0

Website Hewlett-Packard Company - Gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen

LET OP: LEES DEZE VOORWAARDEN (DE 'VOORWAARDEN') ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE (DE 'WEBSITE') GEBRUIKT. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE SITE VERKLAART U IN TE STEMMEN MET DEZE VOORWAARDEN. ALS U NIET INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN, MAG U DEZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN. DEZE VOORWAARDEN GELDEN VOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ALLE INHOUD (ZOALS TEKST, GEGEVENS, INFORMATIE, SOFTWARE, AFBEELDINGEN OF FOTO'S), WELKE HEWLETT-PACKARD COMPANY EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN (GEZAMENLIJK: 'HP') BESCHIKBAAR STELLEN VIA DE WEBSITE (GEZAMENLIJK: DE 'MATERIALEN') EN ALLE DIENSTEN DIE HP BIEDT VIA DE WEBSITE (GEZAMENLIJK: DE 'DIENSTEN'). IN DEZE VOORWAARDEN WORDT NAAR DE WEBSITE, MATERIALEN EN DIENSTEN VERWEZEN ALS DE 'HP WEBSITES'.

1

Gebruik van de HP Websites

Behalve zoals hieronder uiteengezet wordt in 'Andere overeenkomsten; software, diensten of toegang', geeft HP u uitsluitend toestemming voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de HP Websites. Gebruik van de HP Websites met enig publiek of commercieel doel (onder andere op andere websites of een computer in een netwerkomgeving) is ten strengste verboden. Als u kopieën maakt van Materialen dient u op deze kopieën van de oorspronkelijke Materialen alle mededelingen te behouden, die betrekking hebben op auteursrecht en eigendom. U mag de Materialen niet wijzigen, openbaar tentoonstellen of uitvoeren of distribueren. Net zoals tussen u en HP, is HP de eigenaar van de HP Websites. De HP Websites worden beschermd door auteursrechtwetten van de Verenigde Staten en andere landen. Elk ongeautoriseerd gebruik van de HP websites kan een overtreding zijn van auteursrechten, handelsmerken of andere wetten.


2

Toegang

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van alle apparatuur en diensten, die nodig zijn voor toegang tot en gebruik van de HP Websites en voor betaling van alle kosten die daarmee verband houden. Als u zich registreert om een account te openen op de HP Websites, of contact opneemt met HP via de HP Websites met als doel het ontvangen van producten of diensten, kan HP bepaalde persoonlijke gegevens van u verzamelen. Het gebruik door HP van dergelijke gegevens valt onder de bepalingen van de HP Online Privacyverklaring voor de Website. U gaat ermee akkoord waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige gegevens te verstrekken (en deze gegevens bij te werken om ze waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig te houden, zolang u uw HP Websites-account gebruikt). U bent verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord voor de HP Websites. Verder bent u als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord. U stemt ermee in dat u HP onmiddellijk op de hoogte zult stellen van onbevoegd gebruik van uw wachtwoord en van elke andere vorm van inbreuk op de beveiliging met betrekking tot de HP Websites. HP behoudt zich het recht voor om u te verplichten uw wachtwoord te wijzigen, als HP van mening is dat uw wachtwoord niet meer veilig is. De toegang tot HP Websites die is verleend bij andere afzonderlijk bekrachtigde overeenkomsten tussen HP en u, vervangt de voorwaarden in deze Sectie.


3

Verboden gebruik

U gaat ermee akkoord de HP Websites (inclusief, zonder beperking, alle Materialen of Diensten die u verkrijgt via uw gebruik van de HP Websites) niet te gebruiken: (a) op een wijze waardoor een plaatselijk, staats-, nationaal, buitenlands of internationaal statuut, regeling, regel, bevel, verdrag of andere wet (elk 'Wet' genoemd) wordt overtreden; (b) om personen te stalken, lastig te vallen of te schaden; (c) om zich voor te doen als een persoon of entiteit, of een onjuiste voorstelling te geven van uw relatie met een persoon of entiteit; of (d) om te knoeien met de HP Websites of servers of netwerken verbonden met de HP Websites, of deze te verstoren. Verder gaat u ermee akkoord om (x) geen datamining, robots, of vergelijkbare methodes voor gegevensverzameling of -extractie te gebruiken in verband met de HP Websites; en (y) niet te proberen via hacking, password mining, of op enige andere wijze ongeautoriseerde toegang te krijgen tot enig deel van de HP Websites of andere accounts, computersystemen en netwerken die verbonden zijn met de HP Websites.


4

Beëindiging

Behalve zoals hieronder uiteengezet wordt in 'Andere overeenkomsten; software, diensten of toegang', kan HP uw registratie bij, of toegang tot, alle HP Websites of een deel daarvan beëindigen, opschorten of wijzigen, zonder voorafgaande aankondiging, op ieder moment en om elke reden. U kunt op elk moment stoppen met uw deelname aan en toegang tot de HP Websites. Als u een van deze Voorwaarden overtreedt, wordt uw recht om de HP Websites te gebruiken automatisch ingetrokken en moeten alle gedownloade of afgedrukte Materialen (en alle kopieën daarvan) onmiddellijk worden vernietigd.


5

Disclaimers

DE HP WEBSITES WORDEN 'ALS ZODANIG' GELEVERD, INCLUSIEF ALLE EVENTUELE GEBREKEN, EN HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DE HP WEBSITES IS VOOR UW REKENING. IN GEVAL VAN GEBREKEN VAN DE MATERIALEN OF DIENSTEN, KOMEN ALLE KOSTEN VOOR ONDERHOUD EN REPARATIE VOOR UW REKENING EN NIET VOOR REKENING VAN HP. HP GEEFT UITDRUKKELIJK GEEN GARANTIES VAN WELKE AARD OOK, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR, MET BETREKKING TOT DE HP WEBSITES (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE OF STATUTAIRE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL, TITEL OF NIET-OVERTREDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN). ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORAFGAANDE TE BEPERKEN, GEEFT HP GEEN GARANTIE DAT DE HP WEBSITES ZULLEN VOLDOEN AAN UW EISEN OF DAT DE HP WEBSITES ZONDER ONDERBREKING, TIJDIG, VEILIG EN FOUTLOOS ZULLEN FUNCTIONEREN OF DAT FOUTEN IN DE HP WEBSITES WORDEN HERSTELD. HP GEEFT GEEN GARANTIES VOOR DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE HP WEBSITES OF VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE, VERKREGEN VIA DE HP WEBSITES. ER ONTSTAAT GEEN GARANTIE DOOR ENIG ADVIES OF INFORMATIE, HETZIJ MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U HEBT VERKREGEN VIA DE HP WEBSITES OF VAN HP, HAAR MOEDERMAATSCHAPPIJEN, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN OF ANDERE AANGESLOTEN BEDRIJVEN, OF VAN HUN LEVERANCIERS (OF VAN DE RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS OF AGENTEN VAN DERGELIJKE ENTITEITEN) (GEZAMENLIJK: DE 'HP PARTIJEN'). HP AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID.


6

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL AANVAARDT ENIGE HP PARTIJ DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR (A) ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE SCHADEVERGOEDING OF SMARTENGELD OF (B) ENIGE SCHADEVERGOEDING HOGER DAN HONDERD U.S. DOLLARS (US $ 100,00) (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE SCHADE DIE VOORKOMT UIT INKOMSTENDERVING, VERLIES VAN WINST, GOODWILL OF GEBRUIK, ONDERBREKING VAN WERKZAAMHEDEN OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN), DIE ONTSTAAN DOOR OF IN VERBAND MET DE HP WEBSITES (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, HET GEBRUIK, DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITES), ONAFHANKELIJK VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STATUUT OF ENIGE ANDERE RECHTSGROND, ZELFS ALS ENIGE HP PARTIJ OP DE HOOGTE IS GESTELD (OF HAD MOETEN WETEN) VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.


7

Uitsluitingen en beperkingen

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor bepaalde schades of schadevergoedingen niet toegestaan. Daarom is het mogelijk dat bepaalde vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheid voor u niet van toepassing zijn. Voor zover enige HP Partij, vanwege geldende wetgeving, een impliciete garantie niet mag afwijzen of haar aansprakelijkheid beperken, zullen het bereik en de duur van een dergelijke garantie en de mate van aansprakelijkheid van de HP Partij de minimaal mogelijke zijn volgens de geldende wet.


8

Andere overeenkomsten; software, diensten of toegang

HP kan producten (zoals hardware of software), diensten (zoals onderhoud en reparatie van hardware of software-onderhoud, installatie en opleiding) of toegang tot HP Websites leveren onder de voorwaarden van een afzonderlijke overeenkomst tussen u en HP (deze worden een 'Andere overeenkomst' genoemd). De verplichtingen van HP met betrekking tot enig product, dienst of toegang die HP voor u beschikbaar stelt, zijn uitsluitend onderworpen aan de Andere overeenkomst waaronder dat product of die dienst wordt geleverd en deze Voorwaarden zullen niet worden beschouwd of geïnterpreteerd als wijziging van de voorwaarden van een dergelijke Andere overeenkomst.


Op het gebruik van de software die beschikbaar is voor downloaden op de HP Websites (de 'Software') zijn de bepalingen in de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de 'Licentieovereenkomst') van toepassing, indien een dergelijke licentieovereenkomst meegeleverd wordt met of deel uitmaakt van de Software. Het is u niet toegestaan om Software die een Licentieovereenkomst bevat of waarbij een Licentieovereenkomst wordt meegeleverd, te installeren zonder dat u de bepalingen in de betreffende Licentieovereenkomst hebt geaccepteerd. Als de Software geen Licentieovereenkomst bevat of deze niet wordt meegeleverd, wordt deze Software beschouwd als Materialen overeenkomstig deze Voorwaarden. Het gebruik van deze Software zal dan zijn onderworpen aan deze Voorwaarden. VERDERE REPRODUCTIE OF HERDISTRIBUTIE VAN SOFTWARE IS UITDRUKKELIJK VERBODEN, TENZIJ DEZE REPRODUCTIE OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK WORDT TOEGESTAAN DOOR DE LICENTIEOVEREENKOMST DIE OPGENOMEN IS IN OF MEEGELEVERD WORDT BIJ DIE SOFTWARE.


9

Wijzigingen van HP Websites

HP behoudt zich het recht voor de HP Websites zonder voorafgaande kennisgeving aan u te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. HP is gerechtigd om op elk gewenst moment en zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de Materialen en/of Diensten, of in de producten en de prijzen die daarin worden beschreven. Het is mogelijk dat de Materialen en Diensten verouderd zijn. HP doet geen enkele toezegging met betrekking tot het actualiseren van de Materialen en Diensten. De informatie op een Website kan verwijzen naar producten, programma's of diensten die in uw land niet beschikbaar zijn. Raadpleeg uw HP contactpersoon voor informatie over de voor u beschikbare producten, programma's en diensten.


10

Gebruikersinzendingen

In bepaalde delen van de HP Websites (bijv. chatrooms en delen met waarderingen en beoordelingen van klanten) kunt u mogelijk feedback, informatie, data, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video's, berichten of andere materialen inzenden (deze worden een 'Gebruikersinzending' genoemd). Door inzending van een Gebruikersinzending, geeft u HP een onherroepbare, blijvende, overdraagbare, niet-exclusieve, volledig betaalde, wereldwijde licentie (waarvan op meerdere niveaus sublicenties worden kunnen worden afgegeven) om (a) uw Gebruikersinzendingen (of enige wijziging daaraan) te gebruiken, distribueren, reproduceren, wijzigen, aan te passen, te publiceren, vertalen, openbaar uit te voeren of tentoon te stellen, geheel of gedeeltelijk, in elk formaat of medium dat nu bekend is of later wordt ontwikkeld en (b) uw Gebruikersinzending te gebruiken (en anderen toe te staan deze te gebruiken) op elke wijze en voor elke doel (inclusief, zonder beperking, commerciële doelen), dat HP naar eigen inzicht gepast acht (inclusief, zonder beperking, de opname van uw Gebruikersinzending of een wijziging daaraan, geheel of gedeeltelijk, in enige technologie, product of dienst). HP behoudt zich het recht voor van reclame-uitingen in verband met Gebruikersinzendingen en van het gebruik van Gebruikersinzendingen voor reclame- en promotiedoeleinden. HP kan Gebruikersinzendingen vooraf screenen of enig deel van de HP Websites controleren, waar de Gebruikersinzendingen kunnen worden ingediend, maar is hiertoe niet verplicht. U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor al uw Gebruikersinzendingen. HP is niet verplicht om Gebruikersinzendingen te hosten, weer te geven of te distribueren op of via de HP Websites en kan Gebruikersinzendingen op elk moment verwijderen of weigeren, om welke reden dan ook. HP is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of enige schade aan Gebruikersinzendingen. HP wenst geen Gebruikersinzendingen te ontvangen, die vertrouwelijk zijn. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle Gebruikersinzendingen worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en geen persoonlijk eigendom, en dat het HP vrij staat uw Gebruikersinzendingen aan derden bekend te maken waarbij de ontvanger geen enkele verplichting tot vertrouwelijkheid heeft. HP waarborgt niet dat u een beroep kunt doen op HP of een derde om een door u ingezonden Gebruikersinzending te bewerken of te verwijderen.


Door inzending van een Gebruikersinzending, verklaart en verzekert u:


 • dat u ten minste 13 jaar oud bent;
 • dat u alle rechten hebt van uw Gebruikersinzendingen (inclusief, zonder beperking, alle rechten op de audio-, video- en digitale opnamematerialen en de uitvoering daarvan opgenomen in uw Gebruikersinzendingen) of dat u alle nodige rechten voor uw Gebruikersinzendingen hebt verkregen waardoor u HP de rechten kunt verlenen voor uw Gebruikersinzendingen, zoals deze hier zijn beschreven;
 • dat u hebt betaald en volledig zult betalen: alle licentiekosten, vergunningskosten en andere financiële verplichtingen van welke aard dan ook, die voortkomen uit enig gebruik of commerciële exploitatie van uw Gebruikersinzendingen;
 • dat u de persoon bent die te zien en/of te horen is in uw Gebruikersinzendingen, of dat u toestemming hebt verkregen van elke persoon die te zien en/of te horen is in uw Gebruikersinzendingen (inclusief toestemming van ouders of voogden van personen jonger dan achttien (18) jaar), waardoor u HP de rechten kunt verlenen voor uw Gebruikersinzendingen, zoals deze hier zijn beschreven;
 • dat uw Gebruikersinzendingen geen inbreuk maken op het auteursrecht, handelsrecht, octrooi, handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten, of enige andere wettelijke of morele rechten van derden;
 • dat u vrijwillig afstand doet van alle 'morele rechten' die u hebt op uw Gebruikersinzending;
 • dat de informatie in uw Gebruikersinzending naar uw weten niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend is;
 • dat uw Gebruikersinzending geen Wet overtreedt (inclusief, maar niet beperkt tot, de wetten voor exportregeling, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of bedrieglijke reclame);
 • dat uw Gebruikersinzending niet is, of redelijkwijs gezien kan worden als, smadelijk, lasterlijk, hatelijk, racistisch, etnisch of religieus bevooroordeeld of beledigend, wederrechtelijk bedreigend of kwellend voor enige persoon, vennootschap of rechtspersoon, vulgair, pornografisch, obsceen of inbreuk makend op persoonlijke privacy;
 • dat u geen vergoeding of tegenprestatie hebt ontvangen of zult ontvangen van derden voor het inzenden van uw Gebruikersinzending;
 • dat uw Gebruikersinzending geen materialen bevat van de website van derden, of adressen, e-mailadressen, contactgegevens of telefoonnummers (van anderen dan uzelf);
 • dat uw Gebruikersinzending geen virussen, worms, spyware, adware of andere mogelijk schadelijke programma's of bestanden bevat;
 • dat uw Gebruikersinzending geen gegevens bevat, die u beschouwt als vertrouwelijk, persoonlijk eigendom of privé; en
 • dat uw Gebruikersinzending geen ongewenste of ongeautoriseerde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramideschema's of enig ander aanbod bevat of vormt.
11

Links naar websites van derden

Links naar websites van derden vanaf de HP Websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wanneer u gebruikmaakt van deze links, verlaat u deze Website. HP is niet verplicht dergelijke websites van derden te beoordelen, heeft daarover geen controle en is niet verantwoordelijk voor dergelijke websites (of de producten, diensten of inhoud die via dergelijke websites beschikbaar zijn). HP verleent derhalve geen goedkeuring aan en doet geen uitspraken over deze websites of de informatie, software, producten, diensten en materialen die op deze websites aanwezig zijn, dan wel de resultaten die kunnen voortvloeien uit het gebruik hiervan. Als u besluit een van de websites van derden te bezoeken waarnaar vanaf het HP Netwerk wordt verwezen, dan doet u dit geheel voor eigen risico.


12

Links naar deze Website

Het is u toegestaan om op andere websites links naar deze Website te plaatsen, doch uitsluitend in overeenstemming met de volgende voorwaarden en met alle geldende wet- en regelgeving.


De volgende regels gelden voor websites die een link bevatten naar deze Website, tenzij HP schriftelijk toestemming heeft gegeven om van deze regels af te wijken:


 • dergelijke websites mogen een link bevatten naar Materialen (inclusief een HP-logo), maar mogen deze niet repliceren;
 • dergelijke websites mogen geen browseromgeving of inkadering rond Materialen aanbrengen;
 • dergelijke websites mogen niet suggereren dat HP die website, of producten, diensten of inhoud die beschikbaar zijn via die website, goedkeurt;
 • dergelijke websites mogen de relatie met HP niet anders voorstellen dan dat zij is;
 • dergelijke websites mogen geen foutieve of misleidende informatie verstrekken over HP en haar producten en diensten;
 • dergelijke websites mogen geen inhoud bevatten die kan worden opgevat als smakeloos, beledigend of controversieel; en
 • dergelijke websites mogen alleen inhoud bevatten die geschikt is voor alle leeftijdsgroepen.
13

Handelsmerken

HP, COMPAQ en alle andere product- of dienstnamen of slogans of logo's die opgenomen zijn in de HP Websites, zijn handelsmerken van HP en haar leveranciers of licentiegevers en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, hetzij geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HP of de betreffende houder van het handelsmerk. Het eigendom van dergelijke handelsmerken en de daarmee verbonden goodwill berust bij HP of de betreffende houder van het handelsmerk. U mag geen metatags of enige andere 'verborgen tekst' gebruiken met een naam, handelsmerk of product- of dienstnaam van HP, zonder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HP. Daarnaast is ook de aanblik van de Website (inclusief alle paginakopteksten, custom afbeeldingen, knoppictogrammen en cripts) het handelsmerk en/of de trade dress van HP. Deze mag niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt (hetzij geheel of gedeeltelijk) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HP. De verwijzing via een handelsnaam, handelsmerk of anderszins, naar producten, diensten, processen of andere informatie, betekent of impliceert geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling daarvan door HP.


Zonder de algemeenheid van het voorafgaande te beperken:

 • Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen; en
 • Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, het Intel logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Core Inside, het Intel Inside logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, ViiV Inside, vPro Inside, Xeon en Xeon Inside zijn handelsmerken of geregistreerde merknamen van Intel Corporation in de V.S. en andere landen.
14

Beperkte rechten van Amerikaanse overheid

Materialen die worden gedownload door of namens de Verenigde Staten van Amerika, haar instanties en/of organen ('overheid V.S.'), vallen onder de bepalingen van FAR 12.211 - 'Technische gegevens' en FAR 12.212 - 'Computersoftware', of onder clausules die HP vergelijkbare bescherming geven in DFARS- of andere instantiespecifieke regelgeving.


15

Internationale en exportaangelegenheden

HP beheert deze Website vanuit haar kantoren in Palo Alto, Californië. HP impliceert op geen enkele wijze dat de HP Websites geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten de Verenigde Staten. Toegang tot de HP Websites vanuit rechtsgebieden waar de inhoud van de Websites onwettig of beperkt is, is verboden. Indien u de HP Websites van buiten de Verenigde Staten bezoekt, doet u dit op eigen initiatief en bent u er zelf voor verantwoordelijk dat u de geldende wetgeving naleeft. U gaat ermee akkoord te voldoen aan alle export- en herexportbeperkingen en -regelgeving van het Department of Commerce en andere instanties in de V.S. of andere landen, in verband met uw gebruik van de HP Websites. Verder gaat u ermee akkoord geen Wetten te overtreden door Materialen over te dragen, of de overdracht daarvan goed te keuren, naar verboden landen of anderszins Wetten te overtreden. In het bijzonder, maar niet beperkt, mogen de Materialen niet in overtreding van Wetten geëxporteerd of geherexporteerd worden naar (a) een land waarvoor een embargo van de V.S. geldt of (b) naar iemand die op de lijst 'Specially Designated Nationals' van het Amerikaanse Treasury Department staat of in de 'Table of Deny Orders' van het Amerikaanse Commerce Department. Door gebruik te maken van Materialen waarvoor dergelijke beperkingen en regelgeving gelden, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder het gezag valt van, of staatsburger of inwoner bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst staat.


16

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord de HP Partijen te vrijwaren tegen alle vorderingen, schulden, schadevergoedingen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke vergoedingen voor advocaten), die voor deze Partijen kunnen ontstaan als gevolg van of voortkomend uit overtreding van deze Voorwaarden door uzelf of iemand die uw account gebruikt. HP behoudt zich het recht voor om als enige de verdediging en het beheer van een zaak op zich te nemen, die anders onder vrijwaring door u valt. In dat geval gaat u ermee akkoord, mee te werken met de verdediging van HP tegen een dergelijke vordering.


17

Elektronische communicatie

Als u de Website bezoekt of e-mails verzendt naar HP, communiceert u elektronisch met HP. Wij kunnen u antwoorden via e-mail of door een kennisgeving op de Website te plaatsen. U gaat ermee akkoord, dat al dergelijke kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen van HP aan u, elektronisch voldoen aan alle wettelijke eisen voor schriftelijke mededelingen.


18

Algemeen

Deze Voorwaarden vormen, samen met eventuele aanvullende voorwaarden waar u mee akkoord gaat bij het gebruik van bepaalde onderdelen van de HP Websites, de volledige, exclusieve en definitieve verklaring van de overeenkomst tussen u en HP met betrekking tot dit onderwerp. Ze vervangen alle eerdere overeenkomsten of onderhandelingen tussen u en HP met betrekking tot dit onderwerp. De HP Partijen zijn begunstigde derden met betrekking tot de bepalingen in deze Voorwaarden die naar hen verwijzen. Deze Voorwaarden en de relatie tussen u en HP vallen onder de wetgeving van de staat Californië zoals deze geldt voor overeenkomsten die geheel in Californië worden gemaakt, aangegaan en uitgevoerd door inwoners van Californië, ongeacht uw feitelijke verblijfplaats. Alle rechtszaken die voortkomen uit, of betrekking hebben op deze Voorwaarden of uw gebruik van de HP Websites zullen worden behandeld door de federale of staatsrechtbanken in Santa Clara County, Californië. U onderwerpt zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve fysieke rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken voor dat doel. Het niet uitvoeren of niet afdwingen door HP van enig recht of bepaling uit deze Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden door een ter zake bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, gaat u ermee akkoord dat de rechtbank poogt de bedoelingen van HP en u uit te voeren zoals deze weerspiegeld worden door die bepaling en dat de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig geldig en van kracht blijven. De paragraaftitels van deze Voorwaarden worden slechts gemakshalve gebruikt en hebben geen juridische of contractuele geldigheid. Deze Voorwaarden blijven volledig geldig en van kracht, ongeacht beëindiging van uw gebruik van de HP Websites. Deze Voorwaarden zullen neutraal worden geïnterpreteerd, zonder letterlijke opvatting ten gunste of ten nadele van u of HP. Deze Voorwaarden, en alle rechten en licenties die hierin worden verleend, mogen niet worden overgedragen of afgestaan door u, maar mogen door HP zonder beperking worden afgestaan.


19

Wijzigingen van deze Voorwaarden

HP mag, naar eigen en onbetwistbaar inzicht, deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. HP zal van dergelijke wijzigingen kennisgeving doen op de betreffende Website. Als u bezwaar heeft tegen een dergelijke wijziging, is uw enige mogelijkheid uw gebruik van de HP Websites te beëindigen. Als u de HP Websites blijft gebruiken, nadat van dergelijke wijzigingen kennisgeving is gedaan, geeft u hiermee aan de wijzigingen te accepteren en in te stemmen met uw gebondenheid aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen. Bepalingen uit deze Voorwaarden kunnen worden vervangen door speciaal aangewezen juridische kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina's van de HP Websites. In dat geval wordt de speciaal aangewezen juridische kennisgeving of voorwaarde geacht te zijn opgenomen in deze Voorwaarden en de bepaling(en) van deze Voorwaarden te vervangen die daartoe wordt (worden) aangewezen.


Herzien in september 2008


Terug naar begin
20

Related links: