Bezig met laden…

Hewlett Packard Enterprise breidt serverportfolio uit met nieuwe compute-innovaties


Amstelveen, 6 april 2016 – VandaagbrengtHewlettPackardEnterprise(HPE) nieuwe compute-platforms opdemarktmetingebouwdeondersteuning voor PersistentMemory.Dezetechnologiecombineert deprestaties van high-speedmemoryendebetrouwbaarheid vanstorage.Hiermeewordenhogereapplicatieprestaties geleverd. Ookkondigt HPEnieuweHPEProLiantGen9 serveropties en gerelateerdeoplossingenaan,waardoorklantenhun datacenters kunnenmoderniseren.

Met deze aankondigingen bouwtHPEzijnleiderschapsrolincomputetechnologie uit enbrengthetklantenMemory-DrivenComputing. De nieuwe ProLiant Gen9serversvanHPEversnellen dedienstverlening,verhogenapplicatieprestatiesenbeveiligenbusinesstransacties.

Als serverleverancier streeft HPE naar het opdemarktbrengenvannieuwe innovaties op gebied vaninfrastructuur.Dezeinnovatiesstellenorganisaties in staat om meerwaarde uit hundatatehalen”, aldusPeter Schrady, Senior VicePresidentenGeneralManager HPE ProLiantServers en Enterprise&SMBSegments.“Door een compleethardware ensoftwareecosysteeminPersistent Memory technologie tebiedenbinnenonsserverportfoliovoldoen we aan dit streven.Weleverenverbeteringendie zorgenvoor hogereflexibiliteit,bescherming vanessentiëleinformatie ensnellerelevering van nieuweapplicaties enservices,snellerdanooit.

HPE Computevoorhybrideworkloadsen-omgevingen
Nieuwe oplossingen en technologieën voorhetHPEProLiantGen9portfolio bieden organisaties eenreeksaancompute-innovatiesvoorgeoptimaliseerdeprestatiesineenhybrideinfrastructuur-omgeving:

HPE Persistent Memory. DenieuweHPEProLiantGen9servers zijn geoptimaliseerd voor heteersteproductin hetHPEPersistent Memory portfolio: de HPE8GBNVDIMM.Dezetechnologieversnelt database en analytische workloadsenisideaalvoor iedereapplicatie die beperktwordtdoortraditionelestorageknelpunten. DeHPE 8GB NVDIMM isontworpenrondNVDIMM-Ntechnologie en werktmetstandaardisatieorganisatiesalsJEDEC enSNIA. Het beschikt overdeback-up power van de HPESmartStorageBattery. Deze ondersteunt16NVDIMMs voor hetverplaatsenvan datavan DRAM naar Flash, mochtdeserveruitvallen.

HPE werkt met operating systems enapplicationprovidersuitdebranche. Dit zorgt voor een softwareecosysteemvoorHPEPersistentMemory producten en vereenvoudigtdeimplementatievoorHPEProLiant serverklanten.

Nieuw Intel® Xeon® platform. Ontworpenom22coresteondersteunen en met memory speeds tot 2400MT/s,biedtdenieuweIntel Xeon® E5-2600 v41processoreenprestatiewinsttot25 procent2 voor HPEProLiantGen9servers. DeIntel® Xeon®E5-2600v4processorshebbenvirtualisatieverbeteringen,meersecurityenbetereorkestratiemogelijkhedenzodatklantenhungedeeldeplatformresources beter kunnen managen.Metdezenieuweprocessorsbereikt HPE verschillendenieuwe#1serverbenchmarkprestatieposities inverschillendecategorieën,zoals deeerste BigData TPC ExpressBenchmark™ Big Bench(TPCx-BB)3,SPECjbb2015-Composite,Specjbb2015-Distributed4 en TPC-H5.

• Snelle dataverplaatsing methigh-speedDRAMinmeerdereconfiguraties. HPE DDR4 2400 MT/s memory isbeschikbaarinverschillendecapaciteitenvanaf 8GB. Voordehoogsteprestatieomgevingen biedtHPE 128GB LRDIMMsextradichtheid,die tot23 procent betereprestatie levert.

• State of the art solid state drives (SSD’s). HPE NVMe SSD’s zijn compact, zuinig en biedentot2TBaanstoragein een flexibel pakket, inclusief ExpressBayvoortoegangtot drivesdie ontworpen zijn voorbig-tickettaken,zoalsonlinetransactieverwerking,businessintelligenceenbigdata-analyses.

• Slimme authenticatie.DoorTCGTrustedPlatformModule (TPM) 2.0 specification 1.16 aanHPEProLiantGen9serverstoe te voegen wordteenmanipulatiebestendigeomgevinggeboden omervoor te zorgendatonbevoegden geen toegangkrijgen totservers.TPMondersteuntMicrosoft BitLocker,dezeslaatauthenticatie-elementen,zoalswachtwoordenenencryptiesleutels,veilig op.

• HPE Application MigrationtoCloudSolution.Eenveilig, getest en gevalideerd reference architecture, geleverddoorHPETechnologyServicesexperts, helpt klanten bij demigratievanon-premisesapplicatiesnaar een private cloud.

De nieuwe Intel® Xeon® processorE5-2600v4productfamiliebiedtklanten de prestatie-,orkestratie-ensecurityfuncties diezij nodighebben om cloudcomputingmetvertrouwen teadopteren”, aldusLisa Spelman,VicePresidentMarketing vanIntel Data CenterGroup.“HewlettPackardEnterprise en Intelzijn alsterkesamenwerkingspartners sindshetbegin van onzeserverbusiness.Innovatieve producten alshetProLiant Gen9portfolioversnellen detransitie naar decloudvoorbedrijven.

HPE biedt ook advies en support om klanten tehelpenbijhetversnellennaar de hybride infrastructuur.Vanstrategietotimplementatie, totaanhoudende optimalisatieensupport, HPEheeftde expertise om metalle soorten klantensamentewerken.

Als grootste communicatieserver providerinTurkijeheeftTurkcellbehoefte aan flexibiliteit om goedeservicessnel aanonzeklanten tebieden. Onze focus ligt op hetmoderniserenvanonsdatacenter omconcurrentievoordeel tewinnen”,aldusMuratAkkaya, InfrastuctureResource PlanningExpertbijTurkcell.“Met HPE ProLiant DL380 Gen9servers, metdenieuweIntel XeonE5-2600 v4 processors en devernieuwendeHPEPersistentMemory,zijn we een grote stap verder inonze reisnaarcompute.Ditresulteert in een kleinereimplementatietijdvoornieuwebusinessservices en verhoogt dedatabasetransactietot2keersneller.

Prijs en beschikbaarheid

• Nieuwe HPE ProLiant Gen9serveroptiesengerelateerdeoplossingenzijn nu beschikbaar via HPEenwereldwijdechannelpartners. De HPEpartnerfinderkangebruiktworden om geautoriseerde channelpartnerstevinden.
• Prijzen zijn gebaseerd op het HPEProLiantGen9servermodelenconfiguraties bij de klant.
• HPE 8GB NVDIMM is beschikbaar in mei2016voorinitiëleondersteuningaan HPE ProLiant DL360 en DL380Gen9serversmetIntel E5-600 v4processors.

Einde bericht

SAVE THEDATE:Broadwell/Synergyevenement21april
Hewlett Packard Enterprise organiseert op 21aprilinHoofddorpeenevenement waarbij Broadwell en HPESynergycentraalstaan.Tijdensdit evenement kom je alles te wetenoverdezenieuweproducten. Hou21 april dus vrij in je agenda.

Over Hewlett Packard Enterprise
Hewlett Packard Enterprise iseentoonaangevendtechnologieconcerndathaar klanten in staatsteltbeter en snellerte innoveren. Methetmeest uitgebreideportfolio inde markt -uiteenlopend vancloud-endatacenteroplossingen totworkplaceapplications –helpenonzetechnologieën en servicesklanten overalter wereldaaneenefficiëntere, productievere enveiligereIT-omgeving.

Info over HP

HP creëert nieuwe mogelijkheden, met technologie die een positieve invloed heeft op mensen, bedrijven, de overheid en de samenleving. HP, het grootste technologiebedrijf ter wereld, biedt een portfolio met printers, personal computers, software, diensten en IT-infrastructuur om de problemen van klanten op te lossen. Meer informatie over HP (NYSE: HPQ) is beschikbaar op http://www.hp.com