Till webbplatsen för Hewlett-Packard Company - Villkor för användning och juridiska restriktioner

OBSERVERA! LÄS DESSA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING ("VILLKOR") NOGA INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS ("WEBBPLATSEN"). OM DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS INNEBÄR DET ATT DU HAR LÄST OCH ACCEPTERAT DESSA VILLKOR. DU ÄR INTE BEHÖRIG ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR. DESSA VILLKOR REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ALLT MATERIAL (SOM EXEMPELVIS TEXT, DATA, INFORMATION, PROGRAMVARA, GRAFIK ELLER FOTOGRAFIER) SOM HEWLETT-PACKARD COMPANY OCH DESS DOTTERBOLAG (SAMLINGSNAMN "HP") GÖR TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN (SAMLINGSNAMN “MATERIAL”) OCH ALLA TJÄNSTER SOM HP KAN ERBJUDA VIA WEBBPLATSEN (SAMLINGSNAMN “TJÄNSTER”). WEBBPLATSEN, MATERIAL OCH TJÄNSTER HAR I DESSA VILLKOR SAMLINGSNAMNET “HP-WEBBPLATSER”.


Användning av HP-webbplatser

Genom att aceptera Villkoren ingår du ett avtal med HP ("Avtalet") och får rätt och möjlighet att använda Material och Tjänster som erbjuds på HP -webbplatser. Villkoren syftar till att mot bakgrund av bland annat säkerhets-, etik- och integritetsfrågeställningar samt ansvar på Internet och e-tjänster reglera vad som gäller vid användning av HP-webbplatser. Utöver vad som anges nedan under “Övriga avtal; programvara, tjänster eller tillträde”, får du endast använda HP-webbplatser för dina egna, personliga och icke-kommersiella syften. Användning av HP-webbplatserna i något offentligt eller kommersiellt syfte (inklusive och utan begränsning till, på en annan webbplats eller genom en nätverksansluten datormijö) är strängeligen förbjuden. Om du skapar kopior av något Material måste du på sådana kopior behålla alla ursprungliga noteringar om upphovsrätt och äganderätt från originalmaterialet. Du får inte ändra Materialet, inte visa eller uppföra det offentligt och inte distribuera det. När det gäller relationen mellan dig och HP är det HP som äger HP-webbplatserna. HP-webbplatserna skyddas av upphovsrättslagar i USA och utomlands. All obehörig användning av HP-webbplatserna kan innebära brott mot immaterialrättslig lagstiftning, d v s brott mot HPs upphovsrätt, varumärkesrätt och annan lagstiftning.


Åtkomst och behandling av information

Du ansvarar för att anskaffa och upprätthålla all utrustning och alla tjänster som behövs för åtkomst till och användning av HP-webbplatserna, samt för att betala alla relaterade kostnader. När du registrerar dig för att öppna ett konto någonstans på HP-webbplatserna, eller när du kontaktar HP via HP-webbplatserna i syftet att ta emot Material eller Tjänster, kan HP komma att samla in viss, personlig information om dig, såsom t.ex. namn, användarnamn, e-postadress, telefonnummer m.m.. HP:s behandling av sådan information sker enligt Personuppgiftslagen och regleras av de avsnitt i HP:s sekretesspolicy online som gäller för Webbplatsen. Du försäkrar att den information som du lämnar till HP är sann, korrekt, aktuell och komplett information och du ansvarar för att uppdatera sådan information för att bevara den sanningsenlig, korrekt, aktuell och komplett så länge du fortsätter att använda ditt konto för HP-webbplatser. Du ansvarar för att bevara ditt lösenord till HP-webbplatserna konfidentiellt och du är ensam ansvarig för alla aktiviteter som företas med ditt lösenord. Du accepterar att meddela HP omedelbart om obehörig användning av ditt lösenord skett, eller vid andra brott mot säkerheten när det gäller HP-webbplatserna. HP förbehåller sig rätten att kräva att ditt lösenord ändras, om HP anser att ditt lösenord inte längre är säkert. Tillträde till HP-webbplatser som beviljats i andra, separat utfärdade avtal mellan HP och Dig skall gälla framför villkoren i detta Avsnitt.


Förbjuden användning

Du accepterar att inte använda HP-webbplatserna (inklusive och utan begränsning till, allt Material eller alla Tjänster som du tar emot genom din användning av HP-webbplatser): (a) på ett sätt som bryter mot gällande lagar, bestämmelser, regler, förordningar, och annan lagstiftning (var och en “Lag”); (b) för att förfölja, trakassera eller skada en annan individ; (c) för att efterlikna en person eller enhet eller på annat sätt framställa ditt samröre med en person eller enhet på ett oriktigt sätt; eller (d) för att störa eller avbryta HP-webbplatser, servrar eller nätverk som är anslutna till HP-webbplatser. Du accepterar dessutom att inte (x) använda datautvinning, robotar eller liknande metoder för insamling eller utvinning av data i anslutning till HP-webbplatser; eller (y) att försöka få obehörig åtkomst till alla delar av HP-webbplatser eller andra konton, datorsystem eller nätverk anslutna till HP-webbplatser, oavsett om detta sker genom hackning, lösenordsutvinning eller på annat sätt.


Uppsägning

Utöver vad som anges nedan under “Övriga avtal; programvara, tjänster eller tillträde” gäller följande. Du kan när som helst avsluta ditt deltagande på, och din åtkomst till HP-webbplatser. Om du bryter mot något av dessa Villkor kan HP utan förvarning avsluta, stänga av eller ändra din registrering med, och ditt tillträde till alla delar av HP-webbplatser och du måste då utan dröjsmål förstöra eventuellt nedladdat och/eller utskrivet Material och eventuella kopior av detsamma.


Friskrivning

HP-WEBBPLATSER LEVERERAS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH DU ANVÄNDER MATERIAL OCH TJÄNSTER PÅ EGEN RISK OCH DU STÅR SJÄLV FÖR HELA RISKEN GÄLLANDE HP-WEBBPLATSERNAS KVALITET OCH FUNKTION. OM MATERIAL ELLER TJÄNSTER VISAR SIG VARA DEFEKTA ÄR DET DU OCH INTE HP SOM STÅR FÖR HELA KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE OCH REPARATION. HP FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER AV ALLA SLAG, UTTRYCKTA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, GÄLLANDE HP-WEBBPLATSERNA (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR EN SPECIELL ANVÄNDNING ELLER ETT SPECIELLT SYFTE, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG AV IMMATERIELLA ÄGANDERÄTTIGHETER). HP LÄMNAR INTE NÅGRA GARANTIER FÖR ATT HP-WEBBPLATSERNA UPPFYLLER DINA FÖRVÄNTNINGAR ELLER ATT HP-WEBBPLATSERNA INTE KOMMER ATT AVBRYTAS, VARA UPPDATERADE, SÄKRA ELLER FELFRIA, ELLER ATT DEFEKTER PÅ HP-WEBBPLATSERNA KOMMER ATT RÄTTAS TILL. HP LÄMNAR HELLER INGA GARANTIER FÖR DE RESULTAT SOM UPPNÅS TILL FÖLJD AV ATT HP-WEBBPLATSER ANVÄNTS, ELLER FÖR ATT EVENTUELL INFORMATION SOM HÄMTATS VIA HP-WEBBPLATSER ÄR KORREKT ELLER TILLFÖRLITLIG. INGA MEDDELANDEN OCH INGEN INFORMATION, MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅTT VIA HP-WEBBPLATSER ELLER FRÅN HP, DESS MODERBOLAG, DOTTERBOLAG ELLER ANDRA SAMARBETSFÖRETAG, ELLER DERAS LEVERANTÖRER (ELLER RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLA ELLER REPRESENTANTER FÖR SÅDANA ENHETER) (SAMLINGSNAMN “HP-PARTERNA”) SKALL UTGÖRA NÅGON GARANTI. HP FRISKRIVER SIG HÄRMED I DEN MÅN DET ÄR MÖJLIGT ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING, FRÅN ALLA KRAV PÅ KOMPENSATION.


Ansvarsbegränsning

INGEN HP-PART SKA UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR (A) EVENTUELLA INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER (B) EVENTUELLA ANDRA SKADOR I NÅGON SOM HELST OMFATTNING UTÖVER ETT HUNDRA USA-DOLLAR (US$100,00) (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL SKADOR SOM ÄR EN FÖLJD AV FÖRLORADE INTÄKTER, FÖRLORADE VINSTER, FÖRLORAD GOODWILL, FÖRLORAD ANVÄNDNING, AVBRUTEN VERKSAMHET ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER), SOM UPPKOMMIT PÅ GRUND AV ELLER I ANSLUTNING TILL HP-WEBBPLATSERNA (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL ANVÄNDNING, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, ELLER SOM ETT RESULTAT AV ATT HP-WEBBPLATSERNA ANVÄNTS), OAVSETT OM SÅDANA SKADOR BASERAS PÅ GARANTI, AVTAL, LAG ELLER ANNAN JURIDISK RÄTTSFILOSOFI OCH ÄVEN OM EN HP-PART INFORMERATS OM (ELLER SKULLE HA KÄNT TILL) MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.


Undantag och begränsningar

Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantag av vissa garantier, eller begränsningar eller uteslutandet av ansvar för vissa skador. SÅLEDES KAN DET VARA SÅ ATT P.G.A. GÄLLANDE LAGAR gäller eventuellt inte ovanstående friskrivningar och begränsningar för dig. I den omfattning som en HP-part till följd av gällande lagstiftning inte får friskriva sig från eventuell underförstådd garanti, eller att begränsa sina ansvarsskyldigheter, ska sådan garantis omfattning och varaktighet, och HP-partens ansvarsskyldighet vara den minsta tillåtna i enlighet med sådan gällande lagstiftning.


Övriga avtal; programvara, tjänster eller tillträde

HP kan erbjuda produkter (som t ex maskinvara och programvara), tjänster (som t ex underhåll och reparation av maskinvara eller underhåll, installation eller utbildning av programvara) eller tillträde till HP-webbplatser enligt villkoren i ett separat avtal mellan dig och HP (vardera ett “Övrigt avtal”). HP:s åtaganden avseende produkt, tjänst eller tillträde som man gör tillgänglig/tillgängligt för dig under ett Övrigt avtal, ska endast lyda under Övrigt avtal enligt vilket sådan produkt eller tjänst levereras. Dessa villkor ska inte anses eller tolkas som att de ändrar villkoren i ett sådant Övrigt avtal.


Användning av programvara som kan laddas ner från HP-webbplatserna ("Programvara") regleras av villkoren i slutanvändaravtalet, om sådant finns, som medföljer eller ingår i programvaran ("Licensavtal"). Du får inte installera programvara som åtföljs av eller inbegriper ett Licensavtal såvida du inte först har godtagit villkoren i Licensavtalet. Om inte något slutanvändaravtal medföljer eller inkluderas i Programvaran ska sådan programvara betraktas som Material härunder, och dessa villkor ska reglera din användning av sådan Programvara. VIDARE KOPIERING ELLER DISTRIBUERING AV PROGRAMVARA ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN, SÅVIDA INTE SÅDAN KOPIERING ELLER VIDAREDISTRIBUERING UTTRYCKLIGEN TILLÅTS I DET LICENSAVTAL SOM MEDFÖLJER ELLER INKLUDERAS I SÅDAN PROGRAMVARA.


Ändringar av HP-webbplatser

HP förbehåller sig rätten att ändra eller stänga av HP-webbplatser tillfälligt eller permanent för det fall HP har ett berättigat intresse av att göra det. HP kan t ex utan föregående meddelande införa ändringar i materialet eller tjänsterna, eller i de produkter och priser som beskrivs i dem. Material och Tjänster kan vara inaktuella och HP kan därför vara i behov av att ändra och/eller uppdatera detta Material och/eller dessa Tjänster. HP är dock inte på något sätt förpliktigad att uppdatera HP webbplatser. Information som publiceras på HP webbplatser kan hänvisa till produkter, program eller tjänster som inte finns tillgängliga i ditt land. Kontakta din lokala HP-återförsäljare för information om vilka produkter, program och tjänster som finns tillgängliga för dig.


Information som skickas från användaren

Vissa områden på HP-webbplatserna (t ex chattrum eller områden för kundernas betygsättning eller recensioner) kan ge dig tillåtelse att skicka in feedback, information, data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, bilder, video, meddelanden eller annat material (vardera en “Användarsändning”). För Användarsändningar som innehåller personuppgifter gäller HP:s sekretesspolicy on-line. Du behåller upphovsrätten och övriga rättigheter som du redan innehar i det material Du skickar in, lägger upp eller visar på eller genom HP-webbplatser. Genom att skicka in en Användarsändning beviljar du HP en oåterkallelig, evig, överlåtbar, icke-exklusiv, royalty-fri, global licens (som kan underlicensieras på flera nivåer) att (a) använda, distribuera, kopiera, ändra, anpassa, publicera, översätta, framföra och visa upp dina Användarsändningar offentligt (eller eventuell ändring av dem), helt eller delvis, i alla kända eller i framtiden utvecklade format eller medier och (b) att använda (och tillåta andra att använda) din Användarsändning på valfritt sätt och i valfritt syfte (inklusive utan begränsning till kommersiella syften) som HP efter eget gottfinnande anser lämpligt (inklusive utan begränsning till att införliva din Användarsändning eller ändringar av den, helt eller delvis, i valfri teknik, produkt eller tjänst). HP förbehåller sig rätten att visa reklam i samband med Användarsändningar. HP kan, men är inte ålagda att, granska användarsändningar eller övervaka områden på HP-webbplatser genom vilka Användarsändningar skickas in. Du accepterar att du ensam ansvarar för alla dina Användarsändningar. HP är inte ålagda att visa eller distribuera Användarsändningar på eller via HP-webbplatserna och kan när som helst och av valfri orsak ta bort eller förvägra Användarsändningar. HP ansvarar inte för eventuell förlust, stöld eller skada av något slag på Användarsändningar. HP vill inte ta emot någon Användarsändning som är konfidentiell. Du förstår och accepterar att en Användarsändning blir offentlig och att HP är berättigad att visa din Användarsändning för tredje part utan att mottagaren åläggs med något Sekretessåtagande. HP garanterar inte att du genom HP eller tredje part får hjälp med att redigera en Användarsändning som du skickat in.

  (a) du är minst 18 år gammal;

  (b) du äger alla rättigheter till dina Användarsändningar (inklusive utan begränsning till alla rättigheter till ljudet, bilden eller den digitala inspelningen och framträdandet som inkluderas i dina användarsändningar) eller att du har förvärvat alla nödvändiga rättigheter till dina Användarsändningar så att du kan bevilja HP de nödvändiga rättigheterna till dina Användarsändningar som beskrivs häri;

  (c) du i sin helhet har betalt och kommer att betala alla licensavgifter, förtullningsavgifter och andra ekonomiska åligganden av alla slag, uppkomna genom användning av, eller genom kommersiell exploatering av dina Användarsändningar;

  (d) du är den person som avbildats och/eller hörs i dina Användarsändningar eller att du alternativt har erhållit tillåtelse från respektive person (inklusive medgivande från målsman eller förmyndare för personer yngre än arton (18) år) som visas och/eller hörs i dina Användarsändningar att bevilja HP rättigheterna som beskrivs häri;

  (e) dina Användarsändningar inte bryter mot immaterialrättslig lagstiftning om upphovsrätt, varumärkesrätt, patent, företagshemligheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, integritetsrättigheter eller tredje parts juridiska eller moraliska rättigheter;

  (f)om det är möjligt enligt gällande lag, att du frivilligt accepterar att frånsäga dig alla "moraliska rättigheter" du kan ha till din Användarsändning;

  (g) all information i din Användarsändning såvitt du vet inte är falsk, felaktig eller vilseledande;

  (h) din Användarsändning inte bryter mot lag eller andra föreskifter ( inklusive lagar som reglerar exportkontroll);

  (i) din Användarsändning inte är, och inte rimligen kan uppfattas vara, ärekränkande, smädande, hatisk, rasistisk, eller på annat sätt fördomsfull eller förolämpande, hotfull eller trakasserande mot en individ, ett partnerskap eller företag, vulgär, pornografisk, obscen eller inkräktande på en annan individs privatliv;

  (j) du inte kompenserats och inte kommer att kompenseras eller beviljas någon form av ersättning från tredje part för att du skickat in din Användarsändning;

  (k) din Användarsändning inte införlivar material från tredje parts webbplats, eller adresser, e-postadresser, kontaktinformation eller telefonnummer (annat än till dig själv);

  (l) din Användarsändning inte innehåller några virus, maskar, spionprogram, annonsprogram eller andra potentiellt skadliga program eller filer;

  (m) din Användarsändning inte innehåller information som du betraktar vara konfidentiell, äganderättsskyddad eller personlig; och

  (n) att din Användarsändning inte innehåller eller utgör oombedd eller obehörig annonsering, reklam, skräppost, spam, kedjebrev, pyramidverksamhet eller annan form av värvande.

Länkar till tredje parts webbplatser

Länkar till tredje parts webbplatser som anges på HP-webbplatserna tillhandahålls uteslutande som en bekvämlighet för dig. Om du använder dessa länkar lämnar du HP-webbplatserna. HP är inte ålagda att granska sådana tredje parts webbplatser, kontrollerar inte sådana tredje parts webbplatser och ansvarar inte för sådana tredje parts webbplatser (eller de produkter, tjänster eller det innehåll som görs tillgängligt eller tillgängliga via desamma). HP rekommenderar eller förespråkar därmed inte sådana tredje parts webbplatser, information, programvara, produkter, tjänster eller material som finns där, eller eventuella resultat som kan uppstå i samband med användning av dessa. Om du bestämmer dig för att gå till någon av dessa tredje parts webbplatser via länkarna från HP-nätverket, gör du detta helt på egen risk.


Länkar till denna Webbplatsen

Du kan skapa länkar till denna Webbplatsen från andra webbplatser, men endast i enlighet med följande villkor och i enlighet med all gällande lagstiftning.


Utan en skriftlig tillåtelse från HP som beviljar annat, ska följande gälla för en webbplats som länkar till denna webbplats:

  (a) den får länka till men inte kopiera något Material (inklusive HP:s logotyp);

  (b) den får inte skapa en webbläsar- eller rammiljö runt något Material;

  (c) den får inte antyda att HP rekommenderar sådan webbplats eller några produkter, tjänster eller innehåll som görs tillgängligt eller tillgängliga via sådan webbplats;

  (d) den får inte ge en missvisande bild av sin relation till HP;

  (e) den får inte presentera oriktig eller vilseledande information om HP, dess produkter eller tjänster;

  (f) den får inte innehålla material som kan uppfattas som osmakligt, förolämpande eller kontroversiellt; och

  (g) får endast innehålla material som är lämpligt för alla åldersgrupper.

Varumärken

HP, COMPAQ eller annat produkt- eller tjänstnamn, slogan eller logotyp som finns på HP-webbplatser är varumärken som tillhör HP och dess leverantörer och licensgivare, och får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan förekommande skriftligt medgivande från HP eller aktuell varumärkesinnehavare. Äganderätten till alla sådana varumärken och den goodwill som kopplas till dem ligger kvar hos HP eller aktuell varumärkesinnehavare. Du får inte använda några metataggar eller annan "dold text" som använder något av HP:s namn, varumärken, produkter eller tjänster utan att skriftligt medgivande först erhållits från HP. Dessutom är Webbplatsens utseende och känsla (inklusive alla sidhuvuden, anpassade bilder, knappikoner och skrifter) HP:s servicemärke, varumärke och/eller helhetsutseende (trade dess) och får inte kopieras, imiteras eller användas (helt eller delvis) utan att skriftligt medgivande först erhållts från HP. Referens till produkter, tjänster, processer eller annan information, via handelsnamn, varumärke eller annat, utgör eller antyder inte HP:s bekräftelse, sponsring eller rekommendation därav.


Utan att begränsa allmängiltigheten för ovanstående:

  (a) är Microsoft, Windows och Windows Vista antingen USA-registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. och

  (b) Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Core Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, ViiV Inside, vPro Inside, Xeon, och Xeon Inside är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och i andra länder.

Begränsade rättigheter för myndigheter i USA

Material som laddas ner av USA eller till USA, dess myndigheter och/eller representanter ("USA:s regering"), lyder under villkoren i FAR 12.211 - "Technical Data" och FAR 12.212 - "Computer Software", eller klausuler som ger HP motsvarande skydd i DFARS eller andra myndighetsspecifika regelverk.


Internationella frågor och exportfrågor

HP administrerar denna webbplats från sina kontor i Palo Alto i Kalifornien. Åtkomst till HP-webbplatserna är förbjuden i områden där innehållet är olagligt eller begränsat. Om du väljer att besöka HP-webbplatserna från en plats utanför USA, sker detta på egen risk och du är själv ansvarig för att följa gällande lokala lagar. Du accepterar att efterleva alla export- och återexportrestriktioner och -bestämmelser instiftade av näringsdepartementet eller andra representanter eller myndigheter i USA eller i utlandet i anslutning till din användning av HP-webbplatserna, och att inte överföra eller bevilja överföring av material till ett förbjudet land eller på annat sätt i strid mot gällande lagar. Materialet får i synnerhet inte, dock ej begränsat till, i strid mot gällande lagar exporteras eller återexporteras (a) till länder som ligger under USA-embargo eller (b) till någon person som finns med på USA:s finansdepartements SDN-lista (Specially Designated Nationals) över speciellt angivna medborgar) eller i USA:s näringsdepartements förteckning över nekade inresetillstånd/inreseförbud. Genom att använda material som lyder under sådana begränsningar och bestämmelser, framställer och garanterar du att du inte befinner dig i, styrs av eller är medborgare eller bosatt i sådant land eller att du finns med på en sådan lista.


Ersättning

Du accepterar att försvara och hålla HP-parterna fria från ansvar och skada vid eventuella fodringar, betalningsskyldigheter, skadeståndskrav, förluster, kostnader, utgifter eller avgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) som sådana parter kan ådra sig som en följd av ditt (eller annan person som använder ditt konto) brott mot dessa villkor. HP förbehåller sig rätten att åta sig det exklusive försvaret och kontrollen över en sak som du annars är ersättningsskyldig för, och att du i sådant fall till fullo accepterar att samarbeta med HP:s försvar mot sådat krav.


Elektroniska kommunikationer

När du besöker Webbplatsen eller skickar e-post till HP, kommunicerar du elektroniskt med HP. Vi kan svara dig via e-post eller genom att anslå meddelanden på Webbplatsen.


Allmänt

Dessa villkor tillsammans med andra villkor som du accepterar när du använder speciella delar av HP-webbplatser, utgör hela, exklusiva och slutliga innehållet av avtalet mellan dig och HP, och gäller istället för eventuellt tidigare avtal eller överenskommelser mellan dig och HP avseende detta. HP-parterna har som tredje part de rättigheter som anges specifikt i dessa villkor som refererar till dem. Dessa villkor och relationen mellan dig och HP ska lyda under lagarna i staten Kalifornien i USA såsom de tillämpas för avtal som upprättats eller ingåtts och genomförts helt och hållet i Kalifornien av personer bosatta i Kalifornien, oaktat den plats där du i verkligheten är bosatt. Om du är konsument skall inget i dessa villkor påverka de lagstadgade rättigheter som du alltid har rätt till som konsument och som du inte kan ändra eller efterge genom avtal. Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra avtalet inom 14 dagar ("Ångerfristen") från avtalet. Om Ångerfristen inte rymmer 7 arbetsdagar har du alltid 7 arbetdagar att ångra avtalet. Ångerfristen räknas från och emd den dag avtalet ingicks. Ångerfristen räknas dock tidigast från den dag då fick del av dessa villkor. Ångerrätten förfaller om du har börjat använda HP-webbplatser under Ångerfristen. Ångerrätten utnyttjas genom insändande av e-post till berört HP-bolag. Vid frånträdandet av avtalet kommer eventuell avgift som du erlagt för Material och/eller Tjänst att återbetalas av HP inom 30 dagar från det att HP erhöll meddelandet om at du frånträder avtalet. Om inte annat följer av lokal, tvingande lagstiftning skall alla rättsliga processer som uppkommer på grund av eller i relation till dessa villkor eller din användning av HP-webbplatsrna ska tas upp i federala eller statliga domstolar i Santa Clara County, Kalifornien, och du underkastar dig härmed oåterkalleligt sådana domstolars exklusiva, personliga jurisdiktion i sådant syfte. HP:s underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller del av dessa villkor ska inte utgöra en ogiltigförklaring av sådan rättighet eller del. Om någon del av dessa villkor bedöms vara ogiltig av en domstol med gällande jurisdiktion,ska de andra delarna av dessa villkor fortfarande gälla i sin helhet och med full effekt. Avsnittsrubrikerna i dessa villkor är bara avsedda att underlätta, och har ingen juridisk eller avtalsrättsligt bindande kontrakterad effekt. Dessa villkor ska fortsätta att gälla i sin helhet i den mån det är naturligt till följd av villkorens karaktär oavsett eventuellt avslut av din användning av HP-webbplatserna. Dessa villkor kan komma att tolkas av behörig domstol. Dessa villkor och eventuella rättigheter och licenser som beviljas härunder, kan inte överlåtas av dig utan HP:s föregående medgivande.


Ändringar av dessa villkor

HP kan då och då komma att ändra dessa villkor. HP anslår sådana ändringar på den aktuella webbplatsen. Om du inte accepterar sådana ändringar har du möjlighet att säga upp Avtalet och omedelbart sluta använda HP-webbplatserna. Fortsatt användning av HP-webbplatser efter att ändringar har meddelats innebär att du accepterat sådana införda ändringar och att du således accepterar att omfattas av de nya villkoren för HP-webbplatser. Vissa delar av dessa villkor kan ersättas av uttryckligen anslagna juridiska meddelanden eller villkor som finns på specifika sidor på HP-webbplatser, och under sådana omständigheter ska dessa anslagna meddelanden anses vara införlivade i dessa villkor och ersätta den del eller de delar av dessa villkor som avses.


Reviderat i september 2008


Snabblänkar till innehållet på denna sida:

Användning av HP-webbplatser

Åtkomst och behandling av information

Förbjuden användning

Uppsägning

Friskrivning

Ansvarsbegränsning

Undantag och begränsningar

Övriga avtal; programvara, tjänster eller tillträde

Ändringar av HP-webbplatser

Information som skickas från användaren

Länkar till tredje parts webbplatser

Länkar till denna Webbplatsen

Varumärken

Begränsade rättigheter för myndigheter i USA

Internationella frågor och exportfrågor

Ersättning

Elektroniska kommunikationer

Allmänt

Ändringar av dessa villkor