 1. הנח את הפריט שברצונך לשלוח בפקס על משטח הזכוכית של הסורק, או טען אותו במזין המסמכים האוטומטי (ADF), אם המדפסת כוללת מזין כזה.

 2. השתמש בלחצן Fax (פקס) בלוח הבקרה של המדפסת כדי להפעיל את הפקס.

כיצד אבדוק את מפלסי הדיו? כיצד אבדוק את מפלסי הדיו?

עם מנהל התקן שמובנה במערכת ההפעלה, אין לך גישה לתוכנת מדפסת HP ואין לך אפשרות לבדוק את מפלסי הדיו ב-HP Toolbox, כפי שניתן לבצע עם מנהל התקן עם כל המאפיינים ש-HP מספקת.

בחלק מהמדפסות קיימים לוחות בקרה המספקים התראה במקרה של מפלסי דיו נמוכים. עם זאת, אם הדגם שברשותך אינו כולל מאפיין זה, באפשרותך להשתמש בלחצנים שבלוח הבקרה כדי להדפיס דוח אבחון, שמציג את מפלסי הדיו. דוח בדיקה זה עשוי להיקרא דוח בדיקה עצמית, דוח אבחון איכות הדפסה, דוח בדיקה עצמית מורחבת או שם דומה. אם אינך יודע כיצד להדפיס דוח כזה, חפש הוראות במדריך ההפעלה של המדפסת.

כיצד ניתן למצוא הוראות להדפסת דוח אבחון?

 1. לחץ כאן כדי לעבור למחלקת שירות הלקוחות של HP.

 2. בדף אתר את המדפסת שלך לקבלת תמיכה, לחץ על תיבת הטקסט, הקלד את השם או את מספר המדפסת שברשותך ולאחר מכן לחץ על הבא.

 3. ברשימת התוצאות, לחץ על המדפסת של HP שברשותך כדי להציג את דף התמיכה של המוצר.

 4. לחץ על מדריכי הפעלה.

 5. לחץ על מדריך למשתמש, ולאחר מכן אתר ובצע את ההוראות בנוגע לאופן ההדפסה של דוח בדיקה עצמית.

  אם המדריך למשתמש לא נפתח, לחץ על הקישור בדף 'מדריכי הפעלה' כדי להוריד ולהתקין את Adobe Reader, ולאחר מכן נסה לפתוח שוב את המדריך למשתמש.

כיצד ניתן להשתמש בלחצנים שבלוח הבקרה הקדמי? כיצד ניתן להשתמש בלחצנים שבלוח הבקרה הקדמי?

אם יש במדפסת שלך לחצנים בלוח הבקרה הקדמי, ייתכן שחלק מהם לא יפעלו כבעבר. להלן דוגמאות של לחצנים שפועלים ולחצנים שאינם פועלים בעת שימוש במנהל ההתקן החדש שמובנה במערכת ההפעלה.

שים לב: זוהי אינה רשימה מקיפה.

לחצנים אלה ימשיכו לפעול:

(Power_button) לחצן ההפעלה(Menu_button) לחצן Menu (תפריט)
(Resume_button) לחצן Resume (חידוש הפעלה)(Cancel_button) לחצן Cancel (ביטול)
(Print_photos_button) לחצן Print Photos (הדפסת צילומים)

לחצנים אלה עשויים לא לפעול:

(Photosmart_essentials_button) לחצן Photosmart Essentials(Copy_button) לחצן Copy (העתקה)
(Scan_button) לחצן Scan (סריקה)
 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.