0

Serwis internetowy Hewlett-Packard - Warunki użytkowania i ograniczenia prawne

UWAGA: PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW („WARUNKÓW”) PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEGO SERWISU INTERNETOWEGO („SERWISU") KORZYSTANIE Z NASZEGO SERWISU OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK PRZECZYTAŁ I ZAAKCEPTOWAŁ NINIEJSZE WARUNKI. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI NINIEJSZYCH WARUNKÓW, UŻYTKOWNIK NIE MA UPOWAŻNIENIA DO KORZYSTANIA Z TEGO SERWISU. WARUNKI TE REGULUJĄ ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEDMIOTOWEGO SERWISU, JEGO ZAWARTOŚCI (TAKIEJ, JAK TEKSTY, DANE, INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, ILUSTRACJE LUB ZDJĘCIA), KTÓRE HEWLETT-PACKARD ORAZ JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE (WSPÓLNIE ZWANE „HP")MOGĄ UDOSTĘPNIĆ ZA POŚREDNICTWEM TEGO SERWISU (WSPÓLNIE ZWANE „MATERIAŁAMI”) ORAZ WSZELKICH USŁUG, KTÓRE HP MOŻE ŚWIADCZYĆ ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEGO SERWISU (WSPÓLNIE ZWANE „USŁUGAMI") SERWIS, MATERIAŁY I USŁUGI SĄ OKREŚLONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH ŁĄCZNIE JAKO „STRONY INTERNETOWE HP”.

1

Korzystanie ze stron internetowych HP

Z wyjątkiem uregulowań w sekcji „Inne umowy; oprogramowanie, usługi lub \dostęp”, HP upoważnia do korzystania ze stron internetowych HP tylko dla potrzeb własnych, niekomercyjnych. Surowo zabrania się wykorzystywania stron internetowych HP dla jakichkolwiek publicznych lub komercyjnych celów (między innymi wykorzystywania na innej stronie lub korzystania w sieciowym środowisku komputerowym) W przypadku kopiowania jakiejkolwiek części Materiałów, należy na kopiach zachowywać wszelkie informacje dotyczące praw własności intelektualnej, zawarte w oryginalnych Materiałach. Nie wolno modyfikować, publicznie wyświetlać, publicznie prezentować ani dystrybuować Materiałów. W relacji pomiędzy użytkownikiem serwisu a HP, to HP jest właścicielem stron internetowych HP. Strony internetowe HP są chronione prawem autorskim obowiązującym w Stanach Zjednoczonych oraz na podstawie innych uregulowań międzynarodowych. Wszelkie nieautoryzowane użytkowanie stron internetowych HP może stanowić naruszenie praw autorskich, praw dotyczących ochrony znaku towarowego oraz innych praw.


2

Dostęp

Użytkownik jest odpowiedzialny za pozyskanie i utrzymanie sprzętu i usług wymaganych do uzyskania dostępu i użytkowania stron internetowych HP oraz za uiszczanie opłat związanych z powyższym. W przypadku rejestracji mającej na celu otwarcie konta w dowolnym miejscu stron internetowych HP lub w przypadku kontaktu użytkownika z HP za pośrednictwem stron internetowych HP w celu uzyskania produktów lub usług, HP może poprosić o udzielenie danych osobowych użytkownika. Wykorzystanie takich informacji przez HP jest regulowane przez warunki Polityka Prywatności Online HP dla Serwisu. Użytkownik zgadza sie udzielić HP prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji (oraz tak długo, jak użytkownik korzysta z konta na stronach internetowych HP, aktualizowania tych informacji). Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego hasła do stron internetowych HP oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania, które będą miały miejsce przy wykorzystaniu jego hasła. Użytkownik powiadomi niezwłocznie HP o każdym przypadku nieautoryzowanego wykorzystania jego hasła lub innym narusz]eniu bezpieczeństwa związanym ze stronami internetowymi HP. HP zastrzega sobie prawo do zażądania zmiany hasła, jeżeli uzna, że obecne hasło nie jest już bezpieczne. Warunki dostępu do stron internetowych HP określone na podstawie innych, indywidualnie zawartych umów pomiędzy użytkownikiem a HP zastępują warunki przedstawione w niniejszej sekcji.


3

Niedozwolone korzystanie

Użytkownik nie będzie wykorzystywał stron internetowych HP (w tym Materiałów lub Usług, które można uzyskać w wyniku korzystania ze stron internetowych HP): (a) w sposób naruszający jakiekolwiek lokalne, stanowe, narodowe, zagraniczne lub międzynarodowe ustawy, regulacje, zasady, rozporządzenia, traktaty lub inne prawa (każde zwane dalej „prawem") (b) w celu śledzenia, szykanowania lub wyrządzania szkody innym osobom; (c) w celu podawania się za inną osobę lub jednostkę czy też niezgodnego z prawdą powoływania sią na powiązania z daną osobą lub jednostką; lub (d) w celu zakłócania lub przerywania łączenia się stron internetowych lub serwerów, lub tez sieci ze stronami internetowymi HP. Ponadto, użytkownik nie będzie (x) korzystał z jakichkolwiek metod eksploracji danych, robotów lub podobnych sposobów zbierania i ekstrakcji danych w odniesieniu do stron internetowych HP; oraz (y) próbował uzyskać nieupoważnionego dostępu do jakichkolwiek elementów stron internetowych HP oraz innych kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych ze stronami internetowymi HP, poprzez piractwo komputerowe, eksplorację hasła lub inne środki.


4

Zakończenie

Z wyjątkiem odmiennych uregulowań zawartych w sekcji „Inne umowy; oprogramowanie, usługi lub dostęp”, poniżej, HP może zakończyć, zawiesić lub zmodyfikować rejestrację użytkownika w zakresie dostępu do całości lub części stron internetowych HP, bez wcześniejszego powiadomienia, w dowolnej chwili i bez podania przyczyny. Użytkownik może zaniechać korzystania ze stron internetowych HP w dowolnej chwili. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków przez użytkownika, jego upoważnienie do korzystania ze stron internetowych HP automatycznie wygaśnie, a użytkownik będzie musiał natychmiast zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane Materiały (i ich kopie).


5

Noty prawne

STRONY INTERNETOWE HP SĄ UDOSTĘPNIANE W „FORMIE, W JAKIEJ SIĘ ZNAJDUJĄ” ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM „WSZELKICH BŁĘDÓW”. RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I FUNKCJONOWANIEM STRON INTERNETOWYCH HP LEŻY PO STRONIE UŻYTKOWNIKA. JEŻELI MATERIAŁY LUB USŁUGI OKAŻĄ SIĘ BYĆ WADLIWE, TO UŻYTKOWNIK, A NIE HP, PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKI KOSZTY ZWIĄZANE Z KONIECZNYM SERWISOWANIEM I NAPRAWĄ. HP NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DOWOLNEGO TYPU, BEZPOŚREDNICH, DOMNIEMANYCH LUB USTAWOWYCH W ODNIESIENIU DO STRON INTERNETOWYCH HP (OBEJMUJĄCYCH MIĘDZY INNYMI WSZELKIE DOMNIEMANELUB USTAWOWE GWARANCJE LUB POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE RĘKOJMI W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ). NIE UCHYBIAJĄC POWYŻSZYM POSTANOWIENIOM NATURY OGÓLNEJ, HP NIE UDZIELA GWARANCJI NA TO, ŻE STRONY INTERNETOWE HP SPEŁNIĄ WYMOGI UŻYTKOWNIKA LUB ŻE STRONY INTERNETOWE HP BĘDĄ DOSTĘPNE BEZ PRZERWY, NA CZAS, BEZPIECZNIE LUB BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW ORAZ ŻE BŁĘDY NA STRONACH INTERNETOWYCH HP ZOSTANĄ POPRAWIONE. HP NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ODNOŚNIE WYNIKÓW, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ UZYSKANE NA PODSTAWIE KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH HP ORAZ ODNOŚNIE DOKŁADNOŚCI I WIARYGODNOSCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI UZYSKIWANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRON INTERNETOWYCH HP. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, CZY TO USTNE CZY PISEMNE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM STRON INTERNETOWYCH HP LUB OD HP, JEGO SPÓŁKI MACIERZYSTEJ, SPÓLEK ZALEŻNYCH LUB POWIĄZANYCH, CZY TEŻ ICH DOSTAWCÓW (LUB ODPOWIEDNIO URZĘDNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW LUB AGENTÓW DOWOLNEJ Z TYCH JEDNOSTEK) (WSPÓLNIE ZWANYCH „JEDNOSTKAMI HP”) NIE STANOWIĄ ŻADNEJ GWARANCJI. HP NINIEJSZYM WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCĄ Z DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH NA ZASADZIE SŁUSZNOŚCI.


6

Ograniczenia odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU ŻADNA Z JEDNOSTEK HP NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA (A) POŚREDNIE, SPECJALNE, WYNIKOWE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY LUB (B) WSZELKIE SZKODY PRZEKRACZAJĄCE STO DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100.00 USD) (MIĘDZY INNYMI Z TYTUŁU UTRACONYCH KORZYŚCI, UTRATY ZYSKÓW, DOCHODÓW, UTRATY RENOMY, BRAKU PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU, PRZESTOJU BIZNESOWEGO ORAZ INNYCH NIEMATERIALNYCH SZKÓD), WYNIKAJĄCE LUB POWIĄZANE ZE STRONAMI INTERNETOWYMI HP (OBEJMUJĄCE MIĘDZY INNYMI UŻYTKOWANIE, NIEMOŻNOŚĆ UŻYTKOWANIA LUB SKUTKI KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH HP), NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE WYNIKAJĄ Z GWARANCJI, KONTRAKTU, DELIKTU, USTAWY LUB INNEJ PRAWNEJ PODSTAWY NAWET, GDY JEDNOSTKA HP ZOSTAŁA POINFORMOWANA (LUB POWINNA BYŁA BYĆ ŚWIADOMA) O MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA TAKICH ROSZCZEŃ.


7

Wyłączenia i ograniczenia

Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają wyłączenia określonych gwarancji lub ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności z tytułu określonych szkód. Zgodnie z tym, niektóre z powyższych części noty prawnej oraz ograniczeń odpowiedzialności mogą nie mieć zastosowania wobec użytkownika. Jeżeli strona HP, ze względu na obowiązujące prawo, nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności z tytułu domniemanej gwarancji lub ograniczyć tej odpowiedzialności, zakres i czas trwania takiej gwarancji i zakres odpowiedzialności strony HP będzie minimalny w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.


8

Inne umowy; oprogramowanie, usługi lub dostęp

HP może dostarczać produkty (takie, jak sprzęt i oprogramowanie), usługi (takie jak utrzymanie sprzętu lub naprawa lub też konserwacja, instalacja oprogramowania lub szkolenie) lub dostęp do stron internetowych HP na warunkach określonych w oddzielnej umowie zawartej pomiędzy użytkownikiem a HP (każda zwana dalej „Inną umową”). Zobowiązania HP w odniesieniu do wszelkich produktów, usług lub udzielanego dostępu użytkownikowi na podstawie dowolnej Innej umowy będą regulowane wyłącznie tą Inną umową, na podstawie której dany produkt lub usługa będzie świadczona, a niniejsze Warunki nie będą interpretowane w sposób, który móglby zmienić warunki tej Innej umowy.


Na przykład, korzystanie z dowolnego oprogramowania, które będzie dostępne do pobrania za pośrednictwem stron internetowych HP („Oprogramowanie”) będzie regulowane na podstawie warunków umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym, dołączonej lub zawartej w Oprogramowaniu („Umowa licencyjna”). Użytkownikowi nie wolno zainstalować żadnego O\programowania, do którego dołączona jest lub które zawiera umowę licencyjną przed wyrażeniem zgody na warunki umowy licencyjnej. Jeżeli do Oprogramowania nie jest dołączona żadna umowa licencyjna, ani Oprogramowanie takiej umowy nie zawiera, wówczas Oprogramowanie to uznaje się za część Materiałów, a niniejsze Warunki będą regulowały zasady korzystania z takiego Oprogramowania. DALSZE KOPIOWANIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA JEST ZAKAZANE, CHYBA ŻE TAKIE KOPIOWANIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE JEST WYRAŹNIE DOPUSZCZONE NA PODSTAWIE UMOWY LICENCYJNEJ DOŁĄCZONEJ LUB ZAWARTEJ W TAKIM OPROGRAMOWANIU.


9

Modyfikacje stron internetowych HP

HP zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub przerywania udostępniania stron internetowych HP w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika. Na przykład, HP może dokonać zmian w Materiałach i/lub Usługach, lub też produktach i cenach, w dowolnej chwili bez zachowania terminu wypowiedzenia. Materiały i Usługi mogą nie być aktualne, a HP nie zobowiązuje się do aktualizowania Materiałów i Usług. Informacje publikowane w Serwisie mogą być powiązane z produktami, programami lub usługami nie dostępnymi w kraju użytkownika. Należy skonsultować się z regionalnym przedstawicielem HP w celu uzyskania informacji o produktach, programach i usługach, które mogą być dostępne dla danego użytkownika.


10

Zgłoszenia użytkownika

Określone strefy stron internetowych HP (np. chat roomy lub rankingi klientów oraz recenzje) mogą pozwolić użytkownikowi na udzielenie informacji zwrotnej, danych, wprowadzenia tekstu, oprogramowania, muzyki, dźwięku, zdjęć, grafiki, wideo, wiadomości lub innych materiałów (każde zwane „Zgłoszeniem Użytkownika”). Dostarczając Zgłoszenie Użytkownika, użytkownik przyznaje HP nieodwołalną, przenoszalną, niewyłączną, w pełni płatną, globalną licencję na czas nieokreślony i o zakresie światowym (z możliwością sublicencjonowania) do: (a) użytkowania, dystrybuowania, kopiowania, wprowadzania zmian, dostosowywania, tłumaczenia, publikowania i publicznego wyświetlania Zgłoszeń Użytkownika (lub wszelkich ich modyfikacji), w całości lub w części, w dowolnym formacie lub środku znanym obecnie lub opracowanym w przyszłości i (b) użytkowania (oraz udostępniania innym) Zgłoszeń Użytkownika w dowolny sposób i w dowolnym celu (między innymi do celów komercyjnych), które HP uzna za odpowiednie (między innymi do wykorzystania Zgłoszeń Użytkownika lub ich zmian, w całości lub w części w ramach dowolnej technologii, produktu lub usług). HP zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklam w powiązaniu ze Zgłoszeniami Użytkownika oraz do wykorzystania Zgłoszeń Użytkownika w celach reklamowych i promocyjnych. HP może ale nie jest zobowiązane do wstępnego filtrowania Zgłoszeń Użytkownika lub monitorowania dowolnej strefy stron internetowych HP, przez które dostarczane mogą być Zgłoszenia Użytkownika. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie swoje Zgłoszenia Użytkownika. HP nie musi umieszczać, wyświetlać ani publikować Zgłoszeń Użytkownika na stronach internetowych HP i może usunąć je w dowolnej chwili lub odmówić ich publikacji z dowolnego powodu. HP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkowiek strat, szkód, lub kradzieży dotyczących Zgłoszeń Użytkownika. HP nie chce otrzymywać żadnych Zgłoszeń Użytkownika o charakterze poufnym. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie danych zawartych w Zgłoszeniu Użytkownika osobom trzecim bez zastrzeżenia poufności. HP nie gwarantuje, że użytkownik będzie mógł edytować lub usunąć Zgłoszenie Użytkownika, które zostało dostarczone.


Dostarczajac Zgłoszenie Użytkownika, użytkownik oświadcza i zapewnia, że:


 • ukończył przynajmniej 13 rok życia;
 • posiada wszystkie prawa do dostarczanego Zgłoszenia Użytkownika (a w szczególności do wszelkich praw do dźwięku, wideo lub nagrania cyfrowego oraz do wykonań znajdujących się w dostarczanym Zgłoszeniu Użytkownika) lub, alternatywnie, użytkownik uzyskał wszelkie potrzebne uprawnienia dotyczące swojego Zgłoszenia Użytkownika, aby umożliwić udzielenie praw, o których mowa w niniejszym dokumencie na rzecz HP;
 • użytkownik zapłacił i w pełni uiści wszelkie opłaty licencyjne, opłaty celne oraz inne zobowiązania finansowe, dowolnego rodzaju, związane z użytkowaniem lub komercyjną eksploatacją dostarczonych Zgłoszeń Użytkownika;
 • użytkownik jest osobą przedstawioną i/lub słyszalną w dostarczonym przez siebie Zgłoszeniu Użytkownika lub, alternatywnie, uzyskał prawo od każdej osoby (włączając w to zgodę rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich - poniżej 18 roku życia), które pojawiają się i/lub są słyszane w dostarczonym Zgłoszeniu Użytkownika, tak by móc przekazać HP opisane wcześniej prawa;
 • dostarczone Zgłoszenia Użytkownika nie naruszają praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych praw własności intelektualnej, prawa do prywatności lub innych dóbr osobistych lub praw osób trzecich;
 • użytkownik dobrowolnie zrzeka się korzystania z roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych w związku ze swoim Zgłoszeniem Użytkownika;
 • żadna z informacji zawartych w Zgłoszeniu Użytkownika nie jest użytkownikowi nieznana, fałszywa, niedokładna lub wprowadzająca w błąd;
 • dostarczone Zgłoszenie Użytkownika nie narusza żadnych praw (w szczególności praw regulujących kontrolę eksportu, ochronę konsumenta, nieuczciwą konkurencję, antydyskryminację lub nieuczciwe praktyki w zakresie reklamy);
 • dostarczone zgłoszenie użytkownika nie jest, ani w uzasadniony sposób nie może zostać uznane za zniesławiające, oszczercze, nienawistne, rasistowskie, dyskryminujące ze względu na pochodzenie lub przekonania religijne, obraźliwe, stanowiące groźbę karalną, lub szykanujące niezgodnie z prawem jednostkę, spółkę, lub korporację, wulgarne, pornograficzne, obsceniczne lub naruszające sferę prywatności innych osób;
 • użytkownik nie otrzymał oraz nie otrzyma zapłaty w jakiejkolwiek formie z tytułu dostarczenia zgłoszenia użytkownika;
 • dostarczone zgłoszenia użytkownika nie zawierają materiałów ze stron internetowych osób trzecich, jak również adresów pocztowych, adresów email, informacji kontaktowych lub numerów telefonów (innych niż użytkownika);
 • dostarczone zgłoszenia użytkownika nie zawierają żadnych wirusów, robaków, oprogramowania typu spyware lub adware oraz innych szkodliwych programów lub plików;
 • dostarczone zgłoszenia użytkownika nie zawierają żadnych informacji, które użytkownik uważa za poufne, chronione prawem własności intelektualnej lub osobiste; oraz
 • dostarczone zgłoszenia użytkownika nie zawierają ani nie stanowią żadnej nie zamawianej lub nieautoryzowanej reklamy, materiałów promocyjnych, niechcianej poczty, spamu, łańcuszków, schematów lub innych form nagabywania.
11

Linki do stron internetowych niezwiązanych z firmą HP

Linki na stronach internetowych HP do stron internetowych osób trzecich są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Korzystając z linku, użytkownik opuści strony internetowe HP. HP nie jest zobowiązane do przeglądania stron osób trzecich, nie kontroluje ich zawartości ani nie jest odpowiedzielne za treści zamieszczane na stronach osób trzecich (w tym produkty, usługi czy też inną zawartość). Zatem, HP nie potwierdza treści znajdujacej sie na stronach osób trzecich ani nie składa żadnych zapewnień dotyczących stron osób trzecich, informacji, oprogramowania, produktów, usług ani materiałów znalezionych na nich, ani wyników uzyskanych dzięki korzystaniu z tych stron. Jeżeli użytkownik zdecyduje się wejść na strony osób trzecich za pośrednictwem linku w sieci HP, czyni to całkowicie na własne ryzyko.


12

Linki do Serwisu

Użytkownik może utworzyć linki do tego Serwisu na innych stronach internetowych, wyłącznie na warunkach określonych ponizej oraz zgodnie z obowiązujacym prawem.


Bez pisemnego upoważnienia ze strony HP, strona internetowa, na której umieszczony jest link do tego Serwisu:


 • może podawać link, ale nie może replikować żadnych Materiałów (w tym logo HP);
 • nie może tworzyć przeglądarki ani środowiska ograniczającego dostęp do Materiałów;
 • nie może implikować, że HP potwierdza treści znajdujace się na tej stronie internetowej lub jakiekolwiek produkty, usługi lub zawartość dostępne za pośrednictwem tej strony;
 • nie może wprowadzać w błąd odnośnie swoich powiązań z HP;
 • nie będzie prezentować błędnych lub mylących informacji o HP, produktach lub usługach HP;
 • nie będzie zawierać zawartości, która może zostać uznana za niestosowną, obraźliwą lub kontrowersyjną; oraz
 • będzie zawierała tylko treść odpowiednią dla wszystkich grup wiekowych.
13

Znaki towarowe

HP, COMPAQ oraz wszelkie inne nazwy produktów lub usług czy też slogany lub logo zawarte na stronach internetowych HP są znakami towarowymi HP i jego dostawców lub licjencjodawców i nie mogą być kopiowane, podrabiane lub wykorzystywane w całości lub części, bez wcześniejszego pisemnego upoważnienia ze strony HP lub innej osoby uprawnionej do rozporządzania danym znakiem towarowym. Prawa własności intelektualnej do wszystkich takich znaków towarowych oraz wartość z nimi powiązana przysługują HP lub innej osobie uprawnionej do rozporządzania danym znakiem towarowym. Użytkownik nie może stosować żadnych metatagów lub innych „ukrytych tekstów” korzystających z nazwy, znaku towarowego lub nazwy produktu czy też usługi HP bez wcześniejszego pisemnego upoważnienia ze strony HP. Dodatkowo, wygląd Serwisu (w tym nagłówki, niestandardowe grafiki, ikony przycisków oraz skrypty) jest znakiem usługowym, znakiem towarowym i/lub wzorem przemysłowym HP i nie może być kopiowany, podrabiany lub wykorzystywany (w całości lub w części) bez wcześniejszego pisemnego upoważnienia ze strony HP. Odniesienie do jakichkolwiek produktów, usług, procesów lub innych informacji, w formie nazwy handlowej, znaku towarowego lub w inny sposób nie stanowi ani nie implikuje ich uznania, sponsorowania lub rekomendowania przez HP.


W szczególności:


 • Microsoft, Windows i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach; i
 • Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Core Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, ViiV Inside, vPro Inside, Xeon, oraz Xeon Inside są znakami towarowymi Intel Corporation w USA i/lub innych krajach;
14

Zastrzeżone prawa administracji państwowej Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA)

Wszelkie materiały, pobierane przez lub w imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), ich agencji lub urzędów („Rząd USA”), podlegają warunkom FAR 12.211 - „Dane techniczne” oraz FAR 12.212 - „Oprogramowanie komputerowe” lub klauzulom zapewniającym HP odpowiednią ochronę w DFARS lub innym regulacjom właściwych dla danej agencji.


15

Kwestie międzynarodowe i eksportowe

HP administruje ten serwis ze swojej siedziby w Palo Alto, Kalifornia. HP nie składa żadnych zapewnień, że strony internetowe HP są odpowiednie lub dostępne do użytku poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Korzystanie ze stron internetowych HP z terytoriów, gdzie ich zawartość jest niezgodna z prawem lub zastrzeżona jest niedozwolone. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na korzystanie ze stron internetowych HP poza terytorium Stanów Zjednoczonych, robi to z własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujacego prawa. Użytkownik potwierdza, że będzie przestrzegał wszelkich ograniczeń związanych z eksportem i re-eksportem oraz regulacji Departamentu Handlu oraz innych agencji lub władz USA i innych krajów podczas korzystania ze stron internetowych HP oraz że nie będzie przesyłał ani upoważniał do przesyłania jakichkolwiek Materiałów do zabronionych krajów lub w inny sposób z naruszeniem prawa. W szczególności, Materiały nie mogą, z naruszeniem prawa, być eksportowane lub re-eksportowane (a) do krajów, na które nałożone jest embargo USA lub (b) do osób znajdujących się na liście "Specially Designated Nationals" Departamentu Handlu USA. Korzystając z Materiałów podlegających takim restrykcjom i regulacjom, Użytkownik zapewnia i gwarantuje, że nie znajduje się w, nie jest kontrolowany ani nie jest obywatelem lub rezydentem kraju znajdującego się na takiej liście.


16

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie Jednostek HP z odpowiedzialności, na ich obronę i wypłatę ewentualnych odszkodowań w przypadku jakichkolwiek roszczeń, szkód, strat, kosztów, wydatków lub opłat (włączając w to honoraria prawników), którymi obciążone mogą być te Jednostki w wyniku naruszenia przez Użytkownika (lub osobę korzystającą z jego konta) niniejszych Warunków. HP zastrzega sobie prawo do prowadzenia wszelkich spraw i objęcia kontroli nad nimi, które podlegają powyższemu zwolnieniu Jednostek HP z odpowiedzialności oraz, w takim przypadku, Użytkownik wyraża zgodę na współpracę z HP w celu obrony przed ewentualnym roszczeniem.


17

Komunikacja elektroniczna

Odwiedzając nasz Serwis lub wysyłając emaile do HP, Użytkownik komunikuje się z HP elektronicznie. HP może udzielić odpowiedzi w formie e-maila lub umieszczając powiadomienie w Serwisie. Użytkownik potwierdza, że wszelkie takie powiadomienia, wyłaczenia odpowiedzialności lub inne formy komunikacji stosowanej przez HP w formie elektronicznej spełniają wszelkie wymogi prawne, by uznać tę formę komunikacji za pisemną.


18

Warunki ogólne

Niniejsze Warunki, łącznie z dodatkowymi warunkami, na które Użytkownik wyraża zgodę korzystając z określonych elementów stron internetowych HP, stanowią jednolitą, wyłączną oraz ostateczną całość porozumienia zawartego pomiędzy Użytkownikiem a HP w odniesieniu do przedmiotu tego prozumienia, i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia lub negocjacje pomiędzy Użytkownikiem a HP w odniesieniu do przedmiotu porozumienia. Jednostki HP są beneficjentami w odniesieniu do tych postanowień niniejszych Warunków, które ich dotyczą. Warunki te oraz relacje pomiędzy użytkownikiem a HP podlegają prawu Stanu Kalifornia zgodnie z zastosowaniem wobec umów zawartych i realizowanych w pełni przez rezydentów Stanu Kalifornia, bez względu na obecne miejsce pobytu. Wszelkie procesy sądowe powstałe w związku z lub powiązane z niniejszymi Warunkami lub wykorzystaniem stron internetowych HP przez Użytkownika będą rozpatrywane przez sądy federalne lub stanowe znajdujące się w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii i Użytkownik niniejszym poddaje się wyłącznej jurysdykcji tych sądów w odniesieniu do powyższego. Nie wykonanie lub nie wyegzekwowanie przez HP jakichkolwiek praw lub postanowień zawartych w niniejszych Warunkach nie będzie stanowiło zrzeczenia się z tych praw lub postanowień. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd odpowiedniej jurysdykcji za nieważne, Użytkownik zgadza sie, aby sąd odwołał się do intencji HP i Użytkownika zawartej w tym postanowieniu. Pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Tytuły rozdziałów niniejszych Warunków służą jedynie wygodzie Użytkownika i nie mają żadnych skutków prawnych ani umownych. Warunki te pozostaną w mocy nawet jeżeli dostęp lub korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych HP zostanie zakończone. Niniejsze Warunki będą interpretowane bez zastosowania żadnych szczególnych metod wykładni na korzyść lub niekorzyść HP. Niniejsze Warunki, prawa oraz licencje przyznane na ich mocy, nie mogą być zbywane ani przenoszone przez Użytkownika, ale mogą być przeniesione przez HP bez żadnych ograniczeń.


19

Modyfikacje Warunków

HP może, wedle własnego uznania, zmienić niniejsze Warunki w dowolnej chwili. HP umieści powiadomienie o takiej zmianie na odpowiedniej Stronie. Jeżeli Użytkownik nie zgodzi się na którąkolwiek ze zmian, obowiązkiem Użytkownika będzie zaprzestanie korzystania ze stron internetowych HP. Dalsze kontynuowanie korzystania ze stron internetowych HP w chwili powiadomienia o zmianach Warunków oznaczać będzie wyrażenie zgody na te zmiany oraz zobowiązanie do ich przestrzegania. Niektóre postanowienia niniejszych Warunków mogą zostać zastąpione przez wyraźnie wskazane powiadomienia prawne lub warunki umieszczone na poszczególnych stronach Serwisu HP i w takich okolicznościach te powiadomienia i warunki będą uważane za wchodziące w skład niniejszych Warunkó warunków i będą zastępowały te postanowienia, których dotyczą.


Zaktualizowano we wrześniu 2008 r.


Powrót do początku
20

Related links: