Upozornenie na práva týkajúce sa osobných údajov


Vaše osobné údaje sú zhromažďované spoločnosťou Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o, ktorej sídlo je registrované na adrese Galvaniho 7, P.O.Box 43, 820 02 Bratislava 22, a to na účely marketingu, predaja, podpory a údržby produktov a služieb poskytovaných od spoločnosti HP(1). Na tieto účely sa môžu vaše osobné údaje prenášať do ďalších pobočiek skupiny HP, ktoré sa môžu nachádzať aj mimo Európskej únie, a najmä do podnikových centrál spoločnosti HP v USA (2). Tieto údaje sa prenášajú v súlade so záväznými pravidlami spoločnosti HP (BCR – Binding Corporate Rules), certifikátom Safe Harbour a všetkými ďalšími súvisiacimi zákonnými požiadavkami tak, aby sa zabezpečila adekvátna ochrana osobných údajov. V súlade s lokálne platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov môžete uplatňovať svoje práva na prístup, opravu, odmietnutie alebo vymazanie svojich osobných údajov, a to kliknutím na linku Formulár spätnej väzby k ochrane osobných údajov uvedenú nižšie. Táto linka môže byť tiež použitá na zadávanie podnetov a/alebo predkladanie sťažností týkajúcich sa spracovania osobných údajov alebo uplatňovania špecifických práv poskytovaných podľa pravidiel BCR spoločnosti HP.


Pravidlá BCR spoločnosti HP schválili príslušné orgány na ochranu osobných údajov a poskytujú našim zákazníkom a zamestnancom po celom svete jednotný režim ochrany osobných údajov upravený v súlade s najvyššími štandardmi. Ďalšie informácie o pravidlách BCR spoločnosti HP nájdete kliknutím na linku uvedenú nižšie.


Formulár spätnej väzby k ochrane osobných údajov
Ďalšie informácie o pravidlách BCR spolocnosti HP.

(1) Podrobnejší popis spracovania údajov sa uvádza pri každej príslušnej aplikácii použitej na zbieranie údajov.
(2) Zoznam pobočiek spoločnosti HP je k dispozícii na stránke www.hp.com.


Súvisiace odkazy:

HP globálna politika ochrany súkromia

Vyhlásenie o ochrane súkromia pre iné krajiny/regióny