0

Web stranica preduzeća Hewlett-Packard - Uslovi korišćenja i pravna ograničenja

PAŽNJA: PAŽLJIVO PROČITAJTE USLOVE KORIŠĆENJA ("USLOVI") PRE UPOTREBE WEB STRANICE (U DALJEM TEKSTU "STRANICA"). KORIŠĆENJE OVE STRANICE ZNAČI DA STE PROČITALI I PRIHVATILI OVE USLOVE. AKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE, NIJE VAM DOZVOLJENO DA KORISTITE OVU STRANICU. OVI USLOVI ODNOSE SE NA VAŠE KORIŠĆENJE STRANICE, SVAKOG SADRŽAJA (KAO ŠTO SU TEKST, PODACI, INFORMACIJE, SOFTVER, GRAFIKA ILI FOTOGRAFIJE) KOJE PREDUZEĆE HEWLETT PACKARD I KOMPANIJE U NJENOM VLASNIŠTVU MOGU POSTAVITI NA STRANICU (U DALJEM TEKSTU, "MATERIJALI") I SVE USLUGE KOJE KOMPANIJA HP MOŽE PRUŽATI PUTEM STRANICE (U DALJEM TEKSTU, "USLUGE"). STRANICA, MATERIJALI I USLUGE U OVIM USLOVIMA ZAJEDNIČKI SE NAZIVAJU "HP WEB STRANICE."

1

Korišćenje HP Web stranica

Osim kao što je izloženo u odeljku "Drugi sporazumi; softver, usluge ili pristup", koji se nalazi ispod, preduzeće HP vas ovlašćuje da koristite HP Web stranice samo u svoje lične, nekomercijalne svrhe. Korišćenje HP Web stranica u bilo kakvu javnu ili komercijalnu svrhu (uključujući, bez ograničenja, korišćenje na drugoj Web stranici ili kroz umreženo računarsko okruženje) strogo je zabranjeno. Ukoliko pravite kopije bilo kog materijala, morate na tim kopijama zadržati sve oznake autorskih i vlasničkih prava koje se nalaze na originalnim materijalima. Zabranjeno je menjati, javno izlagati, javno izvršavati ili distribuirati materijale. U odnosu između vas i kompanije HP, kompanija HP je vlasnik HP Web stranica. HP Web stranice zaštićene su međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava i zakonima o zaštiti autorskih prava Sjedinjenih Država. Svako neovlašćeno korišćenje HP Web stranica može prekršiti zakone o autorskim pravima, zaštitnom žigu i druge zakone.


2

Pristup

Vi ste odgovorni za nabavku i održavanje sve opreme i usluga potrebnih za pristup i korišćenje HP Web stranica i za plaćanje svih troškova u vezi s njima. Kada se registrujete da otvorite nalog bilo gde na HP Web stranicama, ili kada kontaktirate HP putem HP Web stranica u cilju nabavke proizvoda ili korišćenja usluga, kompanija HP može da prikupi određene lične podatke o vama. Način na koji kompanija HP koristi takve informacije sadržan je u odredbama Izjave o privatnosti na mreži kompanije HP za ovu stranicu. Pristajete da pružite istinite, tačne, važeće i potpune informacije (i da dokle god koristite vaš nalog na HP Web stranicama, ažurirate te informacije tako da bi bile istinite, tačne, važeće i potpune). Vi ste odgovorni za čuvanje tajnosti vaše lozinke za HP Web stranice i isključivo ste vi odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju s naloga zaštićenog vašom lozinkom. Pristajete da smesta obavestite kompaniju HP o svakom neovlašćenom korišćenju vaše lozinke i svakom drugom narušavanju bezbednosti u vezi sa HP Web stranicama. Kompanija HP zadržava pravo da zahteva od vas promenu lozinke ako smatra da vaša lozinka više nije bezbedna. Pristup HP Web stranicama omogućen po posebno zaključenim sporazumima između Vas i kompanije HP stupa na mesto uslova sadržanih u ovom odeljku.


3

Zabranjeni vidovi korišćenja

Slažete se da ne koristite HP Web stranice (uključujući, a bez ograničenja, sve materijale ili usluge koje možete dobiti putem korišćenja HP Web stranica): (a) na način koji krši bilo koji lokalni, nacionalni, inostrani ili međunarodni zakon, podzakonski akt, naređenje, ugovor ili drugi propis (u daljem tekstu "Zakon"); (b) da proganjate, zlostavljate ili nanosite štetu drugoj osobi; (c) da se predstavljate imenom neke osobe ili entiteta ili da na drugi način lažno predstavljate svoju povezanost s osobom ili entitetom; ili (d) da utičete na ili ometate rad HP Web stranica ili servera ili mreža povezanih sa HP Web stranicama. Takođe, slažete se da ne (x) koristite programe za data mining, robote ili slične metode za prikupljanje ili ekstrakciju podataka sa HP Web stranica; ili (y) pokušavate da neovlašćeno pristupite bilo kom delu HP Web stranica ili bilo kog drugog naloga, računarskog sistema ili mreža povezanih sa HP Web stranicama, bilo putem hakovanja, krađe lozinke ili na bilo koji drugi način.

4

Résiliation

Osim kao što je navedeno u odeljku "Drugi sporazumi; softver, usluge ili pristup", koji se nalazi ispod, kompanija HP može da okonča, privremeno obustavi ili modifikuje vašu registraciju ili pristup svim delovima HP Web stranica, bez najave, u bilo koje doba i iz bilo kog razloga. Možete da prekinete svoje učešće i pristup HP Web stranicama u bilo kom trenutku. Ako prekršite bilo koji od ovih uslova, vaše pravo da koristite HP Web sranice automatski se poništava i morate smesta da uništite sve preuzete ili štampane materijale (i sve njihove kopije).


5

Odricanje od odgovornosti

HP WEB STRANICE DAJU SE NA KORIŠĆENJE "TAKVE KAKVE JESU" I "SA SVIM MANAMA" I CELOKUPAN RIZIK U VEZI SA KVALITETOM I PERFORMANSAMA HP WEB STRANICA ISKLJUČIVO JE VAŠ. AKO SE MATERIJALI ILI USLUGE POKAŽU KAO NEISPRAVNI, VI, A NE HP, SNOSITE PUNU CENU SVIH NEOPHODNIH SERVISA I POPRAVKI. KOMPANIJA HP SE IZRIČITO ODRIČE SVIH GARANCIJA BILO KAKVE VRSTE, BILO IZRIČITIH, PODRAZUMEVANIH ILI ZAKONSKIH U ODNOSU NA HP WEB STRANICE (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA SVE PODRAZUMEVANE ILI ZAKONSKE GARANCIJE U VEZI POGODNOSTI ZA PRODAJU, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI NAMENU I NEKRŠENJA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE). NE OGRANIČAVAJUĆI OPŠTU VAŽNOST GORENAVEDENOG, HP NE GARANTUJE DA ĆE HP WEB STRANICE ODGOVARATI VAŠIM POTREBAMA ILI DA ĆE HP WEB STRANICE RADITI BEZ PREKIDA, AŽURNO, BEZBEDNO I BEZ GREŠAKA ILI DA ĆE NEISPRAVNOSTI HP WEB STRANICA BITI ISPRAVLJENE. HP NE GARANTUJE REZULTATE KOJI SE MOGU DOBITI KORIŠĆENJEM HP WEB STRANICA ILI TAČNOST I POUZDANOST BILO KOJE INFORMACIJE DOBIJENE PREKO HP WEB STRANICA. NIJEDAN SAVET ILI INFORMACIJA, BEZ OBZIRA JESU LI USMENI ILI PISMENI, KOJI STE DOBILI PUTEM HP WEB STRANICA ILI OD KOMPANIJE HP, KOMPANIJA ČIJA JE ONA VLASNIŠTVO, KOMPANIJA U NJENOM VLASNIŠTVU ILI KOMPANIJA KOJE SA NJOM SARAĐUJU, ILI NJIHOVIH SNABDEVAČA (ILI DIREKTORA, SLUŽBENIKA ILI AGENATA NAVEDENIH ENTITETA) (U DALJEM TEKSTU, "HP STRANA") NEĆE PREDSTAVLJATI NIKAKVU GARANCIJU. KOMPANIJA HP NE PRIHVATA NIKAKVU ZAKONSKU NADOKNADU ŠTETE.


6

Ograničenje odgovornosti

NI U KOM SLUČAJU NIJEDNA OD HP STRANA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA (A) BILO KAKVU INDIREKTNU, POSEBNU, POSLEDIČNU, KAZNENU ILI TIPIČNU NADOKNADU ŠTETE ILI (B) BILO KAKVU NADOKNADU ŠTETE VEĆU OD STOTINU AMERIČKIH DOLARA (100,00 $).(UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ONE NASTALE OD GUBITKA PRIHODA, GUBITKA DOBITI, GUBITKA KLIJENTELE, GUBITKA KORIŠĆENJA, PREKIDA U POSLOVANJU ILI DRUGIH NEMATERIJALNIH GUBITAKA NASTALIH IZ ILI U VEZI SA HP WEB STRANICAMA (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, KORIŠĆENJE, NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA ILI POSLEDICE KORIŠĆENJA HP WEB STRANICA) BEZ OBZIRA JESU LI TAKVE NADOKNADE ŠTETE ZASNOVANE NA GARANCIJI, UGOVORU, ODŠTETNOM PRAVU, ZAKONU ILI BILO KAKVOJ DRUGOJ PRAVNOJ TEORIJl, ČAK I AKO JE BILO KOJA HP STRANA BILA UPOZORENA (ILI JE TREBALO DA ZNA) ZA MOGUĆNOST TAKVIH ODŠTETA.


7

Izuzeci i ograničenja

Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju izuzeće izvesnih garancija ili ograničavanje ili izuzeće odgovornosti za neke vrste nadoknade štete. Shodno tome, neki od gorenavedenih odricanja od odgovornosti i ograničenja odgovornosti možda se ne odnose na vas. U meri u kojoj bilo koja HP Strana ne može, shodno odredbama primenljivog zakona, da se odrekne bilo koje podrazumevane garancije ili ograniči svoju odgovornost, obim i trajanje takve garancije i obim odgovornosti HP Strane biće minimalni predviđen takvim primenljivim zakonom.


8

Drugi sporazumi; softver, usluge ili pristup

Kompanija HP može da pruža proizvode (kao što su hardver ili softver) i usluge (kao što je održavanje ili popravka hardvera ili održavanje i instalacija softvera ili obuka u radu na softveru) ili pristup HP Web stranicama pod uslovima posebnog sporazuma između vas i kompanije HP (u daljem tekstu "Drugi sporazum") Obaveze kompanije HP u vezi sa nekim proizvodom, uslugom ili pristupom koje vam pruža pod odredbama drugog sporazuma biće regulisane isključivo drugim sporazumom pod kojim se taj proizvod ili usluga pružaju i neće se smatrati da ovi uslovi menjaju uslove takvog drugog sporazuma.


Na primer, korišćenje bilo kog softvera koji se može preuzeti sa HP Web stranica ("Softver") regulisano je uslovima ugovora o licenciranju s krajnjim korisnikom, koji može da prati ili je deo softvera ("Ugovor o licenciranju"). Ne smete da instalirate bilo koji softver koji prati ili koji sadrži ugovor o licenciranju ako prethodno niste pristali na uslove ugovora o licenciranju. Ako softver ne prati ili ako softver ne sadrži ugovor o licenciranju, onda se takav softver smatra materijalom u gore navedenom smislu i ovi uslovi regulišu upotrebu takvog softvera. DALJA REPRODUKCIJA ILI REDISTRIBUCIJA BILO KOG SOFTVERA IZRIČITO JE ZABRANJENA, OSIM AKO JE TAKVA REPRODUKCIJA ILI REDISTRIBUCIJA IZRIČITO DOZVOLJENA UGOVOROM O LICENCIRANJU KOJI PRATI ILI KOJI JE SADRŽAN U TAKVOM SOFTVERU.


9

Modifikacije HP Web stranica

Kompanija HP zadržava pravo da u bilo kom trenutku menja, obustavlja ili ukine HP Web stranice bez bilo kakvog prethodnog obaveštenja. Na primer, kompanija HP može da menja materijale i/ili usluge, ili proizvode i cene opisane u njima, bilo kada i bez upozorenja. Materijali i usluge mogu biti zastareli i kompanija HP nema nikakvu obavezu da ažurira materijale i usluge. Informacije objavljene na Web stranici mogu se odnositi na proizvode, programe ili usluge koje nisu dostupne u vašoj zemlji. Raspitajte se kod lokalnog zastupnika kompanije HP o informacijama u vezi sa proizvodima, programima i uslugama koje su vam dostupne.


10

Korisnički prilozi

Neki delovi HP Web stranica (npr. prostori za razgovore ili ocene korisnika i prostori za kritike) mogu vam omogućiti da pošaljete vaš stav, informacije, tekst, softver, muziku, zvuk, fotografije, grafiku, video, poruke ili druge materijale (u daljem tekstu: "Korisnički prilozi"). Slanjem korisničkog priloga, dajete kompaniji HP neotuđivu, trajnu, prenosivu, neekskluzivnu, potpuno isplaćenu, svetsku dozvolu (koja se može dalje prenositi) da (a) koristi, distribuira, reprodukuje, modifikuje, prilagođava, objavljuje, prevodi, javno izvodi i javno izlaže vaš korisnički prilog (ili bilo kakvu njegovu modifikaciju), u celini ili delimično, u svakom formatu ili mediju sada poznatom ili kasnije razvijenom i da (b) koristi (i dozvoli drugima da koriste) vaš korisnički prilog na svaki način i u svaku svrhu (uključujući, bez ograničenja, komercijalne svrhe) koje kompanija HP po svom isključivom sudu nalazi za primerene (uključujući, bez ograničenja, korišćenje vašeg korisničkog priloga ili bilo kakve njegove kasnije modifikacije, u celini ili delom, u bilo kakvu tehnologiju, proizvod ili uslugu). Kompanija HP zadržava pravo da prikazuje reklame u vezi sa korisničkim prilozima i da upotrebljava korisničke priloge u reklamne i promotivne svrhe. Kompanija HP može, ali nema obavezu, da pregleda korisničke priloge pre objavljivanja ili da nadzire bilo koji deo HP Web stranica putem koga korisnički prilozi mogu da se šalju. Slažete se da ste isključivo vi odgovorni za sve vaše korisničke priloge. Kompanija HP nije obavezna da hostuje, prikazuje ili distribuira bilo koje korisničke priloge na ili putem HP Web stranica i može da bilo kada ukloni ili odbije prikazivanje bilo kog korisničkog priloga iz bilo kog razloga. Kompanija HP ne odgovara ni za kakav gubitak, krađu ili oštećenje bilo koje vrste bilo kog korisničkog priloga. Kompanija HP ne želi da prima bilo kakve korisničke priloge koji su poverljive prirode. Shvatate i slažete se da se svi korisnički prilozi smatraju za materijale koji nisu poverljive prirode i nisu zaštićeni autorskim pravima i da će kompanija HP biti slobodna da prikaže vaše korisničke priloge bilo kome, i da oni kojima se ti materijali prikazuju neće imati obavezu poverljivosti. Kompanija HP ne garantuje da ćete putem kompanije HP ili neke treće strane moći da menjate ili brišete korisničke priloge koje ste poslali.


Slanjem korisničkog priloga, vi izjavljujete i tvrdite da:


 • imate najmanje 13 godina;
 • imate sva prava nad vašim korisničkim prilogom (uključujući, bez ograničenja, sva prava na audio, video ili digitalni zapis i izvođenje sadržano u vašem korisničkom prilogu) ili ste, umesto toga, pribavili sva neophodna prava nad vašim korisničkim prilogom koja vam omogućavaju da prenesete kompaniji HP gorenavedena prava na vaš korisnički prilog;
 • da ste platili i da ćete u potpunosti platiti sve nadoknade za licence, nadoknade za korišćenje i druge finansijske obaveze, svake vrste, koje mogu nastati iz upotrebe i komercijalne eksploatacije vašeg korisničkog priloga;
 • da ste vi osoba koja se vidi i/ili čuje u vašem korisničkom prilogu ili, ako to nije slučaj, da ste pribavili slaganje svih osoba (uključujući dozvolu roditelja ili staratelja svake osobe mlađe od osamnaest (18) godina) koje se pojavljuju i/ili čuju u vašem korisničkom prilogu da se kompaniji HP prenose gorenavedena prava.
 • da vaši korisnički prilozi ne krše autorska prava, zaštitni žig, patent, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualnog vlasništva, prava privatnosti ili bilo čija druga zakonska ili moralna prava;
 • da se dobrovoljno odričete svih "moralnih prava" koje možete imati nad vašim korisničkim prilogom;
 • da po vašem znanju nijedna informacija sadržana u vašem korisničkom prilogu nije lažna, netačna i ne navodi na pogrešan zaključak;
 • vaš korisnički prilog ne krši nijedan zakon (uključujući, ali ne ograničavajući se na one koje se odnose na kontrolu izvoza, zaštitu potrošača, nelegalnu konkurenciju, zabranu diskriminacije ili lažno oglašavanje);
 • vaš korisnički prilog nije, i da se u razumnim granicama ne može doživeti kao uvredljiv, klevetnički, rasno, etnički, verski ili na druge načine pristrasan ili uvredljiv, protivzakonito zastrašujući ili protivzakonito uznemiravajući za bilo koje fizičko ili pravno lice, da nije vulgaran, pornografski, nepristojan i da ne ugrožava ničiju privatnost;
 • da nećete dobiti nikakvu nadoknadu ili protivuslugu od neke treće strane zato što ste poslali vaš korisnički prilog;
 • vaš korisnički prilog ne sadrži materijale sa Web stranice neke treće strane, niti adrese, e-mail adrese, kontakt informacije ili telefonske brojeve (osim vaših);
 • da vaš korisnički prilog ne sadrži viruse, crve, spajver, adver ili druge potencijalno štetne programe ili datoteke;
 • da vaš korisnički prilog ne sadrži nikakvu informaciju koju smatrate poverljivom, zaštićenom ili ličnom; i
 • da vaš korisnički prilog ne sadrži ili ne predstavlja netraženo ili neautorizovano reklamiranje, promotivne materijale, neželjenu poštu, bezvrednu poštu, lančane poruke, piramidalne šeme ili bilo kakve vidove nametljivog ponašanja.
11

Veze ka Web stranicama trećih strana

Veze ka Web stranicama trećih strana na HP Web stranicama pružene su isključivo radi vašeg praktičnijeg rada. Ako koristite te veze, napustićete HP Web stranice. Kompanija HP nema obavezu da se upoznaje sa sadržajem Web stranica trećih strana, ne kontroliše Web stranice trećih strana i ne odgovara za Web stranice trećih strana (kao ni za proizvode, usluge ili sadržaj koje one pružaju). Prema tome, kompanija HP ne pruža podršku niti iznosi bilo kakve tvrdnje o Web stranicama trećih strana, kao i o svim informacijama, softveru, proizvodima, uslugama ili materijalima koji se na njima mogu naći, kao ni o rezultatima koji se mogu postići njihovim korišćenjem. Ako odlučite da sa mreže kompanije HP pristupite nekoj Web stranici treće strane, to činite na sopstveni rizik.


12

Postavljanje veza ka ovoj Web stranici

Možete da stvarate veze ka ovoj Web stranici sa drugih Web stranica, ali samo u skladu sa sledećim uslovima i poštujući sve primenljive zakone.


U odsustvu pisane dozvole kompanije HP, Web stranica koja se povezuje na ovu lokaciju:


 • može da se povezuje, ali ne sme da reprodukuje ništa od materijala (uključujući logo kompanije HP);
 • ne sme da ističe materijal u prozoru Internet pregledača ili u okviru;
 • neće nagoveštavati da kompanija HP podržava takvu Web stranicu niti bilo koje proizvode, usluge ili sadržaj dostupan putem te Web stranice;
 • neće pogrešno predstavljati svoj odnos s kompanijom HP;
 • neće iznositi lažne podatke ili podatke koji mogu da zavaraju o kompaniji HP, njenim proizvodima ili njenim uslugama;
 • neće uključivati sadržaje koji se mogu tumačiti kao neprijatni, uvredljivi ili kontroverzni; i
 • uključivaće samo sadržaj koji je podoban za sve uzraste korisnika.
13

Zaštitni žigovi

HP, COMPAQ i bilo koje drugo ime proizvoda ili usluge ili slogan ili logotip sadržan na HP Web stranicama predstavlja zaštitni žig kompanije HP i njenih dobavljača ili ugovarača i ne sme se kopirati, oponašati ili koristiti, u celini ili delimično, bez prethodnog pisanog odobrenja kompanije HP ili odgovarajućeg vlasnika zaštitnog žiga. Vlasništvo nad svim takvim zaštitnim žigovima i gudvil povezan sa njim pripada kompaniji HP ili odgovarajućem vlasniku zaštitnog žiga. Ne smete da koristite metaoznake niti bilo koji drugi "skriveni tekst", da koristite bilo koji zaštitni žig, ili ime proizvoda ili usluge kompanije HP bez prethodne pisane dozvole kompanije HP. Takođe, izgled i atmosfera lokacije (uključujući sva zaglavlja strana, prilagođenu grafiku, ikone dugmadi i skripte) predstavlja službeni znak, zaštitni žig i/ili deo identiteta kompanije HP i ne sme se kopirati, oponašati ili koristiti (u celini ili delimično) bez prethodne pisane dozvole kompanije HP: Spominjanje bilo kog proizvoda, usluge, procesa ili druge informacije, putem zaštićenog imena, zaštitnog žiga ili na drugi način ne predstavlja i ne nagoveštava podršku, sponzorstvo ili preporuku kompanije HP.


Ne ograničavajući opšte važenje sledećih odredbi:


 • Microsoft, Windows i Windows Vista su ili zaštitni žigovi registrovani u SAD ili zaštitni žigovi kompanije Microsoft u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama; i
 • Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Core Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, ViiV Inside, vPro Inside, Xeon, i Xeon Inside su zaštitni žigovi kompanije Intel u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

14

Ograničena prava vlade Sjedinjenih Država

Svi materijali koje preuzima ili koji su preuzeti u ime Sjedinjenih Američkih Država, njenih agencija i/ili organa ("Vlada S.A.D.") podležu odredbama FAR 12.211 - "Tehnički podaci" i FAR 12.212 "Računarski softver" ili klauzulama koje obezbeđuju jednaku zaštitu kompanije HP po odredbama DFARS ili posebnim pravilima drugih vladinih agencija.


15

Međunarodna pitanja i pitanja u vezi s izvozom

Kompanija HP upravlja ovom stranicom iz svog sedišta u Palo Altu u Kaliforniji. Kompanija HP ne tvrdi da su HP Web stranice primerene ili dostupne za korišćenje van Sjedinjenih Država, a pristup HP Web stranicama iz oblasti gde je njihova sadržina protivzakonita ili je njihova upotreba ograničena, zabranjen je. Ako odlučite da pristupite HP Web stranicama sa lokacije izvan Sjedinjenih Država, to radite svojevoljno i odgovarate za poštovanje svih primenljivih zakona. Garantujete da ćete poštovati sva ograničenja i pravila o izvozu i ponovnom izvozu Ministarstva trgovine i svih drugih organa vlade Sjedinjenih Država i drugih zemalja u vezi s vašim korišćenjem HP Web stranica i da nećete, u suprotnosti s bilo kojim zakonom, preneti ili odobriti prenos, bilo kog materijala u neku zabranjenu zemlju ili drugačije u suprotnosti s nekim zakonom. Posebno, ali bez ograničenja, materijali ne smeju da se, u suprotnosti sa nekim zakonom, izvoze ili ponovo izvoze (a) u zemlju prema kojoj S.A.D. sprovodi embargo ili (b) nekome ko se nalazi na spisku Ministarstva finansija S.A.D. kao posebno određen državljanin ili tabeli naređenja o uskraćivanju Ministarstva trgovine S.A.D. Korišćenjem bilo kojih materijala podložnim takvim ograničenjima i pravilima, izjavljujete i garantujete da se ne nalazite u takvoj zemlji i na takvom spisku, da ne živite pod kontrolom takve zemlje i da niste njen državljanin ili građanin.


16

Obeštećenje

Pristajete da obeštetite, branite i štitite sve HP strane, od svih zahteva za obeštećenjem, nadoknadom gubitaka, nadoknadom troškova ili naknada (uključujući i advokatske naknade) koje te stranke mogu da pretrpe zbog vašeg (ili osobe koja koristi vaš nalog) kršenja ovih uslova. Kompanija HP zadržava pravo da preuzme ekskluzivnu odbranu i kontrolu svake stvari u kojoj bi inače vi mogli da zahtevate obeštećenje, i u takvom slučaju, vi pristajete da sarađujete s pravnim timom kompanije HP u toj stvari.


17

Elektronska komunikacija

Kada posećujete stranicu ili šaljete e-poštu kompaniji HP, vi komunicirate s kompanijom HP elektronski. Možemo vam odgovoriti putem e-pošte ili isticanjem obaveštenja na stranici. Vi se slažete da sva takva obaveštenja, saopštenja i drugi vidovi komunikacije koje vam kompanija HP pruža elektronskim putem zadovoljavaju sve zakonske propise koje bi zadovoljavale i u pisanom obliku.


18

Opšte odredbe

Ovi uslovi, zajedno s bilo kojim dodatnim uslovima na koje ste pristali prilikom korišćenja nekog posebnog dela HP Web stranica, sadrže celovitu, nedeljivu i konačnu izjavu saglasnosti između vas i kompanije HP u vezi s navedenim temama, koja je starija od svakog prethodnog sporazuma ili pregovora između vas i kompanije HP u pogledu navedenih tema. HP strane su uživaoci prava treće strane u smislu odredbi ovih uslova u kojima se oni spominju. Ovi uslovi i odnos između vas i kompanije HP biće regulisani zakonima države Kalifornije kako se primenjuju na sporazume u celosti sklopljene u Kaliforniji i sporazume koje sklapaju i izvršavaju stanovnici Kalifornije, bez obzira na vaše stvarno boravište. Za svaki sudski spor nastao iz ili u vezi sa ovim uslovima ili vašim korišćenjem HP Web stranice nadležan je savezni ili državni sud u okrugu Santa Klara u Kaliforniji, i vi ovim nepovratno pristajete na isključivu nadležnost tih sudova u te svrhe. Ako kompanija HP ne vrši ili ne sprovodi neko pravo ili odredbu ovih uslova, to ne znači da se ona odriče tih prava ili odredbi. Ako nadležni sud ustanovi da je neka odredba ovih uslova nevažeća, vi se ipak slažete da bi sud trebalo da nastoji da sprovede namere kompanije HP i vas kako se mogu tumačiti u odredbi, i da druge odredbe ovih uslova ostaju punovažne. Naslovi odeljaka u ovim uslovima postoje samo radi lakšeg korišćenja i nemaju zakonsku ili ugovornu snagu. Ovi uslovi ostaju punovažni bez obzira na prekid vašeg korišćenja HP Web stranica. Ovi uslovi će se tumačiti bez primene strogog tumačenja u korist ili protiv vas ili kompanije HP. Ovi uslovi i sva prava i licence dati putem njih, ne smeju biti prenošeni ili dodeljivani sa vaše strane, ali mogu biti dodeljeni od strane kompanije HP bez ograničenja.


19

Izmene ovih uslova

Kompanija HP ima puno i isključivo pravo da ponekad menja ove uslove. Kompanija HP će objaviti te promene na odgovarajućoj stranici. Ako se protivite takvim promenama, jedini koraci koje možete preduzeti su prekid korišćenja HP Web stranica. Nastavak korišćenja HP Web stranica posle objavljivanja obaveštenja o takvim promenama označava vaš pristanak na te promene i slaganje sa uslovima i ograničenjima tih promena. Izričito navedena pravna obaveštenja ili uslovi na posebnim stranicama HP Web lokacija mogu biti stariji od nekih odredbi ovih uslova, i u tim slučajevima izričito navedena pravna obaveštenja ili uslovi smatraće se kao deo ovih uslova i važiće umesto odredbi ovih uslova koje su kao takve navedene.


Izmenjeno u septembru 2008.


Nazad na vrh
20

Terms of use quick links: