Načítava sa…

HP - PODMIENKY POUŽÍVANIA

Webová lokalita spolocnosti Hewlett-Packard – Podmienky používania a právne obmedzenia


UPOZORNENIE: SKÔR AKO ZACNETE POUŽÍVAT TÚTO WEBOVÚ LOKALITU („LOKALITA“), POZORNE SI PRECÍTAJTE TIETO PODMIENKY („PODMIENKY“). POUŽÍVANÍM TEJTO WEBOVEJ LOKALITY VYHLASUJETE, ŽE STE SI PRECÍTALI PODMIENKY A SÚHLASÍTE S NIMI. AK S PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, TÚTO LOKALITU NESMIETE POUŽÍVAT. TIETO PODMIENKY SA VZTAHUJÚ NA POUŽÍVANIE TEJTO LOKALITY, OBSAHU (NAPR. TEXTU, ÚDAJOV, INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, GRAFIKY ALEBO FOTOGRAFIÍ), KTORÝ SPOLOCNOST HEWLETT-PACKARD A JEJ DCÉRSKE SPOLOCNOSTI (SPOLU „HP“) MÔŽU SPRÍSTUPNIT NA TEJTO LOKALITE (SPOLU „MATERIÁLY“) A NA VŠETKY SLUŽBY, KTORÉ MÔŽE SPOLOCNOST HP POSKYTOVAT PROSTREDNÍCTVOM TEJTO LOKALITY (SPOLU „SLUŽBY“). POJMY LOKALITA, MATERIÁLY A SLUŽBY, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V TÝCHTO PODMIENKACH, SA SPOLOCNE NAZÝVAJÚ „WEBOVÉ LOKALITY SPOLOCNOSTI HP“.


 • S výnimkou ustanovení v casti „Iné zmluvy: softvér, služby alebo prístup“ vás spolocnost HP oprávnuje na používanie webových lokalít spolocnosti HP iba na vlastné osobné a nekomercné úcely. Používanie webových lokalít spolocnosti HP na verejné alebo komercné úcely (napríklad (okrem iného) na inej lokalite alebo prostredníctvom sietovo prepojených pocítacov) je prísne zakázané. Ak si vytvoríte kópie akýchkolvek materiálov, musíte si ponechat autorské práva a iné vlastnícke oznámenia (vzhladom na kópie), ktoré sú obsiahnuté v originálnych materiáloch. Materiály sa nesmú upravovat, verejne zobrazovat, verejne interpretovat ani distribuovat. Súcastou vztahu medzi vami a spolocnostou HP je ustanovenie, že spolocnost HP je vlastníkom webových lokalít HP. Webové lokality spolocnosti HP sú chránené na základe zákonov o autorských právach USA a v zahranicí. Neoprávnené používanie webových lokalít spolocnosti HP môže predstavovat porušenie autorských práv, ochrannej známky a iných zákonov.

 • Nesiete zodpovednost za zaobstaranie si a údržbu všetkých zariadení a služieb potrebných na prístup a používanie webových lokalít spolocnosti HP a za platbu všetkých súvisiacich poplatkov. Ked sa zaregistrujete na otvorenie konta na niektorej z webových lokalít spolocnosti HP alebo ked sa obrátite na spolocnost HP prostredníctvom webových lokalít spolocnosti HP na úcely prijímania produktov alebo služieb, spolocnost HP môže o vás zhromaždit niektoré údaje. Používanie týchto údajov spolocnostou HP sa riadi ustanoveniami casti Online zásady spolocnosti HP o ochrane osobných údajov, ktorá platí pre danú lokalitu. Súhlasíte s tým, že budete poskytovat pravdivé, správne, aktuálne a kompletné informácie (a po dobu používania svojho konta na webových lokalitách spolocnosti HP budete aktualizovat tieto informácie tak, aby boli pravdivé, správne, aktuálne a kompletné). Nesiete zodpovednost za zachovanie dôvernosti hesla na webové lokality spolocnosti HP a ste výhradne zodpovední za všetky aktivity, ktoré sa vyskytnú s použitím vášho hesla. Súhlasíte s tým, že bezodkladne budete informovat spolocnost HP o akomkolvek neoprávnenom používaní vášho hesla alebo o akomkolvek narušení zabezpecenia, ktoré sa týka webových lokalít spolocnosti HP. Spolocnost HP si vyhradzuje právo požiadat vás o zmenu hesla v prípade, ak je presvedcená, že vaše heslo už nie je bezpecné. Prístup na webové lokality spolocnosti HP, udelený na základe iných, osobitných zmlúv medzi vami a spolocnostou HP, nahrádza podmienky uvádzané v tejto casti.

 • Súhlasíte s tým, že nebudete používat webové lokality spolocnosti HP (vrátane (a bez obmedzenia) akýchkolvek materiálov alebo služieb, ktoré môžete získat prostredníctvom používania webových lokalít spolocnosti HP): (a) spôsobom, ktorý porušuje akékolvek miestne, štátne, národné, zahranicné alebo medzinárodné nariadenie, pravidlo, príkaz, zmluvu alebo iný zákon (spolu „zákon“) (b) na sledovanie, obtažovanie alebo poškodzovanie iných používatelov (c) na napodobnovanie iných osôb alebo jednotiek alebo na zámenu (nesprávnu interpretáciu) vášho pôvodu za inú osobu alebo organizáciu (d) na narúšanie alebo poškodzovanie webových lokalít spolocnosti HP, serverov alebo sietí pripojených k webovým lokalitám spolocnosti HP. Dalej súhlasíte s tým, že v súvislosti s používaním webových lokalít spolocnosti HP (x) nebudete používat žiadne nástroje na získavanie údajov ani podobné metódy ich získavania a (y) nebudete sa pokúšat získat neoprávnený prístup k žiadnej casti webových lokalít spolocnosti HP ani k iným kontám, pocítacovým systémom alebo sietam pripojeným k webovým lokalitám spolocnosti HP formou hackerských útokov, neoprávneným získavaním hesla ap.

 • S výnimkou ustanovení v casti „Iné zmluvy: softvér, služby alebo prístup“ môže spolocnost HP ukoncit, pozastavit alebo upravit vašu registráciu alebo prístup ku všetkým webovým lokalitám spolocnosti HP alebo k ich casti, a to bez oznámenia, kedykolvek a z akéhokolvek dôvodu. Vašu úcast a prístup na webové lokality spolocnosti HP môžete kedykolvek zrušit. Ak porušíte ktorúkolvek z týchto podmienok, vaše oprávnenie používat webové lokality spolocnosti HP sa automaticky ruší a všetky prevzaté a vytlacené materiály (a ich kópie) musíte okamžite znicit.

 • WEBOVÉ LOKALITY SPOLOCNOSTI HP SA POSKYTUJÚ „TAKÉ, AKO SÚ“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A VŠETKO RIZIKO KVALITY A VÝKONU, KTORÉ SÚVISÍ S ICH POUŽÍVANÍM, NESIE POUŽÍVATEL. AK BY BOLI MATERIÁLY ALEBO SLUŽBY POŠKODENÉ, VŠETKY NÁKLADY NA POTREBNÝ SERVIS A OPRAVY ZNÁŠA POUŽÍVATEL, NIE SPOLOCNOST HP. SPOLOCNOST HP SA VÝSLOVNE ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK AKÉHOKOLVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH, IMPLICITNÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH, VO VZTAHU K WEBOVÝM LOKALITÁM SPOLOCNOSTI HP (VRÁTANE (NIELEN) AKÝCHKOLVEK ZÁKONNÝCH ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚCEL ALEBO POUŽITIE, TITULU A NEPORUŠENIA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA). BEZ OBMEDZENIA VŠEOBECNÉHO CHARAKTERU VYŠŠIE UVEDENÝCH INFORMÁCIÍ SPOLOCNOST HP NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU NA TO, ŽE WEBOVÉ LOKALITY SPOLOCNOSTI HP BUDÚ SPLNAT VAŠE POŽIADAVKY ALEBO ŽE ICH PREVÁDZKA BUDE BEZ PRERUŠENÍ, VCASNÁ, BEZPECNÁ, BEZPORUCHOVÁ A ANI NA TO, ŽE PRÍPADNÉ POŠKODENIA WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOCNOSTI HP BUDÚ OPRAVENÉ. SPOLOCNOST HP NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU NA VÝSLEDKY, KTORÉ MOŽNO ZÍSKAT POUŽÍVANÍM WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOCNOSTI HP ANI NA SPRÁVNOST ALEBO SPOLAHLIVOST INFORMÁCIÍ ZÍSKANÝCH PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOCNOSTI HP. ŽIADNE RADY ANI INFORMÁCIE, ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOCNOSTI HP ALEBO OD SPOLOCNOSTI HP, JEJ MATERSKÝCH SPOLOCNOSTÍ, DCÉRSKYCH SPOLOCNOSTÍ ALEBO INÝCH PRIDRUŽENÝCH SPOLOCNOSTÍ, PRÍPADNE OD JEJ DODÁVATELOV (ALEBO OD PRÍSLUŠNÝCH ÚRADNÍKOV, RIADITELOV ALEBO ZÁSTUPCOV UVEDENÝCH ORGANIZÁCIÍ) (SPOLU „STRANY SPOLOCNOSTI HP“) NEBUDÚ VYTVÁRAT ŽIADNU ZÁRUKU. SPOLOCNOST HP SA ZRIEKA AKÝCHKOLVEK ZÁKONNÝCH ODŠKODNENÍ.

 • ŽIADNA ZO STRÁN SPOLOCNOSTI HP NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA (A) AKÉKOLVEK NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ, TRESTNÉ ALEBO EXEMPLÁRNE ŠKODY (B) ANI ZA ŠKODY PRESAHUJÚCE HODNOTU STO DOLÁROV (100,00 USD) (VRÁTANE (NIELEN) ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH ZO STRATY PRÍJMOV, ZISKU, GOODWILLU, POUŽÍVANIA, PRERUŠENIA OBCHODNÝCH CINNOSTÍ ALEBO Z INÝCH NEHMOTNÝCH ŠKÔD), KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z POUŽÍVANIA WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOCNOSTI HP ALEBO VZNIKLI V SÚVISLOSTI S ICH POUŽÍVANÍM (VRÁTANE (NIELEN) POUŽÍVANIA, NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA ALEBO VÝSLEDKOV POUŽÍVANIA WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOCNOSTI HP) A TO BEZ OHLADU NA TO, CI PREDMETNÉ ŠKODY SÚ ZALOŽENÉ NA ZÁRUKE, KONTRAKTE, ÚMYSLE, NARIADENIACH ALEBO AKEJKOLVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRII A TO ANI VTEDY, AK KTORÁKOLVEK ZO STRÁN SPOLOCNOSTI HP BOLA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD INFORMOVANÁ (ALEBO MALA O NICH VEDIET).

 • Niektoré jurisdikcie neumožnujú vylúcit niektoré záruky alebo obmedzit/vylúcit zodpovednost za niektoré škody. Znamená to, že niektoré s vyššie uvedených obmedzení sa na vás nemusia vztahovat. Do rozsahu, do akého sa spolocnost HP podla platných zákonov nebude môct zriect implicitných záruk alebo obmedzit svoju zodpovednost, bude rozsah a trvanie takejto záruky a rozsah zodpovednosti spolocnosti HP povoleným minimom podla použitelného zákona.

 • Spolocnost HP môže poskytovat produkty (napríklad hardvér alebo softvér), služby (napríklad údržba hardvéru alebo oprava/údržba softvéru, inštalácia alebo školenie) alebo prístup na webové lokality spolocnosti HP na základe podmienok osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi vami a spolocnostou HP (dalej len „iná zmluva“). Záväzky spolocnosti HP vzhladom na akýkolvek produkt, službu alebo prístup, ktorý je pre vás dostupný na základe inej zmluvy, sa budú riadit výlucne ustanoveniami inej zmluvy, v rámci ktorej sa poskytuje uvedený produkt alebo služba a tieto podmienky sa nebudú považovat ani nebudú urcené na zmenu podmienok uvedených iných zmlúv.

  Napríklad: používanie akéhokolvek softvéru, ktorý je dostupný na prevzatie z webových lokalít spolocnosti HP („softvér“), sa riadi podmienkami licencnej zmluvy pre koncového používatela (ak existuje), ktorá tvorí súcast alebo je zahrnutá spolu so softvérom („licencná zmluva“). Softvér, ktorého súcast tvorí licencná zmluva, nemožno inštalovat dovtedy, kým nebudete súhlasit s podmienkami licencnej zmluvy. Ak súcastou softvéru nie je žiadna licencná zmluva, softvér sa bude považovat za materiály a používanie takéhoto softvéru budú upravovat tieto zmluvné podmienky. DALŠIA REPRODUKCIA ALEBO DISTRIBÚCIA AKÉHOKOLVEK SOFTVÉRU JE VÝSLOVNE ZAKÁZANÁ, AK TAKÚTO REPRODUKCIU ALEBO DISTRIBÚCIU VÝSLOVNE NEPOVOLUJE LICENCNÁ ZMLUVA, KTORÁ TVORÍ SÚCAST SOFTVÉRU.

 • Spolocnost HP si vyhradzuje právo upravit, pozastavit alebo zrušit používanie webových lokalít spolocnosti HP v lubovolnom case a bez oznámenia. Spolocnost HP môže kedykolvek menit materiály a služby alebo produkty a uvedené ceny bez predchádzajúceho upozornenia. Materiály a služby nemusia byt aktuálne a spolocnost HP sa nezaväzuje aktualizovat materiály a služby. Informácie zverejnené na lokalite sa môžu týkat produktov, programov ci služieb, ktoré nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Informácie o dostupných produktoch, programoch a službách vám poskytne miestny zástupca spolocnosti HP.

 • Niektoré oblasti webových lokalít spolocnosti HP (napríklad diskusné miestnosti, hodnotenia zákazníkov a oblasti prieskumu) umožnujú odosielat spätnú väzbu, informácie, údaje, text, softvér, hudbu, zvuk, fotografie, grafiku, video, správy alebo iné materiály (spolu „príspevok používatela“). Odoslaním príspevku používatela udelujete spolocnosti HP neodvolatelnú, trvalú, prevoditelnú, nevýlucnú, plne zaplatenú a celosvetovo platnú licenciu (s možnostou jej licencného udelenia na viacerých úrovniach) na (a) používanie, distribúciu, reprodukciu, úpravu, adaptovanie, publikovanie, preklad, verejnú prezentáciu a verejné zobrazenie vašich používatelských príspevkov (alebo ich úprav), vcelku alebo ich casti, v lubovolnom formáte alebo na médiu, ktoré nie je známe alebo bolo vyvinuté neskôr a (b) na používanie (aj inými používatelmi) vášho používatelského príspevku akýmkolvek spôsobom a na akékolvek úcely (vrátane (nielen) komercných úcelov), ktoré spolocnost HP na základe vlastného uváženia považuje za vhodné (vrátane (nielen) zapracovania vášho používatelského príspevku alebo jeho úpravy, vcelku alebo jeho casti, do akejkolvek technológie, produktu alebo služby). Spolocnost HP si vyhradzuje právo na zverejnovanie reklamných oznámení v súvislosti s používatelskými príspevkami a na použitie používatelských príspevkov na reklamné a propagacné úcely. Spolocnost HP môže (ale nemusí) predbežne kontrolovat používatelské príspevky alebo monitorovat akúkolvek oblast webových lokalít spolocnosti HP, prostredníctvom ktorých možno odosielat používatelské príspevky. Súhlasíte s tým, že za všetky svoje používatelské príspevky nesiete výlucnú zodpovednost. Spolocnost HP nie je povinná hostovat, zobrazovat alebo distribuovat akékolvek používatelské príspevky na alebo prostredníctvom webových lokalít HP a akýkolvek používatelský príspevok môže z akéhokolvek dôvodu a kedykolvek odstránit alebo odmietnut. Spolocnost HP nie je zodpovedná za straty, krádež alebo poškodenie akéhokolvek používatelského príspevku. Spolocnost HP nechce prijímat žiadne používatelské príspevky, ktoré sú dôverné. Rozumiete a súhlasíte s tým, že všetky používatelské príspevky sa budú považovat za nedôverné a nevlastnícke a spolocnost HP bude môct kedykolvek zverejnit používatelské príspevky akejkolvek tretej strany bez záväzku alebo dôveryhodnosti na strane príjemcu. Spolocnost HP nerucí sa to, že budete mat právnu možnost prostredníctvom spolocnosti HP alebo tretej strany upravovat alebo odstranovat akékolvek používatelské príspevky, ktoré ste odoslali.

  Odoslaním používatelského príspevku vyhlasujete, že:

  1. Máte najmenej 13 rokov;
  2. Vlastníte všetky práva v rámci používatelských príspevkov (vrátane (nielen) všetkých práv na zvukové, obrazové alebo digitálne záznamy a cinnost obsiahnutú vo vašich používatelských príspevkoch) alebo ste získali potrebné práva v rámci vašich používatelských príspevkov tak, aby ste práva obsiahnuté vo vašich používatelských príspevkoch mohli udelit spolocnosti HP;
  3. Zaplatili ste a budete platit všetky licencné poplatky, zúctovacie poplatky a iné financné záväzky akéhokolvek druhu, ktoré vyplývajú z akéhokolvek používania alebo komercného využívania vašich používatelských príspevkov.
  4. Ste jednotlivec zobrazený/zvukovo obsiahnutý vo vašich používatelských príspevkoch alebo ste získali povolenie od každej osoby (vrátane súhlasu od rodicov alebo porucníkov jednotlivca mladšieho ako osemnást (18) rokov), ktorý sa zobrazuje/je zvukovo obsiahnutý vo vašich používatelských príspevkoch, na udelenie tu uvedených práv spolocnosti HP;
  5. Vaše používatelské príspevky neporušujú autorské práva, ochrannú známku, patent, obchodné tajomstvo ani žiadne ustanovenia práva duševného vlastníctva, práva na ochranu osobných údajov a ani iné zákonné alebo morálne práva lubovolnej tretej strany;
  6. Dobrovolne sa vzdávate všetkých morálnych práv, ktoré môžu byt obsiahnuté vo vašom používatelskom príspevku;
  7. Informácie obsiahnuté vo vašich používatelských príspevkoch nie sú podla vášho vedomia nepravdivé, nepresné a nezavádzajúce;
  8. Váš používatelský príspevok neporušuje žiadne zákony (vrátane (nielen) zákonov vztahujúcich sa na reguláciu vývozu, ochranu zákazníkov, nespravodlivú konkurenciu, antidiskrimináciu alebo nepravdivé reklamné akcie);
  9. Váš používatelský príspevok nie je (a nemožno ho dôvodne podkladat za) hanlivý, urážlivý, nenávistný, rasistický, etnicky, nábožensky alebo inak urážlivý, nezákonne ohrozujúci alebo obtažujúci jednotlivcov, partnerstvá alebo korporáciu, vulgárny, pornografický, obscénny alebo napadajúci súkromie iných osôb;
  10. Za odoslanie vášho používatelského príspevku vám nebola ani nebude priznaná žiadna úhrada tretou stranou;
  11. Váš používatelský príspevok neobsahuje žiadne materiály z webovej lokality tretej strany alebo iné než vlastné adresy, e-mailové adresy, kontaktné informácie alebo telefónne císla;
  12. Váš používatelský príspevok neobsahuje žiadne vírusy, cervy, spyware, adware ani iné potenciálne škodlivé programy alebo súbory;
  13. Váš používatelský príspevok neobsahuje informácie, ktoré považujete za dôverné, vlastnené alebo osobné. a
  14. Váš používatelský príspevok neobsahuje žiadne nevyžiadané alebo neoprávnené reklamné prvky, propagacné materiály, nevyžiadanú poštu, retazové listy, pyramídové schémy ani žiadnu inú formu navádzania.
 • Prepojenia na webových lokalitách spolocnosti HP na webové lokality tretej strany sa poskytujú iba pre väcšie pohodlie používatelov. Prechodom na tieto prepojenia odchádzate z webových lokalít spolocnosti HP. Spolocnost HP nie je povinná kontrolovat takéto webové lokality tretej strany, nemá nad nimi kontrolu a nie je za ne zodpovedná (ani za produkty, služby alebo obsah dostupný na nich). Spolocnost HP neschvaluje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia ohladom týchto lokalít alebo akýchkolvek informácií, softvéru alebo iných produktov, materiálov ci výsledkov ich používania. Ak sa rozhodnete prejst na akúkolvek webovú lokalitu tretej strany, ktorá je prepojená zo siete spolocnosti HP, robíte tak na vlastné riziko.

 • Môžete vytvárat prepojenia na túto lokalitu, ale iba v súlade s nasledujúcimi podmienkami a platnými právnymi predpismi.

  Ak nie je v písomnom prehlásení spolocnosti HP uvedené inak, webová lokalita, ktorá je prepojená s touto lokalitou:

  1. môže byt prepojená na rôzne materiály, ale nesmie ich opakovat (vrátane loga spolocnosti HP logo);
  2. nesmie vytvárat prostredie prehladávaca ani okraja okolo žiadnych materiálov,
  3. nesmie navádzat zdanie, aby spolocnost HP nepovažovala takúto webovú lokalitu alebo jej produkty, služby alebo obsah za dostupné prostredníctvom takejto webovej lokality;
  4. nemala by nesprávne interpretovat svoj vztah so spolocnostou HP;
  5. nemala by uvádzat nesprávne ani zavádzajúce informácie o spolocnosti HP, jej produktoch alebo službách;
  6. nesmie obsahovat obsah, ktorý by mohol byt považovaný za nepríjemný, urážlivý alebo kontroverzný, a ;
  7. môže obsahovat iba obsah, ktorý je vhodný pre všetky vekové skupiny.
 • HP, COMPAQ a všetky ostatné názvy produktov alebo služieb, alebo logo obsiahnuté na webových lokalitách spolocnosti HP, sú ochranné známky spolocnosti HP a jej dodávatelov alebo poskytovatelov licencie a nesmú sa kopírovat, imitovat ani používat (vcelku alebo ich cast) bez predchádzajúceho písomného súhlasu spolocnosti HP alebo príslušného vlastníka ochrannej známky. Vlastníctvo všetkých takýchto ochranných známok a príslušného goodwillu ostáva vlastníctvom spolocnosti HP alebo príslušného vlastníka ochrannej známky. Bez predchádzajúceho písomného povolenia spolocnosti HP nesmiete používat žiadne metaznacky ani iný skrytý text s použitím akéhokolvek názvu, ochrannej známky, názvu produktu alebo služieb od spolocnosti HP. Okrem uvedeného je vzhlad a celkové vnímanie lokality (vrátane všetkých záhlaví stránok, grafiky, ikon tlacidiel a skriptov) servisná známka, ochranná známka alebo obchodný vzhlad spolocnosti HP, ktorý sa bez predchádzajúceho písomného súhlasu spolocnosti HP nesmie kopírovat, imitovat ani používat (ako celok alebo cast). Odkazy na akékolvek produkty, služby, procesy alebo iné informácie formou obchodného názvu, ochrannej známky alebo inak nevytvára žiadny záväzok, sponzorský vztah ani odporúcanie od spolocnosti HP.

  Bez obmedzenia všeobecného charakteru vyššie uvedených informácií:

  1. Microsoft, Windows a Windows Vista sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spolocnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách, a
  2. Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Core Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, ViiV Inside, vPro Inside, Xeon a Xeon Inside sú ochranné známky spolocnosti Intel Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.
 • Na všetky materiály prevzaté Spojenými štátmi americkými, ich agentúrami alebo ustanoviznami, alebo v ich mene („vláda Spojených štátov“) sa vztahujú ustanovenia FAR 12.211 – „Technické údaje“ a FAR 12.212 – „Pocítacový softvér“ alebo ustanovenia, ktoré spolocnosti HP poskytujú ekvivalentný stupen ochrany podla DFARS alebo iných nariadení špecifických pre agentúru.

 • Spolocnost HP spravuje túto lokalitu zo svojho sídla v Palo Alto v Kalifornii. Spolocnost HP neposkytuje žiadne vyhlásenia ohladom vhodnosti alebo dostupnosti webových lokalít spolocnosti HP mimo územia Spojených štátov. Prístup k týmto materiálom v oblastiach, kde je ich obsah nezákonný, je zakázaný. Ak sa rozhodnete prejst na webové lokality spolocnosti HP z územia mimo USA, robíte tak z vlastnej iniciatívy a zodpovedáte za dodržiavanie všetkých platných miestnych zákonov. Súhlasíte s dodržiavaním všetkých obmedzení týkajúcich sa vývozu a reexportu, ako aj nariadení Ministerstva obchodu a všetkých dalších agentúr a ustanovizní Spojených štátov a iných krajín, ktoré sa vztahujú na používanie webových lokalít spolocnosti HP a nebudete (formou porušovania zákonov) prenášat ani oprávnovat na prenos žiadnych materiálov do zakázanej krajiny alebo inak. Materiály nesmú byt (pod hrozbou porušovania zákonov) vyvážané alebo reexportované (a) do žiadnej z krajín, na ktorú Spojené štáty uvalili embargo, (b) žiadnej osobe uvedenej v zozname špeciálne urcených osôb/krajín, ktorý vypracovalo Ministerstvo financií ani žiadnej z osôb, ktorá je uvedená v zozname zakázaných osôb/krajín, ktorý vypracovalo Ministerstvo obchodu. Používaním materiálov, na ktoré sa vztahujú uvedené obmedzenia a nariadenia vyhlasujete, že sa nenachádzate, nie ste pod vplyvom, pôvodom alebo rezidentom ktorejkolvek z uvedených krajín v uvedených zoznamoch.

 • Súhlasíte s tým, že odškodníte, dbat na to, aby nedošlo k poškodzovaniu a chránit strany HP pred akýmikolvek nárokmi, zodpovednostou, škodami, stratami, nákladmi, výdavkami alebo poplatkami (vrátane odôvodnitelných poplatkov právneho zástupcu), ktoré by týmto stranám mohli vzniknút v dôsledku vášho porušovania týchto podmienok (alebo porušovania podmienok akýmkolvek používatelom používajúcim vaše konto). Spolocnost HP si vyhradzuje právo výlucnej ochrany a kontroly nad vecami, na ktoré by sa v opacnom prípade vztahovala povinnost odškodnenia znášaná vami, a v takomto prípade súhlasíte, že budete spolupracovat so spolocnostou HP pri ochrane pred takýmito nárokmi.

 • Ked navštívite lokalitu alebo pošlete e-mail do spolocnosti HP, znamená to, že komunikujete elektronicky. Môžeme vám odpovedat e-mailom alebo formou oznámení zverejnených na lokalite. Súhlasíte s tým, že všetky takéto oznámenia, zverejnenia a iné komunikácie, ktoré vám poskytne spolocnost HP, splnajú právne ustanovenia o tom, že tento typ komunikácie bude mat písomnú formu.

 • Tieto podmienky spolu s akýmikolvek dalšími podmienkami, s ktorými súhlasíte, ked používate konkrétne prvky webových lokalít spolocnosti HP, tvoria celé a výlucné vyhlásenie o dohode medzi vami a spolocnostou HP vzhladom na tu uvádzané predmetné skutocnosti, a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody medzi vami a spolocnostou HP vzhladom na uvedené predmetné skutocnosti. Strany HP sú príjemcovia tretích strán vzhladom na ustanovenia, ktoré sa v týchto podmienkach na ne odvolávajú. Na tieto podmienky a vztah medzi vami a spolocnostou HP sa budú vztahovat zákony štátu Kalifornia, ktoré sa používajú v prípade zmlúv a ich uplatnovania v štáte Kalifornia na rezidentov štátu Kalifornia bez ohladu na vaše miesto pobytu. Všetky súdne spory vyplývajúce z alebo týkajúce sa používania webových lokalít spolocnosti HP sa budú uskutocnovat na federálnych alebo štátnych súdoch v okrese Santa Clara, Kalifornia a vy neodvolatelne súhlasíte s tým, že sa podriadite jurisdikcii uvedených súdov na uvedené úcely. Nevykonanie alebo neuplatnenie akéhokolvek práva alebo ustanovenia týchto podmienok spolocnostou HP neznamená, že sa spolocnost HP vzdáva takéhoto práva alebo ustanovenia. Ak súd alebo príslušná jurisdikcia vyhlási niektoré z ustanovení týchto podmienok za neplatné, súhlasíte s tým, že sa súd prikloní k úmyslom spolocnosti HP a vás podla obsahu takéhoto ustanovenia a že dalšie ustanovenia týchto podmienok ostanú v platnosti. Názvy castí v týchto podmienkach sa uvádzajú iba na úcely zabezpecenia primeranosti a pohodlia pri cítaní a nemajú žiadny zákonný ani zmluvný vplyv. Tieto podmienky ostanú platit v plnom rozsahu bez ohladu na to, že sa rozhodnete ukoncit používanie webových lokalít spolocnosti HP. Tieto podmienky sa budú interpretovat bez akýchkolvek bocných výkladov v prospech alebo neprospech vás alebo spolocnosti HP. Tieto podmienky a všetky udelené práva a licencie nesmiete prevádzat – jedinou stranou, ktorá ich môže prevádzat bez obmedzenia, je spolocnost HP.

 • Spolocnost HP môže na základe vlastného uváženia kedykolvek tieto podmienky zmenit. Spolocnost HP uverejní oznámenie o takejto zmene na príslušnej lokalite. Ak sa na váš takéto zmeny vztahujú, jediným pomocným krokom, ktorý máte k dispozícii, je prestat používat webové lokality spolocnosti HP. Ak budete aj nadalej používat webové lokality spolocnosti HP po zverejnení uvedených zmien, toto pokracovanie používania bude znamenat váš súhlas so zmenami a súhlas s tým, že sa budete riadit ustanoveniami zverejnených zmien. Niektoré ustanovenia týchto podmienok môžu byt nahradené výslovne oznacenými právnymi oznámeniami alebo podmienkami obsiahnutými na konkrétnych stránkach webových lokalít spolocnosti HP, a v takomto prípade sa výslovne oznacené právne oznámenie alebo podmienka bude považovat za súcast týchto podmienok a za ustanovenie, ktoré nahrádza ustanovenia týchto podmienok, ktoré sú oznacené ako nahradené.

  Dátum revízie: september 2008