คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ HP

 •  

  หลักความเป็นส่วนตัวของเรา

   

  เรามีโปรแกรมสร้างสำนึกความรับผิดชอบ และยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติต่อไปนี้ ซึ่งเป็นไปตามกรอบและหลักปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

 •  

  การเข้าร่วม International Privacy Programs

   

  ในฐานะที่เราเป็นบริษัทระดับโลก จึงมีความเป็นไปได้ที่หน่วยงานต่าง ๆ ของ HP ทั่วโลกอาจทำการถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูลของคุณ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล และตามโปรแกรมการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวระหว่างประเทศ (International Privacy Programs) ต่อไปนี้


  กรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US PRIVACY SHIELD)

  HP ปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield Framework) ตามที่กระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ว่าด้วยการรวบรวม นำไปใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป HP รับรองว่าบริษัทยึดมั่นในหลักปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวว่าด้วยการแจ้ง เลือก และรับผิดชอบต่อการโอนต่อ การรักษาความปลอดภัย การคงสภาพของข้อมูลและขอบเขตวัตถุประสงค์ การเข้าถึงและการขอความช่วยเหลือ การบังคับใช้และความรับผิด หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับหลักปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield Principles) ให้ยึดตามหลักปฏิบัติฯ เป็นสำคัญ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงการคุ้มครอง (Privacy Shield) และดูหน้าใบรับรองของ HP ได้ที่ www.privacyshield.govไม่ใช่เว็บไซต์ของ HP


  HP ให้คำมั่นที่จะแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว รวมทั้งการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield Principles) พลเมืองสหภาพยุโรปที่มีข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อ HP ก่อนที่: HP PRIVACY OFFICE


  HP ยังมีข้อผูกพันในการส่งต่อข้อร้องเรียนความเป็นส่วนตัวภายใต้หลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield Principles) ที่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาให้กับ BBB EU PRIVACY SHIELD ซึ่งเป็นหน่วยงานระงับข้อพิพาทนอกศาลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และดำเนินการโดย Council of Better Business Bureaus หากคุณส่งข้อร้องเรียนไปแล้วไม่ได้รับการตอบรับอย่างทันท่วงที หรือไม่ได้รับความช่วยเหลือที่น่าพอใจ โปรดไปที่ www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ไม่ใช่เว็บไซต์ของ HP เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นข้อร้องเรียน


  หากข้อร้องเรียนของคุณไม่ได้รับการแก้ปัญหาผ่านช่องทางข้างต้น คุณสามารถขอยื่นอุทธรณ์ต่อองค์คณะ Privacy Shield Panel ได้ในบางกรณี โดยใช้วิธีอนุญาโตตุลาการแบบมีผลผูกพัน


  HP อยู่ภายใต้อำนาจการบังคับใช้และการสอบสวนของคณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission) ของสหรัฐฯ หรือองค์กรตามกฎหมายที่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ ของสหรัฐฯ

  *บริษัท HP ในสหรัฐอเมริกาที่เข้าร่วมกรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Compaq Information Technologies, LLC Computer Insurance Company Gram, Inc. Handspring Corporation Hewlett-Packard Company Archives LLC Hewlett-Packard Development Company, L.P. Hewlett-Packard Enterprises, LLC Hewlett-Packard Products CV 1, LLC Hewlett-Packard Products CV 2, LLC Hewlett-Packard World Trade, LLC HP Federal LLC HP Inc. HP WebOS, LLC HPI Bermuda Holdings LLC HPI Brazil Holdings LLC HPI CCHGPII LLC HPI CCHGPII Sub LLC HPI Federal LLC HPI J1 Holdings LLC HPI J2 Holdings LLC HPI Luxembourg LLC HPQ Holdings, LLC Indigo America, Inc. Palm Latin America, Inc. Palm South America, LLC Palm Trademark Holding Company, LLC Palm, Inc. Shoreline Investment Management Company และ Tall Tree Insurance Company


  Privacy BBB OnLineไม่ใช่เว็บไซต์ของ HP


  กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร

  นอกจากนี้ HP ยังได้กำหนดกฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (Binding Corporate Rules หรือ BCR) ขึ้น ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนใหญ่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2011 ซึ่งตามกฎ BCR นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม ในขณะที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของหน่วยงาน HP ทุกแห่งทั่วโลก การโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรปจะต้องเป็นไปตามกฎ BCR ที่ได้รับการอนุมัติ รวมทั้งข้อสัญญาแบบจำลอง (Model Contractual Clauses) ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งยุโรป อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎ BCR ได้ที่นี่


  กฎการคุ้มครองข้อมูลตามกรอบการคุ้มครองของเอเปค

  HP ได้รับสัญลักษณ์การคุ้มครองข้อมูลตามกรอบการคุ้มครองของเอเปค (APEC Privacy Seal) จาก TRUSTe ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงว่าคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและการปฏิบัติของเราได้รับการตรวจสอบว่าเป็นไปตามกรอบของ TRUSTe ซึ่งสามารถดูได้ในหน้าเว็บการพิสูจน์ยืนยัน โดยคลิกที่ตราสัญลักษณ์ TRUSTe แนวการปฏิบัติเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ HP ในคำชี้แจ้งนี้เป็นไปตาม APEC Cross Border Privacy Rules System (“CBPR”) ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติว่าด้วยความโปร่งใส ภาระรับผิดชอบ และการเลือกเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การรับรองการคุ้มครองของ CBPR ไม่ได้ครอบคลุมข้อมูลที่รวบรวมผ่านซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้จากช่องทางของบุคคลที่สาม

  หากคุณมีปัญหาด้านการใช้ข้อมูลหรือความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการรับรองการการคุ้มครองตามกรอบของเอเปคซึ่ง HP ไม่ได้จัดการแก้ไขให้เป็นที่พอใจ โปรดติดต่อ TRUSTe


 •  

  วิธีการใช้ข้อมูลของเรา

   

  เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปปรับปรุงและยกระดับประสบการณ์การใช้งาน HP ที่ตอบสนองความต้องการของคุณให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างวิธีการที่เรานำข้อมูลของคุณไปใช้:


  ประสบการณ์ของลูกค้า

  มอบประสบการณ์แบบไร้รอยต่อให้กับลูกค้า โดยเก็บรักษาข้อมูลลงทะเบียนและข้อมูลติดต่ออย่างถูกต้องครบถ้วน ให้การดูแลช่วยเหลือลูกค้าแบบครบวงจร นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และฟีเจอร์การใช้งานต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และจัดการแข่งขันและการสำรวจให้ลูกค้าได้เข้าร่วม เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อมอบประสบการณ์ที่ตรงใจผู้บริโภค ปรับการให้บริการและการสื่อสารให้เหมาะสมตามผู้รับ และเสนอแนะการใช้งานตามลักษณะการใช้บริการ HP ของแต่ละบุคคล


  การสนับสนุนด้านธุรกรรม

  ช่วยเหลือด้านการทำธุรกรรมและการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของ HP ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้ ดำเนินการชำระเงิน จัดการด้านการขนส่งและจัดส่ง และอำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมและส่งคืนสินค้า


  การสนับสนุนและปรับปรุงผลิตภัณฑ์

  ปรับปรุงประสิทธิภาพและการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โซลูชัน บริการ และการสนับสนุน รวมไปถึงการช่วยเหลือด้านการรับประกันและการอัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ตามกำหนดระยะเวลา และการแจ้งเตือนเพื่อให้ลูกค้าใช้งานอุปกรณ์หรือบริการได้อย่างไม่ขาดตอน


  การติดต่อสื่อสารด้านบริหารจัดการ

  ติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของ HP ตัวอย่างการติดต่อสื่อสารด้านบริหารจัดการ ได้แก่ การตอบข้อซักถามหรือคำขอ การสื่อสารเกี่ยวกับการรับประกันหรือการสิ้นสุดการบริการ การเรียกคืนสินค้าด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือการแจ้งข่าวสารองค์กรเกี่ยวกับการควบรวม การซื้อ หรือการขายกิจการ


  ระบบความปลอดภัย

  รักษาความปลอดภัยและความถูกต้องสมบูรณ์ของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ และบริการ รวมทั้งตรวจจับและป้องกันไม่ให้เกิดภัยคุกคามด้านความปลอดภัย การหลอกลวง หรือการก่อเหตุมุ่งร้ายหรืออาชญากรรมใด ๆ ที่อาจเป็นภัยต่อข้อมูลของคุณ นอกจากนี้ เมื่อคุณติดต่อกับเรา เราจะดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ เช่น ระบุรหัสผ่านและรหัสผู้ใช้ ก่อนที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ และอาจใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ เช่น กล้อง CCTV เพื่อดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่


  การดำเนินการด้านธุรกิจ

  ดำเนินขั้นตอนการประกอบธุรกิจทั่วไป ได้แก่ การสรรหา การยืนยันตัวตน การตัดสินใจด้านเครดิตในกรณีที่ขอสินเชื่อ การทำวิจัยและวิเคราะห์ด้านธุรกิจ การจัดการและการรายงานขององค์กร การฝึกอบรมพนักงานและการประกันคุณภาพ (ซึ่งอาจรวมถึงการติดตามหรือบันทึกสายการสนทนาที่โทรมายังศูนย์บริการลูกค้า) และการขยายบริการในเชิงรุก


  การวิจัยและการคิดค้น

  การคิดค้นผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ และบริการใหม่ ๆ โดยใช้เครื่องมือวิจัยและพัฒนา และรวมเข้ากับกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล

  การโฆษณา

  มอบโปรโมชันข้อเสนอที่ตรงตามความต้องการ (ตามการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัวของคุณ) บนเว็บไซต์ HP Services และเว็บไซต์ของคู่ค้า (เช่น คุณอาจเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์บนไซต์ของคู่ค้าที่คุณเพิ่งดูมาบนไซต์ HP) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ และเราอาจมอบข้อมูลบางส่วนของคุณให้กับผู้ให้บริการด้านการตลาดและเครือข่ายการตลาดดิจิทัลเพื่อเลือกนำเสนอโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านวิธีการใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติของ HP


  การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย

  ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่งศาล คำร้องขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายและคำร้องขอจากรัฐบาล เพื่อให้บริการและผลิตสินค้าอย่างเหมาะสม รวมทั้งเพื่อป้องกันตนเอง ผู้ใช้ และลูกค้าของ HP และแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกับลูกค้า


  ดูวิธีการเก็บข้อมูลของเราได้จากเอกสารอ้างอิง เมตริกซ์การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

 •  

  เราเก็บข้อมูลอะไร

   

  ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่แสดงตัวตนของคุณ หรือข้อมูลที่สามารถใช้ยืนยันตัวคุณได้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้บริการ HP Services หรือในระหว่างที่คุณโต้ตอบสนทนากับเจ้าหน้าที่ของ HP


  ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากคุณจะขึ้นอยู่กับลักษณะการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือลักษณะการใช้บริการ HP Services และอาจจะรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้ด้วย


  ข้อมูลที่คุณให้เราโดยตรง

  • ข้อมูลติดต่อ เราอาจเก็บข้อมูลติดต่อส่วนตัวและ/หรือทางธุรกิจ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล และข้อมูลติดต่ออื่น ๆ
  • ข้อมูลการชำระเงิน เราจะเก็บข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการชำระเงินและป้องกันการฉ้อโกง ได้แก่ หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต หมายเลขรหัสรักษาความปลอดภัย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน
  • ข้อมูลบัญชี เราจะเก็บข้อมูล อาทิเช่น วิธีการซื้อหรือสมัครใช้บริการ HP Services การทำธุรกรรม ประวัติการเรียกเก็บเงินและการสนับสนุน บริการ HP Services ที่ใช้ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีที่คุณสร้างขึ้น
  • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เราอาจเก็บข้อมูลระบุพิกัดละติจูดและลองติจูด เมื่อคุณเปิดใช้บริการที่มีการใช้ตำแหน่งที่ตั้ง หรือตอนที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ คุณได้อนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งไว้
  • ข้อมูลประจำตัวเพื่อความปลอดภัย เราเก็บรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน คำใบ้รหัสผ่าน และข้อมูลการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ไว้เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนและเข้าถึงบัญชี HP
  • ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เราอาจจะเก็บหรือขอข้อมูลด้านประชากรศาสตร์บางอย่างจากบุคคลภายนอก เช่น ประเทศ เพศ อายุ ภาษาที่ใช้ ภมิหลังการศึกษาและอาชีพโดยทั่วไป และลักษณะงานที่สนใจ
  • ความพึงใจ เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความพึงใจและความสนใจของคุณ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ (ทั้งตอนที่คุณระบุข้อมูลนั้นให้เราทราบ หรือตอนที่เราอนุมานจากสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับคุณ) และช่องทางการสื่อสารที่ต้องการรับข้อมูลจากเรา
  • ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ เราอาจให้บริการฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วยให้คุณแบ่งปันข้อมูลกับคนในเครือข่ายออนไลน์ และติดต่อกับเราในเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เมื่อคุณใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ เราอาจเก็บหรือแบ่งปันข้อมูลของคุณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ที่ใช้ เราขอแนะนำให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าของเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่คุณใช้บริการ เพื่อให้คุณเข้าใจว่ามีข้อมูลใดบ้างที่เว็บไซต์ดังกล่าวอาจเก็บรวบรวม ใช้ และนำไปแบ่งปัน
  • ข้อมูลระบุเอกลักษณ์อื่น ๆ ข้อมูลเอกลักษณ์อื่น ๆ ที่เราอาจเก็บจากคุณ ได้แก่ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่คุณระบุไว้ตอนที่ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า, Helpdesk หรือช่องทางช่วยเหลือลูกค้าอื่น ๆ ไม่ว่าจะติดต่อด้วยตนเอง ทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ รวมทั้งข้อมูลที่ตอบในแบบสอบถามหรือการแข่งขัน หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณให้เราเพื่อเอื้ออำนวยต่อการให้บริการ HP Services และตอบข้อซักถามของคุณ หากคุณขอสินเชื่ออนุมัติด่วน เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่ม เติม เช่น เงินเดือน หมายเลขบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลบัญชีธนาคาร/การเงิน/ และข้อมูลอื่น ๆ (เช่น จากหน่วยงานรายงานข้อมูลเครดิต) เพื่อใช้ในการตรวจสอบและยืนยันความน่าเชื่อถือทางเครดิต

  โปรดทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราร้องขอ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลนั้น อาจมีบางกรณีที่เราไม่สามารถให้บริการ HP Services และฟีเจอร์พิเศษบางอย่างแก่คุณได้ หรืออาจจะตอบกลับข้อซักถามใด ๆ ที่คุณมีได้อย่างไม่เต็มที่


  การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการ HP Services โดยอัตโนมัติ


  • ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ เราเก็บข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น จำนวนหน้าที่พิมพ์ โหมดการพิมพ์ สื่อที่ใช้ ยี่ห้อหมึกพิมพ์หรือโทนเนอร์ ประเภทไฟล์ที่พิมพ์ (.pdf, .jpg ฯลฯ) แอปพลิเคชันที่ใช้พิมพ์งาน (Word, Excel, Adobe Photoshop ฯลฯ) ขนาดไฟล์ การประทับเวลา การใช้งานและสถานะการใช้วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ เราไม่สแกนหรือเก็บเนื้อหาไฟล์หรือข้อมูลใด ๆ ที่อาจแสดงเวลาใช้แอปพลิเคชัน
  • ข้อมูลอุปกรณ์ เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และ/หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ระบบปฏิบัติการ จำนวนหน่วยความจำ ภูมิภาค ภาษา เขตเวลา หมายเลขรุ่น วันที่เริ่มใช้ครั้งแรก อายุอุปกรณ์ วันที่ผลิตอุปกรณ์ เวอร์ชันเบราว์เซอร์ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ สถานะการรับประกัน หมายเลขประจำเครื่อง (UDI) ข้อมูลโฆษณาประจำตัว (Advertising Identifier) และข้อมูลด้านเทคนิคอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
  • ข้อมูลแอปพลิเคชัน เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน HP เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง ภาษา เวอร์ชันซอฟต์แวร์ การเลือกแบ่งปันข้อมูล และรายละเอียดการอัปเดต
  • ข้อมูลประสิทธิภาพ กิจกรรมการพิมพ์ ฟีเจอร์ และการแจ้งเตือนที่ใช้ เช่น คำเตือน "หมึกเหลือน้อย" การใช้การ์ดรูปภาพ โทรสาร สแกน เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว และข้อมูลด้านเทคนิคอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
  • ข้อมูลการค้นดูเว็บไซต์ เราเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าใช้และกิจกรรมต่าง ๆ ที่คุณทำบนเว็บไซต์ HP แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ที่ "ดำเนินการโดย" บริษัทอื่นในนามของเรา รวมไปถึงเนื้อหา (และโฆษณา) ที่คุณดูและมีการโต้ตอบ ที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณเข้าไป และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต (เช่น หน้าเพจที่ดู ลิงก์ที่คลิก หรือรายการสินค้าที่เลือกซื้อ) ทั้งนี้ เราได้เก็บข้อมูลบางส่วนโดยใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ ได้แก่ คุกกี้ เว็บบีคอน และเว็บลิงก์แบบฝังตัว หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านวิธีการใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติของ HP
  • ข้อมูลโดยรวมหรือไม่ระบุตัวตน เราอาจเก็บคำตอบในแบบสอบถามที่ไม่ระบุชื่อผู้ตอบ หรือข้อมูลโดยรวมหรือไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับการใช้บริการ HP Services โดยเราอาจใช้วิธีแยกการระบุอัตลักษณ์ (de-identification) หรือการใช้นามสมมุติ (pseudonymisation) กับข้อมูลคุณเพื่อปกป้องไม่ให้ใครระบุตัวตนของคุณจากข้อมูลที่ใช้ด้วยเทคโนโลยีที่มีได้

  ข้อมูลจากแหล่งภายนอก


  เราอาจขอข้อมูลจากแหล่งภายนอกที่เราเห็นว่าน่าเชื่อถือ และเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ความพึงใจ ความสนใจ และข้อมูลด้านประชากรศาสตร์บางอย่าง โดยเราอาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่คุณใช้แอปพลิเคชันของเราด้วยวิธีเข้าสู่ระบบสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันของเรา โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของ Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ) ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลที่เราได้รับจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ นอกจากนี้ หากคุณซื้อบริการ HP Services จากคู่ค้าของ HP เราอาจได้รับข้อมูลการซื้อบริการของคุณจากคู่ค้ารายนั้น และเราอาจได้รับข้อมูลจากหน่วยงานป้องกันการทุจริตหรือหน่วยงานรายงานข้อมูลเครดิต ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเครดิต


  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในธุรกิจหรือองค์กรของคุณ (เช่น เจ้าหน้าที่แผนกไอที) อาจให้ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจกับ HP ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการ HP Service บางอย่างในระดับองค์กร หากจำเป็น เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณหรือนายจ้างของคุณมอบให้ รวมทั้งข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ทั้งจากแหล่งข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของบุคคลที่เราติดต่อธุรกิจ อันเป็นขั้นตอนหนึ่งตามมาตรการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตของเรา


  นอกจากนี้ เรายังรับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลโปรไฟล์/ประชากรศาสตร์ที่เป็นภาพรวมหรือแยกการระบุอัตลักษณ์ จากแหล่งภายนอก อาทิ บริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้บริการจัดหาข้อมูลองค์กร ข้อมูลการวิเคราะห์ และซอฟต์แวร์


  เราอาจเชื่อมโยงหรือรวมข้อมูลที่เก็บมาจากแหล่งต่าง ๆ ตามที่กล่าวไปข้างต้น เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และมอบประสบการณ์เหนือระดับให้กับลูกค้า ด้วยการให้บริการ เนื้อหาข้อมูล การตลาด และโฆษณาที่ตรงตามความต้องการยิ่งขึ้น เช่น เราอาจเปรียบเทียบข้อมูลภูมิศาสตร์ที่ได้มาจากแหล่งทางการค้ากับที่อยู่ IP ที่เก็บรวบรวมโดยใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เพื่อสืบทราบพื้นที่ภูมิศาสตร์ของคุณ ทั้งนี้ อาจมีการเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้ค่าเอกลักษณ์ (Unique identifier) เช่น คุกกี้หรือหมายเลขบัญชี

 •  

  ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

   

  HP ไม่เก็บข้อมูลจากผู้เยาว์ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายท้องถิ่น และไม่ได้มุ่งเป้าในการสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือขึ้นมาเพื่อผู้เยาว์

 •  

  เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยได้อย่างไร

   

  เราวางมาตรการด้านบริหารจัดการ เทคนิค และกายภาพที่เหมาะสมตามควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลไว้ อันเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูล และเพื่อให้ใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม HP เก็บรักษาข้อมูลไว้ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต และหากยังคงใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย


  เราใช้เทคโนโลยีและกระบวนการรักษาความปลอดภัยหลากหลายรูปแบบในการรวบรวม โอน หรือเก็บบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลทางการเงิน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เราปกป้องข้อมูลความลับสำคัญ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือรหัสผ่าน) ในระหว่างส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้การเข้ารหัสลับ เช่น การใช้โพรโทคอลเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเข้ารหัสข้อมูล Transport Layer Security (“TLS”)


  และเรายังสมัครใช้บริการการจัดการการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการชำระเงินแบบเรียลไทม์ บริการนี้ช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยของเราในการป้องกันการฉ้อโกงบัตรเครดิตและคุ้มครองข้อมูลทางการเงินของคุณ

 •  

  การแบ่งปันข้อมูลของเรา

   

  เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น


  การเปิดเผยข้อมูลกับบริษัทของ HP


  เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับหน่วยงาน HP อื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำชี้แจ้งสิทธิส่วนบุคคล หน่วยงาน HP มีสัญญาผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะปลอดภัย และในฐานะที่ HP เข้ายอมรับแนวปฏิบัติตามกรอบของ APEC Cross Border Privacy Rules, Binding Corporate Rules และ Privacy Shield programs นอกจากนี้ เรายังจัดอบรมให้พนักงาน HP ของเราทราบถึงแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเรื่องมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่พนักงานต้องเข้าร่วม


  การเข้าใช้เว็บไซต์ ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือบริการ สร้างบัญชี หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ถือว่าคุณยินยอมให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเครือข่ายหน่วยงาน HP ทั่วโลก ตามข้อกำหนดของกรอบการปฏิบัติระดับนานาชาติที่ระบุไว้ด้านบน


  แบ่งปันกับผู้ให้บริการ


  เราว่าจ้างผู้ให้บริการในการจัดการหรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจบางอย่างในนามของเรา ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และอาจให้บริการ เช่น บริการประมวลผลบัตรเครดิตและจัดการการฉ้อโกง บริการสนับสนุนลูกค้า การเติมเต็มคำสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้า การเลือกเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ใช้ กิจกรรมการโฆษณาและการตลาด (ได้แก่ การโฆษณาดิจิทัลตามความสนใจเฉพาะบุคคล) บริการไอที ผู้ให้บริการอีเมล การโฮสต์ข้อมูล Live-help การทวงหนี้ และการจัดการหรือสนับสนุนเว็บไซต์ HP ผู้ให้บริการของเรามีพันธะตามสัญญาที่จะต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเรา และไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากการให้บริการตามที่ HP กำหนด นอกจากนี้ เรายังมีมาตรการในการคุ้มครองการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้


  การดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร


  HP อาจตัดสินใจซื้อ ขาย ควบรวม หรือปรับโครงสร้างธุรกิจ ด้วยเหตุผลด้านกลยุทธ์หรือเหตุผลทางธุรกิจอื่น ๆ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ซื้อจริงหรือที่คาดหวัง หรือรับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ขาย แนวปฏิบัติของเราคือหาวิธีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เมื่อมีการปรับโครงสร้างองค์กรเกิดขึ้น


  การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย


  เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้อื่น หากเราเชื่อโดยสุจริตใจว่าเรามีข้อผูกพันต่อไปนี้ (i) ให้ข้อมูลตามคำขอที่ได้รับมอบอำนาจแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล ศาล และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ รวมถึงกระทำตามข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือข้อกำหนดการบังคับใช้กฎหมาย (ii) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หมายเรียก หรือคำสั่งศาล (iii) สอบสวนและช่วยป้องกันภัยคุกคามความปลอดภัย การหลอกลวง หรือการก่อเหตุมุ่งร้ายหรืออาชญากรรมอื่น ๆ (iv) บังคับใช้/ปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของ HP หรือบริษัทย่อย หรือ (v) ปกป้องสิทธิหรือความปลอดภัยของ HP พนักงาน และบุคคลที่สามเมื่อใช้ทรัพย์สินของ HP หรืออยู่ในอาคารสถานที่ของ HP หากได้รับอนุญาตและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้


  การเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลที่สาม


  เราสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานต่อไปนี้ (i) หน่วยงานอ้างอิงสินเชื่อและป้องกันการทุจริต (ii) หน่วยงานทวงหนี้ (สำหรับรายที่มีหนี้ชำระค้าง) (iii) บริษัทประกัน หากคุณซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านเรา (เช่น Care Packs) หรือ (iv) หน่วยงานภายนอกอื่น ๆ เช่น คู่ค้าด้านช่องทางจัดจำหน่าย (Channel partners) ที่มีคำประกาศและคำยินยอมที่ถูกต้อง หากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทอื่น ๆ ข้อมูลของคุณจะถูกดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเหล่านั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากนโยบายและหลักปฏิบัติของ HP


  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเปิดเผยข้อมูลได้ที่เมตริกซ์การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

 •  

  การเลือกการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัว

   

  คุณสามารถเลือกสมัครรับข่าวสารเฉพาะบริการ HP Services ที่สนใจได้ และยังสามารถเลือกรับข่าวสารทั่วไปของ HP รวมทั้งวิธีการรับข่าวสารดังกล่าว เช่น ทางไปรษณีย์ อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร อุปกรณ์พกพา หรือออนไลน์

  คุณสามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการรับข่าวสารสำหรับสมาชิกหรือข่าวสารทั่วไปได้ตอนที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือใช้วิธีอื่นซึ่งจะอธิบายไว้ในหัวข้อต่อจากนี้ ทั้งนี้ คุณไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการรับข่าวสารได้ หากการสื่อสารนั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินการคำสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ สัญญา การสนับสนุน คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การอัปเดตไดรเวอร์ หรือคำประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมการตลาด


  ข่าวสารสำหรับสมาชิก


  ข่าวสารสำหรับสมาชิก ได้แก่ จดหมายข่าวทางอีเมล การอัปเดตซอฟต์แวร์ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่คุณแจ้งความจำนงว่าต้องการรับ หรือยินยอมที่จะรับข้อมูลนั้น คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับข่าวสารต่อได้ โดยใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้


  • เลือก “Opt out” (เลือกไม่รับ) หรือลิงก์ “Unsubscribe” (ยกเลิกการสมัคร) ในอีเมล หรือทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในอีเมลข่าวสารสำหรับสมาชิกแต่ละฉบับ
  • วิธียกเลิกการสมัครรับข้อความที่ส่งไปยังอุปกรณ์พกพา ให้ตอบกลับข้อความนั้น โดยพิมพ์คำว่า “STOP” หรือ “END”
  • กลับไปยังเว็บไซต์ที่คุณได้ลงทะเบียนรับข่าวสารไว้ แล้วทำตามขั้นตอนในการเลือกไม่รับ คุณสามารถเข้าถึงการสมัครรับข่าวสาร HP แบบต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ Subscriber's Choice
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer) ผ่านทาง HP Privacy Office โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ติดต่อ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครรับข่าวสาร HP หรือข่าวสารการตลาดที่ไม่ต้องการรับอีกต่อไป


  ข่าวสารทั่วไป


  ข่าวสารทั่วไปของเราเป็นการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือการสนับสนุน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ข้อเสนอพิเศษ เนื้อหาเฉพาะบุคคล โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย หรือคำเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยตลาดหรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ


  คุณสามารถใช้ HP Passport เพื่อระบุความจำนงได้ว่า คุณต้องการรับข่าวสารทั่วไปจาก HP หรือไม่ HP Passport เป็นบริการแบบเข้าระบบเพียงครั้งเดียว โดยคุณสามารถใช้รหัสผู้ใช้บริการแบบครั้งเดียว (Single User ID) และรหัสผ่านตามที่เลือกลงทะเบียนใช้บริการเว็บไซต์ที่รองรับระบบ HP Passport นี้ได้ HP Passport จะใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของคุณ คุณจึงไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลซ้ำ เวลาที่กลับไปใช้เว็บไซต์ HP ที่รองรับระบบนี้ในอนาคต นอกจากนี้ HP Passport ยังอนุญาตให้คุณตั้งค่าการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัวได้ด้วย ซึ่งจะมีผลกับเว็บไซต์ HP, อีเมล และเครื่องมือการสื่อสารออนไลน์และอื่น ๆ ที่ใช้ HP Passport


  หากคุณใช้ HP Passport ไม่ได้ คุณสามารถเลือกไม่รับข่าวสารทั่วไปได้ โดยทำตามวิธีการต่อไปนี้


  • เลือก “Opt out” (เลือกไม่รับ) หรือลิงก์ “Unsubscribe” (ยกเลิกการสมัคร) ในอีเมล หรือทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในอีเมลข่าวสารแต่ละฉบับ
  • วิธียกเลิกการสมัครรับข้อความที่ส่งไปยังอุปกรณ์พกพา ให้ตอบกลับข้อความนั้น โดยพิมพ์คำว่า “STOP” หรือ “END”
  • เขียนถึง HP Privacy Office โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ติดต่อ และข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัวของคุณ

  โฆษณา HP และข้อเสนอในเว็บไซต์บุคคลที่สาม


  HP ทำสัญญากับผู้ให้บริการเพื่อลงโฆษณาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งในบางครั้งจะทำโดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างให้กับผู้ให้บริการ ดังที่อธิบายไว้ในหัวข้อคุกกี้เพื่อการโฆษณาและคุกกี้ในสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม


  นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้ และอาจอนุญาตให้เครือข่ายโฆษณาและบริษัทภายนอกรายอื่น ๆ ใช้คุกกี้และเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อดูว่าคุณมีรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ บริการ และโต้ตอบข่าวสารที่ได้รับจากเรา รวมไปถึงเว็บไซต์ของคู่ค้าบางรายของเราอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้เราทราบถึงความสนใจของคุณ และนำไปสร้างโปรไฟล์และหมวดหมู่ที่สนใจ เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เป็นประโยชน์และตรงตามความต้องการคุณที่สุด ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิธีการใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติของ HP

  การตั้งค่าคุกกี้


 •  

  วิธีใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติของเรา

   

  เราใช้และอนุญาตให้บริษัทอื่นใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึง (เรียกโดยรวมว่า “เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ”) กับบริการ HP Services เราทำเช่นนี้เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบการใช้บริการ HP Services ของคุณ ยกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ และเปิดใช้งานฟีเจอร์และเนื้อหาเฉพาะบุคคล ทำการโฆษณาและการตลาดให้ได้ประโยชน์สูงสุด และเอื้อให้บริษัทโฆษณาภายนอกสามารถช่วยเราลงโฆษณาออนไลน์ตามความสนใจของคุณได้ คลิกที่นี่เพื่อดูทางเลือกเกี่ยวกับเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ


  หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติได้ที่: www.allaboutcookies.org


  การใช้คุกกี้ของเรา


  คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งดาวน์โหลดเก็บไว้ที่อุปกรณ์ของคุณ หรือโดยทางเทคนิค คือ เก็บไว้ที่เบราว์เซอร์ที่คุณใช้งาน เวลาที่เข้าเว็บไซต์ บริษัทหรือองค์กรที่เก็บคุกกี้ไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณจะสามารถอ่านข้อมูลในคุกกี้ที่กำหนดไว้ได้ โดยปกติ จะแบ่งคุกกี้ออกเป็นสองประเภท คือ "เซสชันคุกกี้" (session cookies) ซึ่งหากคุณปิดเบราว์เซอร์แล้ว คุกกี้นี้จะหายไป และ "คุกกี้ถาวร" (persistent cookies) คุกกี้นี้จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ จนกว่าจะลบทิ้งหรือหมดอายุไป


  เราใช้คุกกี้หลากหลายแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานที่ต่างกัน ดังนี้

  • เราใช้คุกกี้ที่มีความสำคัญต่อการใช้งาน คุกกี้บางอย่างมีความสำคัญต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ในแต่ละส่วน และการใช้งานฟีเจอร์ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ในเว็บไซต์ที่ต้องมีการรักษาความปลอดภัย หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่สามารถแสดงเนื้อหาที่เหมาะสมตามประเภทอุปกรณ์ที่คุณใช้ได้
  • เราใช้คุกกี้เพื่อจดจำการเลือกข้อมูลของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้เราจดจำรูปแบบการเลือกของคุณในเว็บไซต์ของเรา (เช่น ภาษาที่คุณใช้ หรือภูมิภาคที่คุณอยู่) และนำเสนอฟีเจอร์ที่เฉพาะเจาะจง ตรงกับความต้องการมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้คุกกี้เหล่านี้จดจำการเปลี่ยนแปลงขนาดข้อความ ฟอนต์ และเว็บเพจส่วนอื่น ๆ ที่คุณสามารถปรับแต่งได้ ทั้งยังใช้เพื่อนำเสนอบริการที่คุณร้องขอ เช่น ดูวิดีโอ หรือแสดงความคิดเห็นบนบล็อก ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บไว้จะเป็นแบบไม่ระบุตัวตน และไม่สามารถติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์อื่น ๆ ได้
  • เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอประสบการณ์เฉพาะบุคคล เรายังใช้คุกกี้เพื่อเปลี่ยนลักษณะการใช้งานหรือรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอประสบการณ์การใช้งานที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ข้อมูลที่อนุมานจากพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา หรือข้อมูลที่เราทราบอยู่แล้ว เนื่องจากคุณเป็นลูกค้าลงทะเบียน เป็นต้น โดยเราสามารถใช้คุกกี้เหล่านี้ปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการที่คุณได้รับจากเรา รวมทั้งเนื้อหา รูปลักษณ์และความรู้สึกในการใช้งาน ในครั้งต่อ ๆ ไปที่ใช้เว็บไซต์ เช่น ถ้าคุณปรับแต่งเว็บเพจหรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือบริการ คุกกี้จะช่วยใช้เซิร์ฟเวอร์เว็บเพจของเราเรียกคืนข้อมูลเฉพาะของคุณได้ ในครั้งต่อไปที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ระบบจะสามารถเรียกข้อมูลที่คุณเคยให้ไว้ได้ คุณจึงสามารถใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกง่ายดาย หากคุณใช้อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องเป็นประจำ เราสามารถเชื่อมโยงคุกกี้เข้าด้วยกันได้ คุณจึงยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบเฉพาะบุคคลได้ตามเดิม เรายังสามารถเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะให้กับคุณ ตามสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับคุณ ช่วยให้คุณค้นดูสิ่งต่าง ๆ ได้โดยไม่เสียเวลา ด้วยการใช้คุกกี้เช่นนี้เอง ผู้ใช้จึงได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการของผู้ใช้ที่สุด
  • เราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์และประสิทธิภาพ เราใช้คุกกี้ของเราและ/หรือคุกกี้ของบุคคลที่สาม รวมทั้งค่าเอกลักษณ์อื่น ๆ (เช่น เว็บบีคอน) เพื่อติดตามดูว่าคุณใช้เว็บไซต์และบริการในลักษณะใด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาเว็บไซต์และบริการ ให้ตรงตามความพอใจของลูกค้าและผู้ใช้เว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น อาจมีการใช้คุกกี้และเว็บเบคอนเพื่อ: ทดสอบการออกแบบต่าง ๆ และคงรูปลักษณ์และความรู้สึกในการใช้งานให้เหมือนกันทุกเว็บไซต์ ติดตามและแสดงการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานเว็บไซต์และติดต่อสื่อสารของผู้ใช้ ติดตามข้อผิดพลาดและวัดประสิทธิผลในการรณรงค์ส่งเสริมการตลาด เราใช้ Google Analytics ที่ดำเนินการโดย Google Inc. ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือติดตามกิจกรรมการใช้งานเว็บไซต์
   ข้อมูลที่รวบรวมได้จะถูกนำไปวิเคราะห์ในภาพรวมเพื่อแสดงแนวโน้มและรูปแบบการใช้งาน ซึ่งจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ปรับปรุงเว็บไซต์/แพลตฟอร์ม และใช้เป็นตัววัดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังอาจอนุญาตให้คู่ค้าทางธุรกิจของเราใช้คุกกี้หรือผลการวิเคราะห์ ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ เวลาที่เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาในการใช้งาน บริการและเว็บไซต์ส่วนใดที่ใช้งาน ซึ่งโดยปกติจะไม่ใช้เพื่อยืนยันตัวตนรายบุคคล และเราอาจรับข้อมูลที่คล้ายคลึงกันนี้เกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คู่ค้าของเรา
  • เราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย เรายังอนุญาตให้ผู้ให้บริการข้อมูลใช้คุกกี้หรือเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติอื่น ๆ บนบริการ HP Services เพื่อช่วยในการนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาของ HP รวมทั้งวัดประสิทธิผลในการรณรงค์โฆษณา คุกกี้เหล่านี้อาจสะท้อนถึงข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ที่แยกการระบุอัตลักษณ์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่คุณส่งให้เราโดยสมัครใจ (เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ) ซึ่งเราอาจเปิดเผยให้กับผู้ให้บริการข้อมูลในรูปแบบข้อมูลแฮชที่มนุษย์อ่านไม่ออก หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของเราจะเป็นแบบระบุตัวตน และเราอาจนำข้อมูลนี้และข้อมูลอื่น ๆ ที่เรารู้หรืออนุมานได้ว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณไปใช้ ซึ่งรวมถึงความพึงพอใจของคุณที่มีต่อเนื้อหา บริการ โฆษณา และข้อเสนอที่เลือกสรรเพื่อคุณโดยเฉพาะ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะไม่รับชมโฆษณาตามความสนใจที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา โดยบล็อกคุกกี้เหล่านี้ตามที่อธิบายไว้ในทางเลือกเกี่ยวกับเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้เพื่อการโฆษณาที่ใช้โดยบุคคลที่สาม

  คุกกี้เพื่อการโฆษณาและคุกกี้ในสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม

  เราอนุญาตให้บริษัทโฆษณาและบุคคลที่สาม (เช่น คู่ค้าด้านการค้าปลีก) ลงคุกกี้ในเว็บไซต์ของเราได้ เพื่อแสดงโฆษณาที่เป็นประโยชน์และตรงตามความสนใจให้คุณดูทั้งในและนอกเว็บไซต์ HP เราอาจใช้แท็กรีมาร์เก็ต (เช่น Google และ Bluekai) เพื่ออนุญาตให้คู่ค้าด้านการค้าปลีกแสดงโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่คุณเคยค้นดูในเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่มีการระบุตัวตนของคุณโดยตรงให้กับบริษัทโฆษณาและบุคคลที่สามเหล่านี้ บริษัทโฆษณาและบุคคลที่สามเหล่านี้ (รวมถึงเครือข่ายโฆษณา บริษัท Ad-Serving และผู้ให้บริการอื่น ๆ) อาจเหมารวมว่าผู้ใช้ที่โต้ตอบหรือคลิกโฆษณาหรือเนื้อหาเฉพาะบุคคลอยู่ในกลุ่มที่เป็นเป้าหมายของโฆษณาหรือเนื้อหานั้น


  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่ค้าที่แสดงโฆษณาตามความสนใจได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:


  โปรดทราบว่าเว็บไซต์ด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน และเราอาจมีการอัปเดตข้อมูลเป็นระยะ


  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ กับบริษัทโฆษณา


  เราอาจให้ข้อมูลคุณกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณา เพื่อที่ทางผู้ให้บริการจะได้ทราบว่าคุณใช้อุปกรณ์ใด และนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล รหัสอุปกรณ์ หรือค่าเอกลักษณ์อื่นในรูปแบบที่เข้ารหัส ผู้ให้บริการสามารถประมวลผลข้อมูลในรูปแบบที่แยกการระบุอัตลักษณ์หรือรูปแบบแฮชได้ ผู้ให้บริการอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ จากคุณ เช่น ที่อยู่ IP และข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์หรือระบบปฏิบัติการ อาจรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเข้ากับข้อมูลจากบริษัทอื่นที่เราเข้าร่วมในการแบ่งปันข้อมูล และอาจใส่หรือจดจำคุกกี้เฉพาะของตนในเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้อาจมีข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์หรือข้อมูลอื่น ๆ ในรูปแบบที่แยกการระบุอัตลักษณ์


  และอาจใช้คุกกี้ เมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลโดยใช้ปุ่มแบ่งปันไปยังสื่อสังคมออนไลน์ที่อยู่ในเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์นั้นจะบันทึกว่าคุณได้แบ่งปันข้อมูลนี้ ระบบอาจจะเชื่อมโยงข้อมูลนี้กับกิจกรรมการโฆษณา/กิจกรรมที่เป็นเป้าหมาย ประเภทของคุกกี้ที่บุคคลที่สามเหล่านี้ใช้ รวมทั้งวิธีการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเหล่านี้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเลือกไม่รับโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายได้ที่เว็บไซต์ด้านบน หรือไปที่ทางเลือกเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติและการติดตามทางออนไลน์

  เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติอื่น ๆ


  เว็บบีคอน
  เราอาจใช้และอนุญาตให้บุคคลที่สามบางรายใช้เว็บบีคอน (โดยปกติจะใช้ร่วมกับคุกกี้) เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวมทั้งการโต้ตอบอีเมลหรือการสื่อสารอื่น ๆ เพื่อวัดประสิทธิภาพ และเพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความต้องการของคุณ เว็บบีคอน (หรือที่เรียกกันว่าเว็บบั๊กหรือ เคลียร์จิฟ (Clear GIF)) โดยปกติจะเป็นภาพกราฟิกโปร่งใส (ความละเอียดมักอยู่ที่ 1 พิกเซล x 1 พิกเซล) สามารถฝังตัวอยู่ในเนื้อหาออนไลน์ วิดีโอ และอีเมลได้ ทั้งยังสามารถอนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์อ่านข้อมูลบางอย่างจากอุปกรณ์คุณ รู้ว่าคุณดูเนื้อหาข้อมูลหรือข้อความอีเมลไปเมื่อไร รวมทั้งระบุวันและเวลาที่คุณดูบีคอน และที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ได้ เช่น เราอาจใส่เว็บบีคอนในอีเมลส่งเสริมการตลาดหรือจดหมายข่าวเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าผู้รับเปิดอ่านหรือทำตามข้อความนั้นหรือยัง และเพื่อให้ทราบว่าเครื่องมือส่งจดหมายของเราทำงานถูกต้องหรือไม่


  เว็บลิงก์แบบฝังตัว
  อีเมลจาก HP, คีย์ลัดเข้าอินเทอร์เน็ตที่ HP กำหนดไว้ล่วงหน้า และไอคอนโปรโมทสินค้าที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปมักใช้ลิงก์ที่กำหนดมาเพื่อนำคุณไปยังเว็บไซต์ในส่วนที่ตรงความต้องการของคุณ หลังจากทำการเปลี่ยนเส้นทางผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ HP ระบบเปลี่ยนเส้นทางจะช่วยให้ HP สามารถเปลี่ยน URL ปลายทางของลิงก์เหล่านี้ได้ และช่วยให้ทราบว่ากลยุทธ์ทางการตลาดของเราได้ผลหรือไม่ เมื่อใช้ในอีเมล เว็บลิงก์ดังกล่าวจะช่วยให้ HP ทราบว่าคุณคลิกลิงก์ในอีเมลแล้วหรือยัง และข้อมูลเกี่ยวกับการคลิกลิงก์อาจเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณ

 •  

  ทางเลือกเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติและการติดตามทางออนไลน์

   

  ในกรณีที่ต้องใช้คุกกี้ เราจำเป็นต้องขอความยินยอมจากคุณในการใช้คุกกี้ รวมทั้งเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติอื่น ๆ ซึ่งจะเก็บหรือเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณ


  คุกกี้


  หากคุณไม่ต้องการอนุญาตให้ใช้คุกกี้ หรืออนุญาตให้ใช้คุกกี้บางประเภทเท่านั้น โปรดไปที่การตั้งค่าเบราว์เซอร์ คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อเพิกถอนความยินยอมในการใช้คุกกี้ได้ทุกเมื่อ ทั้งยังสามารถลบคุกกี้ที่ตั้งค่าไว้แล้วได้ เมนูวิธีใช้ในเบราว์เซอร์หรือเว็บไซต์ www.allaboutcookies.org จะมีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิเสธการใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ต่าง ๆ

  โปรดทราบการปิดใช้คุกกี้บางหมวดหมู่ อาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์การใช้งานเว็บไซต์บางอย่างของเรา หรือไม่สามารถใช้เนื้อหาหรือฟังก์ชันการทำงานบางประเภทได้


  ดูวิธีปฏิเสธการอนุญาตให้ Google Analytics ติดตามการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ของเราได้ที่ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


  หากคุณอยู่ในสหภาพยุโรป และต้องการปฏิเสธการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามเกี่ยวกับโฆษณาตามความสนใจ โปรดไปที่เว็บไซต์ www.youronlinechoices.eu


  ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เราปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของ Digital Advertising Alliance ในด้านการโฆษณาตามความสนใจ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกในการเลือกชมโฆษณา โปรดคลิกที่นี่ ถ้าคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือคลิกที่นี่ ถ้าอยู่ในแคนาดา ในสหรัฐอเมริกา ยังมีกลุ่มผู้โฆษณาทางเครือข่าย (Network Advertising Initiative) ที่รวบรวมวิธีการปฏิเสธคุกกี้โฆษณารูปแบบต่าง ๆ ไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.networkadvertising.org โปรดทราบว่าการปฏิเสธคุกกี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เห็นโฆษณาออนไลน์อีกต่อไป แต่หมายความว่า บริษัทที่คุณปฏิเสธคุกกี้จะไม่ส่งโฆษณาที่อิงตามความสนใจจากรูปแบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการกำหนดลักษณะเว็บไซต์ของคุณ


  มีเว็บไซต์เบราว์เซอร์รุ่นใหม่บางเจ้าเพิ่มฟีเจอร์ “ไม่ต้องติดตาม” เข้ามา ในปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีการมาตรฐานอุตสาหกรรมในการจัดการคำขอ "ไม่ต้องติดตาม" ดังนั้น ณ ตอนนี้ เว็บไซต์ของเราจึงไม่สามารถตอบรับคำขอหรือหัวเรื่อง "ไม่ต้องติดตาม" จากเบราว์เซอร์เหล่านี้ได้

  หากคุณมีข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา โปรดติดต่อ HP Privacy Office


  เว็บบีคอน


  คุณไม่สามารถเลือกไม่รับหรือปฏิเสธเว็บบีคอนได้ เนื่องจากเว็บบีคอนทำหน้าที่เหมือนกับคำขอเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในเว็บเพจ แต่คุณสามารถปิดใช้เว็บบีคอนในข้อความอีเมลได้ โดยไม่ดาวน์โหลดรูปภาพที่อยู่ในข้อความที่ได้รับ (ฟีเจอร์นี้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์อีเมลที่ใช้ในคอมพิวเตอร์) อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจไม่ได้ช่วยปิดการใช้เว็บบีคอนหรือเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติอื่น ๆ ในข้อความอีเมลเสมอไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์อีเมลที่ใช้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อมูลที่ได้จากผู้ให้บริการหรือแนบมากับซอฟต์แวร์อีเมล การปฏิเสธคุกกี้หรือปรับเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ในเบราว์เซอร์อาจเป็นเหตุให้เว็บบีคอนทำงานไม่ได้ผลในบางสถานการณ์


  เว็บลิงก์แบบฝังตัว


  หากคุณไม่ต้องการให้เราเก็บข้อมูลลิงก์ที่คุณคลิก คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

  • เปลี่ยนวิธีการรับข่าวสารจากเรา (ตัวอย่างเช่น ให้เลือกรับข่าวสารในรูปแบบข้อความ หากมี) หรือเลือกไม่คลิกลิงก์ในอีเมลที่เราส่งถึงคุณ
  • ลบไอคอนโปรโมทสินค้าที่ HP ได้ติดตั้งไว้ก่อนหน้าในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป หรือเลือกที่จะไม่คลิกไอคอนเหล่านี้
  • กำหนดค่าคีย์ลัดเข้าอินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์บางรุ่นใหม่ โดยตั้งค่าให้เข้าไปยัง URL ปลายทางที่ต้องการ ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคอมพิวเตอร์
 •  

  การใช้สิทธิ์ของคุณและการติดต่อเรา

   

  คุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่มอบให้กับเราหรือที่เราเก็บไว้ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ หรือขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง จำกัดการใช้ ไม่ระบุตัวตน หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ รวมทั้งมีสิทธิ์ขอคำอธิบายเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล เราอาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำขอของคุณในบางกรณี หากอยู่ในข่ายยกเว้นตามกฎหมาย เช่น การขอข้อมูลนั้นเป็นเหตุให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นถูกเปิดเผย หรือมีข้อบังคับทางกฎหมายที่ทำให้เราไม่อาจเปิดเผยข้อมูลนั้นได้


  ติดต่อเรา


  ความคิดเห็นของคุณมีประโยชน์ต่อเรายิ่ง หากคุณมีคำถามหรือปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล การเก็บรวบรวมของเราและการใช้ข้อมูลของคุณ หรือสงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวของท้องถิ่น โปรดส่งอีเมลถึง HP Privacy Office หรือเขียนจดหมายถึงเราตามที่อยู่ด้านล่าง


  EU
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  20 Quai du Point-du-Jour, 7th Floor (Seine) C.P. 92100
  Boulogne-Billancourt
  France


  MEXICO
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  REST OF WORLD
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  เราจะรักษาความลับในทุกขั้นตอนการสื่อสาร เมื่อได้รับการติดต่อจากคุณ เจ้าหน้าที่จะตอบกลับข้อซักถามหรือปัญหาของคุณภายในเวลาอันสมควร เราจะพยายามแก้ไขปัญหาของคุณด้วยวิธีการที่เหมาะสมและอย่างทันท่วงที


  หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ คุณมีสิทธิ์ที่จะติดต่อหน่วยงานควบคุมดูแลความปลอดภัยของข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ หรือขอการเยียวยาจากศาล หากคุณเชื่อว่าคุณถูกละเมิดสิทธิ์ หากมีคำถาม ปัญหา หรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมกรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield) โปรดอ่านข้อมูลการเข้าร่วมโปรแกรมการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวระหว่างประเทศ (International Privacy Program) ของเรา

 •  

  การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

   

  หากเรามีการแก้ไขคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล เราจะโพสต์คำชี้แจงฉบับแก้ไขไว้ที่นี่ พร้อมวันที่ทำการแก้ไข หากมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล อันส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว เราอาจแจ้งให้คุณทราบทางช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ เช่น ส่งอีเมล หรือโพสต์คำประกาศบนเว็บไซต์องค์กรของเราและ/หรือหน้าเพจสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนตุลาคม 2016

ลิงก์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ: