Čo sú Záväzné pravidlá spoločnosti HP (pravidlá BCR )

0

Pravidlá BCR

Záväzné pravidlá spoločnosti HP (označované tiež ako "BCR") predstavujú rámec dodržiavania zásad ochrany osobných údajov pozostávajúci zo záväznej zmluvy, obchodných postupov a zásad, školení a návodov schválených orgánmi na ochranu osobných údajov väčšiny členských štátov EÚ. Vďaka tomuto schváleniu môže spoločnosť HP prenášať osobné údaje svojich európskych zamestnancov a zákazníkov (ďalej "Osobné údaje HP") ostatným členom celosvetovej skupiny spoločnosti HP v súlade s právom EÚ o ochrane osobných údajov.


1

1. Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Divízie spoločnosti HP spracúvajúce Osobné údaje HP musia dodržiavať pravidlá BCR a zabezpečiť tak spracovanie údajov spravodlivo a v súlade s platnými právnymi predpismi. Divízie spoločnosti HP budú predovšetkým:


 • Spracovávať vaše osobné údaje iba v prípadoch, ak majú na to právny podklad, ktorý môže byť založený na vašom súhlase, alebo plnení zmluvy, ktorú ste uzavreli so spoločnosťou HP, alebo ak to vyžadujú odôvodnené záujmy spoločcnosti HP.
 • Oznamovať vám konkrétne účcely, na ktoré sa zhromažďujú vaše údaje a nebudú spracovávať vaše údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito účelmi; zhromažďovať budú osobné údaje iba takého druhu a v takom rozsahu, ako je to nevyhnutné v spojitosti s účelom, na ktorý sú údaje zhromažďované.
 • Udržiavať vaše údaje presné a v prípade potreby ich aktualizovať. Keď už údaje nebudú potrebné, odstránia ich v súlade so zásadami uchovávania údajov spoločnosti HP a príslušnými právnymi predpismi.
 • Uplatňovať opatrenia týkajúce sa zabezpečenia a dôvernosti, aby zabezpečili ochranu osobných údajov pred neoprávneným použitím alebo sprístupnením.

Divízie spoločnosti HP môžu sprístupniťt vaše osobné údaje tretím stranám, napríklad poskytovateľom a dodávateľom, ktorí zabezpečujú predaj služieb v oblasti podpory zákazníkov a marketingu, ako aj spoločnostiam, ktoré spravujú schémy benefitov pre zamestnancov. Divízie spoločnosti HP nesprístupnia vaše osobné údaje tretím stranám, pokiaľ tieto nesúhlasia so zabezpečením ochrany vašich údajov a ich spracúvaním v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak tretie strany sídlia v určitých krajinách/regiónoch mimo EÚ, divízie spoločnosti HP zabezpečia, že prípadný prenos vašich údajov do týchto krajín/regiónov bude v súlade s príslušnými právnymi predpismi a chránený pravidlami BCR, modelovými zmluvami alebo akýmikoľvek ďalšími opatreniami, ktoré sú relevantné pre konkrétny prípad.


Za určitých výnimočných podmienok môžete divíziám spoločnosti HP poskytnúť určité údaje, ktoré sú podľla práva považované za tzv. citlivé osobné údaje. Tieto údaje sa týkajú rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského alebo filozofického presvedčenia, členstva v odborových zväzoch, zdravotného stavu alebo sexuálnej orientácie. Divízie spoločnosti HP môžu spracovať vaše citlivé osobné údaje iba v súlade s príslušnými právnymi predpismi, podľa ktorých sa môže od divízií spoločnosti HP vyžadovať získanie vášho súhlasu s takýmto spracovaním.


2

2. Práva týkajúce sa osobných údajov

Ak ste zamestnancom alebo zákazníkom spoločnosti HP v Európe, máte v rámci EÚ nasledujúce práva vyplývajúce z práva európskej únie týkajúceho sa ochrany osobných údajov:


 • Právo na prístup k osobným údajom spracovaným spoločcnosťtou HP. Spoločnosť HP si vyhradzuje právo účtovať poplatok za poskytnutie tohto prístupu, ak to povolujú príslušné právne predpisy. Spoločnosť HP vám nemôže sprístupniť určité údaje, napríklad údaje týkajúce sa iných osôb, ak to nepovolujú príslušné právne predpisy.
 • Právo na opravu, vymazanie alebo zablokovanie vašich neúplných alebo nepresných osobných údajov.
 • Právo namietať spracovanie osobných údajov spoločnosťou HP a požadovat pozastavenie spracovania údajov, ak na to existujú oprávnené dôvody.
 • Právo požadovať, aby sa dôležité rozhodnutia týkajúce sa vašej osoby neuskutočňovali prostredníctvom automatického spracovania osobných údajov.

3

3. Ďalšie práva týkajúce sa osobných údajov podľa pravidiel BCR

Navyše, ak ste zamestnancom alebo zákazníkom spoločnosti HP z Európy, pravidlá BCR vám zaručujú nasledujúce práva, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje boli prenesené do pobočky HP so sídlom v určitých krajinách/regiónoch mimo EÚ a táto ich nespracovala v súlade s pravidlami BCR:


 • Právo podať sťažnosť na spoločnosť HP nachádzajúcu sa v rámci EÚ, ktorá preniesla vaše údaje mimo EÚ. Sťažnosť možno podať kontaktovaním oddelenia ochrany osobných údajov prostredníctvom linky na Formulár spätnej väzby k ochrane osobných údajov nachádzajúcej sa na konci tohto textu. Prípadné sťažnosti budú preskúmané príslušnou spoločnosťou v snahe o ich vyriešenie; a/alebo
 • Právo podať sťažnosť na orgán na ochranu osobných údajov nachádzajúci sa v tej krajine/regióne, ako tá spoločnosť HP v rámci EÚ, ktorá preniesla vaše údaje mimo EÚ; a/alebo
 • Právo predložiť súdu návrh na súdne konanie proti spoločnosti HP v rámci EÚ, ktorá preniesla vaše údaje mimo EÚ. V takomto prípade spoločnosť HP z Európy ponesie dôkazné bremeno, aby dokázala, že neporušila príslušné pravidlá a zaplatí prípadné odškodnenie prisúdené právoplatným rozhodnutím súdu.

Pravidlá BCR spoločnosti HP tvoria súčasť pokračujúceho záväzku spoločnosti HP chrániť osobné údaje a niesť zodpovednosť za akékoľvek chyby či nesprávnu manipuláciu s osobnými údajmi. Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie o pravidlách BCR spoločnosti HP alebo ak si chcete uplatniť akékoľvek z vašich práv, obráťte sa na oddelenie ochrany osobných údajov spoločnosti HP prostredníctvom linky na Formulár spätnej väzby k ochrane osobných údajov uvedenej nižšie.


Formulár spätnej väzby k ochrane osobných údajov

5

Súvisiace odkazy: