Vyhlásenie o ochrane osobných údajov online | HP® Slovensko
 

Vyhlásenie spoločnosti HP o ochrane osobných údajov

 •  

  Naše princípy ochrany osobných údajov

   

  We have an accountability-based program and are committed to the following principles, which are based on internationally-recognized frameworks and principles of privacy and data protection:

 •  

  Účasť v medzinárodných programoch na ochranu osobných údajov

   

  Keďže sme globálna spoločnosť, informácie, ktoré poskytnete, môžu byť prenesené subjektom HP vo svete, alebo k nim tieto subjekty HP môžu mať prístup v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a v rámci medzinárodných programov o ochrane osobných údajov.


  ŠTÍT NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV MEDZI EÚ A USA

  Spoločnosť HP dodržiava smernice Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA publikované Ministerstvom obchodu USA, ktoré sa týkajú zhromažďovania, používania a uchovávania osobných údajov pochádzajúcich z členských štátov Európskej únie. Spoločnosť HP potvrdila, že dodržiava nasledujúce princípy štítu na ochranu osobných údajov: Notice (oznamovanie), Choice (možnosť voľby), Accountability for Onward Transfer (zodpovednosť za ďalší prenos), Security (zabezpečenie), Data Integrity and Purpose Limitation (integrita údajov a obmedzenie účelu), Access (prístup) a Recourse, Enforcement and Liability (odvolanie, uplatnenie a zodpovednosť). V prípade konfliktu medzi zásadami v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a princípmi Štítu na ochranu osobných údajov platia princípy Štítu na ochranu osobných údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o programe Štít na ochranu osobných údajov a pozrieť si stránku našej certifikácie, navštívte stránku www.privacyshield.govlokalita inej spoločnosti ako HP.


  Spoločnosť HP sa zaväzuje riešiť sťažnosti týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, ich zhromažďovania alebo použitia v súlade s princípmi Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Osoby z Európskej únie by sa s otázkami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa týchto zásad ochrany osobných údajov mali najprv obrátiť na spoločnosť HP na tejto adrese: HP PRIVACY OFFICE


  Spoločnosť HP sa ďalej zaviazala postúpiť nevyriešené sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov v rámci princípov Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA organizácii BBB EU PRIVACY SHIELD. Ide o neziskového poskytovateľa alternatívnych riešení sporov so sídlom v USA, ktorého prevádzkuje organizácia Council of Better Business Bureaus. Ak nedostanete odpoveď na svoju sťažnosť včas alebo ak vaša sťažnosť nie je uspokojivo vybavená, navštívte stránku www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/lokalita inej spoločnosti ako HP, kde môžete získať viac informácií a podať sťažnosť.


  Ak sa sťažnosť nevybaví prostredníctvom možností uvedených vyššie, za vymedzených okolností môžete mať možnosť iniciovať záväznú arbitráž pred arbitrážnym panelom Privacy Shield Panel.


  Spoločnosť HP podlieha vyšetrovacím a výkonným právomociam Federálnej obchodnej komisie USA alebo iného autorizovaného štatutárneho orgánu v USA.

  * Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA sa zúčastňujú konkrétne tieto spoločnosti HP so sídlom v USA: Compaq Information Technologies, LLC; Computer Insurance Company; Gram, Inc.; Handspring Corporation; Hewlett-Packard Company Archives LLC; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP Federal LLC; HP Inc.; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPI Luxembourg LLC; HPQ Holdings, LLC; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Shoreline Investment Management Company a Tall Tree Insurance Company.


  Ochrana osobných údajov – BBB onlinelokalita inej spoločnosti ako HP


  Záväzné firemné pravidlá

  Spoločnosť HP vytvorila aj skupinu záväzných firemných pravidiel, ktoré boli schválené väčšinou regulačných orgánov na ochranu údajov v EHP (Európskom hospodárskom priestore) a Švajčiarsku s účinnosťou od júna 2011. Záväzné firemné pravidlá zaručujú, že osobné údaje pochádzajúce z EHP sú počas spracovávania globálnymi subjektmi HP primerane chránené. Prenosy osobných údajov z EÚ spoločnosťou HP sa realizujú v súlade so schválenými záväznými firemnými pravidlami a modelovými zmluvnými ustanoveniami schválenými európskymi úradmi na ochranu údajov. Ďalšie informácie o našich záväzných firemných pravidlách nájdete tu.


  Pravidlá cezhraničnej ochrany osobných údajov APEC

  Spoločnosť HP získala pečať ochrany osobných údajov APEC od organizácie TRUSTe na znak toho, že toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a naše postupy boli preskúmané a sú v súlade s programom organizácie TRUSTe, ktorý možno zobraziť na stránke overenia dostupnej po kliknutí na pečať TRUSTe. Postupy spoločnosti HP na ochranu osobných údajov popísané v tomto vyhlásení sú v súlade so systémom pravidiel cezhraničnej ochrany osobných údajov APEC (CBPR) vrátane transparentnosti, zodpovednosti a voľby, týkajúcich sa zhromažďovania a používania vašich osobných údajov. Certifikácia CBPR sa netýka informácií, ktoré sa môžu zhromažďovať prostredníctvom softvéru na stiahnutie na platformách tretích strán.

  Ak máte nevyriešené pochybnosti o ochrane osobných údajov alebo používaní údajov, ktoré sa týkajúc certifikácie APEC spoločnosti HP a na ktoré sme neposkytli postačujúcu odpoveď, kontaktujte organizáciu TRUSTe.


  Certifikácia TRUSTe o ochrane osobných údajovlokalita inej spoločnosti ako HP
 •  

  Ako používame údaje

   

  Osobné údaje zhromažďujeme a používame na spravovanie vášho vzťahu s HP a na to, aby sme vám poskytovali lepšie služby prispôsobením vašich možností a interakcie s nami. Vaše údaje môžeme použiť napríklad takto:


  Služby zákazníkom

  Poskytneme vám plynulé služby zákazníkom uchovávaním presných kontaktných a registračných údajov, poskytovaním komplexnej podpory pre zákazníkov, ponúkaním produktov, služieb a funkcií, ktoré by vás mohli zaujímať, a tým, že vám umožníme zúčastniť sa súťaží a prieskumov. Vaše údaje používame aj na poskytnutie možností prispôsobených na mieru, prispôsobenie služieb HP a komunikačného obsahu, ktorý dostávate, a na vytváranie odporúčaní na základe vášho používania služieb HP.


  Podpora transakcií

  Pomôžeme vám realizovať transakcie a objednávky našich produktov alebo služieb, budeme spravovať vaše konto, spracovávať platby, zariaďovať expedovanie a doručenie a zabezpečíme opravy a vrátenia.


  Podpora a vylepšenia produktov

  Vylepšíme výkon a prevádzku našich produktov, riešení, služieb a podpory vrátane záručnej podpory a včasných aktualizácií firmvéru a softvéru a upozornení slúžiacich na zaistenie neprerušenej prevádzky zariadenia alebo služby.


  Administratívna komunikácia

  Budeme s vami komunikovať o službách HP. Príkladmi administratívnej komunikácie sú odpovede na vaše otázky alebo žiadosti, komunikácia týkajúca sa ukončenia opráv alebo záruky, upozornenia na stiahnutie produktov z bezpečnostných dôvodov alebo relevantné firemné aktualizácie týkajúce sa zlúčení, akvizícií alebo zbavenia sa majetku.


  Zabezpečenie

  Zachovávanie integrity a zabezpečenia našich webových lokalít, produktov, funkcií a služieb a zamedzovanie a odhaľovanie ohrození zabezpečenia, podvodov alebo inej kriminálnej a škodlivej aktivity, v dôsledku ktorej by mohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k vašim údajom. Počas vašej interakcie s nami uplatníme primerané postupy na overenie vašej totožnosti a pred poskytnutím prístupu k vašim osobným údajom môžeme napríklad vyžadovať heslo a identifikátor používateľa. Môžeme uplatňovať aj ďalšie bezpečnostné opatrenia, napríklad na ochranu našich fyzických priestorov použiť kamerový systém.


  Podnikové operácie

  Vykonávanie bežných podnikových operácií vrátane náboru pracovníkov, overovania vašej totožnosti, prijímania rozhodnutí týkajúcich sa úverov, ak o ne požiadate, realizovania obchodného výskumu a analýz, podnikového vykazovania a riadenia, školení personálu a kontroly kvality (čo môže zahŕňať monitorovanie alebo záznam hovorov s naším oddelením služieb zákazníkom) a proaktívnej podpory.


  Výskum a inovácia

  Inovovanie nových produktov, funkcií a služieb pomocou výskumných a vývojových nástrojov a implementácia aktivít analýzy dát.

  Reklama

  Poskytovanie prispôsobených propagačných ponúk (v súlade s vašimi nastaveniami ochrany osobných údajov) v službách HP a na iných vybraných partnerských webových lokalitách (môže sa vám napríklad na partnerskej lokalite zobraziť reklama na produkt, ktorý ste si nedávno prezerali na lokalite HP). Môže to zahŕňať použitie nástrojov na automatické zhromažďovanie údajov. Určité vaše údaje môžeme sprístupniť poskytovateľom marketingových služieb a sieťam digitálneho marketingu na zobrazovanie reklám, ktoré by vás mohli zaujímať. Ďalšie informácie získate v časti Ako spoločnosť HP používa nástroje na automatické zhromažďovanie údajov.


  Dodržiavanie zákonov

  Dodržiavanie príslušných platných zákonov, predpisov, súdnych príkazov, žiadostí vládnych a súdnych orgánov na uplatňovanie práva v záujme správnej prevádzky našich služieb a produktov a ochrany nás a našich zákazníkov, ako aj na riešenie prípadných zákazníckych sporov.


  V časti Rozpis zhromažďovania a používania údajov nájdete stručné informácie o tom, ako používame údaje, ktoré zhromažďujeme.

 •  

  Ktoré údaje zhromažďujeme

   

  Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré vás osobne identifikujú alebo na základe ktorých vás možno priamo alebo nepriamo identifikovať. Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať prostredníctvom vášho používania služieb HP alebo počas konverzácií alebo komunikácie s predstaviteľmi spoločnosti HP.


  Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, závisia od charakteru vašej interakcie s nami alebo službami HP, ktoré používate, môžu však zahŕňať nasledujúce položky:


  Informácie, ktoré poskytujete priamo

  • Kontaktné údaje – môžeme zhromažďovať osobné alebo pracovné kontaktné údaje vrátane vášho mena, priezviska, poštovej adresy, telefónneho čísla, faxového čísla, e-mailovej adresy a ďalších podobných kontaktných informácií.
  • Platobné údaje – zhromažďujeme údaje nevyhnutné na spracovanie platieb a predchádzanie podvodom, vrátane čísiel kreditných a debetných kariet, čísel bezpečnostných kódov a ďalších súvisiacich fakturačných údajov.
  • Údaje konta – zhromažďujeme napríklad informácie o tom, ako ste si zakúpili alebo predplatili služby HP, vašu históriu transakcií, fakturácie a podpory, informácie o tom, ktoré služby HP používate, a čokoľvek iné, čo súvisí s kontom, ktoré si vytvoríte.
  • Údaje o polohe – môžeme zhromažďovať údaje o geografickej polohe, keď si zapnete lokalizačné služby alebo keď počas registrácie produktu povolíte poskytovanie informácií súvisiacich s polohou.
  • Údaje o bezpečnostných povereniach– zhromažďujeme identifikátory používateľov, heslá, pomôcky pre heslá a podobné bezpečnostné informácie vyžadované na overenie a prístup ku kontám HP.
  • Demografické údaje – môžeme zhromažďovať alebo od tretích strán získavať určité demografické údaje vrátane krajiny, pohlavia, veku, preferovaného jazyka, údajov o vzdelaní a zamestnaní a všeobecných údajov o záujme o prácu.
  • Preferencie – zhromažďujeme informácie o vašich preferenciách a záujmoch v spojitosti s našimi produktmi, službami (keď nás o nich informujete a aj keď si ich odvodíme z toho, čo o vás vieme) a o tom, akým spôsobom chcete od nás prijímať komunikácie.
  • Údaje zo sociálnych médií – môžeme poskytovať funkcie sociálnych médií umožňujúce zdieľanie informácií na sociálnych sieťach a interakciu so spoločnosťou HP na rôznych lokalitách sociálnych médií. V závislosti od jednotlivých funkcií môže ich používanie viesť k zhromažďovaniu alebo zdieľaniu informácií o vás. Odporúčame, aby ste si prezreli zásady ochrany osobných údajov a nastavenia lokalít sociálnych médií, ktoré používate, aby ste zistili, ktoré informácie sa na týchto lokalitách budú zhromažďovať, používať a zdieľať.
  • Iné jedinečne identifikujúce informácie – príkladmi iných jedinečných informácií, ktoré môžeme od vás zhromažďovať, sú sériové čísla produktov, informácie, ktoré poskytujete pri osobnom kontakte, pri interakcii online alebo telefonickom či e-mailovom kontakte s našimi centrami služieb, službami podpory zákazníkom alebo inými kanálmi služieb zákazníkom, vaše odpovede v rámci zákazníckych prieskumov alebo ďalšie informácie, ktoré ste nám poskytli na účely poskytovania služieb HP a na odpovedanie na vaše otázky. Ak žiadate o okamžitý úver, môžeme vás požiadať o poskytnutie ďalších osobných údajov, ako sú napríklad mzda, rodné číslo, bankové informácie a ďalšie informácie (napríklad od úverových agentúr) potrebné na overenie vašej osoby a bonity.

  Nie je vašou povinnosťou poskytovať svoje osobné údaje, o ktoré vás požiadame, ak sa však rozhodnete ich neposkytnúť, v niektorých prípadoch to môže znamenať, že vám nebudeme môcť poskytnúť služby HP, určité špecializované funkcie alebo nebudeme môcť účinne reagovať na otázky, ktoré môžete mať.


  Informácie o vašom používaní služieb HP, ktoré sa zhromažďujú automaticky


  • Údaje o používaní produktov – zhromažďujeme údaje o používaní produktov, ako je počet vytlačených strán, režim tlače, použité médiá, značka atramentu alebo toneru, typ vytlačeného súboru (.pdf, .jpg atď.), aplikácia použitá na tlač (Word, Excel, Adobe Photoshop atď.), veľkosť súboru, časová pečiatka a využitie a stav iného spotrebného materiálu tlačiarní. Nezaznamenávame ani nezhromažďujeme obsah žiadneho súboru ani informácie, ktoré aplikácia môže zobraziť.
  • Údaje o zariadení – zhromažďujeme informácie o vašom počítači, tlačiarni alebo inom zariadení, ako sú napríklad operačný systém, kapacita pamäte, región, jazyk, časové pásmo, číslo modelu, dátum prvého spustenia, vek zariadenia, dátum výroby zariadenia, verzia prehliadača, výrobca počítača, port pripojenia, stav záruky, jedinečné identifikátory zariadenia, reklamné identifikátory a ďalšie technické informácie, ktoré sa pri rôznych produktoch líšia.
  • Údaje o aplikáciách – zhromažďujeme informácie súvisiace s aplikáciami HP, ako je poloha, jazyk, verzie softvéru, voľby týkajúce sa zdieľania údajov a podrobnosti o aktualizáciách.
  • Údaje o výkone – udalosti, funkcie a upozornenia týkajúce sa tlače, napríklad upozornenia na nízky stav atramentu, používanie kariet s fotografiou, faxu, skenovania, zabudovaného webového servera a ďalšie technické informácie, ktoré sa pri rôznych produktoch líšia.
  • Údaje o prezeraní webu – zhromažďujeme informácie o vašich návštevách webových lokalít a aplikácií spoločnosti HP alebo webových lokalít prevádzkovaných inou spoločnosťou v našom mene a vašej aktivite na nich, vrátane obsahu (a akýchkoľvek reklám), ktorý ste si zobrazili a s ktorým ste boli v interakcii, adresy webovej lokality, z ktorej ste boli presmerovaní, a iného správania na základe kliknutí (ako sú stránky, ktoré si prezeráte, odkazy, na ktoré klikáte, alebo položky, ktoré ste si pridali do nákupného košíka). Niektoré z týchto informácií sa zhromažďujú pomocou našich nástrojov na automatické zhromažďovanie údajov, ku ktorým patria súbory cookie, webové indikátory a vložené webové odkazy. Ďalšie informácie získate v časti Ako spoločnosť HP používa nástroje na automatické zhromažďovanie údajov.
  • Anonymné alebo agregované údaje – môžeme zhromažďovať anonymné odpovede v prieskumoch alebo anonymné a agregované informácie o tom, ako sú používané naše služby HP. V rámci našej činnosti môžeme na vaše údaje použiť proces deidentifikácie alebo pseudoanonymizácie, aby bolo krajne nepravdepodobné identifikovať vás použitím daných údajov pomocou dostupných technológií.

  Informácie zo zdrojov tretích strán


  Môžeme tiež získavať údaje zo zdrojov tretích strán, ktoré považujeme za dôveryhodné a ktoré sú buď verejne dostupné, alebo sú dostupné na komerčnej báze. Takéto informácie môžu zahŕňať vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, preferencie, záujmy a určité demografické údaje. Osobné údaje sa môžu zhromažďovať napríklad vtedy, keď pristupujete k našim aplikáciám prihlásením sa cez sociálne médiá (napríklad prihlásením sa do našich aplikácií pomocou svojho konta na Facebooku alebo pomocou prihlasovacích údajov do iných sociálnych médií). Základné údaje, ktoré dostaneme, môžu závisieť od nastavení ochrany súkromia vo vašom konte na sociálnej sieti. Ďalej, ak si zakúpite služby HP od partnera spoločnosti HP, od daného partnera môžeme dostať určité informácie o vašom nákupe. Ak je to relevantné, môžeme tiež dostať informácie od agentúr na predchádzanie podvodom alebo od úverových agentúr v spojitosti s posudzovaním úveru.


  Na poskytovanie určitých služieb HP na podnikovej úrovni môžu byť spoločnosti HP poskytnuté vaše pracovné kontaktné údaje zo strany povereného subjektu vo vašej firme alebo podniku (ako je napríklad pracovník vášho oddelenia IT). Pokiaľ je to potrebné, informácie, ktoré ste poskytli vy alebo váš zamestnávateľ, spolu s informáciami z verejne dostupných a iných online aj offline zdrojov, môžeme v súlade s naším protikorupčným programom použiť na vykonanie kontrol primeranej starostlivosti pracovných kontaktov.


  Dostávame aj údaje neosobného charakteru, ako sú agregované alebo deidentifikované demografické/profilové údaje, zo zdrojov tretích strán, ako sú spoločnosti špecializované na poskytovanie podnikových údajov, analýz a softvéru vo forme služby.


  Na zaistenie presnosti údajov a v záujme poskytovania kvalitnej možností zákazníkom tým, že vám poskytneme lepšie prispôsobené služby, obsah, marketing a reklamy, môžeme prepájať alebo kombinovať informácie, ktoré zhromažďujeme z rôznych zdrojov spomenutých vyššie. Môžeme napríklad porovnať geografické informácie získané z komerčných zdrojov s adresou IP získanou pomocou našich nástrojov na automatické zhromažďovanie údajov, aby sa z toho odvodilo vaše rámcové geografické umiestnenie. Informácie sa môžu prepájať aj pomocou jedinečného identifikátora, ako je súbor cookie alebo číslo konta.

 •  

  Ochrana osobných údajov detí

   

  Spoločnosť HP vedome nezhromažďuje údaje od detí ani nezameriava svoje webové lokality či mobilné aplikácie na deti, pričom pojem dieťa definuje miestny zákon.

 •  

  Ako udržiavame vaše údaje zabezpečené

   

  S cieľom predchádzať neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu informácií a zabezpečiť ich primerané použitie využívame na ochranu zhromaždených a spracúvaných informácií náležité fyzické, technické a administratívne postupy. Spoločnosť HP uchováva údaje tak, ako to vyžaduje alebo dovoľuje miestny zákon, a iba v čase, kým slúžia na legitímne obchodné účely.


  Pri zhromažďovaní, prenose a uchovávaní citlivých informácií, ako sú napríklad finančné informácie, používame rôzne dodatočné technológie a postupy zabezpečenia, ktoré prispievajú k ochrane vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Pri prenose vysoko dôverných informácií, ako sú napríklad čísla kreditných kariet alebo heslá, prostredníctvom internetu ich chránime pomocou šifrovania, napríklad použitím novších verzií protokolu TLS (Transport Layer Security).


  Ako súčasť spracúvania platieb v reálnom čase používame aj služby na zabránenie zneužitiu údajov. Táto služba nám poskytuje ďalšiu úroveň zabezpečenia na ochranu pred zneužitím údajov o kreditných kartách a ochranu vašich finančných údajov.

 •  

  Ako zdieľame údaje

   

  Vaše osobné údaje poskytneme iba nasledovne:


  Zdieľanie so spoločnosťami HP


  Vaše osobné údaje môžeme prenášať do iných subjektov HP v USA a vo svete na účely definované v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. V záujme zabezpečenia vašich osobných údajov a v rámci našej účasti v pravidlách cezhraničnej ochrany osobných údajov APEC, záväzných firemných pravidlách a Štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA sú subjekty HP zmluvne zaviazané dodržiavať naše požiadavky v oblasti ochrany osobných údajov. Okrem toho sú s našimi pravidlami ochrany osobných údajov každoročne oboznamovaní všetci zamestnanci HP v rámci nášho povinného školenia Integrita spoločnosti HP.


  Používaním našich webových lokalít, registráciou produktu alebo služby, vytvorením konta alebo iným poskytnutím svojich osobných údajov nám vyjadríte súhlas s prenosom svojich osobných údajov v rámci globálnej siete subjektov HP na základe medzinárodných programov spomenutých vyššie.


  Zdieľanie s poskytovateľmi služieb


  Poskytovateľov služieb využívame na to, aby v našom mene spravovali určité aspekty našich firemných operácií alebo pre ne poskytovali podporu. Títo poskytovatelia služieb môžu mať sídlo v USA alebo v iných globálnych lokalitách a môžu poskytovať služby, ako napríklad spracovanie kreditných kariet a služby na zabránenie zneužitiu údajov, služby zákazníkom, vybavovanie objednávok, doručovanie produktov, prispôsobenie obsahu, reklamné a marketingové aktivity (vrátane digitálnej a osobne prispôsobenej inzercie), služby v oblasti IT, poskytovanie e-mailových služieb, hosťovanie údajov, online pomoc, inkaso pohľadávok a spravovanie alebo podpora webových lokalít HP. Od našich poskytovateľov služieb sa zmluvne vyžaduje, aby chránili všetky osobné údaje, ktoré im poskytneme, pričom tieto osobné údaje nesmú použiť na žiadny iný účel okrem poskytovania služby podľa inštrukcií spoločnosti HP. Podnikáme tiež kroky na poskytnutie adekvátnej ochrany pre všetky prenosy vašich osobných údajov v súlade s platným zákonom.


  Firemné transakcie


  Môžu nastať určité okolnosti, za ktorých sa spoločnosť HP môže zo strategických alebo iných firemných dôvodov rozhodnúť predať, kúpiť, zlúčiť alebo inak usporiadať podniky. Súčasťou takýchto transakcií môže byť poskytnutie alebo prenos vašich osobných údajov potenciálnym alebo skutočným kupujúcim alebo ich prijatie od predávajúcich. Pri týchto typoch transakcií sa usilujeme zaistiť primeranú ochranu vašich osobných údajov.


  Dodržiavanie zákonov


  Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj v prípade, keď sme v dobrej viere presvedčení, že je našou povinnosťou: (i) reagovať na právoplatné žiadosti o informácie zo strany orgánov na uplatňovanie práva, regulátorov, súdov a ďalších verejných orgánov, vrátane splnenia požiadaviek orgánov národnej bezpečnosti alebo iných orgánov na uplatňovanie práva, (ii) dodržiavať zákon, predpis, súdne predvolanie alebo súdny príkaz, (iii) prešetrovať a pomáhať pri zamedzovaní ohrození zabezpečenia, podvodov a iných škodlivých aktivít, (iv) uplatňovať alebo ochraňovať práva a majetky spoločnosti HP alebo jej dcérskych spoločností alebo (v) ochraňovať práva a osobnú bezpečnosť spoločnosti HP, našich zamestnancov a tretích strán na majetku HP alebo pri jeho používaní, ak je to povolené a ak je to v súlade s príslušným zákonom.


  Poskytovanie údajov iným tretím stranám


  Vaše osobné údaje môže poskytovať aj: (i) úverovým agentúram a agentúram na predchádzanie podvodom, (ii) inkasným spoločnostiam (v prípade dlhov voči nám), (iii) poskytovateľom poistenia, ak ste si cez nás zakúpili poistenie (napríklad služby Care Pack) alebo (iv) iným tretím stranám, ako sú naši obchodní partneri, s príslušným upozornením a súhlasom. Ak sa rozhodnete osobné údaje poskytnúť iným spoločnostiam, s danými osobnými údajmi sa bude nakladať v súlade so zásadami na ochranu osobných údajov týchto spoločností, ktoré sa môžu líšiť od zásad a postupov spoločnosti HP.


  Pozrite si náš Rozpis zhromažďovania a používania údajov, aby ste získali viac podrobností o tom, ako poskytujeme vaše údaje.

 •  

  Voľba vašich nastavení súkromia

   

  Máte možnosť odoberať od nás komunikácie súvisiace s konkrétnymi službami HP. Môžete tiež zvoliť prijímanie všeobecných komunikácií od spoločnosti HP a môžete vybrať, ako sa majú tieto komunikácie doručovať – napríklad poštou, e-mailom, telefonicky, faxom, cez mobilné zariadenie alebo online.

  Svoje voľby týkajúce sa prijímania odoberaných alebo všeobecných komunikácií môžete urobiť alebo zmeniť v bode zhromažďovania údajov alebo inými spôsobmi, ktoré sa popisujú v nasledujúcich častiach. Tieto možnosti sa nevzťahujú na komunikácie, ktoré slúžia najmä na spravovanie realizácie objednávok, zmlúv, podporu, bezpečnostné upozornenia k produktom, aktualizácie ovládačov alebo iné administratívne oznámenia a oznámenia o transakciách, keďže tieto komunikácie nemajú primárne propagačný charakter.


  Objednané oznámenia


  Objednané oznámenia zahŕňajú e-mailové bulletiny, aktualizácie softvéru atď., o ktoré ste výslovne požiadali alebo ste súhlasili s ich zasielaním. Keď požiadate o takéto oznámenia, ich prijímanie môžete zrušiť jedným z týchto spôsobov:


  • Kliknite na prepojenie „Opt-out“ (Odhlásiť) alebo „Unsubscribe“ (Zrušiť odber), alebo postupujte podľa inštrukcií uvedených v každej odoberanej e-mailovej komunikácii.
  • Ak chcete zrušiť odber správ doručovaných do mobilných zariadení, odpovedzte na správu použitím slov STOP alebo END (KONIEC).
  • Vráťte sa na webovú lokalitu (lokality), na ktorej ste pôvodne zaregistrovali svoje preferencie, a odhláste odber podľa inštrukcií. Mnohé odbery od spoločnosti HP sú dostupné na webovej lokalite Možnosti odoberania.
  • Kontaktujte nášho pracovníka v oblasti ochrany osobných údajov prostredníctvom oddelenia HP Privacy Office. Nezabudnite uviesť svoje meno, kontaktné údaje a konkrétne relevantné informácie o odberoch alebo marketingu od spoločnosti HP, o ktoré už nemáte záujem.


  Všeobecné oznámenia


  Naše všeobecné oznámenia poskytujú informácie o produktoch, službách alebo podpore. Môžu zahŕňať informácie o nových produktoch alebo službách, mimoriadne ponuky, prispôsobený obsah, cielené reklamy alebo pozvánky na účasť v prieskume trhu alebo kontrolách súladu.


  V mnohých prípadoch môžete určiť prostredníctvom služby HP Passport, či chcete prijímať všeobecné komunikácie od spoločnosti HP. Služba HP Passport je služba s jednorazovým prihlásením, ktorá vám umožní zaregistrovať sa na webových lokalitách podporujúcich službu HP Passport pomocou jedinečného identifikátora používateľa a hesla podľa vlastného výberu. Na ukladanie základných osobných údajov sa v službe HP Passport používajú súbory cookie. Keď teda neskôr navštívite niektorú z mnohých webových lokalít spoločnosti HP, nemusíte tieto informácie znova zadávať. HP Passport vám tiež umožňuje určiť svoje nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré sa uplatnia na všetkých webových lokalitách HP, v e-maile, online a v iných komunikačných prostriedkoch používajúcich službu HP Passport.


  Ak službu HP Passport nemôžete použiť, prijímanie týchto všeobecných komunikácií môžete zrušiť jedným z týchto spôsobov:


  • Kliknite na prepojenie „Opt-out“ (odhlásiť) alebo „Unsubscribe“ (zrušiť odber), alebo postupujte podľa inštrukcií uvedených v každej e-mailovej komunikácii.
  • Ak chcete zrušiť odber správ doručovaných do mobilných zariadení, odpovedzte na správu použitím slov STOP alebo END (KONIEC).
  • Napíšte oddeleniu HP Privacy Office. Nezabudnite uviesť svoje meno, kontaktné informácie a špecifické relevantné informácie o nastaveniach ochrany osobných údajov.

  Reklamy a ponuky spoločnosti HP na webových lokalitách tretích strán


  Spoločnosť HP sa s poskytovateľmi služieb zmluvne zaviazala umiestňovať reklamy na webové lokality vo vlastníctve tretích strán. Niekedy sa pri tom poskytujú určité osobné údaje, ako sa popisuje v sekcii o reklamných súboroch cookie tretích strán a sociálnych médií.


  Okrem toho používame súbory cookie a iné nástroje na automatické zhromažďovanie údajov (a ich používanie môžeme povoliť reklamným sieťam a iným tretím stranám) aby sme určili, aká je vaša interakcia s našimi webovými lokalitami, komunikáciami, službami a vybranými partnerskými webovými lokalitami, a na identifikáciu vašich záujmov, vytváranie profilov a segmentov záujmov, aby vám boli poskytované reklamy, ktoré sú pre vás najrelevantnejšie a najužitočnejšie. Ďalšie informácie získate v časti Ako spoločnosť HP používa nástroje na automatické zhromažďovanie údajov.

  Cookie Nastavenie


 •  

  Ako používame nástroje na automatické zhromažďovanie údajov

   

  V našich službách HP používame súbory cookie, webové indikátory a ďalšie podobné technológie (spoločným názvom nástroje na automatické zhromažďovanie údajov) a povoľujeme ich používať určitým iným spoločnostiam. Robíme to preto, aby sme porozumeli vášmu používaniu našich služieb HP, zlepšili vašu používateľské možnosti a umožnili prispôsobené funkcie a obsah, optimalizovali naše reklamy a marketing a aby sme umožnili reklamným spoločnostiam tretích strán pomáhať nám pri zobrazovaní reklám, ktoré sa týkajú vašich záujmov na internete. Kliknutím sem zobrazíte vaše voľby v súvislosti s nástrojmi na automatické zhromažďovanie údajov.


  Ďalšie informácie o nástrojoch na automatické zhromažďovanie údajov nájdete na stránke: www.allaboutcookies.org.


  Ako používame súbory cookie


  Súbory cookie sú textové súbory obsahujúce malé množstvá informácií, ktoré sa sťahujú do vášho zariadenia alebo technicky presnejšie do prehliadača, ktorý používate v danom zariadení, keď navštívite webovú lokalitu. Subjekt, ktorý do vášho prehliadača umiestni súbory cookie, môže potom čítať informácie daného súboru cookie. Súbory cookie sa zvyčajne delia na súbory cookie relácií, ktoré po zavretí prehliadača nezostanú v zariadení, a trvalé súbory cookie, ktoré zvyčajne zostanú v zariadení, až kým ich neodstránite alebo kým neuplynie ich platnosť.


  Rôzne súbory cookie plnia rôzne funkcie, ako sa vysvetľuje ďalej.

  • Používame súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné: Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste mohli prechádzať našimi webovými lokalitami a používať ich funkcie, ako je napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam webovej lokality. Bez týchto súborov cookie nemôžeme aktivovať príslušný obsah v závislosti od zariadenia, ktoré používate.
  • Používame súbory cookie slúžiace na zapamätanie vašich výberov: Tieto súbory cookie nám umožňujú zapamätať si voľby, ktoré urobíte na našich webových lokalitách (ako je napríklad váš preferovaný jazyk alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate), a poskytovať rozšírené funkcie, lepšie prispôsobené pre vás. Tieto súbory cookie sa môžu používať aj na zapamätanie vašich zmien veľkosti textu, písma a ďalších súčastí webových stránok, ktoré môžete prispôsobiť. Môžu sa používať aj na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali, ako je napríklad pozeranie videa alebo komentovanie blogu. Informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, môžu byť anonymizované a nemôžu sledovať vašu aktivitu na iných webových lokalitách.
  • Používame súbory cookie slúžiace na prispôsobenie vašich používateľských možností: Súbory cookie používame aj na zmenu vzhľadu alebo spôsobu, akým sa správajú naše webové lokality, aby sme vaše používateľské možnosti prispôsobili na základe informácií, ktoré odvodíme z vášho správania na našich webových lokalitách, alebo informácií, ktoré už o vás môžeme mať k dispozícii, pretože ste napríklad zaregistrovaný používateľ. Tieto súbory cookie sa môžu používať na prispôsobenie našich služieb, ktoré využívate, alebo obsahu, vzhľadu a štýlu, ktorý sa vám poskytuje pri následných reláciách na našich webových lokalitách. Ak si napríklad prispôsobíte webové stránky alebo si zaregistrujete produkty alebo služby, súbor cookie pomôže serveru našej webovej stránky načítať vaše zapamätané informácie. Pri vašej najbližšej návšteve našich webových lokalít sa dajú načítať informácie, ktoré ste predtým poskytli, aby ste mohli ľahko používať tie funkcie danej webovej lokality, ktoré ste vybrali už predtým. Ak pravidelne používate viac než jedno zariadenie alebo počítač, súbory cookie môžeme navzájom prepojiť, aby bola vaše používateľské možnosti online naďalej prispôsobené. Môžeme vám prispôsobiť aj informácie, ktoré sa vám zobrazujú, na základe toho, čo už o vás vieme, aby ste ušetrili čas strávený hľadaním. Vďaka použitiu súborov cookie môže mať každý návštevník našej lokality svoju vlastné, jedinečné webové možnosti.
  • Používame súbory cookie slúžiace na účely výkonu a analýz: Svoje vlastné súbory cookie alebo súbory cookie tretích strán a iné identifikátory (napríklad webové indikátory) používame na zistenie, ako používate naše webové lokality a služby, aby sme mohli zlepšiť ich výkon a vyvíjať ich podľa preferencií našich zákazníkov a návštevníkov. Súbory cookie a webové indikátory sa môžu používať napríklad na: testovanie rôznych dizajnov a zabezpečenie jednotného vzhľadu a štýlu v rámci našich webových lokalít, sledovanie a poskytovanie analýz trendov interakcie našich používateľov s našimi webovými lokalitami a oznámeniami, sledovanie chýb a meranie účinnosti našich propagačných kampaní. Na sledovanie používania webovej lokality a aktivity na nej používame napríklad službu Google Analytics, prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc.
   Zhromaždené údaje budú vo všeobecnosti agregované, aby poskytli trendy a tendencie používania na podnikovú analýzu, vylepšovanie lokality a platformy a pre metriku výkonu. Naše súbory cookie alebo výsledné analýzy môžu byť poskytnuté našim obchodným partnerom. Typy informácií, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú počet návštevníkov našich webových lokalít, počet prihlásených zákazníkov spomedzi návštevníkov našich webových lokalít, dĺžku návštev a navštívené oblasti našich webových lokalít a služieb, ale vo všeobecnosti sa nepoužívajú na to, aby vás osobne identifikovali. Môžeme tiež dostávať podobné informácie o návštevníkoch webových lokalít našich partnerov.
  • Používame súbory cookie slúžiace na účely zacielených reklám: Povoľujeme tiež poskytovateľom dát používať súbory cookie alebo iné nástroje na automatické zhromažďovanie údajov v službách HP, aby nám pomohli doručovať náš vlastný obsah a reklamy a merať účinnosť našich reklamných kampaní. Tieto súbory cookie môžu poskytovať deidentifikované demografické údaje alebo iné údaje spojené s údajmi, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli (napríklad svoju e-mailovú adresu), ktoré môžeme poskytovať poskytovateľom údajov výlučne v zakódovanej forme nečitateľnej pre ľudí. Ak ste zaregistrovaný používateľ, informácie zhromaždené z našich webových lokalít nie sú anonymné a môžeme ich použiť spolu s inými informáciami, ktoré o vás vieme alebo ktoré sme si o vás odvodili, vrátane vašich preferencií týkajúcich sa prispôsobenia obsahu, služieb, reklám a ponúk pre vás. Zobrazovanie reklám na základe vašich záujmov môžete na našich webových lokalitách zrušiť zablokovaním súborov cookie, ako sa popsuje v časti Vaše voľby v súvislosti s nástrojmi na automatické zhromažďovanie údajov. Ďalej si môžete prečítať aj o reklamných súboroch cookie používaných tretími stranami.

  Reklamné súbory cookie tretích strán a súbory cookie sociálnych médií

  Inzerentom a iným tretím stranám (napríklad vybraným maloobchodným partnerom) povoľujeme umiestňovať súbory cookie na našich webových lokalitách, aby sme im umožnili zobrazovať vám na webových lokalitách HP aj mimo nich reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a užitočnejšie. Môžeme používať remarketingové značky (napríklad Google a Bluekai), aby sme svojim maloobchodnými partnerom umožnili inzerovať produkty, ktoré ste si prezerali na našej lokalite. S týmito inzerentmi a tretími stranami však nezdieľame žiadne informácie, ktoré vás osobne identifikujú. Títo inzerenti a tretie strany (vrátane reklamných sietí, spoločností doručujúcich reklamy a iných poskytovateľov služieb, ktorých môžeme použiť) môžu predpokladať, že používatelia, ktorí sú v interakcii s prispôsobenou reklamou či obsahom alebo naň kliknú, sú súčasťou cieľovej skupiny, na ktorú je reklama alebo obsah zameraný.


  O našich partneroch pre reklamy na základe záujmov sa dozviete viac, ak navštívite tieto webové lokality:


  Upozorňujeme, že zoznam vyššie nie je vyčerpávajúci a z času na čas ho môžeme aktualizovať.


  Poskytovanie iných informácií inzerentom


  Informácie o vás môžeme prenášať aj poskytovať technológií, aby mohli identifikovať vaše zariadenia a doručovať vám obsah a reklamy na základe záujmov. Tieto informácie môžu zahŕňať vaše meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, identifikátor zariadenia alebo iný identifikátor v zašifrovanej forme. Títo poskytovatelia môžu informácie spracúvať v zakódovanej alebo deidentifikovanej forme. Títo poskytovatelia môžu od vás zhromažďovať ďalšie informácie, ako je IP adresa a informácie o vašom prehliadači alebo operačnom systéme, informácie o vás môžu kombinovať s informáciami od iných spoločností v rámci spolupráce na zdieľaní údajov, ktorej sa zúčastňujeme, a môžu vo vašom prehliadači umiestňovať alebo rozpoznávať svoj vlastný jedinečný súbor cookie. Tieto súbory cookie môžu obsahovať demografické alebo iné údaje v deidentifikovanej forme.


  Súbory cookie sa môžu používať aj vtedy, keď na webových lokalitách zdieľate informácie použitím tlačidla sociálnych médií slúžiaceho na zdieľanie. Sociálna sieť zaznamená, že ste urobili túto akciu. Tieto informácie môžu byť prepojené s aktivitami cielenia ponúk a reklamnými aktivitami. Typy súborov cookie používané týmito tretími stranami a spôsob používania informácií, ktoré sú z nich generované, sa riadia zásadami ochrany osobných údajov daných spoločností. Ďalšie informácie o zrušení súhlasu s cielenými reklamami nájdete na webových lokalitách uvedených vyššie alebo v časti Vaše voľby v súvislosti s automatickým zhromažďovaním údajov a online sledovaním.

  3

  Iné nástroje na automatické zhromažďovanie údajov


  Webové indikátory
  Môžeme použiť vybraté tretie strany a povoliť im používanie webových indikátorov (zvyčajne v kombinácii so súbormi cookie) na kompilovanie informácií o vašom používaní webovej lokality a vašej interakcii s e-mailom alebo inými komunikáciami na účely merania výkonu a poskytovanie obsahu a reklám, ktoré sú pre vás relevantnejšie. Webový indikátor (nazývaný aj web bug alebo clear GIF) je zvyčajne priehľadný obrázok (obvykle s rozmermi 1 pixel x 1 pixel), ktorý sa dá vložiť do online obsahu, videí a e-mailov, a umožňuje serveru čítať určité typy informácií z vášho zariadenia, zistiť, kedy ste si pozreli určitý obsah alebo konkrétnu e-mailovú správu, určiť dátum a čas, kedy ste zobrazili daný indikátor, a IP adresu svojho zariadenia. Webové indikátory môžeme zahrnúť napríklad do svojich propagačných e-mailových správ alebo bulletinov, aby sme zistili, či boli naše správy otvorené alebo či s nimi boli vykonané akcie a či naše e-mailové nástroje fungujú správne.


  Vložené webové prepojenia
  E-maily od spoločnosti HP, internetové klávesové skratky prednastavené spoločnosťou HP a propagačné ikony predinštalované na pracovnej ploche počítača často využívajú prepojenia, ktoré vás majú nasmerovať na relevantnú oblasť na webe po presmerovaní prostredníctvom serverov spoločnosti HP. Systém presmerovania umožňuje spoločnosti HP v prípade potreby zmeniť cieľovú URL adresu týchto prepojení a zistiť účinnosť našich marketingových iniciatív. V rámci e-mailov takéto webové prepojenia tiež umožňujú spoločnosti HP zistiť, či ste v e-maile klikli na prepojenie, a informácie o tejto interakcii sa môžu použiť na vašu identifikáciu.

 •  

  Vaše voľby v súvislosti s automatickým zhromažďovaním údajov a online sledovaním

   

  Pokiaľ je to relevantné, požadujeme váš súhlas s použitím súborov cookie a ďalších nástrojov na automatické zhromažďovanie údajov, ktoré uchovávajú informácie vo vašom zariadení alebo k nim pristupujú.


  Súbory cookie


  Ak súbory cookie nechcete povoliť vôbec alebo ak nám chcete povoliť iba použitie určitých súborov cookie, použite na to nastavenia svojho prehliadača. Nastavenia svojho prehliadač môžete použiť aj na to, aby ste kedykoľvek odobrali svoj súhlas s naším používaním súborov cookie a odstránili súbory cookie, ktoré už boli nastavené. Ponuka pomocníka vo vašom prehliadači alebo na webovej lokalite www.allaboutcookies.org obsahuje komplexné informácie o procese zrušenia súhlasu v rôznych prehliadačoch.

  Upozorňujeme, že zakázanie určitých kategórií súborov cookie vám môže zamedziť prístup k niektorým funkciám našich lokalít alebo dostupnosť určitého obsahu či funkcií.


  Ak chcete zrušiť súhlas so sledovaním službou Google Analytics na našich webových lokalitách, navštívte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Ak ste v EÚ a chcete zrušiť súhlas so súbormi cookie tretích strán súvisiacimi s reklamami na základe záujmov, navštívte stránku www.youronlinechoices.eu.


  V USA a Kanade dodržiavame priemyselné normy organizácie Digital Advertising Alliance týkajúce sa reklamy na základe záujmov. Ak sa chcete dozvedieť viac o svojich voľbách ohľadom reklám a nachádzate sa v USA, kliknite sem, a ak sa nachádzate v Kanade, kliknite sem. V USA ponúka Network Advertising Initiative aj prostriedky na zrušenie súhlasu s množstvom reklamných súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.networkadvertising.org. Upozorňujeme, že zrušenie súhlasu neznamená, že sa vám už nebudú zobrazovať online reklamy. Znamená to, že daná spoločnosť (alebo spoločnosti), ktorej ste odobrali súhlas, vám už nebude môcť zobrazovať reklamy prispôsobené na základe vašich webových preferencií a štýlu používania webu.


  Niektoré novšie prehliadače obsahujú funkcie typu Do Not Track (Nesledovať). V súčasnosti neexistuje na spracovanie požiadaviek typu Do Not Track žiadny priemyselný štandard, a preto naše webové lokality momentálne nemusia reagovať na požiadavky alebo hlavičky typu Do Not Track z týchto prehliadačov.

  Ak máte otázky o našom používaní súborov cookie, môžete kontaktovať oddelenie HP Privacy Office.


  Webové indikátory


  Keďže webové indikátory sú rovnaké ako ktorákoľvek iná požiadavka na obsah v predpise webovej stránky, nemôžete zrušiť súhlas s ich použitím ani ich odmietnuť. Môžete však deaktivovať webové indikátory v e-mailových správach tak, že si nestiahnete obrázky, ktoré prijatá správa obsahuje (táto funkcia sa líši podľa e-mailového softvéru používaného vo vašom osobnom počítači). Týmto spôsobom sa však nemusí vždy vypnúť webový indikátor alebo iné nástroje na automatické zhromažďovanie údajov, ktoré sa nachádzajú v e-mailovej správe, a to z dôvodu špecifických vlastností e-mailového softvéru. Ďalšie informácie o tejto téme získate od svojho poskytovateľa e-mailového softvéru alebo služieb. Webové indikátory sa môžu za určitých okolností stať neúčinnými, ak zrušíte súhlas so súbormi cookie a upravíte nastavenia súborov cookie vo svojom prehliadači.


  Vložené webové prepojenia


  Ak nechcete, aby sme zhromažďovali informácie o prepojeniach, na ktoré kliknete, môžete:

  • zmeniť svoje rozhodnutie o spôsobe prijímania korešpondencie od nás (tzn. vybrať textovú verziu správy, ak je takáto možnosť k dispozícii) alebo neklikať na prepojenia v e-mailoch, ktoré posielame,
  • odstrániť reklamné ikony vopred nainštalované spoločnosťou HP na pracovnej ploche počítača alebo na ne neklikať,
  • zmeniť konfiguráciu internetových klávesových skratiek v určitých modeloch počítačov s cieľom spustiť vybratú cieľovú adresu URL podľa pokynov v počítači.
 •  

  Uplatňovanie vašich práv a možnosti kontaktovať nás

   

  Máte právo na prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré ste nám poskytli alebo ktoré o vás uchovávame. Ďalej máte právo odobrať akýkoľvek súhlas, ktorý ste predtým poskytli, alebo požiadať o opravu, úpravu, obmedzenie, anonymizáciu alebo odstránenie svojich osobných údajov a požiadať o vysvetlenie týkajúce sa ich spracovania. V určitých prípadoch môže byť vaša žiadosť zamietnutá na základe legitímnej výnimky, napríklad v prípade, že sprístupnením informácií by sa sprístupnili aj osobné údaje o inej osobe, alebo keď nám právne predpisy sprístupnenie takýchto informácií nedovoľujú.


  Kontaktujte nás


  Vašu spätnú väzbu si ceníme. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a používania vašich údajov alebo potenciálneho porušenia miestnych zákonov o ochrane osobných údajov, môžete nás kontaktovať zaslaním e-mailu oddeleniu HP Privacy Office alebo nám môžete napísať na príslušnú adresu uvedenú nižšie:  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  20 Quai du Point-du-Jour, 7th Floor (Seine) C.P. 92100
  Boulogne-Billancourt
  France


  MEXIKO
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México, D.F.


  ZVYŠOK SVETA
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  Všetka korešpondencia bude považovaná za dôvernú. Po prijatí vašej korešpondencie vás bude v primeranom čase kontaktovať náš zástupca, aby zodpovedal vaše otázky alebo pripomienky. Usilujeme sa zabezpečiť, aby boli vaše pripomienky vyriešené v primeranom čase a vhodným spôsobom.


  Ak vaše pripomienky nedokážeme vyriešiť, máte právo kontaktovať svoj miestny úrad pre ochranu osobných údajov alebo ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva, môžete sa domáhať nápravy prostredníctvom súdov. Ak máte otázky, pripomienky alebo sťažnosti súvisiace s našou účasťou v Štíte ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, prečítajte si o našej účasti v medzinárodných programoch na ochranu osobných údajov.

 •  

  Zmeny v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov

   

  Ak príde k zmene vyhlásenia o ochrane osobných údajov, upravené vyhlásenie uverejníme na tomto mieste spolu s dátumom revízie. V prípade významných zmien v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktorými sa podstatne menia naše postupy v oblasti ochrany osobných údajov, vám zmenu môžeme oznámiť aj inými prostriedkami, napríklad odoslaním e-mailu alebo uverejnením oznámenia na webovej lokalite spoločnosti alebo na stránkach sociálnych médií predtým, než zmeny nadobudnú účinnosť. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované v októbri 2016.

Súvisiace odkazy týkajúce sa ochrany osobných údajov