Korzystanie z drukarek HP w systemie Windows 8

Dowiedz się, jak używać drukarki HP z nowym systemem operacyjnym Windows 8. Tutaj znajdziesz informacje na temat drukowania, skanowania i faksowania z użyciem pełnej wersji sterowników oraz podstawowych wbudowanych sterowników systemowych.

Korzystanie z drukarki z pełną wersją sterownikaKorzystanie z drukarki z pełną wersją sterownika

Pełne wersje sterownika pozwalają na maksymalne wykorzystanie możliwości drukarki. Korzystając z oprogramowania HP możesz wykonywać skomplikowane zadania drukowania, skanować zdjęcia lub dokumenty do wiadomości e-mail i używać aplikacji takich jak Windows Fax and Scan (Faksowanie i skanowanie w systemie Windows). Zapoznaj się z poniższymi zadaniami, aby uzyskać więcej informacji na temat używania drukarki z pełną wersją sterownika.

Aby zyskać pewność, że używana pełna wersja sterownika jest najbardziej aktualna, kliknij tutaj, aby pobrać Kreator instalacji drukarki HP.

Skanowanie za pomocą oprogramowania HPSkanowanie za pomocą oprogramowania HP

Instrukcje zawarte w tej sekcji wymagają zainstalowania pełnej wersji oprogramowania HP.

Wykonaj poniższe czynności, aby zeskanować dokument lub obraz.

Krok 1: Załaduj obraz lub dokument:

Możesz skanować, wykorzystując szybę skanera lub automatyczny podajnik dokumentów, o ile urządzenie taki posiada. 

 1.  Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do komputera.

 2. Włącz drukarkę.

 3. Załaduj obraz lub dokument:

 • Szyba skanera: Umieść dokument zadrukowaną stroną na szybie skanera, a następnie dopasuj jego położenie do linii prowadzących znajdujących się wokół szyby (zazwyczaj w prawym lub lewym przednim rogu szyby). Zamknij pokrywę skanera.

 • Automatyczny podajnik dokumentów: Umieść dokument w zasobniku podajnika dokumentów. Zadrukowana strona powinna być skierowana w górę, a górna krawędź dokumentu powinna pierwsza znaleźć się w zasobniku. Dosuń prowadnice szerokości dokładnie do krawędzi dokumentu.
  UWAGA: Do automatycznego podajnika dokumentów nie należy ładować zdjęć. Zamiast tego połóż je na szybie skanera, co zapobiegnie ich uszkodzeniu.

Krok 2: Skanowanie dokumentu

 1. Otwórz okno HP Scan, korzystając z jednego z poniższych sposobów.

  • Na ekranie Start kliknij aplikację drukarki, kliknij opcję Print & Scan (Drukarka i skaner), a następnie kliknij opcję Scan a Document or Photo (Skanuj dokument lub zdjęcie).
  • Na pulpicie dwukrotnie kliknij ikonę drukarki, kliknij opcję Print & Scan (Drukarka i skaner), a następnie kliknij opcję Scan a Document or Photo (Skanuj dokument lub zdjęcie).

  • Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start (Windows_8.1_StartButton), kliknij Szukaj, wpisz Urządzenia i drukarki, kliknij Urządzenia i drukarki, kliknij dwukrotnie ikonę drukarki i kliknij HP Printer Assistant.

 2. Wybierz odpowiednią opcję skanowania dla skanowanego elementu.

 3. W oknie programu HP Scan, po prawej stronie każdej opcji skanowania znajdują się zalecane ustawienia względem rozmiaru skanu, typu wyjściowego, rozdzielczości i typu pliku (tylko dla skanów tekstowych). Użyj ustawień domyślnych, chyba że konieczne są ustawienia dostosowane dla skanowania.

 • Aby zmienić podstawowe ustawienia skanowania:

  kliknij strzałkę w dół (Drop-down_arrow) dla ustawienia, które chcesz zmienić, a następnie kliknij dane ustawienie.

 • Aby zmienić ustawienia Advanced Scan:

  Kiknij Ustawienia zaawansowane, aby zmienić następujące ustawienia (w zależności od drukarki):

  • Określ lokalizację, aby zapisać zapisane skany na komputerze.

  • Edytuj nazwę pliku dla zapisanego skanu

  • Określ, czy utworzyć nowy plik dla każdego skanu czy połączyć wiele skanów w jeden plik

  • Określ sposób, w jaki oprogramowanie HP zakończy akcję skanowania:

   • Otwarcie pliku ze skanem

   • Uruchomienie narzędzia File Explorer (Eksplorator plików)

   • Wysłanie skanu w wiadomości e-mail

   • Brak akcji (zapisanie skanu w określonej lokalizacji)

 1. Kliknij przycisk Skanuj. Przegląd skanowania (domyślnie).

  UWAGA: Jeśli usunięto zaznaczenie opcji Scan Preview (Podgląd skanowania), skany są automatycznie zapisywane w określonej lokalizacji na komputerze. Nie można umieścić wielostronicowego oryginału w jednym pliku, jeśli wyłączono opcję podglądu skanu.

 2. Po zakończeniu skanowania, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Zapisz, aby przechwycić skanowany plik, ale pozostawić uruchomione narzędzie HP Scan.

  • Kliknij przycisk Zakończ, aby przechwycić skanowany plik i zamknąć narzędzie HP Scan.

  • Kliknij znak plus (Scan_window_Plus_sign) po lewej stronie okna, aby zeskanować dodatkowe strony.

  • Kliknij ikonę X (Scan_window_X_icon), aby usunąć zeskanowany plik, a następnie kliknij Wstecz, aby zeskanować nowy plik.

 

Kliknij tutaj, aby przejść do dokumentu Skanowanie w systemie Windows 8.

Skanowanie bez użycia oprogramowania HPSkanowanie bez użycia oprogramowania HP

Wybierz jeden z poniższych sposobów, aby skanować dokument bez użycia oprogramowania HP.

Skanowanie za pomocą programu Faksowanie i skanowanie w systemie WindowsSkanowanie za pomocą programu Faksowanie i skanowanie w systemie Windows
 1. Umieść dokument do zeskanowania na szybie skanera lub załaduj go do automatycznego podajnika dokumentów, jeżeli drukarka jest w niego wyposażona.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start (,Windows_8.1_StartButton), a następnie kliknij polecenie Szukaj.

 3. W polu wyszukiwania wpisz „Fax and Scan” (Faksowanie i skanowanie).

 4. W polu wyników kliknij opcję Windows Fax and Scan (Faksowanie i skanowanie w systemie Windows).

 5. Kliknij Nowy skan, a następnie polecenie Skanuj.

Skanowanie za pomocą programu PaintSkanowanie za pomocą programu Paint
 1. Umieść dokument do zeskanowania na szybie skanera lub załaduj go do automatycznego podajnika dokumentów, jeżeli drukarka jest w niego wyposażona.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start (,Windows_8.1_StartButton), a następnie kliknij polecenie Szukaj.

 3. W polu wyszukiwania wpisz „Paint”.

 4. Kliknij przycisk Paint.

 5. Kliknij Plik, a następnie kliknij polecenie Ze skanera lub aparatu fotograficznego.

 6. Wybierz swoją drukarkę, kliknij OK, a następne kliknij Scan.

DrukowanieDrukowanie

Aby wydrukować dokument w systemie Windows 8, zastosuj jedną z poniższych metod.

Drukowanie z aplikacji na pulpicieDrukowanie z aplikacji na pulpicie

Aby drukować z aplikacji na pulpicie, wykonaj poniższe czynności.

 1. Z poziomu pulpitu (Desktop) otwórz dokument przeznaczony do wydrukowania w aplikacji, w której został utworzony.

 2. Kliknij menu Plik, a następnie polecenie Drukuj.

Drukowanie z aplikacji na ekranie StartDrukowanie z aplikacji na ekranie Start

Aby drukować z aplikacji na ekranie Start, wykonaj poniższe czynności.

 1. Na ekranie Start kliknij aplikację, z której chcesz drukować.

 2. Przenieś kursor myszy w prawy górny lub dolny róg ekranu, aby aktywować pasek Charms (Zaklęcia).

 3. Kliknij menu Urządzenia, a następnie polecenie Drukuj.

 4. Kliknij lub dotknij sterownika HP, który został zainstalowany.

  UWAGA: Jeżeli drukarki nie ma na liście, oznacza to, że obecnie aplikacja nie obsługuje funkcji drukowania. Skontaktuj się z programistą aplikacji, aby uzyskać dodatkowe informacje.

 5. Zmień ustawienia, a następnie wybierz Drukuj.

Zmiana ustawień drukowaniaZmiana ustawień drukowania
Zmień ustawienia drukowania z Pulpitu lub ekranu Start. Patrz poniższe instrukcje.
Zmiana ustawień drukowania w komputerze z systemem Windows 8Zmiana ustawień drukowania w komputerze z systemem Windows 8

Zmiana ustawień drukowania pojedynczego zadania drukowania

Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić ustawienia drukowania pojedynczego zadania drukowania w systemie Windows 8.

 1. Otwórz dokument, który chcesz wydrukować. Kliknij menu Plik, a następnie polecenie Drukuj. Nastąpi otwarcie okna Print (Drukuj).

 2. Kliknij przycisk przeznaczony do otwierania okna dialogowego Właściwości. W zależności od programu może to być przycisk Properties (Właściwości), Options (Opcje), Printer setup (Konfiguracja drukarki), Printer (Drukarka) lub Preferences (Preferencje).

 3. Wybierz ustawienia drukowania dla aktualnego zadania drukowania i kliknij przycisk OK.

Zmiana domyślnych ustawień drukowania wszystkich zadań

Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić domyślne ustawienia drukowania dla wszystkich zadań drukowania z komputera z systemem Windows 8.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start (Windows_8.1_StartButton), kliknij Panel sterowania, a następnie kliknij Wyświetl urządzenia i drukarki.

 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki dla posiadanej drukarki, a następnie kliknij pozycję Preferencje drukowania.

 3. Wybierz nowe domyślne ustawienia drukowania, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmiana ustawień drukowania z poziomu ekranu Start systemu Windows 8Zmiana ustawień drukowania z poziomu ekranu Start systemu Windows 8

Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji z ekranu Start.

 1. Kliknij aplikację (program), z którego chcesz drukować.

 2. Przenieś kursor myszy w prawy górny lub dolny róg ekranu, aby aktywować pasek Charms (Zaklęcia).

 3. Kliknij menu Urządzenia, a następnie polecenie Drukuj.

 4. Kliknij lub dotknij sterownika HP, który został zainstalowany.

  UWAGA: Ustawienia podstawowe można znaleźć na ekranie Preview (Podgląd).

 5. Kliknij opcję More settings (Więcej ustawień), jeżeli chcesz zmienić któreś z ustawień zaawansowanych.

 6. Wybierz nowe domyślne ustawienia drukowania, a następnie kliknij strzałkę wstecz (Windows8_BackArrow).

 7. Kliknij przycisk Drukuj, aby drukować.

  UWAGA: Nie wszystkie aplikacje będą posiadały opcję drukowania, ponieważ zależy to od programisty opracowującego daną aplikację. Jeżeli na liście urządzeń nie znajdują się żadne drukarki, upewnij się najpierw, czy zainstalowano sterownik druku HP, a następnie skontaktuj się z producentem aplikacji, aby dowiedzieć się, czy obsługuje ona funkcję drukowania.

Dostęp do folderu drukarek/faksówDostęp do folderu drukarek/faksów

Dostęp do folderu drukarek

 1. Otwórz pasek Charms (Zaklęcia) poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy Windows (Klawisz na klawiaturze w systemie Windows 8) + C lub przeniesienie kursora myszy do prawego górnego rogu ekranu.

 2. Kliknij polecenie Wyszukaj.

 3. W polu wyszukiwania wpisz Urządzenia i drukarki, a następnie kliknij pozycję Urządzenia i drukarki.

Dostęp do folderu faksów

 1. Otwórz pasek Charms (Zaklęcia) poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy Windows (Klawisz na klawiaturze w systemie Windows 8) + C lub przeniesienie kursora myszy do prawego górnego rogu ekranu.

 2. Kliknij polecenie Wyszukaj.

 3. W polu wyszukiwania wpisz "faks", a następnie kliknij Windows Fax and Scan.
Dostęp do oprogramowania HPDostęp do oprogramowania HP

Po zainstalowaniu oprogramowania HP na pulpicie została utworzona ikona, a na ekranie Start — kafelek (bądź kilka kafelków).

Wybierz jeden z poniższych sposobów, aby uzyskać dostęp do oprogramowania HP na komputerze.

Sposób 1: Dostęp do oprogramowania HP z poziomu pulpitu

Dwukrotnie kliknij ikonę drukarki HP (Printer_icon_desktop) na pulpicie. Zostanie uruchomione oprogramowanie HP.

Sposób 2: Dostęp do oprogramowania HP z poziomu ekranu Start

Kliknij lub dotknij kafelka drukarki HP na ekranie Start (jeżeli nie możesz znaleźć kafelka, wpisz „HP”, dzięki czemu zostanie wyświetlona lista wyników wyszukiwania produktów HP). Zostanie uruchomione oprogramowanie HP.

Sposób 3: Wyszukiwanie oprogramowania HP

 1. Otwórz pasek Charms (Zaklęcia).

 2. Kliknij polecenie Wyszukaj.

 3. W polu wyszukiwania wpisz „HP”.

 4. Wybierz odpowiednie oprogramowanie z listy. Oprogramowanie opatrzone jest numerem modelu drukarki.

Używanie produktu ze sterownikiem systemowym lub sterownikiem Windows UpdateUżywanie produktu ze sterownikiem systemowym lub sterownikiem Windows Update

Oprogramowanie systemowe Windows 8 jest sterownikiem preinstalowanym na komputerze. W przypadku sterownika systemowego (podstawowego) większość przycisków drukarki pozostaje nieaktywna, a niektóre zaawansowane funkcje, takie jak skanowanie do wiadomości e-mail — niedostępne.

Oprogramowanie Windows Update pozwala na pobranie i zainstalowanie nowego lub zaktualizowanego sterownika systemowego.

Firma HP przedstawiła procedury zastępcze do użytku z podstawowymi sterownikami. Można zatem nadal skanować dokumenty, drukować z programu i wysyłać faksy. Jeśli drukarka posiada gniazdo na karty pamięci, można również importować i wyświetlać obrazy zapisane na karcie pamięci.

Do tej pory zawsze korzystałem/łam z aplikacji Centrum obsługi HP i Przybornika HP. Z jakich zasobów można korzystać w tej sytuacji?Do tej pory zawsze korzystałem/łam z aplikacji Centrum obsługi HP i Przybornika HP. Z jakich zasobów można korzystać w tej sytuacji?

Aplikacje HP Solution Center oraz Przybornik HP Toolbox nie są obsługiwane przez sterownik systemowy. W celu drukowania, skanowania lub faksowania możesz skorzystać z procedur zastępczych.

Jak drukować?Jak drukować?

Wykonaj czynności przedstawione poniżej, aby drukować z poziomu pulpitu lub ekranu Start w przypadku sterownika systemowego.

Drukowanie z poziomu pulpituDrukowanie z poziomu pulpitu

Aby drukować z aplikacji na pulpicie, wykonaj poniższe czynności.

 1. Z poziomu pulpitu (Desktop) otwórz dokument przeznaczony do wydrukowania w aplikacji, w której został utworzony.

 2. Kliknij menu Plik, a następnie polecenie Drukuj.

Drukowanie z poziomu ekranu StartDrukowanie z poziomu ekranu Start

Aby drukować z aplikacji na ekranie Start, wykonaj poniższe czynności.

 1. Na ekranie Start kliknij aplikację, z której chcesz drukować.

 2. Przenieś kursor myszy w prawy górny lub dolny róg ekranu, aby aktywować pasek Charms (Zaklęcia).

 3. Kliknij menu Urządzenia, a następnie polecenie Drukuj.

 4. Kliknij lub dotknij sterownika HP, który został zainstalowany.

  UWAGA: Jeżeli drukarki nie ma na liście, oznacza to, że obecnie aplikacja nie obsługuje funkcji drukowania. Skontaktuj się z programistą aplikacji, aby uzyskać dodatkowe informacje.

 5. Zmień ustawienia w razie potrzeby i kliknij polecenie Drukuj.

Jak skanować?Jak skanować?

Aby zeskanować dokument, skorzystaj z jednego z poniższych sposobów.

Skanowanie za pomocą aplikacji Faksowanie i skanowanie w systemie WindowsSkanowanie za pomocą aplikacji Faksowanie i skanowanie w systemie Windows
 1. Umieść dokument do zeskanowania na szybie skanera lub załaduj go do automatycznego podajnika dokumentów, jeżeli drukarka jest w niego wyposażona.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start (,Windows_8.1_StartButton), a następnie kliknij polecenie Szukaj.

 3. W polu wyszukiwania wpisz „Fax and Scan” (Faksowanie i skanowanie).

 4. W polu wyników kliknij opcję Windows Fax and Scan (Faksowanie i skanowanie w systemie Windows).

 5. Kliknij Nowy skan, a następnie polecenie Skanuj.

Skanowanie z aplikacji PaintSkanowanie z aplikacji Paint
 1. Umieść dokument do zeskanowania na szybie skanera lub załaduj go do automatycznego podajnika dokumentów, jeżeli drukarka jest w niego wyposażona.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk, a następnie kliknij polecenie Szukaj.

 3. W polu wyszukiwania wpisz „Paint”.

 4. Kliknij przycisk Paint.

 5. Kliknij Plik, a następnie kliknij polecenie Ze skanera lub aparatu fotograficznego.

 6. Wybierz swoją drukarkę, kliknij OK, a następne kliknij Scan.

Jak faksować? Jak faksować?

Funkcja wysyłania faksów bezpośrednio z komputera jest niedostępna. Można jednak faksować w panelu sterowania drukarki.

 1. Umieść dokument przeznaczony do przefaksowania na szybie skanera lub załaduj go do automatycznego podajnika dokumentów, jeżeli drukarka jest w niego wyposażona.

 2. Użyj przycisku Fax (Faksuj) na panelu sterowania drukarki, aby rozpocząć faksowanie.

Sprawdzanie poziomów atramentu Sprawdzanie poziomów atramentu

Sterownik systemowy nie daje użytkownikowi dostępu do oprogramowania drukarki HP oraz nie umożliwia sprawdzania poziomów atramentu w narzędziach HP, co z kolei umożliwia oryginalny sterownik firmy HP.

Niektóre drukarki posiadają panele kontrolne, które powiadamiają użytkownika o niskim poziomie atramentu. Jeżeli jednak posiadany przez Ciebie model nie ma tej funkcji, korzystając z przycisków na panelu sterowania możesz wydrukować raport diagnostyczny przedstawiający poziomy atramentu. Taki raport z testu może nosić nazwę raportu z autotestu, strony diagnostycznej jakości druku, poszerzonego raportu z autotestu lub podobną. Jeżeli nie wiesz, jak wydrukować taki raport, poszukaj wskazówek w instrukcji obsługi drukarki.

W jaki sposób znaleźć instrukcje dotyczące drukowania raportu diagnostyki?

 1. Kliknij tutaj, aby przejść do strony Obsługa klienta HP.

 2. Na stronie Locate your printer to get support (Zlokalizuj swoją drukarę, aby uzyskać wsparcie) kliknij pole tekstowe, wprowadź nazwę lub numer drukarki, a następnie kliknij opcję NEXT (Dalej).

 3. W liście wyników wyszukiwania kliknij produkt HP, aby wyświetlić stronę wsparcia dla tego produktu.

 4. Kliknij opcję Instrukcje.

 5. Kliknij Podręcznik użytkownika i znajdź instrukcje drukowania raportu autotestu.

  Jeśli nie można otwrzyć podręcznika, kliknij łącze na stronie Podręczniki, aby pobrać i zainstalować proram Adobe Reade. Następnie spróbuj ponownie otworzyć podręcznik użytkownika.

Jak używać przycisków na panelu przednim? Jak używać przycisków na panelu przednim?

Jeżeli na przednim panelu sterowania drukarki znajdują się przyciski, mogą one nie działać w taki sam sposób, jak dotychczas. Przykłady przycisków obsługiwanych i nieobsługiwanych przez sterownik systemu operacyjnego:

UWAGA: To nie jest pełna lista.

Te przyciski będą nadal działały:

(Power_button) Przycisk zasilania(Menu_button) Przycisk Menu
(Resume_button) Przycisk Wznów(Cancel_button) Przycisk Anuluj
(Print_photos_button) Przycisk Drukuj zdjęcia

Te przyciski mogą nie działać:

(Photosmart_essentials_button) Przycisk Photosmart Essentials(Copy_button) Przycisk Kopiuj
(Scan_button) Przycisk Skanuj
 
Pomoc dla danego modelu
Znajdź rozwiązania, materiały do pobrania lub inne informacje dotyczące poszczególnych modeli.
Połącz się z innymi
Connect with others
Nie jesteś sam. Połącz się z innymi użytkownikami i ekspertami HP na forach i znajdź odpowiedzi, których szukasz.