0

אתר האינטרנט של Hewlett-Packard Company - תנאי שימוש והגבלות משפטיות

שים לב: קרא את תנאי השימוש ("התנאים") בקפידה לפני השימוש באתר האינטרנט ("האתר"). השימוש באתר אינטרנט זה פירושו שקראת תנאים אלה ואתה מסכים להם. אם אינך מסכים עם תנאים אלה, אינך רשאי להשתמש באתר אינטרנט זה. תנאים אלה חלים על השימוש שלך באתר, בכל תוכן(כגון טקסט, נתונים, מידע, תוכנה, גרפיקה, או צילומים) שחברת HEWLETT-PACKARD והחברות הבנות שלה (להלן ביחד "HP") עשויות להעמיד לשימוש באמצעות האתר (להלן ביחד "החומרים"), ובכל השירותים ש-HP עשויה לספק באמצעות אתר אינטרנט זה (להלן ביחד "השירותים"). אתר אינטרנט זה, החומרים והשירותים מכונים יחד בתנאי שימוש אלה "אתרי האינטרנט של HP".

1

שימוש באתרי האינטרנט של HP

למעט כפי שנקבע בפרק "הסכמים אחרים; תוכנה, שירותים או גישה" בהמשך, HP מתירה לך להשתמש באתרי האינטרנט של HP רק למטרותיך האישיות הבלתי-מסחריות. השימוש באתרי האינטרנט של HP לכל מטרה ציבורית או מסחרית (ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, באתר אחר או באמצעות סביבת רשת מחשבים) אסור בהחלט. אם תיצור העתקים של חומרים כלשהם, עליך לשמר על כל העתק כזה את כל הודעות זכויות היוצרים והודעות הקניין הנוספות הכלולות בחומרים המקוריים. אינך רשאי לשנות, להציג בציבור, לבצע בציבור או להפיץ את החומרים. ביחסים שבינך לבין HP, חברת HP היא בעלת אתרי האינטרנט של HP. אתרי האינטרנט של HP מוגנים על-ידי חוקי זכויות יוצרים של ארה"ב וחוקים בינלאומיים. כל שימוש בלתי מורשה באתרי האינטרנט של HP עלול להוות הפרה של זכויות יוצרים, של סמלים מסחריים ושל חוקים נוספים.


2

גישה

באחריותך להשיג ולקיים את כל הציוד והשירותים הדרושים לשם גישה לאתרי האינטרנט של HP ושימוש בהם, ולתשלום כל החיובים הקשורים בכך. בעת רישום לפתיחת חשבון באחד מאתרי האינטרנט של HP, או כאשר הנך יוצר קשר עם HP באמצעות אתרי האינטרנט של HP למטרת קבלת מוצרים או שירותים, HP עשוייה לאסוף מידע אישי מסויים לגביך. השימוש של HP במידע זה כפוף לתקנות הצהרת הפרטיות של HP באינטרנט עבור אתר זה. אתה מסכים לספק מידע שהנו אמיתי ועדכני בשלמותו (וכל זמן שתמשיך להשתמש בחשבון שלך באתרי האינטרנט של HP, לעדכן מידע זה כדי לשמור על נכונותו, דיוקו, עדכנותו ושלמותו). באחריותך לשמור על סודיות הסיסמה שלך לאתרי האינטרנט של HP והנך אחראי בלעדי לכל הפעילויות שיתבצעו באמצעות הסיסמה שלך. הנך מסכים להודיע ל-HP מיידית על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה שלך או על כל פגיעה אחרת באבטחה הקשורה לאתרי האינטרנט של HP. HP שומרת על זכותה לדרוש ממך לשנות את סיסמתך במקרה שלדעת HP הסיסמה אינה בטוחה עוד. גישה לאתרי האינטרנט של HP המוענקת בהתאם להסכמים נפרדים שנערכו בין HP ובינך גוברת על התנאים הכלולים בפרק זה.


3

שימוש אסור

הנך מסכים שלא להשתמש באתרי האינטרנט של HP (ובכלל זה, מבלי לפגוע בכלליות האמור, בכל החומרים או השירותים שאתה עשוי לקבל באמצעות השימוש באתרי האינטרנט של HP): (א) באופן המפר כל חיקוק מדינה, חיקוק מדינה זרה, חיקוק בינלאומי, תקנה, כלל, צו, הסדר או כל חוק אחר (כל אחד מהם "החוק"); (ב) כדי להציק, להטריד או לפגוע באדם אחר; (ג) כדי להתחזות לאדם אחר או יישות אחרת, או להציג באופן לא נכון את קשריך עם אדם או יישות; או (ד) כדי להתערב או להפריע לאתרי האינטרנט של HP או לשרתים או לרשתות הקשורים לאתרי האינטרנט של HP. הנך מסכים בנוסף לכך (x) שלא להשתמש באיסוף נתונים, ברובוטים, או בשיטות דומות של איסוף או שליפת מידע בהקשר עם אתרי האינטרנט של HP; או (y) לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לחלק כלשהו של אתרי האינטרנט של HP או לכל חשבון אחר, מערכות מחשב, או רשתות הקשורים לאתרי האינטרנט של HP, בין אם באמצעות פריצה, שליפת סיסמה, או כל אמצעי אחר.


4

סיום

למעט כפי שנקבע ב"הסכמים אחרים; תוכנה, שירותים או גישה" בהמשך, HP רשאית לסיים, להתלות או לשנות את הרישום או את הגישה שלך לכל אתרי האינטרנט של HP או לחלק מהם, ללא הודעה, בכל זמן ומכל סיבה שהיא. באפשרותך להפסיק את השתתפותך ואת הגישה שלך לאתרי האינטרנט של HP בכל זמן. במקרה שתפר תנאי מתנאים אלה, ההרשאה שלך להשתמש באתרי האינטרנט של HP תפוג אוטומטית, וחובה תהא עליך להשמיד מיידית כל חומר שהורדת או הדפסת (וכל עותק שלו).


5

הצהרת העדר אחריות

אתרי האינטרנט של HP מוצעים "כפי שהם" ו"כולל כל הטעויות", וכל הסיכון בקשר לאיכות אתרי האינטרנט של HP ולביצועיהם חל עליך בלבד. במקרה שהחומרים או השירותים יתבררו כלוקים בחסר, כל ההוצאות הקשורות במתן שירות ובתיקונים הדרושים יחולו עליך ולא על HP. HP מכחישה מפורשות אחריות מכל סוג שהוא, וזאת בין מפורשת, בין משתמעת ובין על פי דין, ביחס לאתרי האינטרנט של HP (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל אחריות משתמעת או על פי דין לסחירות, להתאמה לשימוש או למטרה מסויימים, לבעלות ולאי הפרה של זכויות קניין רוחני). מבלי לגרוע מכלליות האמור, HP אינה מתחייבת לכך שאתרי האינטרנט של HP ימלאו אחר דרישותיך, ואף לא לכך שאתרי האינטרנט של HP יפעלו ללא הפרעה, תוך עמידה במועדים ובאופן מאובטח, או לכך שיהיו נקיים משגיאות ושליקויים בהם יתוקנו. HP אינה מתחייבת באשר לתוצאות העשויות להתקבל מהשימוש באתרי האינטרנט של HP, ואף לא באשר לדיוק של מידע כלשהו המתקבל באמצעות אתרי האינטרנט של HP או מהימנותו. שום עצה או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, שיושגו על ידך באמצעות אתרי האינטרנט של HP או מ-HP, חברות האם שלה, החברות הבנות שלה, חברותיה הקשורות האחרות, ספקיה או ספקיהן של אלה (או נושאי המשרה, המנהלים, העובדים, או הסוכנים של כל יישות כזו בהתאמה) (כולם יחד "נציגי HP") לא ייצור אחריות מכל סוג שהוא. HP דוחה את כל הפיצויים שמן הצדק.


6

הגבלת חבות

בשום מקרה לא יישא נציג מנציגי HP באחריות (א) לנזקים עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים, עונשיים או עונשיים-לדוגמה, או (ב) לנזקים מכל סוג שהוא בסך העולה על מאה דולר של ארה"ב (US$100.00) (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים הנובעים מאבדן הכנסות, אבדן רווחים, אבדן מוניטין, אבדן שימוש, הפרעה לעסקים, או כל אבדן בלתי מוחשי אחר), הנובעים או הקשורים לאתרי האינטרנט של HP (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לשימוש, לאי יכולת שימוש, או לתוצאות השימוש באתרי האינטרנט של HP), בין אם נזקים כאמור מבוססים על אחריות ובין שהם מבוססים על חוזה, נזיקין, חיקוק או כל תיאוריה משפטית אחרת, וזאת גם אם נציג מנציגי HP קיבל הודעה בדבר האפשרות של נזקים כאמור (או שהיה עליו לדעת אודותיה).


7

חריגים והגבלות

הדין של מדינות מסוימות אינו מאפשר העמדת חריגים מסוימים לאחריות, או הגבלה או החרגה של חבות לגבי נזקים מסוימים. בהתאם לכך, חלק מהצהרות העדר האחריות והגבלות האחריות דלעיל עשויות שלא לחול לגביך. ככל שנציג מנציגי HP לא יוכל, בהתאם לדין החל, להכחיש אחריות משתמעת או להגביל את חבותו, הרי היקף אחריות כזו ומשכה ושיעור החבות של נציג HP יהיו על פי המינימום המותר בהתאם לדין החל האמור.


8

הסכמים אחרים; תוכנה, שירותים או גישה

HP עשויה לספק מוצרים (כגון חומרה או תוכנה), שירותים (כגון תחזוקה או תיקון של חומרה, תחזוקת תוכנה, התקנה או הדרכה) או גישה לאתרי האינטרנט של HP בכפוף לתנאי הסכם נפרד בינך ובין HP (כל הסכם שכזה להלן "הסכם אחר"). על מחויבויותיה של HP בקשר למוצר, לשירות או לגישה שיהיו זמינים עבורך על פי כל הסכם אחר יחול רק ההסכם האחר שבכפוף לו מסופקים המוצר או השירות, ותנאים אלה לא ייחשבו או יפורשו כמשנים את התנאים של הסכמים אחרים כאמור.


לדוגמה, השימוש בכל תוכנה הזמינה להורדה מאתרי האינטרנט של HP ("התוכנה") כפוף לתנאי הסכם הרישיון למשתמש סופי, ככל שמצורף כזה לתוכנה או כלול בה ("הסכם הרישיון"). אינך רשאי להתקין כל תוכנה המלווה בהסכם רישיון או כוללת אותו אלא אם הסכמת תחילה לתנאי הסכם הרישיון. אם לתוכנה לא מצורף או לא כלול בה הסכם משתמש סופי הרי תיחשב לחומרים כהגדרתם לעיל, ועל שימושך בתוכנה כאמור יחולו תנאים אלה. העתקה נוספת או הפצה נוספת של תוכנה מכל סוג שהוא אסורות מפורשות, אלא אם העתקה או הפצה אלו מותרות מפורשות על פי הסכם הרישיון המצורף לתוכנה כאמור או הכלול בה.


9

שינויים באתרי האינטרנט של HP

HP שומרת על זכותה לשנות, להתלות או שלא להמשיך את הפעלת אתרי האינטרנט של HP בכל עת ללא הודעה מוקדמת. לדוגמה, HP רשאית לערוך שינויים בחומרים ו/או בשירותים, או במוצרים ובמחירים המצוינים לגביהם, בכל עת וללא הודעה. החומרים והשירותים עשויים להיות בלתי מעודכנים, ו-HP אינה מתחייבת לעדכן חומרים ושירותים כלשהם. מידע המפורסם באתר עשוי להתייחס למוצרים, לתוכניות או לשירותים שאינם זמינים במדינה שלך. פנה לאיש הקשר העסקי המקומי מטעם HP לקבלת מידע בנוגע למוצרים, תוכניות ושירותים שעשויים להיות זמינים עבורך.


10

מידע המוגש על-ידי המשתמש

אזורים מסוימים באתרי האינטרנט של HP (לדוגמה, חדרי צ'ט או דירוגי לקוחות ואיזורי ביקורות) עשויים להתיר לך להגיש משוב, מידע, נתונים, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, צילומים, איורים, וידאו, הודעות או חומרים אחרים (כל אחד מאלה להלן "מסר המשתמש"). בהגשת מסר המשתמש הנך מעניק ל-HP רישיון בלתי חוזר, תמידי, ניתן להעברה, לא בלעדי, שתמורתו שולמה במלואה, בינלאומי (שניתן לרישוי משנה באמצעות נדבכי הפצה רבים) (א) לשימוש, הפצה, העתקה, שינוי, התאמה, פרסום, תרגום, ביצוע בציבור והצגה בציבור של מסרי המשתמש שלך (או של כל נגזרת שלהם), כולם או חלקם, בכל פורמט או מדיום הידועים כעת או שיפותחו בעתיד; (ב) לשימוש במסר המשתמש שלך (והתרת השימוש לאחרים) בכל דרך ולכל מטרה (ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, מטרות מסחריות) אשר HP על-פי שיקול דעתה הבלעדי סבורה כי הן מתאימות (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הכללה של מסר המשתמש שלך או של כל נגזרת שלו, כולם או חלקם, בכל טכנולוגיה, מוצר או שירות). HP שומרת על זכותה להצגת פרסומות בהקשר למסרי המשתמש ולשימוש במסרי המשתמש למטרות פרסומת וקידום מכירות. HP רשאית, אך אינה חייבת, לערוך בדיקה מוקדמת של מסרי המשתמש בכל אזור באתרי האינטרנט של HP שבאמצעותם ניתן להגיש מסרי משתמש. הנך מסכים לכך שאתה אחראי בלעדי לכל מסרי המשתמש שלך. HP אינה מתחייבת לארח, להציג או להפיץ מסרי משתמש כלשהם באתרי האינטרנט של HP או באמצעותם, והיא רשאית להסירם בכל עת או לסרב לקבל מסרי משתמש מכל סיבה שהיא. HP אינה אחראית לכל הפסד, גניבה או נזק מכל סוג שהוא למסרי משתמש כלשהם. HP אינה מעוניינת לקבל כל מסר משתמש שהנו סודי. הנך מבין ומסכים לכך שכל מסר משתמש ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו קנייני, ולכך ש-HP תהא חופשית לחשוף את מסר המשתמש שלך בפני כל צד שלישי ללא כל חובת סודיות מצדו של המקבל. HP אינה ערבה לכך שתהא לך גישה, באמצעות HP או באמצעות צד שלישי, לעריכה או למחיקה של מסר משתמש כלשהו שהגשת.


בהגשת מסר משתמש כלשהו הנך מצהיר ומתחייב כי:


 • גילך לפחות 13 שנים;
 • הנך הבעלים של כל הזכויות במסרי המשתמש שלך (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הזכויות להקלטות השמע, הווידאו או ההקלטה הדיגיטלית והביצוע הכלולים במסרי המשתמש שלך), או, לחלופין, רכשת את כל הזכויות הנדרשות במסרי המשתמש שלך המאפשרות לך להעניק ל-HP את הזכויות במסרי המשתמש שלך המתוארים כאן;
 • שילמת ותשלם בעתיד במלואם את כל תשלומי הרישוי, עלויות האישור והחבויות הכספיות אחרות מכל סוג שהוא הנובעות מכל שימוש או ניצול מסחרי של מסרי המשתמש שלך;
 • אתה האדם המצולם ו/או הנשמע במסרי המשתמש שלך, או, לחלופין, קיבלת את רשותו של כל אדם (כולל הסכמתם של הורים או אפוטרופסים עבור כל אדם שמתחת לגיל שמונה עשרה (18)) המופיע ו/או נשמע במסרי המשתמש שלך להעניק את הזכויות ל-HP כמתואר כאן;
 • מסרי המשתמש שלך אינם מפרים כל זכות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט, סוד מסחרי, או כל זכויות קניין רוחני אחרות, זכויות הגנת פרטיות, או כל זכויות משפטיות או מוסריות של צד שלישי כלשהו;
 • אתה מסכים מרצונך החופשי לוותר על כל "זכויות מוסריות" העשויות להיות לך במסרי המשתמש שלך;
 • שום מידע הכלול במסרי המשתמש שלך איננו ידוע לך ככוזב, בלתי מדויק או מטעה;
 • מסרי המשתמש שלך אינם מפרים חוק כלשהו (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, את החוקים החלים על פיקוח על הייצוא, הגנת הצרכן, הגבלים עסקיים, מניעת אפליה או פרסום מטעה);
 • מסר המשתמש שלך איננו, ובאופן סביר אף אינו עשוי להיחשב, כדבר השמצה, דיבה או שנאה, כאפליה או פגיעה על רקע גזעי, אתני, דתי או אחר, כאיום שלא כחוק או הטרדה שלא כחוק כלפי כל אדם, שותפות, או ארגון, או כוולגרי, פורנוגרפי, מגונה או פולשני כלפי פרטיותו של אחר;
 • לא קיבלת ולא תקבל כל תשלום או תמורה מידי צד שלישי כלשהו בעבור הגשת מסר המשתמש שלך;
 • מסר המשתמש שלך אינו כולל חומרים מאתר אינטרנט של צד שלישי, כתובות, כתובות דואר אלקטרוני, פרטי התקשרות או מספרי טלפון (פרט לאלה שלך) ;
 • מסר המשתמש שלך אינו מכיל כל וירוסים, תוכנות "תולעת", תוכנות ריגול, תוכנות פרסום, או כל תוכנה או קובץ אחרים העלולים להיות מזיקים;
 • מסר המשתמש שלך אינו מכיל כל מידע שאתה חושב לחסוי, קנייני או אישי; וכן
 • מסר המשתמש שלך אינו מכיל או מהווה פרסום בלתי מוזמן או בלתי מורשה, חומרי קידום מכירות, דואר זבל, מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה, או כל סוג אחר של שידול.
11

קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי

קישורים באתרי האינטרנט של HP לאתרי אינטרנט של צד שלישי כלשהו מוגשים לנוחיותך בלבד. אם תשתמש בקישורים אלה, תצא מאתרי האינטרנט של HP. HP אינה מחויבת לבחון אתרי צד-שלישי אלה, אינה שולטת בהם, ואינה אחראית לכל אתר צד-שלישי שכזה (או למוצרים, לשירותים או לתוכן הזמינים באמצעותו). כך, HP אינה מאשרת או תומכת באתרי אינטרנט אלה של צד שלישי, בכל מידע, תוכנה, מוצרים, שירותים או חומרים הנמצאים בהם, או בכל תוצאה שניתן להשיג מהשימוש בהם. אם הנך מחליט לגלוש לאתרי צד שלישי כלשהם שהקישור אליהם הוא מתוך רשת HP יחול כל סיכון עקב כך עליך בלבד


12

קישור לאתר זה

באפשרותך ליצור קישורים לאתר זה מאתרים אחרים, אולם רק בהתאם לתנאים הבאים ובהתאם לכל החוקים החלים.


בהיעדר הרשאה כתובה מטעם HP המבהירה אחרת, אתר אינטרנט המקשר לאתר זה:


 • רשאי להוביל כקישור אל כל החומרים (כולל כל לוגו של HP) אך אינו רשאי לשכפל אותם;
 • אינו רשאי ליצור סביבת דפדפן או סביבת גבול סביב חומרים כלשהם;
 • אינו רשאי לרמוז כי HP מאשרת אתר כזה או כל מוצרים, שירותים או תוכן הזמינים באמצעות אתר אינטרנט כזה;
 • אינו רשאי להציג בצורה מסולפת את קשריו עם HP;
 • אינו רשאי להציג מידע כוזב או מטעה אודות HP, מוצריה או שירותיה;
 • לא יכיל תוכן העלול להתפרש כסר טעם, פוגע או שנוי במחלוקת; וכן
 • יכיל אך ורק תוכן ההולם את כל קבוצות הגיל.
13

סימני מסחר

HP, COMPAQ וכל שם של מוצר או שירות אחרים, סיסמה או לוגו הנכללים באתרי האינטרנט של HP הם סימני מסחר של HP ושל הספקים או מעניקי הרישוי שלה, ואין להעתיקם, לחקותם או להשתמש בהם, במלואם או בחלקם, ללא אישור מראש ובכתב מאת HP או מאת מחזיק סימן המסחר המתאים. הבעלות על כל סימני המסחר כאמור והמוניטין הקשורים לכך נותרת בידי HP או בידי מחזיק סימן המסחר המתאים. אינך רשאי להשתמש בתגיות מטא כלשהן או בכל "טקסט סמוי" אחר העושים שימוש בכל שם, סימן מסחר או שם של מוצר או שירות של HP ללא אישור מראש ובכתב מ-HP. בנוסף, המראה והתחושה של אתר האינטרנט (כולל כל כותרות העמודים, הגרפיקה המותאמת, סמלי הלחצנים והסקריפטים) הם סימן שירות, סימן מסחר, ו/או עטיפה מסחרית של HP ואין להעתיקם, לחקותם או להשתמש בהם (במלואם או בחלקם) ללא אישור מראש ובכתב מ-HP. ההפניה למוצרים, שירותים, תהליכים או מידע אחר, וזאת באמצעות שם מסחרי, סימן מסחר או בכל דרך אחרת, אינה מהווה או מרמזת על תמיכה, מתן חסות, או המלצה עליהם מצד HP.


מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:


 • Microsoft, ‏Windows ו-Windows Vista הינם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות. וכן
 • Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, הלוגו של Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Core Inside, הלוגו של Intel Inside, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, ViiV Inside, vPro Inside, Xeon, ו-Xeon Inside הינם סימני מסחר של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות אחרות.
14

זכויות מוגבלות של ממשלת ארה"ב

טעינה מן האינטרנט של חומרים כלשהם על-ידי, או עבור ארה"ב, הסוכנויות שלה ו/או המסייעים לה (כולם יחד להלן "ממשלת ארה"ב") כפופה להוראות FAR 12.211 בדבר "נתונים טכניים", ולהוראות FAR 12.212 בדבר "תוכנת מחשב", או לסעיפים המעניקים ל-HP הגנות מקבילות בתקנות DFARS או בתקנות הספציפיות של סוכנויות אחרות.


15

סוגיות בינלאומיות ונושאי ייצוא

HP מנהלת את האתר הזה ממשרדיה בפאלו אלטו, קליפורניה. HP אינה טוענת שאתרי האינטרנט של HP מתאימים או זמינים לשימוש מחוץ לארה"ב, והגישה לאתרים אלה מאזורים שבהם התכנים הכלולים בהם הם בלתי חוקיים או מוגבלים הנה אסורה. אם תבחר לגשת אל אתרי האינטרנט של HP מחוץ לגבולות ארה"ב, אתה עושה זאת ביוזמתך שלך, ועליך האחריות למלא אחר החוקים המקומיים החלים. אתה מסכים למלא אחר כל ההגבלות והתקנות החלות על ייצוא וייצוא-מחדש מטעם משרד המסחר וכל סוכנות או רשות אחרת של ארצות הברית או של מדינה אחרת בנוגע לשימוש שלך באתרי האינטרנט של HP, ושלא לפעול בניגוד לכל חוק שהוא בהעברה, או בהרשאת העברה, של חומרים כלשהם למדינה אסורה, או תוך הפרת חוק אחר כלשהו. בפרט, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לייצא, או לייצא מחדש את החומרים בניגוד לחוקים כלשהם (א) לכל מדינה שהיא הנתונה תחת אמברגו של ארה"ב, או (ב) לכל אזרח או יישות הכלולים ברשימה המיוחדת של משרד האוצר האמריקני או בטבלת ההזמנות האסורות של משרד המסחר האמריקני. בשימוש בחומרים כלשהם הכפופים להגבלות ולתקנות האמורות הנך מצהיר ומתחייב שאינך ממוקם בכל מדינה מן המדינות הנזכרות לעיל או נתון לשליטתה, אינך נתין או תושב של מדינה כזו ואינך כלול בכל רשימה מן הרשימות המצוינות לעיל.


16

שיפוי

אתה מסכים לשפות, להתגונן ולפטור את נציגי HP מפני וכנגד כל תביעה, חבות, נזק, אובדן, עלות, הוצאה או תשלום (כולל שכר טרחה סביר של עו"ד) שעלולים להיגרם להם כתוצאה מהפרה של תנאים אלה על ידך (או על ידי כל אחד המשתמש בחשבונך) או בעקבותיה. HP שומרת לעצמה את הזכות ליטול לשליטתה הבלעדית את ההגנה בכל עניין שבו חלה עליך חובת שיפוי בכל דרך אחרת; במקרה כזה אתה מסכים לשתף פעולה עם HP בהגנה כנגד תביעה כזו.


17

מסרים אלקטרוניים

כאשר אתה מבקר באתר או שולח הודעות דואר אלקטרוני ל-HP, אתה מנהל עם HP תקשורת אלקטרונית. אנו עשויים להשיב לך בדואר אלקטרוני או בפרסום הודעות באתר. אתה מסכים לכך שכל ההודעות, הגילויים והמסרים האחרים שמספקת לך HP אלקטרונית ממלאים אחר כל דרישת חוק שלפיה על מסרים כאמור להינתן בכתב.


18

כללי

תנאים אלה, יחד עם כל התנאים הנוספים שלהם אתה מסכים בעת השימוש ברכיבים מסוימים של אתרי האינטרנט של HP, מהווים יחד את הביטוי המלא, הבלעדי והסופי של ההסכם בינך לבין HP בעניינם, וגוברים על כל הסכם או משא ומתן קודם בינך לבין HP בעניין האמור. נציגי HP הנם מוטבי צד שלישי לעניין ההוראות בתנאים אלה המתייחסות אליהם. על תנאים אלה יחולו חוקי מדינת ישראל. כל תביעה משפטית הנובעת מתנאים אלה או מהשימוש שלך באתרי האינטרנט של HP או הקשורה אליהם תובא בפני בתי המשפט של תל-אביב-יפו, אשר להם תהא הסמכות הבלעדית לדון בה. היעדר אכיפה מצד HP של זכות או הוראה כלשהן הכלולות בתנאים אלה לא יהווה ויתור מצידה על הזכות או ההוראה האמורות. אם הוראה מהוראות תנאים אלה תימצא בלתי תקפה על ידי בית הדין בעל הסמכות השיפוטית, אתה מסכים לכך שבית הדין יפעל בכל זאת לתת ביטוי לכוונות של HP ושלך כפי שהן משתקפות בהוראה האמורה, ושיתר הוראות תנאים אלה יישארו בתוקפן ועל כנן באופן מלא. כותרות הסעיפים בתנאים אלה ניתנו מטעמי נוחות בלבד ואין הן בעלות משמעות חוזית או משפטית כלשהי. תנאים אלה יישארו בתוקפם באופן מלא ללא קשר לכל הפסקה אפשרית מצידך של השימוש שלך באתרי HP. תנאים אלה יתפרשו ללא הפעלת כל משמעות מחמירה לטובתך או לרעתך או לטובת או לרעת HP. תנאים אלה, וכל זכות ורישיון המוענקים בכפוף להם, אינם ניתנים להעברה או להמחאה על ידך, אך ניתנים להמחאה על ידי HP ללא הגבלה.


19

שינויים לתנאים אלה

HP רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לשנות תנאים אלה מעת לעת. HP תפרסם הודעה בדבר שינויים שכאלה באתר המתאים. אם תתנגד לכל שינוי כאמור, המהלך היחיד שיעמוד לרשותך יהיה הפסקת השימוש באתרי האינטרנט של HP. המשך שימוש באתרי האינטרנט של HP לאחר הודעה בדבר שינויים כאמור יציין כי אתה מכיר בשינויים אלה ומסכים לכך שתנאיהם יהיו מחייבים לגביך. על הוראות מסוימות של תנאים אלה עשויים לגבור הודעות או תנאים משפטיים ייעודיים-במפורש שימוקמו בעמודים מוגדרים באתרי האינטרנט של HP; במקרים כאלה ייחשבו ההודעה או התנאי המשפטיים הייעודיים-במפורש כאילו הוכללו בתנאים אלה ויגברו על הוראות תנאים אלה שאותן יועדו להחליף.


עודכן בספטמבר 2008


לראש הדף
20

קישורים מהירים לתנאי שימוש: