Funkcije uređaja HP DeskJet Ink Advantage porodice

 
1 Mobilni uređaj mora podržavati bežičnu vezu. Štampač i uređaj moraju biti na istoj lokalnoj bežičnoj mreži ili povezani putem direktne bežične veze. Bežične performanse zavise od fizičkog okruženja i udaljenosti od pristupne tačke. Bežične operacije su kompatibilne samo sa ruterima od 2,4 GHz.

2 Funkcije mogu zahtevati upravljački program ili aplikacije koji su dostupni na hpconnected.com.

© Copyright 2014. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informacije koje su ovde navedene podložne su promenama bez prethodne najave. Garancije za HP-ove proizvode i usluge navode se isključivo u eksplicitnim garantnim izjavama koje se prilažu uz takve proizvode i usluge. Ništa od ovde pomenutog ne treba smatrati dodatnom garancijom. HP nije odgovoran za moguće tehničke ili uredničke greške odnosno omaške u ovom dokumentu.