0

Hewlett-Packard Company tīmekļa vietne - Lietošanas noteikumi un juridiskie ierobežojumi

UZMANĪBU! PIRMS ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES (TURPMĀK TEKSTĀ - „VIETNE”) IZMANTOŠANAS, LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET ŠOS LIETOŠANAS NOTEIKUMUS (TURPMĀK TEKSTĀ - „NOTEIKUMI”). ŠĪS VIETNES LIETOŠANA NORĀDA, KA ESAT IZLASĪJIS ŠOS NOTEIKUMUS UN TIEM PIEKRITIS. JA NEPIEKRĪTAT ŠIEM NOTEIKUMIEM, TAD JUMS NAV ATĻAUTA ŠĪS VIETNES IZMANTOŠANA. ŠIE NOTEIKUMI NOSAKA, KĀ DRĪKSTAT IZMANTOT ŠO VIETNI UN JEBKURU SATURU (TEIKSIM, TEKSTU, DATUS, INFORMĀCIJU, PROGRAMMATŪRU, GRAFIKU VAI FOTOGRĀFIJAS), KO HEWLETT-PACKARD COMPANY UN MEITAS UZŅĒMUMI (KOPĀ SAUKTI - „HP”) VAR PADARĪT PIEEJAMU VIETNĒ (KOPĀ SAUKTI - „MATERIĀLI”), UN JEBKURUS PAKALPOJUMUS, KO HP NODROŠINA AR ŠĪS VIETNES PALĪDZĪBU (KOPĀ SAUKTI - „PAKALPOJUMI”). ŠĪ VIETNE, MATERIĀLI UN PAKALPOJUMI TURPMĀK ŠAJOS NOTEIKUMOS TIEK KOPĀ SAUKTI - „HP TĪMEKĻA VIETNES.”

1

HP tīmekļa vietņu izmantošana

Izņemot to, kas paredzēts „Citas vienošanās; programmatūra, pakalpojumi vai piekļuve” ietvaros zemāk, HP jūs pilnvaro izmantot HP tīmekļa vietnes tikai jūsu personīgajiem, nekomerciālajiem mērķiem. HP tīmekļa vietņu izmantošana sabiedrības interešu nodrošināšanai vai komerciāliem mērķiem (bez ierobežojumiem iekļaujot citas vietnes vai tīklā saslēgtu datoru vidi) ir stingri aizliegta. Ja kopējiet kādu no materiāliem, jums jāievēro visas autortiesības un citi īpašuma tiesību paziņojumi, kas minēti oriģinālajos Materiālos. Jūs nedrīkstat pārveidot, publiski izstādīt, publiski izpildīt vai izplatīt šos Materiālus. Vienošanās noslēgta starp jums un HP, un HP pieder HP tīmekļa vietnes. HP tīmekļa vietnes ir aizsargātas ar Savienoto Valstu un starptautiskajiem autortiesību likumiem. Jebkura nesankcionēta HP tīmekļa vietņu lietošana var pārkāpt autortiesību, prečzīmju un citus likumus.


2

Piekļuve

Jūs esat atbildīgs par visa aprīkojuma un pakalpojumu iegādi, kas nepieciešami, lai piekļūtu HP tīmekļa vietnēm un tās izmantotu, kā arī par saistīto izmaksu segšanu. Kad reģistrēsieties konta atvēršanai kādā no HP tīmekļa vietnēm vai izmantosiet HP tīmekļa vietnes, lai sazinātos ar HP par produktu vai pakalpojumu saņemšanu, HP var par jums ievākt zināmu personisko informāciju. HP šādas informācijas izmantošanu nosaka Vietnes HP tiešsaistes konfidencialitātes noteikumu prasības. Jūs piekrītat sniegt patiesu, precīzu, aktuālu un pilnīgu informāciju (un turpmākās HP tīmekļa vietņu izmantošanas laikā atjaunināt šo informāciju, lai tā būtu patiesa, precīza, aktuāla un pilnīga). Jūs esat atbildīgs par savas HP tīmekļa vietņu paroles saglabāšanu un konfidencialitāti un vienpersoniski atbildīgs par visām aktivitātēm, kas notiek piesakoties ar jūsu paroli. Jūs piekrītat nekavējoties informēt HP par jebkuru nesankcionētu jūsu paroles izmantošanu vai jebkuru citu drošības pārkāpumu, kas saistīts ar HP tīmekļa vietnēm. HP saglabā tiesības pieprasīt jūsu paroles maiņu, ja HP uzskata, ka jūsu parole vairs nav droša. Piekļuve HP tīmekļa vietnēm, kas piešķirta saskaņā ar kādu citu atsevišķi noslēgtu vienošanos starp jums un HP, aizstāj šajā sadaļā ietvertos noteikumus.


3

Aizliegtā izmantošana

Jūs piekrītat neizmantot HP tīmekļa vietnes (bez ierobežojumiem iekļaujot jebkurus Materiālus un Pakalpojumus, ko esat ieguvis HP tīmekļa vietņu izmantošanas rezultātā): (a) veidā, kas pārkāpj vietējos, valsts, nacionālos, ārvalstu vai starptautiskos statūtus, noteikumus, likumus, rīkojumus, vienošanos vai citus likumdošanas aktus (turpmāk tekstā - „Likums”); (b) lai izsekotu, aizskartu vai nodarītu kaitējumu citai personai; (c) lai uzdotos par kādu citu personu vai organizāciju vai citādi sagrozītu jūsu saistību ar kādu personu vai organizāciju; vai (d) lai traucētu vai pārtrauktu HP tīmekļa vietņu, serveru vai HP tīmekļa vietnēm pievienoto tīklu darbību. Jūs arī piekrītat saistībā ar HP tīmekļa vietnēm neizmantot (x) datizraces rīkus, robotus un līdzīgas datu apkopošanas un ieguves metodes; vai (y) mēģināt panākt nesankcionētu piekļuvi jebkurai HP tīmekļa vietņu daļai vai jebkuriem citiem kontiem, datorsistēmām vai HP tīmekļa vietnēm pievienotām datorsistēmām ar datorurķēšanas, paroļu datizraces un citu paņēmienu palīdzību.


4

Pārtraukšana

Izņemot to, kas paredzēts „Citas vienošanās; programmatūra, pakalpojumi vai piekļuve” ietvaros zemāk, HP var pārtraukt, uz laiku pārtraukt vai mainīt jūsu reģistrāciju vai piekļuvi visām HP tīmekļa vietnēm vai to daļai bez iepriekšēja brīdinājumu, jebkurā laikā un jebkura iemesla dēļ. Jūs varat jebkurā laikā pārtraukt savu piedalīšanos un piekļuvi HP tīmekļa vietnēm. Ja pārkāpsiet jebkuru no šiem Noteikumiem, jūsu pilnvaras izmantot HP tīmekļa vietnes tiks automātiski pārtrauktas un jums būs nekavējoties jāiznīcina jebkurus lejupielādētos vai izdrukātos Materiālus (un jebkuras to kopijas).


5

Saistību atruna

HP TĪMEKĻA VIETNES TIEK NODROŠINĀTAS „TĀDAS, KĀDAS TĀS IR” UN „AR IESPĒJAMĀM KĻŪMĒM”, UN JUMS PAŠAM IR JĀUZŅEMAS VISS RISKS, KAS SAISTĪTS AR HP TĪMEKĻA VIETŅU KVALITĀTI UN VEIKTSPĒJU. JA MATERIĀLI VAI PAKALPOJUMI IZRĀDĪSIES DEFEKTĪVI, TAD JŪS, NEVIS HP, UZŅEMSIETIES VISAS IZMAKSAS PAR NEPIECIEŠAMO APKALPOŠANU UN REMONTU. HP ATSAKĀS UZŅEMTIES JEBKĀDA VEIDA GARANTIJAS, TOSTARP, TIEŠAS, NETIEŠAS VAI AR LIKUMU NOTEIKTAS, KAS ATTIECAS UZ HP TĪMEKĻA VIETNĒM (KAS IETVER JEBKURAS NETIEŠAS VAI AR LIKUMU NOTEIKTAS GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI UN LIETOŠANAI, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM UN INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU NEAIZSKARŠANU, BET NEAPROBEŽOJAS AR TO). NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠMINĒTO, HP NEGARANTĒ, KA HP TĪMEKĻA VIETNES ATBILDĪS JŪSU PRASĪBĀM, KA HP TĪMEKĻA VIETŅU DARBĪBA NETIKS PĀRTRAUKTA, BŪS SAVLAICĪGA, DROŠA UN BEZ KĻŪDĀM UN KA HP TĪMEKĻA VIETŅU DEFEKTI TIKS NOVĒRSTI. HP NEGARANTĒ HP TĪMEKĻA VIETŅU LIETOŠANAS REZULTĀTU VAI JEBKURAS HP TĪMEKĻA VIETNĒS IEGŪTĀS INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTI VAI UZTICAMĪBU. PAR GARANTIJAS PAMATU NEKĻŪS NEVIENS MUTISKS VAI RAKSTISKS PADOMS VAI INFORMĀCIJA, KAS SAŅEMTA HP TĪMEKĻA VIETNĒS VAI NO HP, VECĀKU UZŅĒMUMIEM, MEITAS UZŅĒMUMIEM VAI CITIEM SAISTĪTAJIEM UZŅĒMUMIEM, HP VAI CITU ŠEIT MINĒTO UZŅĒMUMU PIEGĀDĀTĀJIEM (VAI ŠĀDU JURIDISKO PERSONU ATTIECĪGAJĀM AMATPERSONĀM, DIREKTORIEM, DARBINIEKIEM VAI AĢENTIEM) (KOPĀ SAUKTI - „HP PUSES”). HP ATSAKĀS NO VISU OBJEKTĪVO ZAUDĒJUMU SEGŠANAS.


6

Atbildības ierobežojumi

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEVIENA NO HP PUSĒM NEBŪS ATBILDĪGA PAR: A) JEBKĀDU NETIEŠU, TĪŠI NODARĪTU, IZRIETOŠU, SODA KOMPENSĀCIJAS VEIDA VAI TIPVEIDA KAITĒJUMU VAI B) VAI JEBKĀDU KAITĒJUMU, KURA VĒRTĪBA IR LIELĀKA PAR VIENU SIMTU ASV DOLĀRU ($ 100,00) (BEZ IEROBEŽOJUMIEM IEKĻAUJOT VISUS KAITĒJUMUS, KAS RADUŠIES IENĀKUMU ZAUDĒŠANAS, PEĻŅAS ZAUDĒŠANAS, PRESTIŽA ZAUDĒŠANAS, IZMANTOŠANAS ZAUDĒŠANAS, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANAS VAI CITU NEMATERIĀLU ZAUDĒJUMU REZULTĀTĀ), KAS RADIES HP TĪMEKĻA VIETŅU IZMANTOŠANAS REZULTĀTĀ VAI SAISTĪBĀ AR TO (BEZ IEROBEŽOJUMIEM IEKĻAUJOT LIETOŠANU, LIETOŠANAS NEIESPĒJAMĪBU VAI HP TĪMEKĻA VIETŅU LIETOŠANAS REZULTĀTUS), NEATKARĪGI NO TĀ, VAI ŠIE ZAUDĒJUMI BALSTĪTI UZ GARANTIJU, LĪGUMU, ĻAUNPRĀTĪGAS VAI NOLAIDĪGAS PRETLIKUMĪGAS RĪCĪBAS IZRAISĪTU KAITĒJUMU, STATŪTIEM VAI KĀDU CITU TIESĪBU TEORIJU, UN PAT TĀDĀ GADĪJUMĀ JA HP PUSE PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU TIKUSI INFORMĒTA (VAI ZINĀJUSI).


7

Izņēmumi un ierobežojumi

Dažās jurisdikcijās nav atļauta zināmu garantiju izslēgšana vai atbildības ierobežošana par zināmiem zaudējumiem. Attiecīgi, dažas no šīm saistību atrunām un atbildības ierobežojumiem var uz jums neattiekties. Ja saskaņā ar spēkā esošo likumu HP puse nevar noliegt kādu netiešo garantiju vai ierobežot savu atbildību, tad šādas garantijas apjoms un ilgums un HP puses atbildības pakāpe būs piemērojamajā likumā noteiktajā minimālajā apmērā.


8

Citas vienošanās; programmatūra, pakalpojumi vai piekļuve

HP var nodrošināt produktus (teiksim, aparatūru vai programmatūru), pakalpojumus (teiksim, aparatūras apkopi vai remontu, programmatūras uzturēšanu, instalēšanu vai apmācību) vai piekļuvi HP tīmekļa vietnēm atsevišķas starp jums un HP noslēgtas vienošanās ietvaros (katra tāda vienošanās turpmāk saukta - „Cita vienošanās”). HP pienākumus, kuri attiecas uz jebkuru produktu, pakalpojumu vai piekļuvi, kas jums pieejami Citas vienošanās ietvaros, nosaka tikai šāda cita vienošanās, kuras ietvaros šāds produkts vai pakalpojums tiek nodrošināts, un šie Noteikumi nevar tikt ņemti vērā vai interpretēti, lai mainītu šādu Citu vienošanos noteikumus.


Piemēram, jebkuras programmatūras, kas padarīta pieejama lejupielādei no HP tīmekļa vietnes (turpmāk tekstā - „Programmatūra”) lietošanu nosaka galalietotāja licences līgums, ja tāds ir, kas pievienots programmatūrai vai ietverts programmatūrā (turpmāk tekstā - „Licences līgums”). Jūs nevarat instalēt nevienu Programmatūru, kurai pievienots vai kurā ietverts Licences līgums, ja vien vispirms neesat piekritis šī Licences līguma noteikumiem. Ja Programmatūrai nav pievienots vai tajā nav ietverts Licences līgums, tad šāda Programmatūra uzskatāma par šeit minētajiem Materiāliem un šie Noteikumi nosaka šādas Programmatūras izmantošanu. JEBKURAS PROGRAMMATŪRAS TĀLĀKA PAVAIROŠANA VAI IZPLATĪŠANA IR STINGRI AIZLIEGTA, JA VIEN ŠĀDA PAVAIROŠANA VAI IZPLATĪŠANA NAV SKAIDRI ATĻAUTA LICENCES LĪGUMĀ, KAS PIEVIENOTS ŠAI PROGRAMMATŪRAI VAI TAJĀ IETVERTS.


9

HP tīmekļa vietņu pārveidošana

HP patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, uz laiku pārtraukt vai slēgt HP tīmekļa vietnes. Teiksim, HP var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Materiālus un/vai Pakalpojumus vai tajos aprakstītos produktus un cenas. Materiāli un Pakalpojumi var būt novecojuši un HP neuzņemas saistības šos Materiālus un Pakalpojumus atjaunināt. Vietnē publicētā informācija var attiekties uz produktiem, programmām vai pakalpojumiem, kas nav pieejami jūsu valstī. Lai saņemtu informāciju par jums pieejamajiem produktiem, programmām un pakalpojumiem, sazinieties ar vietējo HP pārstāvniecību.


10

Lietotāja iesniegtie materiāli

HP tīmekļa vietņu zināmās daļās (teiksim, tērzētavās vai klientu izdarītā vērtējuma un pārskata zonās) jums var būt atļauts iesniegt atsauksmes, informāciju, datus, tekstu, programmatūru, mūziku, skaņas ierakstus, fotogrāfijas, attēlus, videomateriālus, ziņojumus vai citus materiālus (katrs šāda veida iesniegtais materiāls turpmāk tiek saukts - „Lietotāja materiāls”). Iesniedziet kādu Lietotāja materiālu jūs piešķirat HP neatsaucamu, pastāvīgu, citiem nododamu, neekskluzīvu, pilnībā apmaksātu, visā pasaulē izmantojamu (vairākpakāpju apakšlicenzējamu) licenci a) izmantot, izplatīt, pavairot, pārveidot, publicēt, tulkot un publiski izstādīt jūsu Lietotāja materiālus (vai jebkuru to modifikāciju) pilnībā vai daļēji, jebkurā formātā un vidē, kas šobrīd pazīstama vai tiks izveidota nākotnē, un b) izmantot (un atļaut citiem izmantot) jūsu Lietotāja materiālu jebkurā veidā un jebkurā nolūkā (bez ierobežojuma iekļaujot izmantošanu komerciālos nolūkos), ko HP vienpersoniski uzskata par piemērotu (bez ierobežojuma iekļaujot jūsu Lietotāja materiāla vai jebkuras tās modifikācijas pilnīgu vai daļēju iekļaušanu jebkurā tehnoloģijā, produktā vai pakalpojumā). HP patur tiesības izlikt reklāmu, kas saistīta ar Lietotāja materiāliem, un izmantot Lietotāja materiālus reklāmas nolūkā. HP drīkst iepriekš pārbaudīt Lietotāja materiālus vai kontrolēt jebkuru HP tīmekļa vietnes daļu, kurā tiek iesniegti Lietotāja materiāli, tomēr tas nav pienākums. Jūs piekrītat, ka esat vienpersoniski atbildīgs par visiem saviem Lietotāja materiāliem. HP netiek prasīts pārvaldīt, izlikt vai izplatīt jebkurus Lietotāja materiālus ar HP tīmekļa vietņu starpniecību vai tīmekļa vietnēs, un HP var jebkurā laikā un jebkura iemesla dēļ izņemt vai atteikties pieņemt Lietotāja materiālus. HP nav atbildīgs par jebkuriem zaudējumiem, zādzību vai jebkura veida bojājumiem Lietotāja materiāliem. HP nevēlas saņemt konfidenciālus Lietotāja materiālus. Jums jāsaprot un jāpiekrīt, ka jebkurš Lietotāja materiāls tiks uzskatīts par nekonfidenciālu un nepatentētu, un HP varēs brīvi izpaust jūsu Lietotāja materiāla saturu jebkurai trešajai pusei, tai neuzliekot par pienākumu to saglabāt noslēpumā. HP negarantē, ka varēsiet ar HP vai kādas trešās puses starpniecību atkal piekļūt saviem materiāliem, lai tos rediģētu vai dzēstu.


Iesniedzot jebkuru Lietotāja materiālu, jūs pārstāvat un garantējat, ka:


 • esat vismaz 13 gadus vecs;
 • jums pieder visas tiesības uz jūsu Lietotāja materiāliem (bez ierobežojumiem iekļaujot visas tiesības uz audioierakstiem, videoierakstiem un ciparu ierakstiem un jūsu Lietotāja materiālu izpildījumu) vai arī esat saņēmis visas nepieciešamās tiesības uz jūsu Lietotāja materiāliem, lai varētu piešķirt HP šeit aprakstītās tiesības uz jūsu Lietotāja materiāliem;
 • jūs esat nomaksājis un pilnībā nomaksāsiet visas licences nodevas un citas jebkāda veida finansiālās saistības, kas izriet no jūsu Lietotāja materiālu jebkuras izmantošanas komerciālos vai nekomerciālos nolūkos;
 • jūs esat personiski aplūkojis un/vai noklausījies savus Lietotāja materiālus vai arī saņēmis atļauju no katras personas (tostarp, vecāku vai aizbildņu piekrišanu par katru personu, kas jaunāka par astoņpadsmit (18) gadu vecumu), kas parādās un/vai dzirdama jūsu Lietotāja materiālos, piešķirt HP šeit aprakstītās tiesības;
 • jūsu Lietotāja materiāli nepārkāpj autortiesības, prečzīmju, patentu, tirdzniecības noslēpumu vai citas intelektuālā īpašuma tiesības, tiesības uz privāto dzīvi vai citas jebkuras trešās puses likumīgās un morālās tiesības;
 • jūs brīvprātīgi piekrītat atteikties no visām „morālajām tiesībām”, kas var būt saistītas ar jūsu Lietotāja materiālu;
 • cik jums zināms, nekāda jūsu Lietotāja materiālā ietvertā informācija nav nepatiesa, neprecīza vai maldinoša;
 • jūsu Lietotāja materiāls nepārkāpj nevienu Likumu (bez ierobežojumiem iekļaujot visus likumus, ieskaitot tos, kas nosaka eksporta kontroli, patērētāju aizsardzību, negodīgu kompetenci, diskriminācijas novēršanu vai viltus reklamēšanu;
 • jūsu Lietotāja materiāls nav neslavu ceļošs, kaitējumu nodarošs, naidpilns, rasistiski, etniski, reliģiski vai citādi aizspriedumains vai aizvainojošs, nelikumīgi neuzmācas nevienai personai, partnerībai vai korporācijai un nav vulgārā, pornogrāfiskā, piedauzīgā un agresīvā veidā uzbrūkošs kāda cita privātumam, un nav nekāda iemesla to par tādu uzskatīt;
 • jūs neesat saņēmis un nesaņemsiet nekādu kompensāciju vai atlīdzību no kādas trešās puses par jūsu Lietotāja materiāla iesniegšanu;
 • jūsu Lietotāja materiālā neietilpst materiāli no kādas trešās puses tīmekļa vietnes, adreses, e-pasta adreses, kontaktinformācija vai tālruņa numuri (izņemot jūsu paša);
 • jūsu Lietotāja materiāls nesatur vīrusus, tārpus, spiegprogrammatūru, reklāmprogrammatūru vai citas potenciāli bīstamas programmas vai failus;
 • jūsu Lietotāja materiāls nesatur nekādu informāciju, ko uzskatāt par konfidenciālu, patentētu vai personīgu; un
 • jūsu Lietotāja materiāls nesatur un neveido nekādu nelūgtu un nesankcionētu reklāmu, reklāmas materiālus, surogātpastu, liekpastu, ķēdes vēstules, piramīdas shēmas vai jebkāda cita veida uzmākšanos.
11

Saites uz trešās puses tīmekļa vietnēm

HP tīmekļa vietnēs saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm ir paredzētas tikai jūsu ērtībai. Ja izmantosiet šīs saites, tad atstāsiet HP tīmekļa vietnes. HP nav pienākums pārlūkot šādas trešo pušu tīmekļu vietnes un tās kontrolēt, un HP nav atbildīgs par šādām trešo pušu tīmekļa vietnēm (vai ar to starpniecību pieejamajiem produktiem, pakalpojumiem vai saturu). Tādejādi HP neatbalsta vai nepārstāv šādas trešo pušu tīmekļa vietnes, tajās atrodamo informāciju, programmatūru, produktus, pakalpojumus un materiālus vai jebkādu to izmantošanas rezultātu. Ja nolemsiet piekļūt jebkurai trešās puses tīmekļa vietnei, uz kuru ir saite no HP tīkla, tad pats par to uzņemsieties visu atbildību.


12

Saites uz šo Vietni

Varat izveidot saites uz šo Vietni no citām tīmekļa vietnēm, bet tikai saskaņā ar šiem noteikumiem un atbilstoši visiem piemērojamajiem likumiem.


HP rakstiska atļauja nav nepieciešama, ja tīmekļa vietne, kurā ir saites uz šo Vietni:


 • ietver saiti, bet nedublē nekādus Materiālus (tostarp, visus HP logotipus);
 • neizveido pārlūkprogrammu vai robežas vidi apkārt jebkuriem Materiāliem;
 • nenorāda, ka HP atbalsta šo tīmekļa vietni vai ar tās starpniecību pieejamos produktus, pakalpojumus vai saturu;
 • nepatiesi neatspoguļo tās saistību ar HP;
 • neietver nepatiesu vai maldinošu informāciju par HP, tā produktiem vai pakalpojumiem;
 • neietver saturu, kas var tikt interpretēts kā nepatīkams, aizvainojošs vai pretrunīgs; un
 • ietver tikai tādu saturu, kas ir piemērots visām vecuma grupām.
13

Preču zīmes

HP, COMPAQ un citu produktu vai pakalpojumu nosaukumi, devīzes vai logotipi, kas ietverti HP tīmekļa vietnēs, ir HP un tā piegādātāju vai licences devēju preču zīmes un nevar tikt kopētas, atdarinātas vai izmantotas ne pilnībā, ne daļēji bez iepriekšējās HP vai attiecīgā prečzīmes īpašnieka rakstiskas atļaujas saņemšanas. Visas šo prečzīmju īpašuma tiesības un saistīto prestižu saglabā HP vai attiecīgās preču zīmes īpašnieks. Jūs nedrīkst izmantot metatagus vai citu „slēptu tekstu”, kurā tiek izmantots jebkurš HP nosaukums, prečzīme, produkta vai pakalpojuma nosaukums, bez iepriekšējās rakstiskas HP atļaujas. Turklāt Vietnes izskats un radītais iespaids (tostarp, visas lapu galvenes, individualizētā grafika, pogu ikonas un skripti) ir HP pakalpojumu zīme, preču zīme un/vai vizuālais izskats, kas nevar tikt (pilnībā vai daļēji) kopēts, atdarināts vai izmantots bez iepriekšējas rakstiskas HP atļaujas saņemšanas. Atsauce uz produktiem, pakalpojumiem, procesiem vai citu informāciju, norādot tirdzniecības nosaukumu, preču zīmi vai tamlīdzīgi, neveido HP atbalstu, sponsorējumu vai ieteikumu un nenorāda uz to.


Neierobežojot iepriekšminēto:


 • Microsoft, Windows un Windows Vista ir vai nu ASV reģistrētas preču zīmes, vai Microsoft Corporation preču zīmes Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs; un
 • Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Core Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, ViiV Inside, vPro Inside, Xeon un Xeon Inside ir Intel Corporation preču zīmes Savienotajās Valstīs un citās valstīs.
14

ASV valdības ierobežotās tiesības

Uz jebkuriem Materiāliem, kurus lejupielādējušas Amerikas Savienotās Valstis, tās aģentūras un/vai starpnieki („ASV valdība”) vai kuri lejupielādēti to vārdā, attiecas FAR 12,211 - „Tehniskie dati” un FAR 12,212 - „Datora programmatūra” noteikumi vai to panti, kas nodrošina HP aizsardzību, kura ekvivalenta DFARS vai citiem aģentūrām specifiskiem noteikumiem.


15

Starptautiskie un eksporta jautājumi

HP pārvalda šo Vietni no saviem birojiem Palo Alto, Kalifornijā. HP neapgalvo, ka HP tīmekļa vietnes ir piemērotas vai pieejamas izmantošanai ārpus Amerikas Savienoto Valstu robežām, un nepārstāv piekļuvi HP tīmekļa vietnēm no teritorijām, kurās to saturs ir nelikumīgs, ierobežots vai aizliegts. Ja izvēlaties piekļūt HP tīmekļa vietnēm ārpus Amerikas Savienoto Valstu robežām, tad tā ir jūsu paša iniciatīva, par kuru esat atbildīgs saskaņā ar piemērojamajiem Likumiem. Jūs piekrītat rīkoties saskaņā ar visiem eksporta un atkārtota eksporta ierobežojumiem un noteikumiem, ko noteicis Komercijas departaments un jebkuras citas Savienoto Valstu un ārzemju aģentūras un varas iestādes saistībā ar HP tīmekļa vietņu izmantošanu vai neizmantošanu, nepārkāpt Likumus, kas saistīti ar pārsūtīšanu, pārsūtīšanas vai jebkādu Materiālu atļaušanu uz kādu aizliegtu valsti, un citādi nepārkāpt Likumus. Īpaši, tomēr ar to neaprobežojoties, šie Materiāli nedrīkst, pārkāpjot Likumus, tikt eksportēti vai atkārtoti eksportēti a) uz jebkuru valsti, kurai uzlikts ASV embargo vai b) kādam, kas iekļauts ASV Valsts kases Īpaši noteikto pilsoņu sarakstā (U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals) vai ASV Tirdzniecības departamenta Pasūtījuma aizliegumu sarakstā (U.S. Commerce Department’s Table of Deny Orders). Izmantojot jebkurus Materiālus, uz kuriem attiecas šādi ierobežojumi un noteikumi, jūs pārstāvat un garantējiet, ka neatrodaties kādā no šīm valstīm, neesat to likumu pakļautībā, pilsonis vai iedzīvotājs, un neesat iekļauts šādā sarakstā.


16

Zaudējumu atlīdzināšana

Jūs piekrītat kompensēt, aizsargāt un atbrīvot no atbildības HP puses no un pret jebkuru un visām prasībām, saistībām, bojājumiem, zaudējumiem, izmaksām, izdevumiem vai nodevām (ieskaitot saprātīgus advokāta honorārus), kas šīm pusēm var rasties, ja jūs (vai jebkurš, kas izmanto jūsu kontu) pārkāpjat šos Nosacījumus. HP patur tiesības uz ekskluzīvu aizsardzību un kontroli visos jautājumos, kas citādi ir pakļauti kompensācijai, ko jāizmaksā jums, un šādos gadījumos jūs piekrītat sadarboties ar HP aizsardzību no šādām prasībām.


17

Indemnification

You agree to indemnify, defend, and hold harmless the HP Parties from and against any and all claims, liabilities, damages, losses, costs, expenses, or fees (including reasonable attorneys' fees) that such parties may incur as a result of or arising from your (or anyone using your account's) violation of these Terms. HP reserves the right to assume the exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by you and, in such case, you agree to cooperate with HP's defense of such claim.


18

Elektroniskie sakaru līdzekļi

Kad apmeklējat Vietni vai nosūtāt e-vēstuli HP, jūs sazināties ar HP elektroniski. Mēs jums varam atbildēt pa e-pastu vai ievietojot paziņojumus Vietnē. Jūs piekrītat, ka visi šādi paziņojumi, informācijas izpaušana un cita saziņa, ko HP nodrošina elektroniski, atbilst likumā noteiktajai prasībai, kas nosaka, ka šādai saziņai jānotiek rakstiski.


19

Vispārēji

Šie Noteikumi, kopā ar jebkuriem papildu noteikumiem, kuriem jūs piekrītat, kad izmantojat konkrētus HP tīmekļa vietnes elementus, veido pilnīgu un ekskluzīvu galīgo slēdzienu par attiecīgo starp jums un HP noslēgto līgumu, tādējādi aizstājot jebkurus iepriekšējus līgumus un vienošanās starp jums un HP šajā sakarā. HP puses ir trešās puses saskaņā ar šajos Noteikumos ietvertajiem nosacījumiem, kas uz tiem attiecas. Šos Noteikumus un attiecības starp jums un HP regulē Kalifornijas štata likumi, kas piemēroti Kalifornijā noslēgtiem, spēkā esošiem un Kalifornijas pastāvīgo iedzīvotāju izpildītiem līgumiem, neatkarīgi no jūsu patiesās dzīvesvietas. Visi tiesas procesi, kas rodas no vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem vai jūsu HP tīmekļa vietņu izmantošanu, tiek izskatīti Federālajā vai Štata tiesā, kas atrodas Santa Klāras apgabalā, Kalifornijā, un līdz ar šo jūs negrozāmi pakļaujaties ekskluzīvai šādu tiesu personīgai jurisdikcijai šajā nolūkā. HP nespēja realizēt vai izpildīt jebkuras šo Noteikumu tiesības vai nosacījumus neveidos attiekšanos no šīm tiesībām vai nosacījumiem. Ja kompetentas jurisdikcijas tiesa atzīst kādu no šo Noteikumu nosacījumiem par nederīgu, jūs tomēr piekrītat, ka tiesai jāmēģina realizēt HP un jūsu nolūkus, kā atspoguļots šajos nosacījumos, un, ka citi šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā visā pilnībā. Šo Noteikumu nodaļu nosaukumi ir paredzēti tikai jūsu ērtībai un tiem nav juridiska vai līguma spēka. Šie Noteikumi paliek spēkā visā pilnībā, neskatoties uz jebkuru jūsu HP tīmekļa vietņu izmantošanas pārtraukšanu. Šie Noteikumi tiks interpretēti izvairoties no to noteikta skaidrojuma, kas nāk par labu vai par sliktu jums vai HP. Šie Noteikumi un visas līdz ar to piešķirtās tiesības un licences nav nododas citiem un jums nav tiesības tās piešķirt, bet HP tos var piešķirt bez jebkāda ierobežojuma.


20

Šo Noteikumu grozīšana

HP var vienpersoniski un pēc saviem ieskatiem laiku pa laikam mainīt šos Noteikumus. HP nosūtīs paziņojumu par šādām izmaiņām uz attiecīgo Vietni. Ja iebilstat pret kādu no šīm izmaiņām, jūsu vienīgā iespēja ir pārtraukt HP tīmekļa vietņu izmantošanu. Turpmāka HP tīmekļa vietņu izmantošana pēc paziņojuma par kādu no šīm izmaiņām norādīs, ka atzīstat šādas izmaiņas un piekrītat to noteikumu un nosacījumu uzliktajām saistībām. Atsevišķus šo Noteikumu nosacījumus var aizstāt ar skaidri noteiktiem juridiskiem paziņojumiem vai noteikumiem, kas izvietoti konkrētās HP tīmekļa vietņu lappusēs, un šādos gadījumos skaidri noteikti juridiskie paziņojumi vai noteikumi ir jāiekļauj šajos Noteikumos un jāaizstāj šo Noteikumu nosacījumu(s), kas ir norādīti kā aizstājami.


Pārstrādāts 2008. g. septembrī


Atpakaļ uz augšu
21

Saturs: