0

Webová lokalita spoločnosti Hewlett-Packard – Podmienky používania a právne obmedzenia

UPOZORNENIE: SKÔR AKO ZAČNETE POUŽÍVAŤ TÚTO WEBOVÚ LOKALITU („LOKALITA“), POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY („PODMIENKY“). POUŽÍVANÍM TEJTO WEBOVEJ LOKALITY VYHLASUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI PODMIENKY A SÚHLASÍTE S NIMI. AK S PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, TÚTO LOKALITU NESMIETE POUŽÍVAŤ. TIETO PODMIENKY SA VZŤAHUJÚ NA POUŽÍVANIE TEJTO LOKALITY, OBSAHU (NAPR. TEXTU, ÚDAJOV, INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, GRAFIKY ALEBO FOTOGRAFIÍ), KTORÝ SPOLOČNOSŤ HEWLETT-PACKARD A JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI (SPOLU „HP“) MÔŽU SPRÍSTUPNIŤ NA TEJTO LOKALITE (SPOLU „MATERIÁLY“) A NA VŠETKY SLUŽBY, KTORÉ MÔŽE SPOLOČNOSŤ HP POSKYTOVAŤ PROSTREDNÍCTVOM TEJTO LOKALITY (SPOLU „SLUŽBY“). POJMY LOKALITA, MATERIÁLY A SLUŽBY, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V TÝCHTO PODMIENKACH, SA SPOLOČNE NAZÝVAJÚ „WEBOVÉ LOKALITY SPOLOČNOSTI HP“.

1

Používanie webových lokalít spoločnosti

S výnimkou ustanovení v časti „Iné zmluvy: softvér, služby alebo prístup“ vás spoločnosť HP oprávňuje na používanie webových lokalít spoločnosti HP iba na vlastné osobné a nekomerčné účely. Používanie webových lokalít spoločnosti HP na verejné alebo komerčné účely (napríklad (okrem iného) na inej lokalite alebo prostredníctvom sieťovo prepojených počítačov) je prísne zakázané. Ak si vytvoríte kópie akýchkoľvek materiálov, musíte si ponechať autorské práva a iné vlastnícke oznámenia (vzhľadom na kópie), ktoré sú obsiahnuté v originálnych materiáloch. Materiály sa nesmú upravovať, verejne zobrazovať, verejne interpretovať ani distribuovať. Súčasťou vzťahu medzi vami a spoločnosťou HP je ustanovenie, že spoločnosť HP je vlastníkom webových lokalít HP. Webové lokality spoločnosti HP sú chránené na základe zákonov o autorských právach USA a v zahraničí. Neoprávnené používanie webových lokalít spoločnosti HP môže predstavovať porušenie autorských práv, ochrannej známky a iných zákonov.


2

Prístup

Nesiete zodpovednosť za zaobstaranie si a údržbu všetkých zariadení a služieb potrebných na prístup a používanie webových lokalít spoločnosti HP a za platbu všetkých súvisiacich poplatkov. Keď sa zaregistrujete na otvorenie konta na niektorej z webových lokalít spoločnosti HP alebo keď sa obrátite na spoločnosť HP prostredníctvom webových lokalít spoločnosti HP na účely prijímania produktov alebo služieb, spoločnosť HP môže o vás zhromaždiť niektoré údaje. Používanie týchto údajov spoločnosťou HP sa riadi ustanoveniami časti Online zásady spoločnosti HP o ochrane osobných údajov, ktorá platí pre danú lokalitu. Súhlasíte s tým, že budete poskytovať pravdivé, správne, aktuálne a kompletné informácie (a po dobu používania svojho konta na webových lokalitách spoločnosti HP budete aktualizovať tieto informácie tak, aby boli pravdivé, správne, aktuálne a kompletné). Nesiete zodpovednosť za zachovanie dôvernosti hesla na webové lokality spoločnosti HP a ste výhradne zodpovední za všetky aktivity, ktoré sa vyskytnú s použitím vášho hesla. Súhlasíte s tým, že bezodkladne budete informovať spoločnosť HP o akomkoľvek neoprávnenom používaní vášho hesla alebo o akomkoľvek narušení zabezpečenia, ktoré sa týka webových lokalít spoločnosti HP. Spoločnosť HP si vyhradzuje právo požiadať vás o zmenu hesla v prípade, ak je presvedčená, že vaše heslo už nie je bezpečné. Prístup na webové lokality spoločnosti HP, udelený na základe iných, osobitných zmlúv medzi vami a spoločnosťou HP, nahrádza podmienky uvádzané v tejto časti.


3

Zakázané používanie

Súhlasíte s tým, že nebudete používať webové lokality spoločnosti HP (vrátane (a bez obmedzenia) akýchkoľvek materiálov alebo služieb, ktoré môžete získať prostredníctvom používania webových lokalít spoločnosti HP): (a) spôsobom, ktorý porušuje akékoľvek miestne, štátne, národné, zahraničné alebo medzinárodné nariadenie, pravidlo, príkaz, zmluvu alebo iný zákon (spolu „zákon“) (b) na sledovanie, obťažovanie alebo poškodzovanie iných používateľov (c) na napodobňovanie iných osôb alebo jednotiek alebo na zámenu (nesprávnu interpretáciu) vášho pôvodu za inú osobu alebo organizáciu (d) na narúšanie alebo poškodzovanie webových lokalít spoločnosti HP, serverov alebo sietí pripojených k webovým lokalitám spoločnosti HP. Ďalej súhlasíte s tým, že v súvislosti s používaním webových lokalít spoločnosti HP (x) nebudete používať žiadne nástroje na získavanie údajov ani podobné metódy ich získavania a (y) nebudete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k žiadnej časti webových lokalít spoločnosti HP ani k iným kontám, počítačovým systémom alebo sieťam pripojeným k webovým lokalitám spoločnosti HP formou hackerských útokov, neoprávneným získavaním hesla ap.

4

Ukončenie

S výnimkou ustanovení v časti „Iné zmluvy: softvér, služby alebo prístup“ môže spoločnosť HP ukončiť, pozastaviť alebo upraviť vašu registráciu alebo prístup ku všetkým webovým lokalitám spoločnosti HP alebo k ich časti, a to bez oznámenia, kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Vašu účasť a prístup na webové lokality spoločnosti HP môžete kedykoľvek zrušiť. Ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, vaše oprávnenie používať webové lokality spoločnosti HP sa automaticky ruší a všetky prevzaté a vytlačené materiály (a ich kópie) musíte okamžite zničiť.


5

Odmietnutie právnej zodpovednosti

WEBOVÉ LOKALITY SPOLOČNOSTI HP SA POSKYTUJÚ „TAKÉ, AKO SÚ“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A VŠETKO RIZIKO KVALITY A VÝKONU, KTORÉ SÚVISÍ S ICH POUŽÍVANÍM, NESIE POUŽÍVATEĽ. AK BY BOLI MATERIÁLY ALEBO SLUŽBY POŠKODENÉ, VŠETKY NÁKLADY NA POTREBNÝ SERVIS A OPRAVY ZNÁŠA POUŽÍVATEĽ, NIE SPOLOČNOSŤ HP. SPOLOČNOSŤ HP SA VÝSLOVNE ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH, IMPLICITNÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH, VO VZŤAHU K WEBOVÝM LOKALITÁM SPOLOČNOSTI HP (VRÁTANE (NIELEN) AKÝCHKOĽVEK ZÁKONNÝCH ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO POUŽITIE, TITULU A NEPORUŠENIA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA). BEZ OBMEDZENIA VŠEOBECNÉHO CHARAKTERU VYŠŠIE UVEDENÝCH INFORMÁCIÍ SPOLOČNOSŤ HP NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU NA TO, ŽE WEBOVÉ LOKALITY SPOLOČNOSTI HP BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY ALEBO ŽE ICH PREVÁDZKA BUDE BEZ PRERUŠENÍ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ, BEZPORUCHOVÁ A ANI NA TO, ŽE PRÍPADNÉ POŠKODENIA WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI HP BUDÚ OPRAVENÉ. SPOLOČNOSŤ HP NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU NA VÝSLEDKY, KTORÉ MOŽNO ZÍSKAŤ POUŽÍVANÍM WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI HP ANI NA SPRÁVNOSŤ ALEBO SPOĽAHLIVOSŤ INFORMÁCIÍ ZÍSKANÝCH PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI HP. ŽIADNE RADY ANI INFORMÁCIE, ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI HP ALEBO OD SPOLOČNOSTI HP, JEJ MATERSKÝCH SPOLOČNOSTÍ, DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ ALEBO INÝCH PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ, PRÍPADNE OD JEJ DODÁVATEĽOV (ALEBO OD PRÍSLUŠNÝCH ÚRADNÍKOV, RIADITEĽOV ALEBO ZÁSTUPCOV UVEDENÝCH ORGANIZÁCIÍ) (SPOLU „STRANY SPOLOČNOSTI HP“) NEBUDÚ VYTVÁRAŤ ŽIADNU ZÁRUKU. SPOLOČNOSŤ HP SA ZRIEKA AKÝCHKOĽVEK ZÁKONNÝCH ODŠKODNENÍ.


6

Obmedzenie zodpovednosti

ŽIADNA ZO STRÁN SPOLOČNOSTI HP NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA (A) AKÉKOĽVEK NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ, TRESTNÉ ALEBO EXEMPLÁRNE ŠKODY (B) ANI ZA ŠKODY PRESAHUJÚCE HODNOTU STO DOLÁROV (100,00 USD) (VRÁTANE (NIELEN) ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH ZO STRATY PRÍJMOV, ZISKU, GOODWILLU, POUŽÍVANIA, PRERUŠENIA OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ ALEBO Z INÝCH NEHMOTNÝCH ŠKÔD), KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z POUŽÍVANIA WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI HP ALEBO VZNIKLI V SÚVISLOSTI S ICH POUŽÍVANÍM (VRÁTANE (NIELEN) POUŽÍVANIA, NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA ALEBO VÝSLEDKOV POUŽÍVANIA WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI HP) A TO BEZ OHĽADU NA TO, ČI PREDMETNÉ ŠKODY SÚ ZALOŽENÉ NA ZÁRUKE, KONTRAKTE, ÚMYSLE, NARIADENIACH ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRII A TO ANI VTEDY, AK KTORÁKOĽVEK ZO STRÁN SPOLOČNOSTI HP BOLA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD INFORMOVANÁ (ALEBO MALA O NICH VEDIEŤ).


7

Vylúčenia a obmedzenia

Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčiť niektoré záruky alebo obmedziť/vylúčiť zodpovednosť za niektoré škody. Znamená to, že niektoré s vyššie uvedených obmedzení sa na vás nemusia vzťahovať. Do rozsahu, do akého sa spoločnosť HP podľa platných zákonov nebude môcť zriecť implicitných záruk alebo obmedziť svoju zodpovednosť, bude rozsah a trvanie takejto záruky a rozsah zodpovednosti spoločnosti HP povoleným minimom podľa použiteľného zákona.


8

Iné zmluvy: softvér, služby alebo prístup

Spoločnosť HP môže poskytovať produkty (napríklad hardvér alebo softvér), služby (napríklad údržba hardvéru alebo oprava/údržba softvéru, inštalácia alebo školenie) alebo prístup na webové lokality spoločnosti HP na základe podmienok osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi vami a spoločnosťou HP (ďalej len „iná zmluva“). Záväzky spoločnosti HP vzhľadom na akýkoľvek produkt, službu alebo prístup, ktorý je pre vás dostupný na základe inej zmluvy, sa budú riadiť výlučne ustanoveniami inej zmluvy, v rámci ktorej sa poskytuje uvedený produkt alebo služba a tieto podmienky sa nebudú považovať ani nebudú určené na zmenu podmienok uvedených iných zmlúv.


Napríklad: používanie akéhokoľvek softvéru, ktorý je dostupný na prevzatie z webových lokalít spoločnosti HP („softvér“), sa riadi podmienkami licenčnej zmluvy pre koncového používateľa (ak existuje), ktorá tvorí súčasť alebo je zahrnutá spolu so softvérom („licenčná zmluva“). Softvér, ktorého súčasť tvorí licenčná zmluva, nemožno inštalovať dovtedy, kým nebudete súhlasiť s podmienkami licenčnej zmluvy. Ak súčasťou softvéru nie je žiadna licenčná zmluva, softvér sa bude považovať za materiály a používanie takéhoto softvéru budú upravovať tieto zmluvné podmienky. ĎALŠIA REPRODUKCIA ALEBO DISTRIBÚCIA AKÉHOKOĽVEK SOFTVÉRU JE VÝSLOVNE ZAKÁZANÁ, AK TAKÚTO REPRODUKCIU ALEBO DISTRIBÚCIU VÝSLOVNE NEPOVOĽUJE LICENČNÁ ZMLUVA, KTORÁ TVORÍ SÚČASŤ SOFTVÉRU.


9

Úpravy webových lokalít spoločnosti HP

Spoločnosť HP si vyhradzuje právo upraviť, pozastaviť alebo zrušiť používanie webových lokalít spoločnosti HP v ľubovoľnom čase a bez oznámenia. Spoločnosť HP môže kedykoľvek meniť materiály a služby alebo produkty a uvedené ceny bez predchádzajúceho upozornenia. Materiály a služby nemusia byť aktuálne a spoločnosť HP sa nezaväzuje aktualizovať materiály a služby. Informácie zverejnené na lokalite sa môžu týkať produktov, programov či služieb, ktoré nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Informácie o dostupných produktoch, programoch a službách vám poskytne miestny zástupca spoločnosti HP.


10

Príspevky používateľov

Niektoré oblasti webových lokalít spoločnosti HP (napríklad diskusné miestnosti, hodnotenia zákazníkov a oblasti prieskumu) umožňujú odosielať spätnú väzbu, informácie, údaje, text, softvér, hudbu, zvuk, fotografie, grafiku, video, správy alebo iné materiály (spolu „príspevok používateľa“). Odoslaním príspevku používateľa udeľujete spoločnosti HP neodvolateľnú, trvalú, prevoditeľnú, nevýlučnú, plne zaplatenú a celosvetovo platnú licenciu (s možnosťou jej licenčného udelenia na viacerých úrovniach) na (a) používanie, distribúciu, reprodukciu, úpravu, adaptovanie, publikovanie, preklad, verejnú prezentáciu a verejné zobrazenie vašich používateľských príspevkov (alebo ich úprav), vcelku alebo ich časti, v ľubovoľnom formáte alebo na médiu, ktoré nie je známe alebo bolo vyvinuté neskôr a (b) na používanie (aj inými používateľmi) vášho používateľského príspevku akýmkoľvek spôsobom a na akékoľvek účely (vrátane (nielen) komerčných účelov), ktoré spoločnosť HP na základe vlastného uváženia považuje za vhodné (vrátane (nielen) zapracovania vášho používateľského príspevku alebo jeho úpravy, vcelku alebo jeho časti, do akejkoľvek technológie, produktu alebo služby). Spoločnosť HP si vyhradzuje právo na zverejňovanie reklamných oznámení v súvislosti s používateľskými príspevkami a na použitie používateľských príspevkov na reklamné a propagačné účely. Spoločnosť HP môže (ale nemusí) predbežne kontrolovať používateľské príspevky alebo monitorovať akúkoľvek oblasť webových lokalít spoločnosti HP, prostredníctvom ktorých možno odosielať používateľské príspevky. Súhlasíte s tým, že za všetky svoje používateľské príspevky nesiete výlučnú zodpovednosť. Spoločnosť HP nie je povinná hosťovať, zobrazovať alebo distribuovať akékoľvek používateľské príspevky na alebo prostredníctvom webových lokalít HP a akýkoľvek používateľský príspevok môže z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek odstrániť alebo odmietnuť. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za straty, krádež alebo poškodenie akéhokoľvek používateľského príspevku. Spoločnosť HP nechce prijímať žiadne používateľské príspevky, ktoré sú dôverné. Rozumiete a súhlasíte s tým, že všetky používateľské príspevky sa budú považovať za nedôverné a nevlastnícke a spoločnosť HP bude môcť kedykoľvek zverejniť používateľské príspevky akejkoľvek tretej strany bez záväzku alebo dôveryhodnosti na strane príjemcu. Spoločnosť HP neručí sa to, že budete mať právnu možnosť prostredníctvom spoločnosti HP alebo tretej strany upravovať alebo odstraňovať akékoľvek používateľské príspevky, ktoré ste odoslali.


Odoslaním používateľského príspevku vyhlasujete, že:


 • Máte najmenej 13 rokov;
 • Vlastníte všetky práva v rámci používateľských príspevkov (vrátane (nielen) všetkých práv na zvukové, obrazové alebo digitálne záznamy a činnosť obsiahnutú vo vašich používateľských príspevkoch) alebo ste získali potrebné práva v rámci vašich používateľských príspevkov tak, aby ste práva obsiahnuté vo vašich používateľských príspevkoch mohli udeliť spoločnosti HP.
 • Zaplatili ste a budete platiť všetky licenčné poplatky, zúčtovacie poplatky a iné finančné záväzky akéhokoľvek druhu, ktoré vyplývajú z akéhokoľvek používania alebo komerčného využívania vašich používateľských príspevkov.
 • Ste jednotlivec zobrazený/zvukovo obsiahnutý vo vašich používateľských príspevkoch alebo ste získali povolenie od každej osoby (vrátane súhlasu od rodičov alebo poručníkov jednotlivca mladšieho ako osemnásť (18) rokov), ktorý sa zobrazuje/je zvukovo obsiahnutý vo vašich používateľských príspevkoch, na udelenie tu uvedených práv spoločnosti HP.
 • Vaše používateľské príspevky neporušujú autorské práva, ochrannú známku, patent, obchodné tajomstvo ani žiadne ustanovenia práva duševného vlastníctva, práva na ochranu osobných údajov a ani iné zákonné alebo morálne práva ľubovoľnej tretej strany.
 • Dobrovoľne sa vzdávate všetkých morálnych práv, ktoré môžu byť obsiahnuté vo vašom používateľskom príspevku.
 • Informácie obsiahnuté vo vašich používateľských príspevkoch nie sú podľa vášho vedomia nepravdivé, nepresné a nezavádzajúce.
 • Váš používateľský príspevok neporušuje žiadne zákony (vrátane (nielen) zákonov vzťahujúcich sa na reguláciu vývozu, ochranu zákazníkov, nespravodlivú konkurenciu, antidiskrimináciu alebo nepravdivé reklamné akcie).
 • (i) Váš používateľský príspevok nie je (a nemožno ho dôvodne podkladať za) hanlivý, urážlivý, nenávistný, rasistický, etnicky, nábožensky alebo inak urážlivý, nezákonne ohrozujúci alebo obťažujúci jednotlivcov, partnerstvá alebo korporáciu, vulgárny, pornografický, obscénny alebo napadajúci súkromie iných osôb.
 • Za odoslanie vášho používateľského príspevku vám nebola ani nebude priznaná žiadna úhrada treťou stranou.
 • Váš používateľský príspevok neobsahuje žiadne materiály z webovej lokality tretej strany alebo iné než vlastné adresy, e-mailové adresy, kontaktné informácie alebo telefónne čísla.
 • Váš používateľský príspevok neobsahuje žiadne vírusy, červy, spyware, adware ani iné potenciálne škodlivé programy alebo súbory.
 • Váš používateľský príspevok neobsahuje informácie, ktoré považujete za dôverné, vlastnené alebo osobné. a
 • Váš používateľský príspevok neobsahuje žiadne nevyžiadané alebo neoprávnené reklamné prvky, propagačné materiály, nevyžiadanú poštu, reťazové listy, pyramídové schémy ani žiadnu inú formu navádzania.
11

Prepojenia na webové lokality tretej strany

Prepojenia na webových lokalitách spoločnosti HP na webové lokality tretej strany sa poskytujú iba pre väčšie pohodlie používateľov. Prechodom na tieto prepojenia odchádzate z webových lokalít spoločnosti HP. Spoločnosť HP nie je povinná kontrolovať takéto webové lokality tretej strany, nemá nad nimi kontrolu a nie je za ne zodpovedná (ani za produkty, služby alebo obsah dostupný na nich). Spoločnosť HP neschvaľuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia ohľadom týchto lokalít alebo akýchkoľvek informácií, softvéru alebo iných produktov, materiálov či výsledkov ich používania. Ak sa rozhodnete prejsť na akúkoľvek webovú lokalitu tretej strany, ktorá je prepojená zo siete spoločnosti HP, robíte tak na vlastné riziko.


12

Prepojenie na túto lokalitu

Môžete vytvárať prepojenia na túto lokalitu, ale iba v súlade s nasledujúcimi podmienkami a platnými právnymi predpismi.


Ak nie je v písomnom prehlásení spoločnosti HP uvedené inak, webová lokalita, ktorá je prepojená s touto lokalitou:


 • môže byť prepojená na rôzne materiály, ale nesmie ich opakovať (vrátane loga spoločnosti HP logo).
 • nesmie vytvárať prostredie prehľadávača ani okraja okolo žiadnych materiálov,
 • nesmie navádzať zdanie, aby spoločnosť HP nepovažovala takúto webovú lokalitu alebo jej produkty, služby alebo obsah za dostupné prostredníctvom takejto webovej lokality,
 • nemala by nesprávne interpretovať svoj vzťah so spoločnosťou HP,
 • nemala by uvádzať nesprávne ani zavádzajúce informácie o spoločnosti HP, jej produktoch alebo službách,
 • nesmie obsahovať obsah, ktorý by mohol byť považovaný za nepríjemný, urážlivý alebo kontroverzný, a
 • môže obsahovať iba obsah, ktorý je vhodný pre všetky vekové skupiny.
13

Ochranné známky

HP, COMPAQ a všetky ostatné názvy produktov alebo služieb, alebo logo obsiahnuté na webových lokalitách spoločnosti HP, sú ochranné známky spoločnosti HP a jej dodávateľov alebo poskytovateľov licencie a nesmú sa kopírovať, imitovať ani používať (vcelku alebo ich časť) bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HP alebo príslušného vlastníka ochrannej známky. Vlastníctvo všetkých takýchto ochranných známok a príslušného goodwillu ostáva vlastníctvom spoločnosti HP alebo príslušného vlastníka ochrannej známky. Bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti HP nesmiete používať žiadne metaznačky ani iný skrytý text s použitím akéhokoľvek názvu, ochrannej známky, názvu produktu alebo služieb od spoločnosti HP. Okrem uvedeného je vzhľad a celkové vnímanie lokality (vrátane všetkých záhlaví stránok, grafiky, ikon tlačidiel a skriptov) servisná známka, ochranná známka alebo obchodný vzhľad spoločnosti HP, ktorý sa bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HP nesmie kopírovať, imitovať ani používať (ako celok alebo časť). Odkazy na akékoľvek produkty, služby, procesy alebo iné informácie formou obchodného názvu, ochrannej známky alebo inak nevytvára žiadny záväzok, sponzorský vzťah ani odporúčanie od spoločnosti HP.


Bez obmedzenia všeobecného charakteru vyššie uvedených informácií:


 • Microsoft, Windows a Windows Vista sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách, a
 • Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Core Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, ViiV Inside, vPro Inside, Xeon a Xeon Inside sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.

14

Obmedzené práva vlády Spojených štátov

Na všetky materiály prevzaté Spojenými štátmi americkými, ich agentúrami alebo ustanovizňami, alebo v ich mene („vláda Spojených štátov“) sa vzťahujú ustanovenia FAR 12.211 – „Technické údaje“ a FAR 12.212 – „Počítačový softvér“ alebo ustanovenia, ktoré spoločnosti HP poskytujú ekvivalentný stupeň ochrany podľa DFARS alebo iných nariadení špecifických pre agentúru.


15

Medzinárodné vzťahy a problémy s vývozom

Spoločnosť HP spravuje túto lokalitu zo svojho sídla v Palo Alto v Kalifornii. Spoločnosť HP neposkytuje žiadne vyhlásenia ohľadom vhodnosti alebo dostupnosti webových lokalít spoločnosti HP mimo územia Spojených štátov. Prístup k týmto materiálom v oblastiach, kde je ich obsah nezákonný, je zakázaný. Ak sa rozhodnete prejsť na webové lokality spoločnosti HP z územia mimo USA, robíte tak z vlastnej iniciatívy a zodpovedáte za dodržiavanie všetkých platných miestnych zákonov. Súhlasíte s dodržiavaním všetkých obmedzení týkajúcich sa vývozu a reexportu, ako aj nariadení Ministerstva obchodu a všetkých ďalších agentúr a ustanovizní Spojených štátov a iných krajín, ktoré sa vzťahujú na používanie webových lokalít spoločnosti HP a nebudete (formou porušovania zákonov) prenášať ani oprávňovať na prenos žiadnych materiálov do zakázanej krajiny alebo inak. Materiály nesmú byť (pod hrozbou porušovania zákonov) vyvážané alebo reexportované (a) do žiadnej z krajín, na ktorú Spojené štáty uvalili embargo, (b) žiadnej osobe uvedenej v zozname špeciálne určených osôb/krajín, ktorý vypracovalo Ministerstvo financií ani žiadnej z osôb, ktorá je uvedená v zozname zakázaných osôb/krajín, ktorý vypracovalo Ministerstvo obchodu. Používaním materiálov, na ktoré sa vzťahujú uvedené obmedzenia a nariadenia vyhlasujete, že sa nenachádzate, nie ste pod vplyvom, pôvodom alebo rezidentom ktorejkoľvek z uvedených krajín v uvedených zoznamoch.


16

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte, dbať na to, aby nedošlo k poškodzovaniu a chrániť strany HP pred akýmikoľvek nárokmi, zodpovednosťou, škodami, stratami, nákladmi, výdavkami alebo poplatkami (vrátane odôvodniteľných poplatkov právneho zástupcu), ktoré by týmto stranám mohli vzniknúť v dôsledku vášho porušovania týchto podmienok (alebo porušovania podmienok akýmkoľvek používateľom používajúcim vaše konto). Spoločnosť HP si vyhradzuje právo výlučnej ochrany a kontroly nad vecami, na ktoré by sa v opačnom prípade vzťahovala povinnosť odškodnenia znášaná vami, a v takomto prípade súhlasíte, že budete spolupracovať so spoločnosťou HP pri ochrane pred takýmito nárokmi.


17

Elektronická komunikácia

Keď navštívite lokalitu alebo pošlete e-mail do spoločnosti HP, znamená to, že komunikujete elektronicky. Môžeme vám odpovedať e-mailom alebo formou oznámení zverejnených na lokalite. Súhlasíte s tým, že všetky takéto oznámenia, zverejnenia a iné komunikácie, ktoré vám poskytne spoločnosť HP, spĺňajú právne ustanovenia o tom, že tento typ komunikácie bude mať písomnú formu.


18

Všeobecné ustanovenia

Tieto podmienky spolu s akýmikoľvek ďalšími podmienkami, s ktorými súhlasíte, keď používate konkrétne prvky webových lokalít spoločnosti HP, tvoria celé a výlučné vyhlásenie o dohode medzi vami a spoločnosťou HP vzhľadom na tu uvádzané predmetné skutočnosti, a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody medzi vami a spoločnosťou HP vzhľadom na uvedené predmetné skutočnosti. Strany HP sú príjemcovia tretích strán vzhľadom na ustanovenia, ktoré sa v týchto podmienkach na ne odvolávajú. Na tieto podmienky a vzťah medzi vami a spoločnosťou HP sa budú vzťahovať zákony štátu Kalifornia, ktoré sa používajú v prípade zmlúv a ich uplatňovania v štáte Kalifornia na rezidentov štátu Kalifornia bez ohľadu na vaše miesto pobytu. Všetky súdne spory vyplývajúce z alebo týkajúce sa používania webových lokalít spoločnosti HP sa budú uskutočňovať na federálnych alebo štátnych súdoch v okrese Santa Clara, Kalifornia a vy neodvolateľne súhlasíte s tým, že sa podriadite jurisdikcii uvedených súdov na uvedené účely. Nevykonanie alebo neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto podmienok spoločnosťou HP neznamená, že sa spoločnosť HP vzdáva takéhoto práva alebo ustanovenia. Ak súd alebo príslušná jurisdikcia vyhlási niektoré z ustanovení týchto podmienok za neplatné, súhlasíte s tým, že sa súd prikloní k úmyslom spoločnosti HP a vás podľa obsahu takéhoto ustanovenia a že ďalšie ustanovenia týchto podmienok ostanú v platnosti. Názvy častí v týchto podmienkach sa uvádzajú iba na účely zabezpečenia primeranosti a pohodlia pri čítaní a nemajú žiadny zákonný ani zmluvný vplyv. Tieto podmienky ostanú platiť v plnom rozsahu bez ohľadu na to, že sa rozhodnete ukončiť používanie webových lokalít spoločnosti HP. Tieto podmienky sa budú interpretovať bez akýchkoľvek bočných výkladov v prospech alebo neprospech vás alebo spoločnosti HP. Tieto podmienky a všetky udelené práva a licencie nesmiete prevádzať – jedinou stranou, ktorá ich môže prevádzať bez obmedzenia, je spoločnosť HP.


19

Úpravy podmienok

Spoločnosť HP môže na základe vlastného uváženia kedykoľvek tieto podmienky zmeniť. Spoločnosť HP uverejní oznámenie o takejto zmene na príslušnej lokalite. Ak sa na váš takéto zmeny vzťahujú, jediným pomocným krokom, ktorý máte k dispozícii, je prestať používať webové lokality spoločnosti HP. Ak budete aj naďalej používať webové lokality spoločnosti HP po zverejnení uvedených zmien, toto pokračovanie používania bude znamenať váš súhlas so zmenami a súhlas s tým, že sa budete riadiť ustanoveniami zverejnených zmien. Niektoré ustanovenia týchto podmienok môžu byť nahradené výslovne označenými právnymi oznámeniami alebo podmienkami obsiahnutými na konkrétnych stránkach webových lokalít spoločnosti HP, a v takomto prípade sa výslovne označené právne oznámenie alebo podmienka bude považovať za súčasť týchto podmienok a za ustanovenie, ktoré nahrádza ustanovenia týchto podmienok, ktoré sú označené ako nahradené.


Dátum revízie: september 2008


Naspäť na začiatok
20

Terms of use quick links: