Įkeliama…

HP - NAUDOJIMOSI SALYGOS

Bendroves „Hewlett-Packard“ svetaine - Naudojimosi salygos ir teisiniai apribojimai


DEMESIO: PRIEŠ NAUDODAMIESI ŠIA INTERNETO SVETAINE („SVETAINE“) ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI SALYGAS („SALYGAS“). NAUDOJIMASIS ŠIA SVETAINE REIŠKIA, KAD PERSKAITETE ŠIAS SALYGAS IR SU JOMIS SUTINKATE. JEI SU ŠIOMIS SALYGOMIS NESUTINKATE, JUMS NESUTEIKIAMA TEISE NAUDOTIS ŠIA SVETAINE. ŠIOS SALYGOS APIBREŽIA JUSU NAUDOJIMASI SVETAINE, BET KOKIU JOS TURINIU (PAVYZDŽIUI, TEKSTU, DUOMENIMIS, INFORMACIJA, PROGRAMINE IRANGA, GRAFIKA AR NUOTRAUKOMIS), KURI BENDROVE „HEWLETT-PACKARD“ IR JOS FILIALAI (BENDRAI VADINAMI „HP“) PADARE PRIEINAMA PER ŠIA SVETAINE (BENDRAI VADINAMA „MEDŽIAGA“) IR BET KURIOMIS PASLAUGOMS, KURIAS „HP“ GALI TEIKTI PER ŠIA SVETAINE (BENDRAI VADINAMOS „PASLAUGOMIS“). ŠIOSE SALYGOSE SVETAINE, MEDŽIAGA IR PASLAUGOS BENDRAI VADINAMOS „HP SVETAINEMIS".


 • Išskyrus kaip numatyta toliau esanciame skyriuje „Kitos sutartys; programine iranga, paslaugos ar prieiga“, HP leidžia Jums naudotis HP svetainemis tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Naudoti HP svetaines bet kokiam viešam ar komerciniam tikslui (iskaitant, be apribojimu, kita svetaine ar kompiuterio tinklo aplinka) griežtai draudžiama. Jei kopijuojate bet kuria medžiagos dali, kopijose turi išlikti visi autoriu teisiu ir kiti nuosavybes pranešimai, esantys originalioje medžiagoje. Draudžiama keisti, viešai demonstruoti, viešai rodyti ar platinti šia medžiaga. Tarp šaliu - Jusu ir HP - numatoma, kad HP yra HP svetainiu savininke. HP svetaines gina Jungtiniu Amerikos Valstiju ir tarptautiniai autoriu teisiu istatymai. Bet koks neleistinas HP svetainiu naudojimas gali pažeisti autoriu teisiu, prekiu ženklu ir kitus istatymus.

 • Jus atsakote už visos irangos ir paslaugu, butinu prieigai prie HP svetainiu ir naudojimuisi jomis, isigijima bei priežiura ir visu susijusiu išlaidu padengima. Kai užsiregistruojate atsidaryti paskyra kurioje nors HP svetaineje arba kai kreipiates i HP per HP svetaines produktams ir paslaugoms gauti, HP gali rinkti tam tikra asmenine informacija apie Jus. Kaip HP naudoja tokia informacija, numatyta šios svetaines HP internetinio privatumo patvirtinimo salygose. Jus sutinkate pateikti teisinga, tikslia, dabartine ir išsamia informacija (ir kol naudojates musu HP svetainiu paskyra, sutinkate atnaujinti šia informacija, kad ji butu teisinga, tiksli, dabartine ir išsami). Jus atsakote už savo HP svetainiu slaptažodžio konfidencialuma ir tiktai Jus atsakote už visas veiklas, vykdomas naudojantis jusu slaptažodžiu. Jus sutinkate nedelsiant pranešti HP apie nesankcionuota naudojimasi Jusu slaptažodžiu ar bet koki kita saugumo pažeidima, susijusi su HP svetainemis. HP pasilieka teise reikalauti pakeisti slaptažodi, jei HP mano, kad Jusu slaptažodis nebesaugus. Prieiga prie HP svetainiu, kuri suteikiama atskirai sudarytomis sutartimis tarp HP ir Jusu, pakeicia šiame skyriuje nurodytas salygas.

 • Jus sutinkate nenaudoti HP svetainiu (iskaitant, be apribojimu, bet kokia medžiaga ar paslaugas, kurias galite gauti naudodamiesi HP svetainemis): (a) taip, kad butu pažeidžiami vietos, valstijos, nacionaliniai, užsienio ar tarptautiniai statutai, reglamentai, taisykles, isakymai, sutartys ar kiti istatymai (kiekvienas vadinamas „Istatymu“); (b) kitiems asmenims persekioti, priekabiauti prie ju ar jiems kenkti; (c) siekdami apsimesti kitu asmeniu ar subjektu ar kitaip klaidingai pristatyti savo ryši su asmeniu ar subjektu; ar (d) isiterpti i ar griauti HP svetaines, serverius ar tinklus, prijungtus prie HP svetainiu. Jus taip pat sutinkate (x) nenaudoti jokiu duomenu gavybos („data mining“), robotu ar panašiu duomenu rinkimo ar gavimo metodu ryšium su HP svetainemis; ir (y) nebandyti gauti neleistinos prieigos prie bet kurios HP svetainiu dalies ar bet kurios kitos paskyros, kompiuteriu sistemos ar tinklu, prijungtu prie HP svetainiu tiek piratavimo, tiek slaptažodžiu gavybos ar kokiais kitais budais.

 • Išskyrus kaip numatyta toliau esanciame skyriuje „Kitos sutartys; programine iranga, paslaugos ar prieiga“, HP gali nutraukti, pristabdyti ar keisti Jusu registracija ar prieiga prie visu ar dalies HP svetainiu be išankstinio perspejimo, bet kuriuo metu ir del bet kokios priežasties. Jus galite nutraukti dalyvavima ir prieiga prie HP svetainiu bet kuriuo metu. Jei pažeisite bet kuria iš šiu salygu, automatiškai netenkate teises naudotis HP svetainemis ir Jus privalote nedelsiant sunaikinti bet kokia atsisiusta ar išspausdinta medžiaga (ir visas jos kopijas).

 • „HP“ SVETAINES YRA „TOKIOS, KOKIOS YRA“ IR „SU VISAIS TRUKUMAIS“ IR VISA RIZIKA DEL „HP“ SVETAINIU KOKYBES IR FUNKCIONAVIMO TENKA JUMS. JEIGU ATSITIKTU TAIP, KAD MEDŽIAGA AR PASLAUGOS BUTU SU TRUKUMAIS, JUS, O NE „HP“ PRISIIMA VISUS BUTINOS PRIEŽIUROS IR REMONTO KAŠTUS. „HP“ NEPRISIIMA JOKIU GARANTIJU, TIEK IŠREIKŠTU, NUMANOMU AR NUSTATYTU ISTATYMO DEL „HP“ SVETAINIU (ISKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, BET KOKIAS NUMANOMAS AR ISTATYMO NUSTATYTAS PARDAVIMO GARANTIJAS, TINKAMUMO KONKRECIAM NAUDOJIMUI AR TIKSLUI, NUOSAVYBEI, KAD NEBUS PAŽEISTA INTELEKTINE NUOSAVYBE). NEAPRIBOJANT AUKŠCIAU PATEIKTU BENDRU TEIGINIU, „HP“ NEGARANTUOJA, KAD „HP“ SVETAINES ATITIKS JUSU REIKALAVIMUS IR KAD „HP“ SVETAINES BUS NEPERTRAUKIAMOS, PATEIKIAMOS LAIKU, SAUGIOS IR BE KLAIDU IR KAD „HP“ SVETAINIU TRUKUMAI BUS IŠTAISYTI. „HP“ NEGARANTUOJA REZULTATU, GAUNAMU NAUDOJANTIS „HP“ SVETAINEMIS, IR BET KURIOS INFORMACIJOS, GAUTOS PER „HP“ SVETAINES, TIKSLUMO AR PATIKIMUMO. JOKS PATARIMAS AR INFORMACIJA - ŽODINE AR RAŠTIŠKA - KURIA GAVOTE PER „HP“ SVETAINES AR IŠ „HP“, MOTININIU KOMPANIJU, FILIALU AR KITU SUSIJUSIU KOMPANIJU AR JOS AR JU TIEKEJU (AR TOKIU VIENETU ATITINKAMU PAREIGUNU, DIREKTORIU, DARBUOTOJU AR AGENTU) (BENDRAI VADINAMU „HP“ ŠALIMIS“) NETAMPA GARANTIJA. HP NEPRISIIMA JOKIU NUOSTOLIU ATLYGINIMO.

 • JOKIU ATVEJU NE VIENA IŠ „HP“ ŠALIU NEATSAKO UŽ (A) BET KOKIUS TIESIOGINIUS, SPECIALIUS, PASEKMINIUS NUOSTOLIUS, NUOSTOLIUS DEL BAUDU AR KOMPENSACIJU AR (B) BET KOKIUS NUOSTOLIUS, VIRŠIJANCIUS VIENO ŠIMTO JUNGTINIU AMERIKOS VALSTIJU DOLERIU (100,00 US$) SUMA (ISKAITANT, BE JOKIU APRIBOJIMU, ATSIRADUSIUS DEL NEGAUTU PAJAMU, NEGAUTO PELNO, PRESTIŽO NETEKIMO, NAUDOJIMO NETEKIMO, VERSLO NUTRAUKIMO AR KITU NEMATERIALIU NUOSTOLIU), ATSIRADUSIUS DEL AR RYŠIUM SU „HP“ SVETAINEMIS (ISKAITANT, BE JOKIU APRIBOJIMU, NAUDOJIMA, NEGALEJIMA NAUDOTIS AR NAUDOJIMOSI „HP“ SVETAINEMIS PASEKMES), NESVARBU, AR TOKIE NUOSTOLIAI GRINDŽAMI GARANTIJA, SUTARTIMI, IEŠKINIU DEL ŽALOS ATLYGINIMO, STATUTU AR KOKIU NORS KITU TEISINIU PAGRINDU, NET JEI BET KURIAI „HP“ ŠALIAI BUVO PRANEŠTA (AR JI TUREJO ŽINOTI) APIE TOKIA NUOSTOLIU TIKIMYBE.

 • Kai kurie istatymai neleidžia atsaisakyti tam tikru garantiju ar apribojimu ar atsisakyti atsakomybes už tam tikrus nuostolius. Todel kai kurie aukšciau pateikti atsisakymai ir apribojimai jums gali buti netaikomi. Jeigu bet kuri HP šalis pagal taikomus istatymus negali atsisakyti kurios nors numanomos garantijos ar atsakomybes apribojimo, tokios garantijos apimtis ir trukme bei HP šalies atsakomybes apimtis yra mažiausia leidžiama pagal taikoma istatyma.

 • HP gali tiekti produktus (tokius kaip aparatine iranga ar programine iranga), paslaugas (tokias kaip aparatines irangos priežiura ar remontas ar programines irangos priežiura, idiegimas ir mokymai) ar suteikti prieiga prie HP svetainiu vadovaujantis atskira sutartimi tarp Jusu ir HP (kiekvienam, „Kita sutartis“). HP isipareigojimus, susijusius su bet kuriuo produktu, paslauga ar prieiga, nustato išimtinai tik kita sutartis, pagal kuria toks produktas ar paslauga tiekiama, ir šios salygos negali buti aiškinamos ar suprantamos kaip pakeiciancios kitu sutarciu salygas.

  Pavyzdžiui, bet kokios programines irangos, atsisiustos iš HP svetainiu („programine iranga“), naudojima apibrežia galutinio vartotojo licencines sutarties, jei tokia yra, nuostatos; sutartis pridedama prie arba itraukiama i programine iranga („licencine sutartis“). Jei nesutikote laikytis licencines sutarties nuostatu, negalima idiegti programines irangos, prie kurios prideta ar i kuria ideta licencine sutartis. Jei prie programines irangos neprideta ar i ja neitraukta galutinio vartotojo licencine sutartis, tuomet tokia programine iranga pagal šias salygas laikoma medžiaga ir tokios programines irangos naudojima apibrežia šios salygos. GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA DAUGINTI AR TOLIAU PLATINTI BET KOKIA PROGRAMINE IRANGA, NEBENT TOKI DAUGINIMA AR TOLESNI PLATINIMA LEIDŽIA LICENCINE SUTARTIS, PRIDEDAMA PRIE AR ITRAUKTA I PROGRAMINE IRANGA.

 • HP gali bet kada Jusu neispejusi keisti, sustabdyti ar nutraukti HP svetainiu skelbima. Pavyzdžiui, HP gali bet kada be ispejimo keisti jose esancia medžiaga ir (arba) paslaugas ar jose aprašytus produktus ar kainas. Medžiaga ir paslaugos gali buti pasenusios ir HP neisipareigoja atnaujinti svetaineje esancios medžiagos ir paslaugu. Svetaineje pateikta informacija gali nurodyti produktus, programas ar paslaugas, kurios Jusu šalyje gali buti neprieinamos. Jei norite gauti informacijos apie Jums prieinamus produktus, programas ir paslaugas, kreipkites i vietini HP atstova.

 • Tam tikrose HP svetainiu dalyse (t.y. pokalbiu kanaluose ar dalyse, kuriose klientas pateikia ivertinimus ar apžvalgas) gali buti leidžiama pateikti atsiliepimus, informacija, duomenis, teksta, programine iranga, muzika, garsus, nuotraukas, grafika, filmuota medžiaga, pranešimus ar kita medžiaga (kiekvienas vadinamas „Vartotojo pateikta informacija“). Pateikdami vartotojo informacija Jus suteikiate HP neatšaukiama, nuolatine, perduodama, neišskirtine, visiškai apmoketa, pasauline licencija (sublicencijuojama per kelias pakopas) (a) naudoti, platinti, atkurti, keisti, adaptuoti, skelbti, versti, viešai atlikti ir viešai demonstruoti Jusu vartotojo pateikta informacija (ar visus jos pakeitimus), visa ar jos dali, bet kokiu formatu ar priemonemis dabar žinomomis ar kurios bus sukurtos ateityje ir (b) naudoti (ir leisti naudoti kitiems) Jusu vartotojo pateikta informacija bet kokiu budu ir bet kokiam tikslui (iskaitant, be apribojimu, komercinius tikslus), kuri HP savo nuožiura laiko tinkamu (iskaitant, be apribojimu, itraukti Jusu vartotojo pateikta informacija ar jos pakeitimus, visa ar dalinai, i bet kuria technologija, produkta ar paslauga). HP pasilieka teise rodyti reklaminius skelbimus susijusius su vartotojo pateikta informacija ir naudoti vartotojo pateikta informacija reklamos ir pardavimu skatinimo tikslais. HP gali, bet neprivalo, atlikti išankstini vartotojo pateiktos informacijos tikrinima arba stebeti bet kuria HP svetainiu dali, per kuria vartotojas gali pateikti informacija. Jus sutinkate, kad išimtinai atsakote už visa savo vartotojo pateikta informacija. Nereikalaujama, kad HP nuomotu išteklius, rodytu ar platintu bet kuria vartotojo pateikta informacija HP svetainese ar per jas ir HP gali bet kuriuo metu pašalinti vartotojo pateikta informacija ar jos atsisakyti del bet kokios priežasties. HP neatsako už nuostolius, vagyste ar bet kokio pobudžio žala, padaryta vartotojo pateiktai informacijai. HP nenori gauti konfidencialios vartotojo pateiktos informacijos. Jus suprantate ir sutinkate, kad bet kuri vartotojo pateikta informacija bus laikoma nekonfidencialia ir išimtiniu teisiu nesaugoma informacija, ir kad HP gales laisvai atskleisti vartotojo pateikta informacija treciajai šaliai, kai gavejas neturi jokiu konfidencialumo isipareigojimu. HP negarantuoja, kad HP ar treciosios šalies suteiks resursus redaguoti ar šalinti bet kuria Jusu vartotojo pateikta informacija.

  Pateikdami vartotojo informacija pareiškiate ir garantuojate, kad:

  1. Jums mažiausiai 13 metu;
  2. turite visas teises vartotojo pateiktoje informacijoje (iskaitant, be apribojimu, visas teises i garso, vaizdo ar skaitmenini irašyma ir atlikima, pateikta vartotojo pateiktoje informacijoje) arba kitaip igijote visas reikiamas teises vartotojo pateiktoje informacijoje, leidžiancias Jums suteikti HP teises i vartotojo pateikta informacija;
  3. sumokejote ir visiškai padengsite visus licencijos mokescius, leidimo mokescius ir kitus bet kokio pobudžio finansinius isipareigojimus, atsirandancius del savo vartotojo pateiktos informacijos naudojimo ar komercinio naudojimo;
  4. Jus esate asmuo pavaizduotas ir (arba) girdimas vartotojo pateiktoje informacijoje arba gavote kiekvieno asmens leidima (iskaitant kiekvieno iki aštuoniolikos (18) metu asmens, pavaizduoto ir (ar) girdimo Jusu vartotojo pateiktoje informacijoje, tevu ar globeju sutikima) suteikti HP cia nurodytas teise;
  5. Jusu pateikta vartotojo informacija nepažeidžia bet kurios treciosios šalies autoriu teisiu, prekiu ženklu, patento, prekybos paslapciu ar intelektines nuosavybes teisiu, privatumo teisiu ar kitu teisiniu ar moraliniu teisiu;
  6. Jus savanoriškai sutinkate atsisakyti visu „moraliniu teisiu“, kurias galite tureti savo vartotojo pateiktoje informacijoje;
  7. Jums nežinoma, kad bet kuri informacija, esanti vartotojo pateiktoje informacijoje, butu klaidinga, netiksli ar klaidinanti;
  8. Jusu vartotojo pateikta informacija nepažeidžia jokiu istatymu (iskaitant, bet neapsiribojant, apibrežiancius eksporto kontrole, vartotoju teisiu apsauga, nesažininga konkurencija, diskriminacija ar klaidinancia reklama);
  9. Jusu vartotojo pateikta informacija nera ir negali buti laikoma šmeižiancia, šmeižikiška, kupina neapykantos, kurstancia rasine, etnine, religine ar kitokio pobudžio nesantaika, tendencinga ar ižeidžiancia, grasinancio ar priekabiaujancio prie bet kurio asmens, partnerystes ar korporacijos pobudžio, vulgaria, pornografine, nepadoria ar pažeidžiancia kito asmens privatuma;
  10. jokia trecioji šalis jums neatlygino ir nepateiks kompensacijos už vartotojo pateiktos informacijos pateikima;
  11. Jusu pateiktoje vartotojo informacijoje nera medžiagos iš treciosios šalies svetaines ar adresu, elektroninio pašto adresu, kontaktines informacijos ar telefono numeriu (išskyrus Jusu paties);
  12. Jusu pateiktoje vartotojo informacijoje nera virusu, kirminu, šnipinejimo programu, reklamos programu ar kitu potencialiai žalingu programu ar failu;
  13. Jusu pateiktoje vartotojo informacijoje nera informacijos, kuria Jus laikote konfidencialia, asmenine ar i kuria turite išskirtines teises; ir
  14. Jusu vartotojo pateiktoje informacijoje nera ir ji pati nera nepageidaujama ar neleidžiama reklama, reklamine medžiaga, brukalas, šlamštas, grandininiai laiškai, piramides schemos ar bet kokia kita prekybos per tarpininka forma.
 • HP svetainese saitai i treciuju šaliu svetaines pateikti tik tam, kad Jums butu patogu. Jei šiais saitais pasinaudosite, išeisite iš HP svetainiu. HP nera isipareigojusi peržiureti tokiu treciuju šaliu svetainiu, nekontroliuoja tokiu treciuju šaliu svetainiu ir nera atsakinga už tokias treciuju šaliu svetaines (ar per jas pasiekiamus produktus, paslaugas ar turini). Taigi, HP niekaip nepatvirtina tokiu treciuju šaliu svetainiu, neatsako už jose esancia informacija, programine iranga, produktus, paslaugas ar medžiaga arba pasekmes jomis naudojantis. Jei nusprendete apsilankyti treciosios šalies svetainese, kurios pasiekiamos iš HP tinklo, tai darote tik savo paties rizika.

 • Galite sukurti saitus i šia svetaine iš kitu svetainiu, bet tai galima daryti tik vadovaujantis toliau pateiktomis nuostatomis ir laikantis visu taikomu istatymu.

  Jei nera raštiško HP leidimo, svetaine, kurioje yra saitas i šia svetaine:

  1. gali nurodyti, bet ne kartoti medžiaga (iskaitant HP logotipa);
  2. neturi sukurti naršykles aplinkos arba remelio šalia bet kurios medžiagos;
  3. neturi sudaryti numanymo, kad HP patvirtina tokia svetaine ar per ja pasiekiamus produktus, paslaugas ar turini;
  4. negali neteisingai nurodyti savo ryšio su HP;
  5. negali pateikti neteisingos ar klaidinancios informacijos apie HP, jos produktus ar paslaugas;
  6. neturi buti tokio turinio, kuris galetu buti aiškinamas kaip neskoningas, ižeidžiantis ar prieštaringas; ir
  7. ji turi buti tik tokio turinio, kuris yra tinkamas ivairiu amžiaus grupiu žmonems.
 • HP, COMPAQ ir bet kuris kitas produkto ar paslaugos pavadinimas, šukis ar logotipas, esantis HP svetainese yra HP ir jos tiekeju ar licencijos daveju prekiu ženklas, jo negalima kopijuoti, imituoti ar naudoti, viso ar jo dalies, be išankstinio raštiško HP ar taikomo prekiu ženklo savininko sutikimo. Visu tokiu prekiu ženklu ir prestižo, siejamo su jais, nuosavybe priklauso HP ar taikomo prekiu ženklo savininkui. Draudžiama be išankstinio raštiško HP leidimo naudoti metagaires ar bet kuri kita „paslepta teksta“, kuriame naudojamas bet kuris pavadinimas, prekiu ženklas ar HP produkto ar paslaugos pavadinimas. Be to, svetaines išvaizda ir pojutis (iskaitant visas puslapiu antraštes, individualizuota grafika, mygtuku piktogramas ir rašmenis) yra HP paslaugu ženklas, prekiu ženklas ir (arba) firminis stilius ir jo negalima kopijuoti, imituoti ar naudoti (dali ar visa) be išankstinio raštiško HP leidimo. Nuoroda i bet kuriuos produktus, paslaugas, procesus ar kita informacija pagal prekini pavadinima, prekiu ženkla ar kitaip nera ir nereiškia HP pritarimo, remimo ar rekomendacijos.

  Neapribojant aukšciau pateiktu bendru teiginiu:

  1. „Microsoft“, „Windows“ ir „Windows Vista“ yra Jungtinese Valstijose ir (arba) kitose šalyse registruotasis prekes ženklas, arba prekes ženklas, priklausantis „Microsoft Corporation“. ir
  2. „Celeron“, „Celeron Inside“, „Centrino“, „Centrino Inside“, „Core Inside“, „Intel“, „Intel“ logotipas, „Intel Atom“, „Intel Atom Inside“, „Intel Core“, „Intel Core Inside“, „Intel Inside“ logotipas, „Intel Viiv“, „Intel vPro“, „Itanium“, „Itanium Inside“, „Pentium“, „Pentium Inside“, „ViiV Inside“, „vPro Inside“, „Xeon“ ir „Xeon Inside“ yra „Intel Corporation“ prekiu ženklai JAV ir kitose šalyse.
 • Bet kuriai medžiagai, kuria atsisiunte pacios Jungtines Amerikos Valstijos, jos agenturos ir (arba) jos juridiniai asmenys ar kuri buvo atsisiusta jos vardu („JAV vyriausybe“), taikomos FAR 12.211 „Techniniai duomenys“ ir FAR 12.212 „Kompiuterine programine iranga“ nuostatos arba nuostatos suteikiancios HP atitinkama apsauga, numatyta DFARS ar kituose agenturai taikomuose reglamentuose.

 • HP šia svetaine administruoja iš savo biuru Palo Alto, Kalifornijoje. HP netvirtina, kad HP svetaines tinkamos naudoti ir yra prieinamos už Jungtiniu Amerikos Valstiju ribu ir priejimas prie HP svetainiu tose teritorijose, kuriose ju turinys laikomas nelegaliu ar apribotu, yra draudžiamas. Jei norite apsilankyti HP svetainese ne iš Jungtiniu Valstiju teritorijos, tai atliekate savo iniciatyva ir atsakote pagal taikomus istatymus. Jus sutinkate naudodamiesi HP svetainemis laikytis visu Prekybos rumu ir bet kurios kitos Jungtiniu Amerikos Valstiju ar užsienio agenturos ir valdžios istaigos taikomu eksporto ir reeksporto apribojimu ir reglamentu ir sutinkate nepažeisti istatymu bei neperduoti ir neigalioti perduoti bet kuria medžiagos dali i draudžiama šali, ar kitaip nepažeisti istatymu. Konkreciai, bet be apribojimu, medžiaga draudžiama, pažeidžiant istatymus, eksportuoti ar reeksportuoti (a) i šalis, kurioms JAV taiko prekiu embarga ar (b) bet kam, itrauktam i JAV finansu ministerijos Specialiu ivardintu pilieciu saraša ar JAV prekybos departamento atmetamu užsakymu lentele. Naudodamiesi medžiaga, kuriai taikomi šie apribojimai ir reglamentai, jus pripažistate ir garantuojate, kad nesate tokioje šalyje, kad nesate kontroliuojamas ir nesate tokios šalies pilietis ar gyventojas ir nesate tokiame saraše.

 • Jus sutinkate atlyginti, ginti ir nekaltinti HP šaliu del bet kokios ar visu pretenziju, atsakomybes, nuostoliu, kaštu, išlaidu ar mokesciu (iskaitant mokesciu advokatams), kuriuos tokios šalys gali patirti del šiu salygu nesilaikymo ar del to, kad Jus (ar bet kuris kitas asmuo, besinaudojantis jusu paskyra) nesilaikete šiu salygu. HP pasilieka teise imtis išskirtines gynybos ir kontroles bet kuriuo klausimu, už kuri priešingu atveju atsakote Jus, ir tokiu atveju sutinkate bendradarbiauti su HP ginantis del tokios pretenzijos.

 • Kai lankotes svetaineje ar siunciate HP elektroninius laiškus, Jus elektroniškai komunikuojate su HP. Mes galime atsakyti Jums elektroniniu paštu arba paskelbti pranešimus svetaineje. Jus sutinkate, kad tokie pranešimai, paskelbimai ir kiti komunikacijos budai, kurios HP suteikia Jums elektroniniu budu, atitinka visus teisinius reikalavimus, kad toks komunikavimas butu raštiškas.

 • Šios salygos, kartu su papildomomis salygomis, su kuriomis Jus sutinkate naudodamiesi tam tikrais HP svetaines elementais, yra visa, vienintele ir galutine sutartis šia tema tarp Jusu ir HP ir ji pakeicia bet kokias ankstesnes sutartis ar susitarimus šia tema tarp Jusu ir HP. Pagal šiu salygu nuostatas, HP šalys, i kurias nurodoma, yra treciosios šalies gavejai. Šias salygas ir ryšius tarp Jusu ir HP reguliuoja Kalifornijos valstijos istatymai, taikomi taip, lyg sutartys butu sudaromos, isigaliotu ir butu vykdomos tik Kalifornijoje ir Kalifornijos gyventoju, nežiurint i tikraja ju gyvenimo vieta. Visi ieškiniai, kylantys iš šiu salygu, ar su jomis susije, ar kylantys del Jusu naudojimosi HP svetainemis, bus sprendžiami federaliniuose ar valstijos teismuose Santa Clara apygardoje, Kalifornijoje, ir šiuo Jus neatšaukiamai paklustate išskirtinei asmeninei jurisdikcijai šiuose teismuose šiuo tikslu. HP nesugebejimas vykdyti ar igyvendinti bet kurios teises ar šiu salygu nuostatos nera tokios teises ar nuostatos atsisakymas. Jei teismas ar kompetetingas juridinis organas pripažista, kad bet kuri šiu salygu nuostata yra negaliojanti, Jus vis delto sutinkate, kad teismas turi siekti, kad butu igyvendinti nuostatoje HP ir Jusu numatyti ketinimai ir sutinkate, kad kitos šiu salygu nuostatos galios ir bus vykdomos. Skyriu pavadinimai šiose salygose yra tik patogumui ir neturi jokios juridines ar sutartines galios. Šios salygos lieka galioti ir yra vykdomos nežiurint i tai, kad nutraukete naudojimasi HP svetainemis. Šios salygos suprantamos netaikant griežto interpretavimo Jusu ar HP naudai ar nenaudai. Šiu salygu ir bet kokiu teisiu ir licenciju, kurios suteikiamos jomis vadovaujantis, Jus negalite perduoti ar suteikti, bet jas be jokiu apribojimu gali suteikti HP.

 • HP išskirtinai tik savo nuožiura gali retkarciais keisti šias salygas. HP skelbia tokius pakeitimus tam skirtame svetaines puslapyje. Jei prieštaraujate tokiems pakeitimams, vienintele priemone, kurios galite imtis, yra nutraukti naudojimasi HP svetainemis. Jei ir toliau naudojates HP svetainemis po pranešimo apie tokius pakeitimus pateikimo, tai reiškia, kad Jus pripažistate tokius pakeitimus ir sutinkate laikytis tokiu pakeitimu nuostatu ir salygu. Tam tikros šiu nuostatu salygos gali buti pakeistos aiškiai nustatytomis teisinemis pastabomis ar nuostatomis, esanciomis tam tikruose HP svetainiu puslapiuose, ir tokiu atveju aiškiai nustatyta teisine pastaba ar nuostata laikoma sudetine šiu nuostatu dalimi ir pakeicia šiu nuostatu salyga (-as), kuri (-ios) nurodoma (-os) kaip pakeiciama (-os).

  Peržiūrėta 2008 m. rugsėjį