Ielādējas…

HP - LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Hewlett-Packard Company timekla vietne - Lietošanas noteikumi un juridiskie ierobežojumi


UZMANIBU! PIRMS ŠIS TIMEKLA VIETNES (TURPMAK TEKSTA - „VIETNE”) IZMANTOŠANAS, LUDZU, RUPIGI IZLASIET ŠOS LIETOŠANAS NOTEIKUMUS (TURPMAK TEKSTA - „NOTEIKUMI”). ŠIS VIETNES LIETOŠANA NORADA, KA ESAT IZLASIJIS ŠOS NOTEIKUMUS UN TIEM PIEKRITIS. JA NEPIEKRITAT ŠIEM NOTEIKUMIEM, TAD JUMS NAV ATLAUTA ŠIS VIETNES IZMANTOŠANA. ŠIE NOTEIKUMI NOSAKA, KA DRIKSTAT IZMANTOT ŠO VIETNI UN JEBKURU SATURU (TEIKSIM, TEKSTU, DATUS, INFORMACIJU, PROGRAMMATURU, GRAFIKU VAI FOTOGRAFIJAS), KO HEWLETT-PACKARD COMPANY UN MEITAS UZNEMUMI (KOPA SAUKTI - „HP”) VAR PADARIT PIEEJAMU VIETNE (KOPA SAUKTI - „MATERIALI”), UN JEBKURUS PAKALPOJUMUS, KO HP NODROŠINA AR ŠIS VIETNES PALIDZIBU (KOPA SAUKTI - „PAKALPOJUMI”). ŠI VIETNE, MATERIALI UN PAKALPOJUMI TURPMAK ŠAJOS NOTEIKUMOS TIEK KOPA SAUKTI - „HP TIMEKLA VIETNES".


 • Iznemot to, kas paredzets „Citas vienošanas; programmatura, pakalpojumi vai piekluve” ietvaros zemak, HP jus pilnvaro izmantot HP timekla vietnes tikai jusu personigajiem, nekomercialajiem merkiem. HP timekla vietnu izmantošana sabiedribas interešu nodrošinašanai vai komercialiem merkiem (bez ierobežojumiem ieklaujot citas vietnes vai tikla saslegtu datoru vidi) ir stingri aizliegta. Ja kopejiet kadu no materialiem, jums jaievero visas autortiesibas un citi ipašuma tiesibu pazinojumi, kas mineti originalajos Materialos. Jus nedrikstat parveidot, publiski izstadit, publiski izpildit vai izplatit šos Materialus. Vienošanas noslegta starp jums un HP, un HP pieder HP timekla vietnes. HP timekla vietnes ir aizsargatas ar Savienoto Valstu un starptautiskajiem autortiesibu likumiem. Jebkura nesankcioneta HP timekla vietnu lietošana var parkapt autortiesibu, preczimju un citus likumus.

 • Jus esat atbildigs par visa aprikojuma un pakalpojumu iegadi, kas nepieciešami, lai pieklutu HP timekla vietnem un tas izmantotu, ka ari par saistito izmaksu segšanu. Kad registresieties konta atveršanai kada no HP timekla vietnem vai izmantosiet HP timekla vietnes, lai sazinatos ar HP par produktu vai pakalpojumu sanemšanu, HP var par jums ievakt zinamu personisko informaciju. HP šadas informacijas izmantošanu nosaka Vietnes HP tiešsaistes konfidencialitates noteikumu prasibas. Jus piekritat sniegt patiesu, precizu, aktualu un pilnigu informaciju (un turpmakas HP timekla vietnu izmantošanas laika atjauninat šo informaciju, lai ta butu patiesa, preciza, aktuala un pilniga). Jus esat atbildigs par savas HP timekla vietnu paroles saglabašanu un konfidencialitati un vienpersoniski atbildigs par visam aktivitatem, kas notiek piesakoties ar jusu paroli. Jus piekritat nekavejoties informet HP par jebkuru nesankcionetu jusu paroles izmantošanu vai jebkuru citu drošibas parkapumu, kas saistits ar HP timekla vietnem. HP saglaba tiesibas pieprasit jusu paroles mainu, ja HP uzskata, ka jusu parole vairs nav droša. Piekluve HP timekla vietnem, kas pieškirta saskana ar kadu citu atseviški noslegtu vienošanos starp jums un HP, aizstaj šaja sadala ietvertos noteikumus.

 • Jus piekritat neizmantot HP timekla vietnes (bez ierobežojumiem ieklaujot jebkurus Materialus un Pakalpojumus, ko esat ieguvis HP timekla vietnu izmantošanas rezultata): (a) veida, kas parkapj vietejos, valsts, nacionalos, arvalstu vai starptautiskos statutus, noteikumus, likumus, rikojumus, vienošanos vai citus likumdošanas aktus (turpmak teksta - „Likums”); (b) lai izsekotu, aizskartu vai nodaritu kaitejumu citai personai; (c) lai uzdotos par kadu citu personu vai organizaciju vai citadi sagrozitu jusu saistibu ar kadu personu vai organizaciju; vai (d) lai traucetu vai partrauktu HP timekla vietnu, serveru vai HP timekla vietnem pievienoto tiklu darbibu. Jus ari piekritat saistiba ar HP timekla vietnem neizmantot (x) datizraces rikus, robotus un lidzigas datu apkopošanas un ieguves metodes; vai (y) meginat panakt nesankcionetu piekluvi jebkurai HP timekla vietnu dalai vai jebkuriem citiem kontiem, datorsistemam vai HP timekla vietnem pievienotam datorsistemam ar datorurkešanas, parolu datizraces un citu panemienu palidzibu.

 • Iznemot to, kas paredzets „Citas vienošanas; programmatura, pakalpojumi vai piekluve” ietvaros zemak, HP var partraukt, uz laiku partraukt vai mainit jusu registraciju vai piekluvi visam HP timekla vietnem vai to dalai bez iepriekšeja bridinajumu, jebkura laika un jebkura iemesla del. Jus varat jebkura laika partraukt savu piedališanos un piekluvi HP timekla vietnem. Ja parkapsiet jebkuru no šiem Noteikumiem, jusu pilnvaras izmantot HP timekla vietnes tiks automatiski partrauktas un jums bus nekavejoties jaiznicina jebkurus lejupieladetos vai izdrukatos Materialus (un jebkuras to kopijas).

 • HP TIMEKLA VIETNES TIEK NODROŠINATAS „TADAS, KADAS TAS IR” UN „AR IESPEJAMAM KLUMEM”, UN JUMS PAŠAM IR JAUZNEMAS VISS RISKS, KAS SAISTITS AR HP TIMEKLA VIETNU KVALITATI UN VEIKTSPEJU. JA MATERIALI VAI PAKALPOJUMI IZRADISIES DEFEKTIVI, TAD JUS, NEVIS HP, UZNEMSIETIES VISAS IZMAKSAS PAR NEPIECIEŠAMO APKALPOŠANU UN REMONTU. HP ATSAKAS UZNEMTIES JEBKADA VEIDA GARANTIJAS, TOSTARP, TIEŠAS, NETIEŠAS VAI AR LIKUMU NOTEIKTAS, KAS ATTIECAS UZ HP TIMEKLA VIETNEM (KAS IETVER JEBKURAS NETIEŠAS VAI AR LIKUMU NOTEIKTAS GARANTIJAS PAR PIEMEROTIBU PARDOŠANAI UN LIETOŠANAI, ATBILSTIBU NOTEIKTAM MERKIM UN INTELEKTUALA IPAŠUMA TIESIBU NEAIZSKARŠANU, BET NEAPROBEŽOJAS AR TO). NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠMINETO, HP NEGARANTE, KA HP TIMEKLA VIETNES ATBILDIS JUSU PRASIBAM, KA HP TIMEKLA VIETNU DARBIBA NETIKS PARTRAUKTA, BUS SAVLAICIGA, DROŠA UN BEZ KLUDAM UN KA HP TIMEKLA VIETNU DEFEKTI TIKS NOVERSTI. HP NEGARANTE HP TIMEKLA VIETNU LIETOŠANAS REZULTATU VAI JEBKURAS HP TIMEKLA VIETNES IEGUTAS INFORMACIJAS PRECIZITATI VAI UZTICAMIBU. PAR GARANTIJAS PAMATU NEKLUS NEVIENS MUTISKS VAI RAKSTISKS PADOMS VAI INFORMACIJA, KAS SANEMTA HP TIMEKLA VIETNES VAI NO HP, VECAKU UZNEMUMIEM, MEITAS UZNEMUMIEM VAI CITIEM SAISTITAJIEM UZNEMUMIEM, HP VAI CITU ŠEIT MINETO UZNEMUMU PIEGADATAJIEM (VAI ŠADU JURIDISKO PERSONU ATTIECIGAJAM AMATPERSONAM, DIREKTORIEM, DARBINIEKIEM VAI AGENTIEM) (KOPA SAUKTI - „HP PUSES”). HP ATSAKAS NO VISU OBJEKTIVO ZAUDEJUMU SEGŠANAS.

 • NEKADA GADIJUMA NEVIENA NO HP PUSEM NEBUS ATBILDIGA PAR: A) JEBKADU NETIEŠU, TIŠI NODARITU, IZRIETOŠU, SODA KOMPENSACIJAS VEIDA VAI TIPVEIDA KAITEJUMU VAI B) VAI JEBKADU KAITEJUMU, KURA VERTIBA IR LIELAKA PAR VIENU SIMTU ASV DOLARU ($ 100,00) (BEZ IEROBEŽOJUMIEM IEKLAUJOT VISUS KAITEJUMUS, KAS RADUŠIES IENAKUMU ZAUDEŠANAS, PELNAS ZAUDEŠANAS, PRESTIŽA ZAUDEŠANAS, IZMANTOŠANAS ZAUDEŠANAS, UZNEMEJDARBIBAS PARTRAUKŠANAS VAI CITU NEMATERIALU ZAUDEJUMU REZULTATA), KAS RADIES HP TIMEKLA VIETNU IZMANTOŠANAS REZULTATA VAI SAISTIBA AR TO (BEZ IEROBEŽOJUMIEM IEKLAUJOT LIETOŠANU, LIETOŠANAS NEIESPEJAMIBU VAI HP TIMEKLA VIETNU LIETOŠANAS REZULTATUS), NEATKARIGI NO TA, VAI ŠIE ZAUDEJUMI BALSTITI UZ GARANTIJU, LIGUMU, LAUNPRATIGAS VAI NOLAIDIGAS PRETLIKUMIGAS RICIBAS IZRAISITU KAITEJUMU, STATUTIEM VAI KADU CITU TIESIBU TEORIJU, UN PAT TADA GADIJUMA JA HP PUSE PAR ŠADU ZAUDEJUMU IESPEJAMIBU TIKUSI INFORMETA (VAI ZINAJUSI).

 • Dažas jurisdikcijas nav atlauta zinamu garantiju izslegšana vai atbildibas ierobežošana par zinamiem zaudejumiem. Attiecigi, dažas no šim saistibu atrunam un atbildibas ierobežojumiem var uz jums neattiekties. Ja saskana ar speka esošo likumu HP puse nevar noliegt kadu netiešo garantiju vai ierobežot savu atbildibu, tad šadas garantijas apjoms un ilgums un HP puses atbildibas pakape bus piemerojamaja likuma noteiktaja minimalaja apmera.

 • HP var nodrošinat produktus (teiksim, aparaturu vai programmaturu), pakalpojumus (teiksim, aparaturas apkopi vai remontu, programmaturas uzturešanu, instalešanu vai apmacibu) vai piekluvi HP timekla vietnem atseviškas starp jums un HP noslegtas vienošanas ietvaros (katra tada vienošanas turpmak saukta - „Cita vienošanas”). HP pienakumus, kuri attiecas uz jebkuru produktu, pakalpojumu vai piekluvi, kas jums pieejami Citas vienošanas ietvaros, nosaka tikai šada cita vienošanas, kuras ietvaros šads produkts vai pakalpojums tiek nodrošinats, un šie Noteikumi nevar tikt nemti vera vai interpreteti, lai mainitu šadu Citu vienošanos noteikumus.

  Piemeram, jebkuras programmaturas, kas padarita pieejama lejupieladei no HP timekla vietnes (turpmak teksta - „Programmatura”) lietošanu nosaka galalietotaja licences ligums, ja tads ir, kas pievienots programmaturai vai ietverts programmatura (turpmak teksta - „Licences ligums”). Jus nevarat instalet nevienu Programmaturu, kurai pievienots vai kura ietverts Licences ligums, ja vien vispirms neesat piekritis ši Licences liguma noteikumiem. Ja Programmaturai nav pievienots vai taja nav ietverts Licences ligums, tad šada Programmatura uzskatama par šeit minetajiem Materialiem un šie Noteikumi nosaka šadas Programmaturas izmantošanu. JEBKURAS PROGRAMMATURAS TALAKA PAVAIROŠANA VAI IZPLATIŠANA IR STINGRI AIZLIEGTA, JA VIEN ŠADA PAVAIROŠANA VAI IZPLATIŠANA NAV SKAIDRI ATLAUTA LICENCES LIGUMA, KAS PIEVIENOTS ŠAI PROGRAMMATURAI VAI TAJA IETVERTS.

 • HP patur tiesibas jebkura laika bez iepriekšeja bridinajuma mainit, uz laiku partraukt vai slegt HP timekla vietnes. Teiksim, HP var jebkura laika bez iepriekšeja bridinajuma mainit Materialus un/vai Pakalpojumus vai tajos aprakstitos produktus un cenas. Materiali un Pakalpojumi var but novecojuši un HP neuznemas saistibas šos Materialus un Pakalpojumus atjauninat. Vietne publiceta informacija var attiekties uz produktiem, programmam vai pakalpojumiem, kas nav pieejami jusu valsti. Lai sanemtu informaciju par jums pieejamajiem produktiem, programmam un pakalpojumiem, sazinieties ar vietejo HP parstavniecibu.

 • HP timekla vietnu zinamas dalas (teiksim, terzetavas vai klientu izdarita vertejuma un parskata zonas) jums var but atlauts iesniegt atsauksmes, informaciju, datus, tekstu, programmaturu, muziku, skanas ierakstus, fotografijas, attelus, videomaterialus, zinojumus vai citus materialus (katrs šada veida iesniegtais materials turpmak tiek saukts - „Lietotaja materials”). Iesniedziet kadu Lietotaja materialu jus pieškirat HP neatsaucamu, pastavigu, citiem nododamu, neekskluzivu, pilniba apmaksatu, visa pasaule izmantojamu (vairakpakapju apakšlicenzejamu) licenci a) izmantot, izplatit, pavairot, parveidot, publicet, tulkot un publiski izstadit jusu Lietotaja materialus (vai jebkuru to modifikaciju) pilniba vai daleji, jebkura formata un vide, kas šobrid pazistama vai tiks izveidota nakotne, un b) izmantot (un atlaut citiem izmantot) jusu Lietotaja materialu jebkura veida un jebkura noluka (bez ierobežojuma ieklaujot izmantošanu komercialos nolukos), ko HP vienpersoniski uzskata par piemerotu (bez ierobežojuma ieklaujot jusu Lietotaja materiala vai jebkuras tas modifikacijas pilnigu vai daleju ieklaušanu jebkura tehnologija, produkta vai pakalpojuma). HP patur tiesibas izlikt reklamu, kas saistita ar Lietotaja materialiem, un izmantot Lietotaja materialus reklamas noluka. HP drikst iepriekš parbaudit Lietotaja materialus vai kontrolet jebkuru HP timekla vietnes dalu, kura tiek iesniegti Lietotaja materiali, tomer tas nav pienakums. Jus piekritat, ka esat vienpersoniski atbildigs par visiem saviem Lietotaja materialiem. HP netiek prasits parvaldit, izlikt vai izplatit jebkurus Lietotaja materialus ar HP timekla vietnu starpniecibu vai timekla vietnes, un HP var jebkura laika un jebkura iemesla del iznemt vai atteikties pienemt Lietotaja materialus. HP nav atbildigs par jebkuriem zaudejumiem, zadzibu vai jebkura veida bojajumiem Lietotaja materialiem. HP nevelas sanemt konfidencialus Lietotaja materialus. Jums jasaprot un japiekrit, ka jebkurš Lietotaja materials tiks uzskatits par nekonfidencialu un nepatentetu, un HP vares brivi izpaust jusu Lietotaja materiala saturu jebkurai trešajai pusei, tai neuzliekot par pienakumu to saglabat noslepuma. HP negarante, ka varesiet ar HP vai kadas trešas puses starpniecibu atkal pieklut saviem materialiem, lai tos redigetu vai dzestu:

  Iesniedzot jebkuru Lietotaja materialu, jus parstavat un garantejat, ka

  1. esat vismaz 13 gadus vecs;
  2. jums pieder visas tiesibas uz jusu Lietotaja materialiem (bez ierobežojumiem ieklaujot visas tiesibas uz audioierakstiem, videoierakstiem un ciparu ierakstiem un jusu Lietotaja materialu izpildijumu) vai ari esat sanemis visas nepieciešamas tiesibas uz jusu Lietotaja materialiem, lai varetu pieškirt HP šeit aprakstitas tiesibas uz jusu Lietotaja materialiem;
  3. jus esat nomaksajis un pilniba nomaksasiet visas licences nodevas un citas jebkada veida finansialas saistibas, kas izriet no jusu Lietotaja materialu jebkuras izmantošanas komercialos vai nekomercialos nolukos;
  4. jus esat personiski aplukojis un/vai noklausijies savus Lietotaja materialus vai ari sanemis atlauju no katras personas (tostarp, vecaku vai aizbildnu piekrišanu par katru personu, kas jaunaka par astonpadsmit (18) gadu vecumu), kas paradas un/vai dzirdama jusu Lietotaja materialos, pieškirt HP šeit aprakstitas tiesibas;
  5. jusu Lietotaja materiali neparkapj autortiesibas, preczimju, patentu, tirdzniecibas noslepumu vai citas intelektuala ipašuma tiesibas, tiesibas uz privato dzivi vai citas jebkuras trešas puses likumigas un moralas tiesibas;
  6. jus brivpratigi piekritat atteikties no visam „moralajam tiesibam”, kas var but saistitas ar jusu Lietotaja materialu;
  7. cik jums zinams, nekada jusu Lietotaja materiala ietverta informacija nav nepatiesa, nepreciza vai maldinoša;
  8. jusu Lietotaja materials neparkapj nevienu Likumu (bez ierobežojumiem ieklaujot visus likumus, ieskaitot tos, kas nosaka eksporta kontroli, pateretaju aizsardzibu, negodigu kompetenci, diskriminacijas noveršanu vai viltus reklamešanu;
  9. jusu Lietotaja materials nav neslavu celošs, kaitejumu nodarošs, naidpilns, rasistiski, etniski, religiski vai citadi aizspriedumains vai aizvainojošs, nelikumigi neuzmacas nevienai personai, partneribai vai korporacijai un nav vulgara, pornografiska, piedauziga un agresiva veida uzbrukošs kada cita privatumam, un nav nekada iemesla to par tadu uzskatit;
  10. jus neesat sanemis un nesanemsiet nekadu kompensaciju vai atlidzibu no kadas trešas puses par jusu Lietotaja materiala iesniegšanu;
  11. jusu Lietotaja materiala neietilpst materiali no kadas trešas puses timekla vietnes, adreses, e-pasta adreses, kontaktinformacija vai talruna numuri (iznemot);
  12. jusu Lietotaja materials nesatur virusus, tarpus, spiegprogrammaturu, reklamprogrammaturu vai citas potenciali bistamas programmas vai failus;
  13. jusu Lietotaja materials nesatur nekadu informaciju, ko uzskatat par konfidencialu, patentetu vai personigu; un
  14. jusu Lietotaja materials nesatur un neveido nekadu nelugtu un nesankcionetu reklamu, reklamas materialus, surogatpastu, liekpastu, kedes vestules, piramidas shemas vai jebkada cita veida uzmakšanos.
 • HP timekla vietnes saites uz trešo pušu timekla vietnem ir paredzetas tikai jusu ertibai. Ja izmantosiet šis saites, tad atstasiet HP timekla vietnes. HP nav pienakums parlukot šadas trešo pušu timeklu vietnes un tas kontrolet, un HP nav atbildigs par šadam trešo pušu timekla vietnem (vai ar to starpniecibu pieejamajiem produktiem, pakalpojumiem vai saturu). Tadejadi HP neatbalsta vai neparstav šadas trešo pušu timekla vietnes, tajas atrodamo informaciju, programmaturu, produktus, pakalpojumus un materialus vai jebkadu to izmantošanas rezultatu. Ja nolemsiet pieklut jebkurai trešas puses timekla vietnei, uz kuru ir saite no HP tikla, tad pats par to uznemsieties visu atbildibu.

 • Varat izveidot saites uz šo Vietni no citam timekla vietnem, bet tikai saskana ar šiem noteikumiem un atbilstoši visiem piemerojamajiem likumiem.

  HP rakstiska atlauja nav nepieciešama, ja timekla vietne, kura ir saites uz šo Vietni:

  1. ietver saiti, bet neduble nekadus Materialus (tostarp, visus HP logotipus);
  2. neizveido parlukprogrammu vai robežas vidi apkart jebkuriem Materialiem;
  3. nenorada, ka HP atbalsta šo timekla vietni vai ar tas starpniecibu pieejamos produktus, pakalpojumus vai saturu;
  4. nepatiesi neatspogulo tas saistibu ar HP;
  5. neietver nepatiesu vai maldinošu informaciju par HP, ta produktiem vai pakalpojumiem;
  6. neietver saturu, kas var tikt interpretets ka nepatikams, aizvainojošs vai pretrunigs; un
  7. ietver tikai tadu saturu, kas ir piemerots visam vecuma grupam.
 • HP, COMPAQ un citu produktu vai pakalpojumu nosaukumi, devizes vai logotipi, kas ietverti HP timekla vietnes, ir HP un ta piegadataju vai licences deveju precu zimes un nevar tikt kopetas, atdarinatas vai izmantotas ne pilniba, ne daleji bez iepriekšejas HP vai attieciga preczimes ipašnieka rakstiskas atlaujas sanemšanas. Visas šo preczimju ipašuma tiesibas un saistito prestižu saglaba HP vai attiecigas precu zimes ipašnieks. Jus nedrikst izmantot metatagus vai citu „sleptu tekstu”, kura tiek izmantots jebkurš HP nosaukums, preczime, produkta vai pakalpojuma nosaukums, bez iepriekšejas rakstiskas HP atlaujas. Turklat Vietnes izskats un raditais iespaids (tostarp, visas lapu galvenes, individualizeta grafika, pogu ikonas un skripti) ir HP pakalpojumu zime, precu zime un/vai vizualais izskats, kas nevar tikt (pilniba vai daleji) kopets, atdarinats vai izmantots bez iepriekšejas rakstiskas HP atlaujas sanemšanas. Atsauce uz produktiem, pakalpojumiem, procesiem vai citu informaciju, noradot tirdzniecibas nosaukumu, precu zimi vai tamlidzigi, neveido HP atbalstu, sponsorejumu vai ieteikumu un nenorada uz to.

  Neierobežojot iepriekšmineto:

  1. Microsoft, Windows un Windows Vista ir vai nu ASV registretas precu zimes, vai Microsoft Corporation precu zimes Savienotajas Valstis un/vai citas valstis; un
  2. Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Core Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, ViiV Inside, vPro Inside, Xeon un Xeon Inside ir Intel Corporation precu zimes Savienotajas Valstis un citas valstis.
 • Uz jebkuriem Materialiem, kurus lejupieladejušas Amerikas Savienotas Valstis, tas agenturas un/vai starpnieki („ASV valdiba”) vai kuri lejupieladeti to varda, attiecas FAR 12,211 - „Tehniskie dati” un FAR 12,212 - „Datora programmatura” noteikumi vai to panti, kas nodrošina HP aizsardzibu, kura ekvivalenta DFARS vai citiem agenturam specifiskiem noteikumiem.

 • HP parvalda šo Vietni no saviem birojiem Palo Alto, Kalifornija. HP neapgalvo, ka HP timekla vietnes ir piemerotas vai pieejamas izmantošanai arpus Amerikas Savienoto Valstu robežam, un neparstav piekluvi HP timekla vietnem no teritorijam, kuras to saturs ir nelikumigs, ierobežots vai aizliegts. Ja izvelaties pieklut HP timekla vietnem arpus Amerikas Savienoto Valstu robežam, tad ta ir jusu paša iniciativa, par kuru esat atbildigs saskana ar piemerojamajiem Likumiem. Jus piekritat rikoties saskana ar visiem eksporta un atkartota eksporta ierobežojumiem un noteikumiem, ko noteicis Komercijas departaments un jebkuras citas Savienoto Valstu un arzemju agenturas un varas iestades saistiba ar HP timekla vietnu izmantošanu vai neizmantošanu, neparkapt Likumus, kas saistiti ar parsutišanu, parsutišanas vai jebkadu Materialu atlaušanu uz kadu aizliegtu valsti, un citadi neparkapt Likumus. Ipaši, tomer ar to neaprobežojoties, šie Materiali nedrikst, parkapjot Likumus, tikt eksporteti vai atkartoti eksporteti a) uz jebkuru valsti, kurai uzlikts ASV embargo vai b) kadam, kas ieklauts ASV Valsts kases Ipaši noteikto pilsonu saraksta (U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals) vai ASV Tirdzniecibas departamenta Pasutijuma aizliegumu saraksta (U.S. Commerce Department’s Table of Deny Orders). Izmantojot jebkurus Materialus, uz kuriem attiecas šadi ierobežojumi un noteikumi, jus parstavat un garantejiet, ka neatrodaties kada no šim valstim, neesat to likumu paklautiba, pilsonis vai iedzivotajs, un neesat ieklauts šada saraksta.

 • Jus piekritat kompenset, aizsargat un atbrivot no atbildibas HP puses no un pret jebkuru un visam prasibam, saistibam, bojajumiem, zaudejumiem, izmaksam, izdevumiem vai nodevam (ieskaitot sapratigus advokata honorarus), kas šim pusem var rasties, ja jus (vai jebkurš, kas izmanto jusu kontu) parkapjat šos Nosacijumus. HP patur tiesibas uz ekskluzivu aizsardzibu un kontroli visos jautajumos, kas citadi ir paklauti kompensacijai, ko jaizmaksa jums, un šados gadijumos jus piekritat sadarboties ar HP aizsardzibu no šadam prasibam.

 • Kad apmeklejat Vietni vai nosutat e-vestuli HP, jus sazinaties ar HP elektroniski. Mes jums varam atbildet pa e-pastu vai ievietojot pazinojumus Vietne. Jus piekritat, ka visi šadi pazinojumi, informacijas izpaušana un cita sazina, ko HP nodrošina elektroniski, atbilst likuma noteiktajai prasibai, kas nosaka, ka šadai sazinai janotiek rakstiski.

 • Šie Noteikumi, kopa ar jebkuriem papildu noteikumiem, kuriem jus piekritat, kad izmantojat konkretus HP timekla vietnes elementus, veido pilnigu un ekskluzivu galigo sledzienu par attiecigo starp jums un HP noslegto ligumu, tadejadi aizstajot jebkurus iepriekšejus ligumus un vienošanas starp jums un HP šaja sakara. HP puses ir trešas puses saskana ar šajos Noteikumos ietvertajiem nosacijumiem, kas uz tiem attiecas. Šos Noteikumus un attiecibas starp jums un HP regule Kalifornijas štata likumi, kas piemeroti Kalifornija noslegtiem, speka esošiem un Kalifornijas pastavigo iedzivotaju izpilditiem ligumiem, neatkarigi no jusu patiesas dzivesvietas. Visi tiesas procesi, kas rodas no vai ir saistiti ar šiem Noteikumiem vai jusu HP timekla vietnu izmantošanu, tiek izskatiti Federalaja vai Štata tiesa, kas atrodas Santa Klaras apgabala, Kalifornija, un lidz ar šo jus negrozami paklaujaties ekskluzivai šadu tiesu personigai jurisdikcijai šaja noluka. HP nespeja realizet vai izpildit jebkuras šo Noteikumu tiesibas vai nosacijumus neveidos attiekšanos no šim tiesibam vai nosacijumiem. Ja kompetentas jurisdikcijas tiesa atzist kadu no šo Noteikumu nosacijumiem par nederigu, jus tomer piekritat, ka tiesai jamegina realizet HP un jusu nolukus, ka atspogulots šajos nosacijumos, un, ka citi šo Noteikumu nosacijumi paliek speka visa pilniba. Šo Noteikumu nodalu nosaukumi ir paredzeti tikai jusu ertibai un tiem nav juridiska vai liguma speka. Šie Noteikumi paliek speka visa pilniba, neskatoties uz jebkuru jusu HP timekla vietnu izmantošanas partraukšanu. Šie Noteikumi tiks interpreteti izvairoties no to noteikta skaidrojuma, kas nak par labu vai par sliktu jums vai HP. Šie Noteikumi un visas lidz ar to pieškirtas tiesibas un licences nav nododas citiem un jums nav tiesibas tas pieškirt, bet HP tos var pieškirt bez jebkada ierobežojuma.

 • HP var vienpersoniski un pec saviem ieskatiem laiku pa laikam mainit šos Noteikumus. HP nosutis pazinojumu par šadam izmainam uz attiecigo Vietni. Ja iebilstat pret kadu no šim izmainam, jusu vieniga iespeja ir partraukt HP timekla vietnu izmantošanu. Turpmaka HP timekla vietnu izmantošana pec pazinojuma par kadu no šim izmainam noradis, ka atzistat šadas izmainas un piekritat to noteikumu un nosacijumu uzliktajam saistibam. Atseviškus šo Noteikumu nosacijumus var aizstat ar skaidri noteiktiem juridiskiem pazinojumiem vai noteikumiem, kas izvietoti konkretas HP timekla vietnu lappuses, un šados gadijumos skaidri noteikti juridiskie pazinojumi vai noteikumi ir jaieklauj šajos Noteikumos un jaaizstaj šo Noteikumu nosacijumu(s), kas ir noraditi ka aizstajami.

  Pārstrādāts 2008. g. septembrī