0

Bendrovės „Hewlett-Packard“ svetainė - Naudojimosi sąlygos ir teisiniai apribojimai

DĖMESIO: PRIEŠ NAUDODAMIESI ŠIA INTERNETO SVETAINE („SVETAINE“) ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI SĄLYGAS („SĄLYGAS“). NAUDOJIMASIS ŠIA SVETAINE REIŠKIA, KAD PERSKAITĖTE ŠIAS SĄLYGAS IR SU JOMIS SUTINKATE. JEI SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS NESUTINKATE, JUMS NESUTEIKIAMA TEISĖ NAUDOTIS ŠIA SVETAINE. ŠIOS SĄLYGOS APIBRĖŽIA JŪSŲ NAUDOJIMĄSI SVETAINE, BET KOKIU JOS TURINIU (PAVYZDŽIUI, TEKSTU, DUOMENIMIS, INFORMACIJA, PROGRAMINE ĮRANGA, GRAFIKA AR NUOTRAUKOMIS), KURĮ BENDROVĖ „HEWLETT-PACKARD“ IR JOS FILIALAI (BENDRAI VADINAMI „HP“) PADARĖ PRIEINAMĄ PER ŠIĄ SVETAINĘ (BENDRAI VADINAMA „MEDŽIAGA“) IR BET KURIOMIS PASLAUGOMS, KURIAS „HP“ GALI TEIKTI PER ŠIĄ SVETAINĘ (BENDRAI VADINAMOS „PASLAUGOMIS“). ŠIOSE SĄLYGOSE SVETAINĖ, MEDŽIAGA IR PASLAUGOS BENDRAI VADINAMOS „HP SVETAINĖMIS“.

1

HP svetainių naudojimas

Išskyrus kaip numatyta toliau esančiame skyriuje „Kitos sutartys; programinė įranga, paslaugos ar prieiga“, HP leidžia Jums naudotis HP svetainėmis tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Naudoti HP svetaines bet kokiam viešam ar komerciniam tikslui (įskaitant, be apribojimų, kitą svetainę ar kompiuterio tinklo aplinką) griežtai draudžiama. Jei kopijuojate bet kurią medžiagos dalį, kopijose turi išlikti visi autorių teisių ir kiti nuosavybės pranešimai, esantys originalioje medžiagoje. Draudžiama keisti, viešai demonstruoti, viešai rodyti ar platinti šią medžiagą. Tarp šalių - Jūsų ir HP - numatoma, kad HP yra HP svetainių savininkė. HP svetaines gina Jungtinių Amerikos Valstijų ir tarptautiniai autorių teisių įstatymai. Bet koks neleistinas HP svetainių naudojimas gali pažeisti autorių teisių, prekių ženklų ir kitus įstatymus.


2

Prieiga

Jūs atsakote už visos įrangos ir paslaugų, būtinų prieigai prie HP svetainių ir naudojimuisi jomis, įsigijimą bei priežiūrą ir visų susijusių išlaidų padengimą. Kai užsiregistruojate atsidaryti paskyrą kurioje nors HP svetainėje arba kai kreipiatės į HP per HP svetaines produktams ir paslaugoms gauti, HP gali rinkti tam tikrą asmeninę informaciją apie Jus. Kaip HP naudoja tokią informaciją, numatyta šios svetainės HP internetinio privatumo patvirtinimo sąlygose. Jūs sutinkate pateikti teisingą, tikslią, dabartinę ir išsamią informaciją (ir kol naudojatės mūsų HP svetainių paskyra, sutinkate atnaujinti šią informaciją, kad ji būtų teisinga, tiksli, dabartinė ir išsami). Jūs atsakote už savo HP svetainių slaptažodžio konfidencialumą ir tiktai Jūs atsakote už visas veiklas, vykdomas naudojantis jūsų slaptažodžiu. Jūs sutinkate nedelsiant pranešti HP apie nesankcionuotą naudojimąsi Jūsų slaptažodžiu ar bet kokį kitą saugumo pažeidimą, susijusį su HP svetainėmis. HP pasilieka teisę reikalauti pakeisti slaptažodį, jei HP mano, kad Jūsų slaptažodis nebesaugus. Prieiga prie HP svetainių, kuri suteikiama atskirai sudarytomis sutartimis tarp HP ir Jūsų, pakeičia šiame skyriuje nurodytas sąlygas.


3

Draudžiamas naudojimas

Jūs sutinkate nenaudoti HP svetainių (įskaitant, be apribojimų, bet kokią medžiagą ar paslaugas, kurias galite gauti naudodamiesi HP svetainėmis): (a) taip, kad būtų pažeidžiami vietos, valstijos, nacionaliniai, užsienio ar tarptautiniai statutai, reglamentai, taisyklės, įsakymai, sutartys ar kiti įstatymai (kiekvienas vadinamas „Įstatymu“); (b) kitiems asmenims persekioti, priekabiauti prie jų ar jiems kenkti; (c) siekdami apsimesti kitu asmeniu ar subjektu ar kitaip klaidingai pristatyti savo ryšį su asmeniu ar subjektu; ar (d) įsiterpti į ar griauti HP svetaines, serverius ar tinklus, prijungtus prie HP svetainių. Jūs taip pat sutinkate (x) nenaudoti jokių duomenų gavybos („data mining“), robotų ar panašių duomenų rinkimo ar gavimo metodų ryšium su HP svetainėmis; ir (y) nebandyti gauti neleistinos prieigos prie bet kurios HP svetainių dalies ar bet kurios kitos paskyros, kompiuterių sistemos ar tinklų, prijungtų prie HP svetainių tiek piratavimo, tiek slaptažodžių gavybos ar kokiais kitais būdais.


4

Nutraukimas

Išskyrus kaip numatyta toliau esančiame skyriuje „Kitos sutartys; programinė įranga, paslaugos ar prieiga“, HP gali nutraukti, pristabdyti ar keisti Jūsų registraciją ar prieigą prie visų ar dalies HP svetainių be išankstinio perspėjimo, bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties. Jūs galite nutraukti dalyvavimą ir prieigą prie HP svetainių bet kuriuo metu. Jei pažeisite bet kurią iš šių sąlygų, automatiškai netenkate teisės naudotis HP svetainėmis ir Jūs privalote nedelsiant sunaikinti bet kokią atsisiųstą ar išspausdintą medžiagą (ir visas jos kopijas).


5

Atsisakymai

„HP“ SVETAINĖS YRA „TOKIOS, KOKIOS YRA“ IR „SU VISAIS TRŪKUMAIS“ IR VISA RIZIKA DĖL „HP“ SVETAINIŲ KOKYBĖS IR FUNKCIONAVIMO TENKA JUMS. JEIGU ATSITIKTŲ TAIP, KAD MEDŽIAGA AR PASLAUGOS BŪTŲ SU TRŪKUMAIS, JŪS, O NE „HP“ PRISIIMA VISUS BŪTINOS PRIEŽIŪROS IR REMONTO KAŠTUS. „HP“ NEPRISIIMA JOKIŲ GARANTIJŲ, TIEK IŠREIKŠTŲ, NUMANOMŲ AR NUSTATYTŲ ĮSTATYMO DĖL „HP“ SVETAINIŲ (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, BET KOKIAS NUMANOMAS AR ĮSTATYMO NUSTATYTAS PARDAVIMO GARANTIJAS, TINKAMUMO KONKREČIAM NAUDOJIMUI AR TIKSLUI, NUOSAVYBEI, KAD NEBUS PAŽEISTA INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ). NEAPRIBOJANT AUKŠČIAU PATEIKTŲ BENDRŲ TEIGINIŲ, „HP“ NEGARANTUOJA, KAD „HP“ SVETAINĖS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS IR KAD „HP“ SVETAINĖS BUS NEPERTRAUKIAMOS, PATEIKIAMOS LAIKU, SAUGIOS IR BE KLAIDŲ IR KAD „HP“ SVETAINIŲ TRŪKUMAI BUS IŠTAISYTI. „HP“ NEGARANTUOJA REZULTATŲ, GAUNAMŲ NAUDOJANTIS „HP“ SVETAINĖMIS, IR BET KURIOS INFORMACIJOS, GAUTOS PER „HP“ SVETAINES, TIKSLUMO AR PATIKIMUMO. JOKS PATARIMAS AR INFORMACIJA - ŽODINĖ AR RAŠTIŠKA - KURIĄ GAVOTE PER „HP“ SVETAINES AR IŠ „HP“, MOTININIŲ KOMPANIJŲ, FILIALŲ AR KITŲ SUSIJUSIŲ KOMPANIJŲ AR JOS AR JŲ TIEKĖJŲ (AR TOKIŲ VIENETŲ ATITINKAMŲ PAREIGŪNŲ, DIREKTORIŲ, DARBUOTOJŲ AR AGENTŲ) (BENDRAI VADINAMŲ „HP“ ŠALIMIS“) NETAMPA GARANTIJA. HP NEPRISIIMA JOKIŲ NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO.


6

Atsakomybės apribojimas

JOKIU ATVEJU NĖ VIENA IŠ „HP“ ŠALIŲ NEATSAKO UŽ (A) BET KOKIUS TIESIOGINIUS, SPECIALIUS, PASEKMINIUS NUOSTOLIUS, NUOSTOLIUS DĖL BAUDŲ AR KOMPENSACIJŲ AR (B) BET KOKIUS NUOSTOLIUS, VIRŠIJANČIUS VIENO ŠIMTO JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ DOLERIŲ (100,00 US$) SUMĄ (ĮSKAITANT, BE JOKIŲ APRIBOJIMŲ, ATSIRADUSIUS DĖL NEGAUTŲ PAJAMŲ, NEGAUTO PELNO, PRESTIŽO NETEKIMO, NAUDOJIMO NETEKIMO, VERSLO NUTRAUKIMO AR KITŲ NEMATERIALIŲ NUOSTOLIŲ), ATSIRADUSIUS DĖL AR RYŠIUM SU „HP“ SVETAINĖMIS (ĮSKAITANT, BE JOKIŲ APRIBOJIMŲ, NAUDOJIMĄ, NEGALĖJIMĄ NAUDOTIS AR NAUDOJIMOSI „HP“ SVETAINĖMIS PASEKMES), NESVARBU, AR TOKIE NUOSTOLIAI GRINDŽAMI GARANTIJA, SUTARTIMI, IEŠKINIU DĖL ŽALOS ATLYGINIMO, STATUTU AR KOKIU NORS KITU TEISINIU PAGRINDU, NET JEI BET KURIAI „HP“ ŠALIAI BUVO PRANEŠTA (AR JI TURĖJO ŽINOTI) APIE TOKIĄ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.


7

Išimtys ir apribojimai

Kai kurie įstatymai neleidžia atsaisakyti tam tikrų garantijų ar apribojimų ar atsisakyti atsakomybės už tam tikrus nuostolius. Todėl kai kurie aukščiau pateikti atsisakymai ir apribojimai jums gali būti netaikomi. Jeigu bet kuri HP šalis pagal taikomus įstatymus negali atsisakyti kurios nors numanomos garantijos ar atsakomybės apribojimo, tokios garantijos apimtis ir trukmė bei HP šalies atsakomybės apimtis yra mažiausia leidžiama pagal taikomą įstatymą.


8

Kitos sutartys; programinė įranga, paslaugos ar prieiga

HP gali tiekti produktus (tokius kaip aparatinė įranga ar programinė įranga), paslaugas (tokias kaip aparatinės įrangos priežiūra ar remontas ar programinės įrangos priežiūra, įdiegimas ir mokymai) ar suteikti prieigą prie HP svetainių vadovaujantis atskira sutartimi tarp Jūsų ir HP (kiekvienam, „Kita sutartis“). HP įsipareigojimus, susijusius su bet kuriuo produktu, paslauga ar prieiga, nustato išimtinai tik kita sutartis, pagal kurią toks produktas ar paslauga tiekiama, ir šios sąlygos negali būti aiškinamos ar suprantamos kaip pakeičiančios kitų sutarčių sąlygas.


Pavyzdžiui, bet kokios programinės įrangos, atsisiųstos iš HP svetainių („programinė įranga“), naudojimą apibrėžia galutinio vartotojo licencinės sutarties, jei tokia yra, nuostatos; sutartis pridedama prie arba įtraukiama į programinę įrangą („licencinė sutartis“). Jei nesutikote laikytis licencinės sutarties nuostatų, negalima įdiegti programinės įrangos, prie kurios pridėta ar į kurią įdėta licencinė sutartis. Jei prie programinės įrangos nepridėta ar į ją neįtraukta galutinio vartotojo licencinė sutartis, tuomet tokia programinė įranga pagal šias sąlygas laikoma medžiaga ir tokios programinės įrangos naudojimą apibrėžia šios sąlygos. GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA DAUGINTI AR TOLIAU PLATINTI BET KOKIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, NEBENT TOKĮ DAUGINIMĄ AR TOLESNĮ PLATINIMĄ LEIDŽIA LICENCINĖ SUTARTIS, PRIDEDAMA PRIE AR ĮTRAUKTA Į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.


9

HP svetainių keitimas

HP gali bet kada Jūsų neįspėjusi keisti, sustabdyti ar nutraukti HP svetainių skelbimą. Pavyzdžiui, HP gali bet kada be įspėjimo keisti jose esančią medžiagą ir (arba) paslaugas ar jose aprašytus produktus ar kainas. Medžiaga ir paslaugos gali būti pasenusios ir HP neįsipareigoja atnaujinti svetainėje esančios medžiagos ir paslaugų. Svetainėje pateikta informacija gali nurodyti produktus, programas ar paslaugas, kurios Jūsų šalyje gali būti neprieinamos. Jei norite gauti informacijos apie Jums prieinamus produktus, programas ir paslaugas, kreipkitės į vietinį HP atstovą.


10

Vartotojo pateikta informacija

Tam tikrose HP svetainių dalyse (t.y. pokalbių kanaluose ar dalyse, kuriose klientas pateikia įvertinimus ar apžvalgas) gali būti leidžiama pateikti atsiliepimus, informaciją, duomenis, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, nuotraukas, grafiką, filmuotą medžiagą, pranešimus ar kitą medžiagą (kiekvienas vadinamas „Vartotojo pateikta informacija“). Pateikdami vartotojo informaciją Jūs suteikiate HP neatšaukiamą, nuolatinę, perduodamą, neišskirtinę, visiškai apmokėtą, pasaulinę licenciją (sublicencijuojamą per kelias pakopas) (a) naudoti, platinti, atkurti, keisti, adaptuoti, skelbti, versti, viešai atlikti ir viešai demonstruoti Jūsų vartotojo pateiktą informaciją (ar visus jos pakeitimus), visą ar jos dalį, bet kokiu formatu ar priemonėmis dabar žinomomis ar kurios bus sukurtos ateityje ir (b) naudoti (ir leisti naudoti kitiems) Jūsų vartotojo pateiktą informaciją bet kokiu būdu ir bet kokiam tikslui (įskaitant, be apribojimų, komercinius tikslus), kurį HP savo nuožiūra laiko tinkamu (įskaitant, be apribojimų, įtraukti Jūsų vartotojo pateiktą informaciją ar jos pakeitimus, visą ar dalinai, į bet kurią technologiją, produktą ar paslaugą). HP pasilieka teisę rodyti reklaminius skelbimus susijusius su vartotojo pateikta informacija ir naudoti vartotojo pateiktą informaciją reklamos ir pardavimų skatinimo tikslais. HP gali, bet neprivalo, atlikti išankstinį vartotojo pateiktos informacijos tikrinimą arba stebėti bet kurią HP svetainių dalį, per kurią vartotojas gali pateikti informaciją. Jūs sutinkate, kad išimtinai atsakote už visą savo vartotojo pateiktą informaciją. Nereikalaujama, kad HP nuomotų išteklius, rodytų ar platintų bet kurią vartotojo pateiktą informaciją HP svetainėse ar per jas ir HP gali bet kuriuo metu pašalinti vartotojo pateiktą informaciją ar jos atsisakyti dėl bet kokios priežasties. HP neatsako už nuostolius, vagystę ar bet kokio pobūdžio žalą, padarytą vartotojo pateiktai informacijai. HP nenori gauti konfidencialios vartotojo pateiktos informacijos. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kuri vartotojo pateikta informacija bus laikoma nekonfidencialia ir išimtinių teisių nesaugoma informacija, ir kad HP galės laisvai atskleisti vartotojo pateiktą informaciją trečiajai šaliai, kai gavėjas neturi jokių konfidencialumo įsipareigojimų. HP negarantuoja, kad HP ar trečiosios šalies suteiks resursus redaguoti ar šalinti bet kurią Jūsų vartotojo pateiktą informaciją.


Pateikdami vartotojo informaciją pareiškiate ir garantuojate, kad:


 • ;Jums mažiausiai 13 metų;
 • turite visas teises vartotojo pateiktoje informacijoje (įskaitant, be apribojimų, visas teises į garso, vaizdo ar skaitmeninį įrašymą ir atlikimą, pateiktą vartotojo pateiktoje informacijoje) arba kitaip įgijote visas reikiamas teises vartotojo pateiktoje informacijoje, leidžiančias Jums suteikti HP teises į vartotojo pateiktą informaciją;
 • sumokėjote ir visiškai padengsite visus licencijos mokesčius, leidimo mokesčius ir kitus bet kokio pobūdžio finansinius įsipareigojimus, atsirandančius dėl savo vartotojo pateiktos informacijos naudojimo ar komercinio naudojimo;
 • Jūs esate asmuo pavaizduotas ir (arba) girdimas vartotojo pateiktoje informacijoje arba gavote kiekvieno asmens leidimą (įskaitant kiekvieno iki aštuoniolikos (18) metų asmens, pavaizduoto ir (ar) girdimo Jūsų vartotojo pateiktoje informacijoje, tėvų ar globėjų sutikimą) suteikti HP čia nurodytas teises;
 • Jūsų pateikta vartotojo informacija nepažeidžia bet kurios trečiosios šalies autorių teisių, prekių ženklų, patento, prekybos paslapčių ar intelektinės nuosavybės teisių, privatumo teisių ar kitų teisinių ar moralinių teisių;
 • Jūs savanoriškai sutinkate atsisakyti visų „moralinių teisių“, kurias galite turėti savo vartotojo pateiktoje informacijoje;
 • Jums nežinoma, kad bet kuri informacija, esanti vartotojo pateiktoje informacijoje, būtų klaidinga, netiksli ar klaidinanti;
 • Jūsų vartotojo pateikta informacija nepažeidžia jokių įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant, apibrėžiančius eksporto kontrolę, vartotojų teisių apsaugą, nesąžiningą konkurenciją, diskriminaciją ar klaidinančią reklamą);
 • Jūsų vartotojo pateikta informacija nėra ir negali būti laikoma šmeižiančia, šmeižikiška, kupina neapykantos, kurstančia rasinę, etninę, religinę ar kitokio pobūdžio nesantaiką, tendencinga ar įžeidžiančia, grasinančio ar priekabiaujančio prie bet kurio asmens, partnerystės ar korporacijos pobūdžio, vulgaria, pornografine, nepadoria ar pažeidžiančia kito asmens privatumą;
 • jokia trečioji šalis jums neatlygino ir nepateiks kompensacijos už vartotojo pateiktos informacijos pateikimą;
 • Jūsų pateiktoje vartotojo informacijoje nėra medžiagos iš trečiosios šalies svetainės ar adresų, elektroninio pašto adresų, kontaktinės informacijos ar telefono numerių (išskyrus Jūsų paties);
 • Jūsų pateiktoje vartotojo informacijoje nėra virusų, kirminų, šnipinėjimo programų, reklamos programų ar kitų potencialiai žalingų programų ar failų;
 • Jūsų pateiktoje vartotojo informacijoje nėra informacijos, kurią Jūs laikote konfidencialia, asmenine ar į kurią turite išskirtines teises;
 • Jūsų vartotojo pateiktoje informacijoje nėra ir ji pati nėra nepageidaujama ar neleidžiama reklama, reklaminė medžiaga, brukalas, šlamštas, grandininiai laiškai, piramidės schemos ar bet kokia kita prekybos per tarpininką forma.
11

Saitai į trečiųjų šalių svetaines

HP svetainėse saitai į trečiųjų šalių svetaines pateikti tik tam, kad Jums būtų patogu. Jei šiais saitais pasinaudosite, išeisite iš HP svetainių. HP nėra įsipareigojusi peržiūrėti tokių trečiųjų šalių svetainių, nekontroliuoja tokių trečiųjų šalių svetainių ir nėra atsakinga už tokias trečiųjų šalių svetaines (ar per jas pasiekiamus produktus, paslaugas ar turinį). Taigi, HP niekaip nepatvirtina tokių trečiųjų šalių svetainių, neatsako už jose esančią informaciją, programinę įrangą, produktus, paslaugas ar medžiagą arba pasekmes jomis naudojantis. Jei nusprendėte apsilankyti trečiosios šalies svetainėse, kurios pasiekiamos iš HP tinklo, tai darote tik savo paties rizika.


12

Saitai į šią svetainę

Galite sukurti saitus į šią svetainę iš kitų svetainių, bet tai galima daryti tik vadovaujantis toliau pateiktomis nuostatomis ir laikantis visų taikomų įstatymų.


Jei nėra raštiško HP leidimo, svetainė, kurioje yra saitas į šią svetainę:


 • gali nurodyti, bet ne kartoti medžiagą (įskaitant HP logotipą);
 • neturi sukurti naršyklės aplinkos arba rėmelio šalia bet kurios medžiagos;
 • neturi sudaryti numanymo, kad HP patvirtina tokią svetainę ar per ją pasiekiamus produktus, paslaugas ar turinį;
 • negali neteisingai nurodyti savo ryšio su HP;
 • negali pateikti neteisingos ar klaidinančios informacijos apie HP, jos produktus ar paslaugas;
 • neturi būti tokio turinio, kuris galėtų būti aiškinamas kaip neskoningas, įžeidžiantis ar prieštaringas; ir
 • ji turi būti tik tokio turinio, kuris yra tinkamas įvairių amžiaus grupių žmonėms.
13

Prekių ženklai

HP, COMPAQ ir bet kuris kitas produkto ar paslaugos pavadinimas, šūkis ar logotipas, esantis HP svetainėse yra HP ir jos tiekėjų ar licencijos davėjų prekių ženklas, jo negalima kopijuoti, imituoti ar naudoti, viso ar jo dalies, be išankstinio raštiško HP ar taikomo prekių ženklo savininko sutikimo. Visų tokių prekių ženklų ir prestižo, siejamo su jais, nuosavybė priklauso HP ar taikomo prekių ženklo savininkui. Draudžiama be išankstinio raštiško HP leidimo naudoti metagaires ar bet kurį kitą „paslėptą tekstą“, kuriame naudojamas bet kuris pavadinimas, prekių ženklas ar HP produkto ar paslaugos pavadinimas. Be to, svetainės išvaizda ir pojūtis (įskaitant visas puslapių antraštes, individualizuotą grafiką, mygtukų piktogramas ir rašmenis) yra HP paslaugų ženklas, prekių ženklas ir (arba) firminis stilius ir jo negalima kopijuoti, imituoti ar naudoti (dalį ar visą) be išankstinio raštiško HP leidimo. Nuoroda į bet kuriuos produktus, paslaugas, procesus ar kitą informaciją pagal prekinį pavadinimą, prekių ženklą ar kitaip nėra ir nereiškia HP pritarimo, rėmimo ar rekomendacijos.


Neapribojant aukščiau pateiktų bendrų teiginių:


 • „Microsoft“, „Windows“ ir „Windows Vista“ yra Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse registruotasis prekės ženklas, arba prekės ženklas, priklausantis „Microsoft Corporation“. ir
 • „Celeron“, „Celeron Inside“, „Centrino“, „Centrino Inside“, „Core Inside“, „Intel“, „Intel“ logotipas, „Intel Atom“, „Intel Atom Inside“, „Intel Core“, „Intel Core Inside“, „Intel Inside“ logotipas, „Intel Viiv“, „Intel vPro“, „Itanium“, „Itanium Inside“, „Pentium“, „Pentium Inside“, „ViiV Inside“, „vPro Inside“, „Xeon“ ir „Xeon Inside“ yra „Intel Corporation“ prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
14

JAV Vyriausybės apribotos teisės

Bet kuriai medžiagai, kurią atsisiuntė pačios Jungtinės Amerikos Valstijos, jos agentūros ir (arba) jos juridiniai asmenys ar kuri buvo atsisiųsta jos vardu („JAV vyriausybė“), taikomos FAR 12.211 „Techniniai duomenys“ ir FAR 12.212 „Kompiuterinė programinė įranga“ nuostatos arba nuostatos suteikiančios HP atitinkamą apsaugą, numatytą DFARS ar kituose agentūrai taikomuose reglamentuose.


15

Tarptautiniai ir eksporto klausimai

HP šią svetainę administruoja iš savo biurų Palo Alto, Kalifornijoje. HP netvirtina, kad HP svetainės tinkamos naudoti ir yra prieinamos už Jungtinių Amerikos Valstijų ribų ir priėjimas prie HP svetainių tose teritorijose, kuriose jų turinys laikomas nelegaliu ar apribotu, yra draudžiamas. Jei norite apsilankyti HP svetainėse ne iš Jungtinių Valstijų teritorijos, tai atliekate savo iniciatyva ir atsakote pagal taikomus įstatymus. Jūs sutinkate naudodamiesi HP svetainėmis laikytis visų Prekybos rūmų ir bet kurios kitos Jungtinių Amerikos Valstijų ar užsienio agentūros ir valdžios įstaigos taikomų eksporto ir reeksporto apribojimų ir reglamentų ir sutinkate nepažeisti įstatymų bei neperduoti ir neįgalioti perduoti bet kurią medžiagos dalį į draudžiamą šalį, ar kitaip nepažeisti įstatymų. Konkrečiai, bet be apribojimų, medžiagą draudžiama, pažeidžiant įstatymus, eksportuoti ar reeksportuoti (a) į šalis, kurioms JAV taiko prekių embargą ar (b) bet kam, įtrauktam į JAV finansų ministerijos Specialių įvardintų piliečių sąrašą ar JAV prekybos departamento atmetamų užsakymų lentelę. Naudodamiesi medžiaga, kuriai taikomi šie apribojimai ir reglamentai, jūs pripažįstate ir garantuojate, kad nesate tokioje šalyje, kad nesate kontroliuojamas ir nesate tokios šalies pilietis ar gyventojas ir nesate tokiame sąraše.


16

Nuostolių kompensavimas

Jūs sutinkate atlyginti, ginti ir nekaltinti HP šalių dėl bet kokios ar visų pretenzijų, atsakomybės, nuostolių, kaštų, išlaidų ar mokesčių (įskaitant mokesčių advokatams), kuriuos tokios šalys gali patirti dėl šių sąlygų nesilaikymo ar dėl to, kad Jūs (ar bet kuris kitas asmuo, besinaudojantis jūsų paskyra) nesilaikėte šių sąlygų. HP pasilieka teisę imtis išskirtinės gynybos ir kontrolės bet kuriuo klausimu, už kurį priešingu atveju atsakote Jūs, ir tokiu atveju sutinkate bendradarbiauti su HP ginantis dėl tokios pretenzijos.


17

Elektroninė komunikacija

Kai lankotės svetainėje ar siunčiate HP elektroninius laiškus, Jūs elektroniškai komunikuojate su HP. Mes galime atsakyti Jums elektroniniu paštu arba paskelbti pranešimus svetainėje. Jūs sutinkate, kad tokie pranešimai, paskelbimai ir kiti komunikacijos būdai, kurios HP suteikia Jums elektroniniu būdu, atitinka visus teisinius reikalavimus, kad toks komunikavimas būtų raštiškas.


18

Bendrai

Šios sąlygos, kartu su papildomomis sąlygomis, su kuriomis Jūs sutinkate naudodamiesi tam tikrais HP svetainės elementais, yra visa, vienintelė ir galutinė sutartis šia tema tarp Jūsų ir HP ir ji pakeičia bet kokias ankstesnes sutartis ar susitarimus šia tema tarp Jūsų ir HP. Pagal šių sąlygų nuostatas, HP šalys, į kurias nurodoma, yra trečiosios šalies gavėjai. Šias sąlygas ir ryšius tarp Jūsų ir HP reguliuoja Kalifornijos valstijos įstatymai, taikomi taip, lyg sutartys būtų sudaromos, įsigaliotų ir būtų vykdomos tik Kalifornijoje ir Kalifornijos gyventojų, nežiūrint į tikrąją jų gyvenimo vietą. Visi ieškiniai, kylantys iš šių sąlygų, ar su jomis susiję, ar kylantys dėl Jūsų naudojimosi HP svetainėmis, bus sprendžiami federaliniuose ar valstijos teismuose Santa Clara apygardoje, Kalifornijoje, ir šiuo Jūs neatšaukiamai paklūstate išskirtinei asmeninei jurisdikcijai šiuose teismuose šiuo tikslu. HP nesugebėjimas vykdyti ar įgyvendinti bet kurios teisės ar šių sąlygų nuostatos nėra tokios teisės ar nuostatos atsisakymas. Jei teismas ar kompetetingas juridinis organas pripažįsta, kad bet kuri šių sąlygų nuostata yra negaliojanti, Jūs vis dėlto sutinkate, kad teismas turi siekti, kad būtų įgyvendinti nuostatoje HP ir Jūsų numatyti ketinimai ir sutinkate, kad kitos šių sąlygų nuostatos galios ir bus vykdomos. Skyrių pavadinimai šiose sąlygose yra tik patogumui ir neturi jokios juridinės ar sutartinės galios. Šios sąlygos lieka galioti ir yra vykdomos nežiūrint į tai, kad nutraukėte naudojimąsi HP svetainėmis. Šios sąlygos suprantamos netaikant griežto interpretavimo Jūsų ar HP naudai ar nenaudai. Šių sąlygų ir bet kokių teisių ir licencijų, kurios suteikiamos jomis vadovaujantis, Jūs negalite perduoti ar suteikti, bet jas be jokių apribojimų gali suteikti HP.


19

Šių sąlygų pakeitimai

HP išskirtinai tik savo nuožiūra gali retkarčiais keisti šias sąlygas. HP skelbia tokius pakeitimus tam skirtame svetainės puslapyje. Jei prieštaraujate tokiems pakeitimams, vienintelė priemonė, kurios galite imtis, yra nutraukti naudojimąsi HP svetainėmis. Jei ir toliau naudojatės HP svetainėmis po pranešimo apie tokius pakeitimus pateikimo, tai reiškia, kad Jūs pripažįstate tokius pakeitimus ir sutinkate laikytis tokių pakeitimų nuostatų ir sąlygų. Tam tikros šių nuostatų sąlygos gali būti pakeistos aiškiai nustatytomis teisinėmis pastabomis ar nuostatomis, esančiomis tam tikruose HP svetainių puslapiuose, ir tokiu atveju aiškiai nustatyta teisinė pastaba ar nuostata laikoma sudėtine šių nuostatų dalimi ir pakeičia šių nuostatų sąlygą (-as), kuri (-ios) nurodoma (-os) kaip pakeičiama (-os).


Peržiūrėta 2008 m. rugsėjį


Atgal į viršų
20

Turinys: