Onlineintegritetspolicy | HP® Sverige
 

HPs integritetspolicy

 •  

  Våra sekretessprinciper

   

  Vi har ett program som bygger på spårbarhet och åtar oss att följa dessa principer, som baseras på internationellt erkända ramverk och principer för sekretess och dataskydd:

 •  

  Deltagande i internationella integritetsprogram

   

  Som ett globalt företag är det möjligt att de uppgifter som du tillhandahåller kan föras över till eller bli tillgängliga för HP-enheter från olika delar av världen. Detta utbyte kommer att göras i enlighet med denna integritetspolicy och med utgångspunkt från följande internationella sekretessprogram.


  Sköld för skydd av privatlivet i EU och USA

  HP uppfyller kraven i ramverket ”Sköld för skydd av privatlivet i EU och USA” som lagts fram av USA:s handelsdepartement (US Department of Commerce) och som rör insamling, användning och lagring av personlig information som kommer från EU-medlemsländer. HP intygar att man följer de krav som ställs i följande sköldprinciper för skydd av privatlivet: underrättelse, valmöjlighet, ansvarighet för vidarebefordran, säkerhet, dataintegritet och ändamålsbegränsning, åtkomst och klagomålshantering, efterlevnad och ansvar. Om det uppstår någon konflikt mellan principerna i denna integritetspolicy och sköldprinciperna, skall sköldprinciperna gälla. Gå till www.privacyshield.govicke-HP-webbplats om du vill få mer information om programmet för ”Sköld för skydd av privatlivet i EU och USA” och se vår certifieringssida.


  I enlighet med principerna i ”Sköld för skydd av privatlivet i EU och USA”, åtar sig HP att lösa reklamationer som rör din integritet och vår insamling eller användning av dina personliga information. Enskilda personer från EU-länder som har frågor eller klagomål gällande denna integritetspolicy ska först kontakta HP på: HP PRIVACY OFFICE


  HP har vidare åtagit sig att hänvisa olösta reklamationer angående sekretessen som faller inom ramen för principerna i ”Sköld för skydd av privatlivet i EU och USA” till BBB EU PRIVACY SHIELD, en icke-vinstdrivande, alternativ leverantör av tvistlösningar som är baserad i USA och drivs av Council of Better Business Bureaus. Om din reklamation inte besvaras inom rimlig tid, eller om den inte behandlas på ett lämpligt sätt, kan du besöka www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/icke-HP-webbplats för ytterligare information. Där du kan du även lämna in en reklamation.


  Om din reklamation inte kan lösas via någon av de ovanstående kanalerna, kan det finnas en möjlighet för dig att, under vissa begränsade omständigheter, åberopa en bindande uppgörelse inför Privacy Shield-panelen.


  HP är föremål för de befogenheter för utredning och ingripande som USA:s Konkurrens och konsumentverk (U.S. Federal Trade Commission) har, eller något annat auktoriserat och lagstadgat organ i USA.

  *De specifika HP-företag med bas i USA som deltar i ramverket ”Sköld för skydd av privatlivet i EU och USA” är: Compaq Information Technologies, LLC; Computer Insurance Company; Gram, Inc.; Handspring Corporation; Hewlett-Packard Company Archives LLC; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP Federal LLC; HP Inc.; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPI Luxembourg LLC; HPQ Holdings, LLC; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Shoreline Investment Management Company; och Tall Tree Insurance Company.


  Sekretess BBB OnLineicke-HP-webbplats


  Bindande bolagsregler

  HP har även upprättat en uppsättning av bindande bolagsregler som har godkänts av de flesta av dataskyddsmyndigheterna inom EES och i Schweiz. Reglerna gäller från juni 2011. De bindande bolagsreglerna ser till att personliga data från EES skyddas på rätt sätt medan de behandlas av någon av HPs globala enheter. När HP överför personliga data från EU så görs detta i enlighet med godkända, bindande bolagsregler och standardavtalsklausuler som godkänts av europeiska dataskyddsmyndigheter. Mer information om våra bindande bolagsregler (BCR:er) finns här.


  Apec gränsöverskridande regler gällande sekretess

  HP har erhållit TRUSTe:s APEC-sekretessigill, vilket innebär att den här integritetspolicyn och vår praxis har granskats för att se om de uppfyller kraven i TRUSTe-programmet. Programmet kan ses på bekräftelsesidan som du öppnar genom att klicka på TRUSTe-sigillet. HPs integritetspraxis som beskrivs i den här policyn uppfyller APEC-systemet för gränsöverskridande regler gällande sekretess (CBPR, Cross Border Privacy Rules), som omfattar transparens, ansvarighet och val avseende registrering och användning av personuppgifter. CBPR-certifieringen omfattar inte uppgifter som kan registreras via program som kan hämtas på plattformar som tillhör tredje part.

  Om du har något ärende rörande integritet eller användning av data relaterat till HPs APEC-certifiering som vi inte har löst på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta TRUSTe.


  TRUSTe sekretesscertifieringicke-HP-webbplats
 •  

  Så här använder vi data

   

  Vi samlar in och använder personliga data för att hantera din affärsrelation med HP och för att kunna betjäna dig bättre genom att göra din upplevelse och interaktion mer personlig. Här följer några exempel på hur vi kan använda dina data:


  Kundupplevelse

  Ge dig en sömlös kundupplevelse genom att upprätthålla korrekta kontakt- och registreringsdata, leverera heltäckande kundsupport, erbjuda produkter, tjänster och funktioner som kan vara av intresse för dig samt göra det möjligt för dig att delta i tävlingar och enkäter. Vi använder också dina data för att leverera en skräddarsydd upplevelse, göra de HP Services och kommunikationer du får mer personliga och skapa rekommendationer som är baserade på hur du använder HP Services.


  Stöd för transaktioner

  Hjälper dig att genomföra transaktioner och beställa våra produkter och tjänster, administrera ditt konto, behandla betalningar, ordna transporter och leveranser samt underlätta utförandet av reparationer och returer.


  Produktsupport och -förbättringar

  Förbättra prestandan och funktionerna på våra produkter, lösningar, tjänster och support, inklusive garantisupport samt punktliga uppdateringar och aviseringar gällande inbyggd programvara och program för att enheter och tjänster ska kunna fortsätta att fungera på ett optimalt sätt.


  Administrativa kommunikationer

  Kommunicera med dig om HP Services Exempel på administrativ kommunikation inkluderar svar på frågor eller begäran från dig, slutförande av tjänster eller kommunikationer som har att göra med garantier, aviseringar gällande återkallningar på grund av säkerhetsproblem eller tillämpliga uppdateringar om bolagets verksamhet, till exempel sammanslagningar, förvärv och utförsäljningar.


  Säkerhet

  Bibehålla integriteten och säkerheten för våra webbplatser, produkter, funktioner och tjänster samt förhindra och upptäcka säkerhetshot, bedrägerier eller andra kriminella och försåtliga aktiviteter som kan äventyra din information. När du interagerar med oss vidtar vi även rimliga åtgärder för att bekräfta din identitet, som till exempel att kräva användning av lösenord och användar-ID, innan du får tillgång till dina personliga data. Vi kan även komma att använda extra säkerhetsåtgärder, som övervakningssystem, för att skydda våra fysiska anläggningar.


  Affärsverksamheter

  Bedriva normal affärsverksamhet, inklusive rekrytering, verifiering av din identitet, ta kreditbeslut om du ansöker om kredit, utföra affärsrelaterad forskning och analyser, bolagsrapportering och företagsledning, personalutbildning och i syfte att säkra kvaliteten (vilket kan inkludera övervakning eller inspelning av samtal till vår kundsupport) samt utåtriktad verksamhet (outreach).


  Forskning och innovation

  Ta fram nya produkter, funktioner och tjänster med hjälp av forsknings- och utvecklingsverktyg samt genom att införliva dataanalysaktiviteter.

  Annonsering

  Tillhandahålla personliga marknadsföringserbjudanden (i enlighet med dina sekretessinställningar) om HP Services och andra utvalda partnerwebbplatser (du kan till exempel komma att se en annons för en produkt på en partnerwebbplats som du nyligen har tittat på när du besökte en HP-webbplats. Detta kan inkludera användningen av ADC-verktyg (för automatisk datainsamling). Vi kan även komma att dela med oss av en del av din information till leverantörer av marknadsföringstjänster samt digitala marknadsföringsnätverk för att presentera annonser som kan intressera dig. Läs Så här använder HP verktyg för automatisk datainsamling om du vill få mer information.


  Efterlevnad av lagar

  Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, domstolsbeslut, begäran från regeringar och myndigheter som arbetar med upprätthållande av lag och ordning för att bedriva vår verksamhet med tjänster och produkter på ett korrekt sätt samt för att skydda oss själva, våra användare och våra kunder och för att lösa eventuella tvister med kunder.


  Läs vår Matris om datainsamling och dataanvändning för en snabb referensguide om hur vi använder de data som vi samlar in.

 •  

  Vilka data samlar vi in?

   

  Personliga data är alla information som identifierar dig som person eller som skulle kunna användas för att identifiera dig, antingen direkt eller indirekt. Vi kan samla in personliga data om dig när du använder HP Services eller under konversationer eller i korrespondens med representanter från HP.


  De personliga data som vi samlar in om dig är beroende av vilken typ av interaktion du är involverad i eller av vilka HP Services du använder men de kan vara några av följande:


  Information som du tillhandahåller direkt

  • Kontaktuppgifter – Vi kan samla in personliga kontaktuppgifter och/eller affärsuppgifter, inklusive förnamn, efternamn, postadress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och andra liknande kontaktuppgifter.
  • Betalningsuppgifter – Vi samlar in de uppgifter som krävs för att kunna behandla betalningar och undvika bedrägerier, inklusive kredit-/betalkortsnummer, säkerhetskoder och andra uppgifter relaterade till debitering och fakturering.
  • Uppgifter om användarkonto – Vi samlar in information om hur du handlat eller registrerat dig för HP Services, historik om dina transaktioner samt din fakturering och support, de HP Services som du använder och allt annat som är kopplat till det konto som du har skapat.
  • Lokaliseringsuppgifter – Vi kan samla in geolokaliseringsdata om dig när du aktiverar platsbaserade tjänster eller när du väljer att tillhandahålla platsrelaterad information under en produktregistrering.
  • Uppgifter om säkerhetsreferenser – Vi samlar in information om användar-ID:n, lösenord, lösenordsledtrådar och liknande säkerhetsinformation som krävs för autentisering och åtkomst till användarkonton på HP-konto.
  • Demografiska data – Vi kan samla in, eller erhålla dessa från tredje part, vissa demografiska data, inklusive uppgifter om land, kön, ålder, önskat språk, allmän utbildnings- och arbetslivsbakgrund samt allmänna data om jobbintressen.
  • Inställningar – Vi samlar in information om dina inställningar och intressen gällande våra produkter, tjänster (både när du talar om vilka de är eller när vi kan härleda dessa från den information som vi har om dig) samt hur du föredrar att få information från oss.
  • Uppgifter om sociala medier – Vi kan tillhandahålla funktioner för sociala medier som gör att du kan dela information på de sociala nätverk som du använder samt för att du ska kunna interagera med oss på diverse sociala mediewebbplatser. Din användning av dessa funktioner kan leda till att vi samlar in eller delar information om dig, beroende på vilken funktion som används. Vi uppmanar dig att läsa riktlinjerna gällande sekretess och kontrollera inställningarna på de sociala mediewebbplats du använder för att se till att du förstår vilken information som kan komma att samlas in, användas och delas av dessa webbplatser.
  • Annan personligt identifierbar information – Exempel på andra typer av personligt identifierbar information som vi kan samla in från dig inkluderar serienummer för produkter, information som du tillhandahåller när du interagerar personligen, online eller via telefon eller post med våra servicecentrum, supportavdelningen eller andra kundsupportkanaler, dina svar på kundundersökningar eller tävlingar eller annan övrig information som du har lämnat ut till oss för att underlätta leveransen av HP Services och för att besvara dina frågor. Om du ansöker om en direktkredit, kan vi be dig lämna ut ytterligare uppgifter – som till exempel lön, id-nummer som utfärdats av staten, information om bankkonton/finansiella konton samt annan information (till exempel från kreditupplysningsföretag) – i autentiseringssyfte och för att kontrollera kreditvärdigheten.

  Du är inte tvungen att dela med dig av de personliga data som vi begär att du ska lämna ut men om du väljer att inte dela informationen så kommer vi i vissa fall inte att kunna tillhandahålla HP Services eller vissa specialfunktioner till dig. Vi kanske inte heller kan svara på de frågor du har på ett effektivt sätt.


  Information som automatiskt samlas in om din användning av hp-tjänster


  • Uppgifter om produktanvändning – Vi samlar in data om produktanvändning, som till exempel utskrivna sidor, utskriftsläge, vilket media som används, bläck- eller tonermärke, utskriven filtyp (.pdf, .jpg osv.), vilket program som använts för utskrift (Word, Excel, Adobe Photoshop osv.), filstorlek, tidsstämpel samt användning och status för andra skrivartillbehör. Vi skannar eller samlar inte in innehållet från några filer eller någon information som skulle kunna visas av ett program.
  • Enhetsdata – Vi samlar in information om din dator, skrivare och/eller enheter, som till exempel operativsystem, minnesmängd, region, språk, tidszon, modellnummer, första startdatum, enhetens ålder, enhetens tillverkningsdatum, webbläsarversion, datortillverkare, anslutningsport, garantistatus, unika enhetsidentifierare, annonseringsidentifierare och övrig teknisk information som varierar beroende på produkt.
  • Programdata – Vi samlar in information som är relaterad till program från HP, som till exempel plats, språk, programvaruversioner, val för datadelning och uppdateringsdetaljer.
  • Prestandauppgifter – Utskriftshändelser, funktioner och använda aviseringar, som till exempel varningar för ”Låg bläcknivå”, användning av fotokort, fax, skanner, inbäddad webbserver och övrig teknisk information som varierar beroende på produkt.
  • Information om surfning på webbplatsen – Vi samlar in information om dina besök och aktiviteter på våra HP-webbplatser, i program eller på webbplatser som drivs av andra företag å våra vägnar, inklusive innehåll (och eventuella annonser) som du tittar på och interagerar med, adressen för den webbplats som du kom ifrån och andra klickströmsbeteenden (som sidor som du tittar på, länkar som du klickar på eller vilka artiklar som du lägger i din varukorg). En del av denna information samlas in med hjälp av våra ADC-verktyg (Automatic Data Collection) som bland annat inkluderar cookies, webb-beacons och inbäddade webblänkar. Läs Så här använder HP verktyg för automatisk datainsamling om du vill få mer information.
  • Anonyma eller aggregerade data – Vi kan komma att samla in anonyma svar via enkäter eller anonyma och aggregerade data om hur HPs tjänster används. Medan vi bedriver vår verksamhet kan vi även tillämpa en process för avidentifiering eller ”pseudonymisering” av dina data för att göra det högst osannolikt att någon skulle kunna identifiera dig genom att använda dessa data med den teknik som finns tillgänglig i nuläget.

  Information från tredjepartskällor


  Vi kan även komma att förvärva data från tredjepartskällor som vi anser vara trovärdiga och som antingen är tillgängliga för allmänheten eller som kan införskaffas kommersiellt. Sådan information kan inkludera personliga data som ditt namn, din adress, e-postadress, preferenser, intressen och vissa demografiska data. Till exempel så kan personliga data samlas in när du går till våra appar via inloggning på sociala medier (till exempel när du loggar in på våra applikationer genom att använda dina inloggningsuppgifter för Facebook eller andra sociala medier). De grundläggande uppgifter som vi erhåller beror på vilka sekretessinställningar du gjort på det sociala nätverkskontot. Och om du köper HP Services från en HP-partner så kan vi även få viss information om ditt köp från den partnern. Om tillämpligt, kan vi även ta emot information från bedrägeribekämpningsagenturer eller från kreditupplysningsföretag i samband med att kreditutvärderingar görs.


  För att kunna tillhandahålla vissa av HP Services på storföretagsnivå, kan de kontaktuppgifter som är relaterade till ditt arbete komma att lämnas ut till HP av en utsedd enhet på din avdelning eller på företaget (som en kollega på er IT-avdelning). Där så krävs kan vi även komma att använda information som har tillhandahållits av dig eller din arbetsgivare, tillsammans med information som är tillgänglig för allmänheten och från andra källor online eller offline, för att utföra due diligence-granskningar av affärskontakter. Detta är en del av vårt efterlevnadsprogram för antikorruption.


  Vi tar även emot icke-personliga data, som aggregerade eller avidentifierade demografiska data/profildata, från tredjepartskällor. Dessa kan till exempel vara företag som är specialiserade på att tillhandahålla data, analyser och programvaror som en tjänst för storföretag.


  För att garantera att de data vi har är korrekta och erbjuda en överlägsen kundupplevelse genom att leverera bättre och mer personliga tjänster, innehåll, marknadsföring och annonser till dig, kan vi komma att länka samman eller kombinera information som vi har samlat in från de olika källor som vi nämner ovan. Vi kan till exempel komma att jämföra geografisk information som förvärvats från kommersiella källor med IP-adresser som samlats in av våra ADC-verktyg för att på så sätt dra slutsatser om ditt allmänna geografiska område. Informationen kan även vara länkad till en unik identifierare, som en cookie eller ett kontonummer.

 •  

  Barns sekretess

   

  HP samlar inte medvetet in information från barn, i den mening som lokala lagar definierar ”barn”. HP har heller inte barn som målgrupp för sina webbplatser eller mobilappar.

 •  

  Så här ser vi till att dina data skyddas

   

  För att undvika obehörig åtkomst eller avslöjande och för att se till att din information används på ett lämpligt sätt, använder vi skäliga och lämpliga fysiska, tekniska och administrativa procedurer för att skydda den information som vi samlar in och behandlar. HP sparar data i enlighet med vad som anges i eller tillåts av lagen och medan dessa data fortfarande kan användas i legitima affärsändamål.


  När vi samlar in, överför och lagrar känsliga uppgifter – som till exempel finansiella data – använder vi en rad ytterligare säkerhetstekniker och procedurer för att hjälpa till att skydda dina personliga data från obehörig åtkomst, användning eller röjande. När vi för över väldigt känsliga och konfidentiella uppgifter (som kreditkortsnummer och lösenord) via internet, skyddar vi dem genom att använda kryptering. Detta kan till exempel vara de nyare versionerna av TLS-protokollen (Transport Layer Security).


  Vi abonnerar även på en antibedrägeritjänst som en del av våra rutiner för behandling av realtidsbetalningar. Denna tjänst ger oss en extra säkerhetsnivå som förhindrar kreditkortsbedrägeri och skyddar dina finansiella uppgifter.

 •  

  Så här delar vi data

   

  Vi delar endast dina personliga data på följande sätt:


  Delning med hp-företag


  Vi kan komma att föra över dina personliga data till andra HP-enheter i USA och andra länder i världen, i de syften som anges i denna integritetspolicy. För att garantera att dina personliga data skyddas och som en del av vårt deltagande i programmen APEC Cross Border Privacy Rules (APEC:s gränsöverskridande regler gällande sekretess), Bindande bolagsregler och Privacy Shield är alla HP-enheter förbundna, enligt avtal, att följa alla krav gällande integritet. Dessutom informeras alla anställda på HP om våra riktlinjer gällande integritet varje år som en del av vår obligatoriska utbildning ”Integritet på HP”.


  Genom att gå in på våra webbplatser, registrera en produkt eller tjänst, skapa ett konto eller på något annat sätt lämna ut dina personliga data till oss, godkänner du samtidigt att dessa data överförs inom HPs globala enhetsnätverk, i enlighet med reglerna och kraven i de internationella program som anges ovan.


  Delning med tjänsteleverantörer


  Vi anlitar tjänsteleverantörer för att hantera eller stödja vissa aspekter av våra affärsverksamheter å våra vägnar. Dessa tjänsteleverantörer kan ha sin verksamhetsbas i USA eller på andra globala platser och kan tillhandahålla tjänster som kreditkortsbehandlingar och tjänster för att hantera bedrägerier, kundsupport, fullföljande av beställningar, produktleveranser, anpassning av innehåll, annonserings- och marknadsföringsaktiviteter (inklusive digital och anpassad annonsering), IT-tjänster, tjänsteleverantörer för e-post, datahosting, skuldindrivning och hantering eller support för HP-webbplatser. Våra tjänsteleverantörer är enligt avtal skyldiga att skydda alla personliga data som de får från oss och de förbjuds att använda de personliga uppgifterna i något syfte än för att utföra tjänsterna i enlighet med anvisningarna från HP. Vi vidtar även åtgärder för att tillhandahålla ett lämpligt skydd vid överföringar av dina personliga data i enlighet med tillämpliga lagar.


  Bolagstransaktioner


  Det kan uppstå situationer där HP, av strategiska skäl eller några andra verksamhetsrelaterade orsaker, beslutar sig för att sälja, köpa, slå samman eller på något sätt omorganisera sin affärsverksamhet. Vid sådana transaktioner kan vi komma att röja eller föra över personliga data till tilltänkta eller faktiska köpare eller ta emot personliga data från säljare. Vår praxis är att vidta åtgärder för ett lämpligt skydd av dina personliga data under dessa typer av transaktioner.


  Efterlevnad av lagar


  Vi kan också komma att dela dina personliga data när vi anser, i god tro, att vi är skyldiga att göra detta: (i) Besvara en vederbörlig begäran om utlämnande av information från brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter, domstolar och andra offentliga myndigheter; detta gäller även i fall där man måste uppfylla nationella säkerhetskrav eller krav från brottsbekämpande myndigheter. (ii) Efterleva alla lagar, föreskrifter, kallelser eller domstolsbeslut. (iii) Undersöka och försöka förhindra säkerhetshot, bedrägerier eller andra kriminella och försåtliga aktiviteter. (iv) Upprätthålla/skydda HPs rättigheter och egendomar, eller de som tillhör dess dotterbolag. (v) Skydda rättigheterna och den personliga säkerheten för HP, våra anställda och tredjepart som finns på eller använder HPs egendomar; i enlighet med kraven i tillämpliga lagar.


  Delning med andra tredjeparter


  Vi kan också dela dina personliga data med: (i) Företag som arbetar med kreditupplysning eller bedrägeriförebyggande. (ii) Skuldindrivningsföretag (vid utestående skulder till vårt företag). (iii) Försäkringsbolag, om du har tecknat en försäkring via oss (t.ex. Care Packs). (iv) Andra tredjeparter, som våra kanalpartners, med lämpliga underrättelser och tillståndsgivanden. Om du väljer att tillhandahålla personliga data till andra företag, kommer dessa personliga data att hanteras i enlighet med integritetspolicyn för dessa företag. Denna policy kan skilja sig från de riktlinjer och den praxis som HP använder.


  Läs vår Matris om datainsamling och dataanvändning för mer information om hur vi delar dina data.

 •  

  Välja sekretessinställningar

   

  Du har möjlighet att prenumerera på kommunikationer från oss som handlar om specifika HP Services. Du kan även välja att ta emot allmänna kommunikationer från HP och du kan välja hur dessa kommunikationer ska levereras, till exempel via vanlig post, e-post, telefon, fax, mobil enhet eller online.

  Du kan göra eller ändra dina val om att ta emot antingen prenumerationer eller allmänna kommunikationer vid platsen för datainsamling eller genom att använda andra metoder. Dessa beskrivs i följande avsnitt. Dessa alternativ gäller inte för kommunikationer som huvudsakligen är avsedda för att administrera avslutandet av beställningar, avtal, support, varningar gällande produktsäkerhet, uppdatering av drivrutiner eller andra administrativa aviseringar eller transaktionsmeddelande där det huvudsakliga syftet med kommunikationen inte är av marknadsföringsnatur.


  Kommunikationer som man kan prenumerera på


  Kommunikationer som man kan prenumerera på inkluderar nyhetsbrev via e-post, programvaruuppdateringar och så vidare. Du kan begära att få dessa eller godkänna att ta emot sådana. Efter att du begärt att få sådan kommunikation kan du avanmäla dig (opt out) från dem för att sluta att ta emot dem genom att använda en av följande metoder:


  • Klicka på länken för att avanmäla dig eller avsluta prenumerationen som finns i e-postmeddelandet, eller följ anvisningarna som finns i alla e-postmeddelanden för kommunikationer som man kan prenumerera på.
  • För att avsluta prenumeration som tas emot på mobila enheter kan du svara på meddelandet med orden ”STOP” (sluta) eller ”END” (avsluta).
  • Gå tillbaka till den eller de webbplatser där du ursprungligen registrerade dina uppgifter och följ anvisningarna för att avanmäla dig. Du får tillgång till många prenumerationer från HP på webbplatsen Subscriber's Choice.
  • Kontakta vår dataskyddsansvariga person via HP Privacy Office. Se till att uppge ditt namn, kontaktinformation och specifik, relevant information om HP-prenumerationerna eller det marknadsföringsmaterial som du inte längre vill ta emot.


  Allmänna kommunikationer


  Våra allmänna kommunikationer innehåller information om produkter, tjänster och/eller support. Detta kan inkludera information om nya produkter eller tjänster, specialerbjudanden, innehåll som anpassats för dig, riktad reklam eller inbjudningar för att delta i marknadsundersökningar eller efterlevandsgranskningar.


  Du kommer ofta att kunna använda HP Passport för att ange om du vill ta emot allmänna kommunikationer från HP. HP Passport är en inloggningstjänst som gör att du kan registrera dig på HP Passport-kompatibla webbplatser med hjälp av ett användar-ID och lösenord som du själv väljer. HP Passport använder cookies för att lagra grundläggande personliga data om dig så att du inte behöver ange dessa uppgifter igen när du kommer tillbaka en av HPs många webbplatser i framtiden. HP Passport låter dig också justera de sekretessinställningar som du vill ska gälla på olika HP-webbplatser, i e-postmeddelanden och andra kommunikationssätt som använder HP Passport.


  Om du inte kan använda HP Passport, kan du avanmäla dig från dessa allmänna kommunikationer genom att använda en av följande metoder:


  • Klicka på länken för att avanmäla dig eller avsluta prenumerationen som finns i e-postmeddelandet, eller följ anvisningarna som finns i alla e-postmeddelanden.
  • För att avsluta prenumeration som tas emot på mobila enheter kan du svara på meddelandet med orden ”STOP” (sluta) eller ”END” (avsluta).
  • Skriv till HP Privacy Office. Se till att du anger ditt namn, kontaktuppgifter och specifik och relevant information om dina önskemål gällande integriteten.

  Annonser och erbjudanden från HP på tredjepartswebbplatser


  HP ingår avtal med tjänsteleverantörer för att placera ut annonser på webbplatser som ägs av tredjepart. I vissa fall uppnås detta genom att dela vissa personliga data, enligt vad som beskrivs i avsnittet Cookies för annonsering från tredjepart och cookies för sociala medier.


  Dessutom kan vi använda och tillåta annonseringsnätverk och andra tredjeparter att använda cookies och andra ADC-verktyg för att bestämma hur du interagerar med våra webbplatser, kommunikationer och tjänster samt utvalda partnerwebbplatser och även för att identifiera dina intressen, skapa profiler och intressesegment för att kunna tillhandahålla en annonsering som är relevant och användbar för dig. Se Så här använder HP verktyg för automatisk datainsamling om du vill få mer information.

  Cookieinställningar


 •  

  Så här använder vi verktyg för automatisk datainsamling

   

  Vi använder och tillåter att andra företag använder cookies, webb-beacons och andra liknande tekniker (som sammantaget kallas för ”ADC-verktyg”) för våra HP Services. Vi gör detta för att skapa oss en förståelse av din användning av HP Services; förbättra användarupplevelsen och aktivera anpassade funktioner och personligt innehåll; optimera vår annonsering och marknadsföring; samt för att göra det möjligt för annonsföretag (tredjepart) att hjälpa oss att leverera annonser som passar dina intressen över hela internet. Klicka här för att se Dina val gällande verktyg för automatisk datainsamling.


  Du hittar mer information om ADC-verktyg (Automatic Data Collection Tools) på: www.allaboutcookies.org.


  Så här använder vi cookies


  Cookies är textfiler som innehåller en liten mängd information och som laddas ner på din enhet – eller snarare, rent tekniskt – till den webbläsare som du har på den enheten när du besöker en webbplats. Den organisation som placera cookies i din webbläsare kan sedan läsa informationen som denna cookie är inställd för att samla in. Cookies klassificeras normalt som antingen ”sessions-cookies”, som inte sparas på din enhet efter att du stängt webbläsaren, eller ”permanenta cookies”, som normalt finns kvar på din enhet tills du raderar dem eller de förfaller.


  Olika cookies används för att utföra olika funktioner och vi beskriver dessa nedan:

  • Vi använder cookies som är väsentliga: Vissa typer av cookies är väsentliga för att du ska kunna förflytta dig runt på våra webbplatser och använda deras funktioner, till exempel för att få tillgång till säkra delar av en viss webbplats. Utan dessa cookies kan vi inte aktivera lämpligt innehålla som baseras på den typ av enhet du använder.
  • Vi använder cookies för att komma ihåg de val du gjort: Dessa cookies gör att vi kan spara de val du gör på våra webbplatser (som önskat språk eller den region du befinner dig i) samt tillhandahålla förbättrade och mer personligt anpassade funktioner. Dessa cookies kan även användas för att komma ihåg vilka ändringar du gjort angående textstorlek, teckensnitt eller andra delar av webbsidorna som du kan anpassa. De kan också användas för att tillhandahålla tjänster som du begärt att få använda, som till exempel att titta på en video eller lägga ut kommentarer på en blogg. Den information som dessa cookies samlar in kan anonymiseras och de kan inte spåra dina surfaktiviteter på andra webbplatser.
  • Vi använder cookies för att göra din upplevelse mer personlig: Vi använder även cookies för att ändra sättet som våra webbplatser beter sig på eller ser ut för att på så sätt göra din upplevelse mer personlig. Vi kan göra denna anpassning efter slutsatser vi drar från ditt beteende på våra webbplatser eller efter information som vi redan har om dig tack vare att du, till exempel, är en registrerad kund. Dessa cookies kan användas för att skräddarsy de tjänster som vi levererar till dig eller innehållet, utseendet eller känslan som du ser/upplever vid de kommande besöken på våra webbplatser. Om du till exempel anpassar webbsidor – eller registrerar dig för produkter eller tjänster – hjälper en cookie vår server för webbsidor att hämta den specifika informationen för dig. När du besöker våra webbplatser nästa gång, kan den information som du angav tidigare hämtas för att du enkelt ska kunna använda samma webbplatsfunktioner som du tidigare valt. Om du regelbundet använder mer än en enhet eller dator, kan vi länka samman cookies så att du ändå får en personlig och anpassad onlineupplevelse. Vi kan även anpassa den information som du ser med utgångspunkt från vad vi redan vet om dig så att du slipper slösa tid på att leta efter saker. Tack vare användningen av cookies kan varje webbplatsbesökare få en webbupplevelse som är unik för just dem.
  • Vi använder cookies i syfte att mäta prestanda och utföra analyser: Vi använder bara egna cookies och/eller cookies från tredjepart samt andra identifierare (som webb-beacons) för att skapa en bild över hur du använder våra webbplatser och tjänster. Syftet är att förbättra deras prestanda och utveckla dem enligt våra kunders och besökares preferenser. Cookies och webb-beacons kan till exempel användas för att: testa olika designer och för att se till att vi bibehåller ett förenligt utseende och en enhetlig känsla på alla våra webbplatser spåra och tillhandahålla trendanalyser över hur våra användare interagerar med webbplatserna och kommunikationen spåra fel och mäta effektiviteten hos våra marknadsföringskampanjer. Vi använder till exempel Google Analytics, som drivs av Google Inc., för att spåra webbplatsanvändning och -aktiviteter.
   De data som samlas in läggs normalt samman för att ge oss trender och användarmönster som sedan kan användas för verksamhetsanalyser, förbättringar av webbplatser/plattformar och prestandamätningar. Våra cookies eller analyserna som vi får ut av dessa kan även delas med våra affärspartners. Den typ av information vi samlar in inkluderar hur många som besöker våra webbplatser, hur många kunder som loggar in, när de besökte oss, under hur lång tid samt vilka delar av webbplatserna och vilka tjänster. Men denna information används normalt inte för att identifiera dig enskilt. Vi kan även få liknande information om de som besökt våra partners webbplatser.
  • Vi använder cookies för riktad annonsering: Vi låter även dataleverantörer använda cookies eller andra ADC-verktyg på HP Services för att hjälpa oss att leverera vårt eget innehåll och vår egen reklam samt för att mäta effektiviteten hos våra marknadsföringskampanjer. Dessa cookies kan återspegla avidentifierade demografiska data eller andra data som är kopplade till uppgifter som du frivilligt har skickat in till oss (till exempel din e-postadress). Vi kan komma att dela denna information med dataleverantörer men endast i hashkodad form eller en form som inte kan läsas av människor. Om du är en registrerad användare, är den information som samlas in från våra webbplatser inte anonym och vi kan använda denna information – tillsammans med annan information vi har om dig eller som vi kommit fram till genom att dra slutsatser, inklusive dina inställningar – för att skräddarsy innehåll, tjänster, annonser och erbjudande till dig. Du kan välja att inaktivera funktionen för att ta emot intressebaserad annonsering på vår webbplats genom att blockera dessa cookies. Följ anvisningarna under Dina val gällande verktyg för automatisk datainsamling. Läs även nedan om cookies för annonsering som används av tredjepart.

  Cookies för annonsering från tredjepart och cookies för sociala medier

  Vi låter annonseringsföretag och andra tredjepartsbolag (som vissa utvalda detaljhandlare) placera ut cookies på våra webbplatser för att låta dem visa annonser, både på och utanför HPs webbplatser. Det handlar om annonser som är relevanta och användbara för dig. Vi kan komma att använda remarketing-taggar (till exempel Google och Bluekai) för att låta våra detaljhandlare göra reklam för produkter som du har tittat på när du besökt vår webbplats. Vi kommer dock aldrig att dela information som gör att dessa annonseringsföretag eller tredjeparter kan identifiera dig direkt. Dessa annonseringsföretag eller andra tredjeparter (inklusive annonseringsnätverk, Adserver-bolag och andra tjänsteleverantörer som de kan använda) kan anta att användare som interagerar med eller klickar på en anpassad annons eller anpassat innehåll är en del av den grupp som annonsen eller innehållet vänder sig till.


  Du kan lära dig mer om våra intressebaserade annonseringspartners genom att besöka dessa webbplatser:


  Observera att ovanstående inte är en fullständig lista och att den kan komma att uppdateras av oss då och då.


  Delning av annan information med annonseringsföretag


  Vi kan även överföra information om dig till leverantörer av annonsteknik för att de ska kunna identifiera dina enheter och leverera intressebaserat innehåll och annonser till dig. Denna information kan inkludera namn, postadress, e-post, enhets-ID eller andra identifierare i krypterad form. Leverantörerna kan behandla informationen i hashkodad eller avidentifierad form. Dessa leverantörer kan samla in ytterligare information om dig, som till exempel din IP-adress och information om din webbläsare eller operativsystem; kan kombinera information om dig med information från andra företag från datadelningskooperativ som vi deltar i; och kan placera eller använda en egen, unik cookie i din webbläsare. Dessa cookies kan innehålla demografiska data eller andra uppgifter i avidentifierad form.


  Cookies kan även användas när du delar information via knappar för delning på sociala medier som finns på webbplatserna. Det sociala nätverket registrerar att du har gjort detta. Denna information kan länkas till aktiviteter för annonsering/riktad annonsering. Typen av cookies som används av dessa tredjeparter och hur de använder informationen som genereras av dem, kommer att styras av dessa företags egna riktlinjer för integritet. Se ovanstående webbplatser eller gå till Dina val gällande automatisk datainsamling och onlinespårning om du vill få mer information om hur du avanmäler dig från riktad annonsering.

  3

  Andra verktyg för automatisk datainsamling (ADC)


  Webb-beacons
  Vi kan använda och låta andra vissa utvalda tredjeparter använda webb-beacons (normalt tillsammans med cookies) för att sammanställa information om din webbplatsanvändning och din interaktion i e-post och andra kommunikationer. Vi gör detta för att mäta prestanda och för att kunna tillhandahålla innehåll och annonser som är mer relevanta för dig. En webb-beacon (som även kallas webbsignal eller Clear GIFs) är normalt en genomskinlig grafisk bild (normalt 1 pixel x 1 pixel) som kan bäddas in i onlineinnehåll, videor och e-postmeddelanden. Den gör att en server kan läsa vissa typer av uppgifter från din enhet, veta när du har tittat på ett visst innehåll eller ett visst e-postmeddelande, fastställa datumet och tiden för när du tittade på signalen och få information om din enhets IP-adress. Vi kan till exempel inkludera webb-beacons i våra kampanjmeddelanden som skickas ut via e-post eller i nyhetsbrev för att avgöra om våra meddelanden har öppnats eller om du utfört några åtgärder samt även för att få information om att våra verktyg för utskick fungerar som de ska.


  Inbäddade webblänkar
  E-postmeddelanden från HP, tangenter på internettangenbord som konfigurerats i förväg av HP och kampanjikoner som förinstallerats på din dator, använder ofta dessa länkar. De är utformade för att leda dig vidare till en viss del av webbplatsen, efter att omledning via HPs servrar. Omledningssystemet gör att HP kan ändra URL-destinationen för dessa länkar, om så krävs, och avgöra hur effektiva våra marknadsföringsinitiativ är. I e-postmeddelanden kan sådana länkar även låta HP avgöra om du har klickat på en länk i ett meddelande och denna information om interaktionen kan sedan kopplas samman med din personliga identitet.

 •  

  Utöva dina rättigheter och kontakta oss

   

  Du har rätt att få tillgång till alla personliga data som du har lämnat ut till oss eller som vi har sparade om dig. Du har dessutom rätt att dra tillbaka alla eventuella godkännanden som du tidigare gett, eller att begära att dina personliga data ska korrigeras, begränsas, anonymiseras eller raderas. Du har också rätt att begära en förklaring om hur de behandlas. I vissa fall kan din begäran avslås på grund av ett legitimt undantag, till exempel i fall där data om andra personer skulle röjas om informationen görs tillgänglig eller när lagen förhindrar oss att röja sådan information.


  Kontakta oss


  Vi värdesätter verkligen dina synpunkter. Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår insamling och användning av dina data, eller vill kommentera möjliga brott mot lokala integritetslagar, kan du kontakta oss via e-postadressen till HP Privacy Office eller skriva till oss genom att välja ut en lämplig adress nedan:


  EU
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  20 Quai du Point-du-Jour, 7th Floor (Seine) C.P. 92100
  Boulogne-Billancourt
  Frankrike


  MEXIKO
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 Mexiko D.F.


  RESTEN AV VÄRLDEN
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  Alla kommunikationer kommer att behandlas konfidentiellt. När vi har tagit emot din kommunikation, kommer en av våra representanter att kontakta dig inom skälig tid för att besvara dina frågor. Vi eftersträvar att se till att dina angelägenheter blir lösta inom en rimlig tidsperiod och på ett lämpligt sätt.


  Om vi inte kan lösa dina angelägenheter så har du rätt att kontakta den lokala myndighet som ansvarar för dataintegritet (Datainspektionen) eller vidta rättsliga åtgärder i domstol om du anser att dina rättigheter har kränkts. För frågor eller reklamationer gällande deltagandet i EU-US Privacy Shield, kan du läsa om vårt deltagande i internationella integritetsprogram.

 •  

  Ändringar i vår integritetspolicy

   

  Om vi ändra vår integritetspolicy, kommer vi att lägga ut den reviderade policyn här, med ett uppdaterat revideringsdatum. Om vi gör några större ändringar i vår integritetspolicy, som medför viktiga förändringar i vår praxis gällande integritets- och sekretessarbetet, så kan vi även komma att underrätta dig via andra kanaler. Vi kan till exempel skicka ut e-postmeddelanden eller lägga ut ett meddelande på vår webbplats och/eller på sociala medier, innan ändringarna börjar gälla. Denna integritetspolicy uppdaterades senast i oktober 2016.

Relaterade länkar gällande integritet och sekretess: