คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ HP

 •  

  หลักความเป็นส่วนตัวของเรา

   

  เรามีโปรแกรมสร้างสำนึกความรับผิดชอบ และยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติต่อไปนี้ ซึ่งเป็นไปตามกรอบและหลักปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

 •  

  การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

   

  ในฐานะที่เราเป็นบริษัทระดับโลก จึงมีความเป็นไปได้ที่หน่วยงานต่าง ๆ ของ HP ทั่วโลกอาจทำการถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูลของคุณ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล และตามโปรแกรมการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวระหว่างประเทศ (International Privacy Programs) ต่อไปนี้


  กรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US PRIVACY SHIELD)

  HP ปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield Framework) ตามที่กระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ว่าด้วยการรวบรวม นำไปใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป HP รับรองว่าบริษัทยึดมั่นในหลักปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวว่าด้วยคำประกาศ การเลือก และภาระรับผิดชอบในการโอนต่อ การรักษาความปลอดภัย การคงสภาพของข้อมูลและขอบเขตวัตถุประสงค์ การเข้าถึงและการขอความช่วยเหลือ การบังคับใช้และความรับผิด หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับหลักปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield Principles) ให้ยึดตามหลักปฏิบัติฯ เป็นสำคัญ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) และดูหน้าใบรับรองของ HP ได้ที่ www.privacyshield.govไม่ใช่เว็บไซต์ของ HP


  HP ให้คำมั่นที่จะแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว รวมทั้งการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield Principles) พลเมืองสหภาพยุโรปที่มีข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อที่ HP PRIVACY OFFICE ก่อน


  HP ยังมีข้อผูกพันในการส่งต่อข้อร้องเรียนความเป็นส่วนตัวภายใต้หลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield Principles) ที่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาให้กับ BBB EU PRIVACY SHIELD ซึ่งเป็นหน่วยงานระงับข้อพิพาทนอกศาลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และดำเนินการโดย Council of Better Business Bureaus หากคุณส่งข้อร้องเรียนไปแล้วไม่ได้รับการตอบรับอย่างทันท่วงที หรือไม่ได้รับความช่วยเหลือที่น่าพอใจ โปรดไปที่ www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ไม่ใช่เว็บไซต์ของ HP เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นข้อร้องเรียน


  หากข้อร้องเรียนของคุณไม่ได้รับการแก้ปัญหาผ่านช่องทางข้างต้น คุณสามารถขอยื่นอุทธรณ์ต่อองค์คณะ Privacy Shield Panel ได้ในบางกรณี โดยใช้วิธีอนุญาโตตุลาการแบบมีผลผูกพัน


  HP อยู่ภายใต้อำนาจการบังคับใช้และการสอบสวนของคณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission) ของสหรัฐฯ หรือองค์กรตามกฎหมายที่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ ของสหรัฐฯ

  *บริษัท HP ในสหรัฐอเมริกาที่เข้าร่วมกรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Compaq Information Technologies, LLC Hewlett-Packard Company Archives LLC Hewlett-Packard Development Company, L.P. Hewlett-Packard Enterprises, LLC Hewlett-Packard Products CV 1, LLC Hewlett-Packard Products CV 2, LLC Hewlett-Packard World Trade, LLC HP Federal LLC HP Hewlett Packard Group LLC, HP Inc. HPI Bermuda Holdings LLC HPI Brazil Holdings LLC HPI Federal LLC HPI J1 Holdings LLC HPI J2 Holdings LLC HPI Luxembourg LLC HPQ Holdings, LLC Indigo America, Inc. Palm Latin America, Inc. Palm, Inc. PrinterOn America Corporation Shoreline Investment Management Company และ Tall Tree Insurance Company


  Privacy BBB OnLineไม่ใช่เว็บไซต์ของ HP


  กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร

  กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (“BCR”) ของ HP ต้องทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนมาจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม ในขณะที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงาน HP ทั่วโลก การโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรปของ HP จะต้องเป็นไปตามกฎ BCR ที่ได้รับการอนุมัติต่อไปนี้

  • BCR ของ HP สำหรับหน่วยควบคุม ("BCR-C") - ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนใหญ่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2011 โดย BCR-C ของ HP จะครอบคลุมการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผู้บริโภคของ HP ที่มีอยู่และในอนาคตเช่นเดียวกับพนักงานและผู้สมัครงานของ HP อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎ BCR-C ที่นี่

  กฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนเอเปค

  HP ได้รับสัญลักษณ์การคุ้มครองข้อมูลตามกรอบการคุ้มครองของเอเปค (APEC Privacy Seal) จาก TrustArc ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงว่าคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและหลักปฏิบัติของเราได้รับการตรวจสอบว่าเป็นไปตามกรอบของ TrustArc ซึ่งสามารถดูได้ในหน้าการตรวจสอบความถูกต้อง โดยคลิกที่ตราสัญลักษณ์ TrustArc หลักปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของ HP ในคำชี้แจ้งนี้เป็นไปตามระบบ APEC Cross Border Privacy Rules (“CBPR”) ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติว่าด้วยความโปร่งใส ภาระรับผิดชอบ และการเลือกเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การรับรองการคุ้มครองตาม CBPR ไม่ได้ครอบคลุมข้อมูลที่รวบรวมผ่านซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้จากช่องทางของบุคคลภายนอก

  หากคุณมีปัญหาด้านการใช้ข้อมูลหรือความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการรับรองการการคุ้มครองตามกรอบของเอเปคซึ่ง HP ไม่ได้จัดการแก้ไขให้เป็นที่พอใจ โปรดติดต่อ TRUSTArc


  การรับรองความเป็นส่วนตัวของ TRUSTeไม่ใช่เว็บไซต์ของ HP
 •  

  วิธีการใช้ข้อมูลของเรา

   

  เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับ HP และให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณใช้ HP Services โดยปรับเปลี่ยนและยกระดับประสบการณ์การใช้งาน HP ที่ตอบสนองความต้องการของคุณให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างวิธีการที่เรานำข้อมูลไปใช้ ได้แก่


  ประสบการณ์ของลูกค้า

  มอบประสบการณ์แบบไร้รอยต่อให้กับลูกค้า โดยเก็บรักษาข้อมูลลงทะเบียนและข้อมูลติดต่ออย่างถูกต้องครบถ้วน ให้การช่วยเหลือสนับสนุนลูกค้าแบบครบวงจร นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ การสมัครสมาชิกรับข่าวสาร และฟีเจอร์การใช้งานต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และจัดการแข่งขันและทำแบบสำรวจเพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วม เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อมอบประสบการณ์ที่ตรงใจผู้บริโภค ปรับ HP Services และการสื่อสารให้เหมาะสมตามผู้รับ และเสนอแนะการใช้งานตามลักษณะการใช้บริการ HP Services ของแต่ละบุคคล


  การสนับสนุนด้านธุรกรรม

  ช่วยเหลือด้านการทำธุรกรรมและการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของ HP ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้ ดำเนินการชำระเงิน จัดการด้านการขนส่งและจัดส่ง และอำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมและส่งคืนสินค้า


  การสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  ปรับปรุงประสิทธิภาพและการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โซลูชัน บริการ และการสนับสนุน รวมไปถึงการช่วยเหลือด้านการรับประกันและการอัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ตามกำหนดระยะเวลา และการแจ้งเตือนเพื่อให้ลูกค้าใช้งานอุปกรณ์หรือบริการได้อย่างไม่ขาดตอน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการ HP Services ของคุณโดยอัตโนมัติ


  การสื่อสารเพื่อการบริหารงาน

  ติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับ HP Services ตัวอย่างการติดต่อสื่อสารด้านบริหารจัดการ ได้แก่ การตอบข้อซักถามหรือคำขอ การสื่อสารเกี่ยวกับการรับประกันหรือการสิ้นสุดการบริการ การเรียกคืนสินค้าด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย การสื่อสารที่จำเป็นตามกฎหมายหรือการแจ้งข่าวสารองค์กรเกี่ยวกับการควบรวม การซื้อ หรือการขายกิจการ


  การรักษาความปลอดภัย

  รักษาความปลอดภัยและความถูกต้องสมบูรณ์ของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ และบริการ รวมทั้งตรวจจับและป้องกันไม่ให้เกิดภัยคุกคามด้านความปลอดภัย การหลอกลวง หรือการก่อเหตุมุ่งร้ายหรืออาชญากรรมใด ๆ ที่อาจเป็นภัยต่อข้อมูลของคุณ นอกจากนี้ เมื่อคุณติดต่อกับเรา เราจะดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ เช่น ระบุรหัสผ่านและรหัสผู้ใช้ ก่อนที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ และอาจใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ เช่น กล้อง CCTV เพื่อดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่


  การดำเนินการด้านธุรกิจ

  ดำเนินขั้นตอนการประกอบธุรกิจทั่วไป การยืนยันตัวตน การตัดสินใจด้านเครดิตในกรณีที่ขอสินเชื่อ การทำวิจัยและวิเคราะห์ด้านธุรกิจ การจัดการและการรายงานขององค์กร การฝึกอบรมพนักงานและการประกันคุณภาพ (ซึ่งอาจรวมถึงการติดตามหรือบันทึกสายการสนทนาที่โทรมายังศูนย์บริการลูกค้า) และการขยายบริการในเชิงรุก


  การวิจัยและนวัตกรรม

  การคิดค้นผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ และบริการใหม่ ๆ โดยใช้เครื่องมือวิจัยและพัฒนา และรวมเข้ากับกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล  การโฆษณา

  มอบโปรโมชันข้อเสนอที่ตรงตามความต้องการ (ตามการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัวของคุณ) บนเว็บไซต์ HP Services และเว็บไซต์ของคู่ค้า (เช่น คุณอาจเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์บนไซต์ของคู่ค้าที่คุณเพิ่งดูมาบนไซต์ HP) และเราอาจมอบข้อมูลบางส่วนของคุณให้กับผู้ให้บริการด้านการตลาดและเครือข่ายการตลาดดิจิทัลเพื่อเลือกนำเสนอโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านวิธีการใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติของ HP


  การปฏิบัติตามกฎหมาย

  ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่งศาล คำร้องขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายและคำร้องขอจากรัฐบาล เพื่อให้บริการและผลิตสินค้าอย่างเหมาะสม รวมทั้งเพื่อป้องกันตนเอง ผู้ใช้ และลูกค้าของ HP และแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกับลูกค้า


  ดูวิธีการใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจากคู่มืออ้างอิงแบบเข้าใจง่ายที่ เมตริกซ์การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

 •  

  เราเก็บข้อมูลอะไร

   

  ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่แสดงตัวตนของคุณ หรือข้อมูลที่สามารถใช้ยืนยันตัวคุณได้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้บริการ HP Services หรือในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของ HP


  ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากคุณจะขึ้นอยู่กับลักษณะการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือลักษณะการใช้บริการ HP Services และอาจจะรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้ด้วย


  ข้อมูลที่คุณให้เราโดยตรง

  • ข้อมูลติดต่อ เราอาจเก็บข้อมูลติดต่อส่วนตัวและ/หรือทางธุรกิจ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล และข้อมูลติดต่ออื่น ๆ
  • ข้อมูลการชำระเงิน เราเก็บข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการชำระเงินและป้องกันการฉ้อโกง ได้แก่ หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต หมายเลขรหัสรักษาความปลอดภัย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน
  • ข้อมูลบัญชี เราเก็บข้อมูล อาทิเช่น วิธีการซื้อหรือสมัครใช้บริการ HP Services การทำธุรกรรม ประวัติการเรียกเก็บเงินและการสนับสนุน บริการ HP Services ที่ใช้ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีที่คุณสร้างขึ้น
  • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เราเก็บข้อมูลระบุพิกัดละติจูดและลองติจูด เมื่อคุณเปิดใช้บริการที่มีการใช้ตำแหน่งที่ตั้ง หรือตอนที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ คุณได้อนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งไว้ หรือเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา
  • ข้อมูลประจำตัวเพื่อความปลอดภัย เราเก็บรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน คำใบ้รหัสผ่าน และข้อมูลการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ไว้เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนและเข้าถึงบัญชี HP
  • ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ เราเก็บรวบรวมหรือขอข้อมูลด้านประชากรศาสตร์บางอย่างจากบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น ประเทศ เพศ อายุ ภาษาที่ใช้ และลักษณะงานที่สนใจโดยทั่วไป
  • ความพึงใจ เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความพึงใจและความสนใจของคุณที่เกี่ยวกับ HP Services (ทั้งตอนที่คุณระบุข้อมูลนั้นให้เราทราบ หรือตอนที่เราอนุมานจากสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับคุณ) และช่องทางการสื่อสารที่ต้องการรับข้อมูลจากเรา
  • ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ เราอาจให้บริการฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วยให้คุณแบ่งปันข้อมูลกับคนในเครือข่ายออนไลน์ และติดต่อกับเราในเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เมื่อคุณใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ เราอาจเก็บหรือแบ่งปันข้อมูลของคุณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ที่ใช้ เราขอแนะนำให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าของเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่คุณใช้บริการ เพื่อให้คุณเข้าใจว่ามีข้อมูลใดบ้างที่เว็บไซต์ดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และนำไปแบ่งปัน
  • ข้อมูลระบุเอกลักษณ์อื่น ๆ ข้อมูลเอกลักษณ์อื่น ๆ ที่เราเก็บจากคุณ ได้แก่ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่คุณระบุไว้ตอนที่ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า, Helpdesk หรือช่องทางช่วยเหลือลูกค้าอื่น ๆ ไม่ว่าจะติดต่อด้วยตนเอง ทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ รวมทั้งข้อมูลที่ตอบในแบบสอบถามหรือการแข่งขัน หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณให้เราเพื่อเอื้ออำนวยต่อการให้บริการ HP Services และตอบข้อซักถามของคุณ หากคุณขอสินเชื่ออนุมัติด่วน เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เช่น เงินเดือน หมายเลขบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลบัญชีธนาคาร/การเงิน/ และข้อมูลอื่น ๆ (เช่น จากหน่วยงานรายงานข้อมูลเครดิต) เพื่อใช้ในการตรวจสอบและยืนยันความน่าเชื่อถือทางเครดิต

  การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการ HP SERVICES โดยอัตโนมัติ

  • ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ เราเก็บข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น จำนวนหน้าที่พิมพ์ โหมดการพิมพ์ สื่อที่ใช้ ยี่ห้อหมึกพิมพ์หรือโทนเนอร์ ประเภทไฟล์ที่พิมพ์ (.pdf, .jpg ฯลฯ) แอปพลิเคชันที่ใช้พิมพ์งาน (Word, Excel, Adobe Photoshop ฯลฯ) ขนาดไฟล์ การประทับเวลา การใช้งานและสถานะการใช้วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ เราไม่สแกนหรือเก็บเนื้อหาไฟล์หรือข้อมูลใด ๆ ที่อาจแสดงเวลาใช้แอปพลิเคชัน
  • ข้อมูลอุปกรณ์ เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และ/หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ระบบปฏิบัติการ เฟิร์มแวร์ จำนวนหน่วยความจำ ภูมิภาค ภาษา เขตเวลา หมายเลขรุ่น วันที่เริ่มใช้ครั้งแรก อายุอุปกรณ์ วันที่ผลิตอุปกรณ์ เวอร์ชันเบราว์เซอร์ ผู้ผลิตอุปกรณ์ พอร์ตเชื่อมต่อ สถานะการรับประกัน หมายเลขประจำเครื่อง (UDI) ข้อมูลโฆษณาประจำตัว (Advertising Identifier) และข้อมูลด้านเทคนิคอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
  • ข้อมูลแอปพลิเคชัน เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน HP เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง ภาษา เวอร์ชันซอฟต์แวร์ การเลือกแบ่งปันข้อมูล และรายละเอียดการอัปเดต ในกรณีที่เรารวมเทคโนโลยีเข้ากับบุคคลภายนอก ข้อมูลอาจมีการแบ่งปันกันระหว่างบุคคลภายนอกกับ HP และเราจะมีคำประกาศที่เหมาะสมในระดับแอปพลิเคชัน
  • ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ เราเก็บรวบรวมข้อมูลด้านประสิทธิภาพของส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ เฟิร์มแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันของอุปกรณ์แต่ละตัว ตัวอย่างของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยความจำและประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผล สภาวะแวดล้อมและความล้มเหลวของระบบ กิจกรรมการพิมพ์ คุณลักษณะ และการแจ้งเตือนที่ใช้ เช่น คำเตือน "หมึกเหลือน้อย" การใช้การ์ดรูปภาพ โทรสาร สแกน เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว และข้อมูลด้านเทคนิคอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
  • ข้อมูลการค้นดูเว็บไซต์ เราเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าใช้และกิจกรรมต่าง ๆ ที่คุณทำบนเว็บไซต์ HP แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ที่ "ดำเนินการโดย" บริษัทอื่นในนามของเรา รวมไปถึงเนื้อหา (และโฆษณา) ที่คุณดูและมีการโต้ตอบ ที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณเข้าไป และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต (เช่น หน้าเพจที่ดู ลิงก์ที่คลิก หรือรายการสินค้าที่เลือกซื้อ) ทั้งนี้ เราได้เก็บข้อมูลบางส่วนโดยใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ ได้แก่ คุกกี้ เว็บบีคอน และเว็บลิงก์แบบฝังตัว หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านวิธีการใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติของ HP
  • ข้อมูลรวมหรือไม่ระบุตัวตน เราเก็บคำตอบในแบบสำรวจที่ไม่ระบุชื่อผู้ตอบ หรือข้อมูลรวมและไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับการใช้บริการ HP Services ในบางกรณี เราใช้วิธีแยกการระบุอัตลักษณ์ (de-identification) หรือการใช้นามสมมุติ (pseudonymisation) กับข้อมูลคุณเพื่อปกป้องไม่ให้ใครระบุตัวตนของคุณจากข้อมูลที่ใช้ด้วยเทคโนโลยีที่มีได้

  ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก

  เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

  • นายหน้าข้อมูล เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ และเครือข่ายโฆษณา ข้อมูลที่มีอยู่ในเชิงพาณิชย์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ความพึงใจ ความสนใจ และข้อมูลด้านประชากรศาสตร์บางอย่าง โดยเราอาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่คุณใช้แอปพลิเคชันของเราด้วยวิธีเข้าสู่ระบบสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันของเรา โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของ Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ) ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลที่เราได้รับจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ
  • คู่ค้าของ HP หากคุณซื้อบริการ HP Services จากคู่ค้าของ HP เราอาจได้รับข้อมูลการซื้อบริการของคุณจากคู่ค้ารายนั้น
  • หน่วยงานป้องกันการทุจริตหรือหน่วยงานรายงานข้อมูลเครดิต ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อป้องกันการทุจริตและเกี่ยวข้องกับการพิจารณาสินเชื่อ
  • ลูกค้าองค์กรของ HP เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในธุรกิจหรือองค์กรของคุณ (เช่น เจ้าหน้าที่แผนกไอที) อาจให้ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจกับ HP ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการ HP Services บางอย่างในระดับองค์กร
  • ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ เรายังรับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลโปรไฟล์/ประชากรศาสตร์ที่เป็นข้อมูลรวมหรือแยกการระบุอัตลักษณ์ จากแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก อาทิ บริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้บริการจัดหาข้อมูลองค์กร ข้อมูลการวิเคราะห์ และซอฟต์แวร์

  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในธุรกิจหรือองค์กรของคุณ (เช่น เจ้าหน้าที่แผนกไอที) อาจให้ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจกับ HP ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการ HP Services บางอย่างในระดับองค์กร หากจำเป็น เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณหรือนายจ้างของคุณมอบให้ รวมทั้งข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ทั้งจากแหล่งข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence) ของบุคคลที่เราติดต่อธุรกิจ อันเป็นขั้นตอนหนึ่งตามมาตรการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตของเรา


  นอกจากนี้ เรายังรับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลโปรไฟล์/ประชากรศาสตร์ที่เป็นข้อมูลรวมหรือแยกการระบุอัตลักษณ์ จากแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก อาทิ บริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้บริการจัดหาข้อมูลองค์กร ข้อมูลการวิเคราะห์ และซอฟต์แวร์


  ในบางกรณี เราอาจเชื่อมโยงหรือรวมข้อมูลที่เก็บมาจากแหล่งต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณโดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง และมอบประสบการณ์เหนือระดับให้กับลูกค้า ด้วยการให้บริการ เนื้อหาข้อมูล การตลาด และโฆษณาที่ตรงตามความต้องการยิ่งขึ้น เช่น เราจะเปรียบเทียบข้อมูลภูมิศาสตร์ที่ได้มาจากแหล่งทางการค้ากับที่อยู่ IP ที่เก็บรวบรวมโดยใช้ เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เพื่อสืบทราบพื้นที่ภูมิศาสตร์ของคุณ ทั้งนี้ อาจมีการเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้ค่าเอกลักษณ์ (Unique identifier) เช่น คุกกี้หรือหมายเลขบัญชี

  หากจำเป็น เราจะขอข้อมูลเพื่อดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence) ของบุคคลที่เราติดต่อธุรกิจ อันเป็นขั้นตอนหนึ่งตามมาตรการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตและภาระผูกพันตามกฎหมายของเรา

  หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูล

  โปรดทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราร้องขอ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลนั้น อาจมีบางกรณีที่เราไม่สามารถให้บริการ HP Services และฟีเจอร์พิเศษบางอย่างแก่คุณได้ หรืออาจจะตอบกลับข้อซักถามใด ๆ ที่คุณมีได้อย่างไม่เต็มที่

 •  

  ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

   

  HP ไม่เก็บข้อมูลจากผู้เยาว์ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายท้องถิ่น และไม่ได้มุ่งเป้าในการสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือขึ้นมาเพื่อผู้เยาว์

 •  

  เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยได้อย่างไร

   

  เราวางมาตรการด้านบริหารจัดการ เทคนิค และกายภาพที่เหมาะสมตามควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลไว้ อันเป็นการป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ข้อมูลของคุณอย่างเหมาะสม HP เก็บรักษาข้อมูลไว้ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต และหากยังคงใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย


  เราใช้เทคโนโลยีและกระบวนการรักษาความปลอดภัยหลากหลายรูปแบบเพิ่มขึ้นในการรวบรวม โอน หรือเก็บบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลทางการเงิน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เราปกป้องข้อมูลความลับสำคัญ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือรหัสผ่าน) ในระหว่างส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้การเข้ารหัสลับ เช่น การใช้โพรโทคอลเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเข้ารหัสข้อมูล Transport Layer Security (“TLS”)


  และเรายังสมัครใช้บริการการจัดการการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการชำระเงินแบบเรียลไทม์ บริการนี้ช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยของเราในการป้องกันการฉ้อโกงบัตรเครดิตและคุ้มครองข้อมูลทางการเงินของคุณตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

 •  

  การแบ่งปันข้อมูลของเรา

   

  เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น เฉพาะเมื่อมีข้อผูกพันตามสัญญาที่เหมาะสม:


  การแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทของ HP


  เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับหน่วยงาน HP อื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล หน่วยงาน HP ผูกพันตามสัญญาที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะปลอดภัย และในฐานะที่ HP เข้ายอมรับแนวปฏิบัติตามกรอบของ กฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนเอเปค (APEC Cross Border Privacy Rules), กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (Binding Corporate Rules) และโปรแกรมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) นอกจากนี้ เรายังจัดอบรมให้พนักงาน HP ของเราทราบถึงแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมที่ HP ในเรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ที่บังคับตามกฎหมาย


  ในกรณีที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวระหว่างประเทศที่ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่คุณตกลงยอมรับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ HP เมื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือบริการ การสร้างบัญชี หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ถือว่าคุณยินยอมให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเครือข่ายหน่วยงาน HP ทั่วโลก


  การแบ่งปันกับผู้ให้บริการและคู่ค้า


  เราว่าจ้างผู้ให้บริการหรือคู่ค้าในการจัดการหรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจบางอย่างในนามของเรา ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการหรือคู่ค้าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และอาจให้บริการ เช่น บริการประมวลผลบัตรเครดิตและจัดการการฉ้อโกง บริการสนับสนุนลูกค้า การแสวงหาการขายในนามของเรา การเติมเต็มคำสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้า การเลือกเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ใช้ กิจกรรมการโฆษณาและการตลาด (ได้แก่ การโฆษณาดิจิทัลตามความสนใจเฉพาะบุคคล) บริการไอที ผู้ให้บริการอีเมล การโฮสต์ข้อมูล Live-help การทวงหนี้ และการจัดการหรือสนับสนุนเว็บไซต์ HP ผู้ให้บริการและคู่ค้าของเรามีพันธะตามสัญญาที่จะต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเรา และไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากการให้บริการตามที่ HP กำหนด นอกจากนี้ เรายังมีมาตรการในการคุ้มครองการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเพียงพอ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เช่น การลงนามในข้อสัญญามาตรฐานของ EU กับผู้ให้บริการหรือคู่ค้า ขึ้นอยู่กับใบรับรองการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว รหัสการปฏิบัติงานหรือกลไกการรับรองอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติ หรือข้อผูกมัดที่ผูกพันและสามารถบังคับได้ของผู้ให้บริการ หากคุณต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองที่เหมาะสม โปรดติดต่อ HP Privacy Office


  การแบ่งปันข้อมูลอื่น ๆ กับบริษัทโฆษณา


  เรายังอาจโอนข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับพันธมิตรด้านการโฆษณา (รวมถึงเครือข่ายโฆษณา บริษัทที่ให้บริการโฆษณา และผู้ให้บริการรายอื่นที่พวกเขาอาจใช้ข้อมูล) เพื่อที่ทางผู้ให้บริการจะได้ทราบว่าคุณใช้อุปกรณ์ใด และนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล รหัสอุปกรณ์ หรือค่าเอกลักษณ์อื่นในรูปแบบที่เข้ารหัส ผู้ให้บริการสามารถประมวลผลข้อมูลในรูปแบบที่แยกการระบุอัตลักษณ์หรือรูปแบบแฮชได้ ผู้ให้บริการอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ จากคุณ เช่น ที่อยู่ IP และข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์หรือระบบปฏิบัติการ และอาจรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเข้ากับข้อมูลจากบริษัทอื่นที่เราเข้าร่วมในการแบ่งปันข้อมูล


  การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอก


  เรายังสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานต่อไปนี้ (i) หน่วยงานอ้างอิงสินเชื่อและป้องกันการทุจริต (ii) หน่วยงานทวงหนี้ (สำหรับรายที่มีหนี้ชำระค้าง) หรือ (iii) บริษัทประกัน หากคุณซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านเรา (เช่น Care Packs) หากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทอื่น ๆ ข้อมูลของคุณจะถูกดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเหล่านั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากนโยบายและหลักปฏิบัติของ HP


  การดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร


  HP อาจตัดสินใจซื้อ ขาย ควบรวม หรือปรับโครงสร้างธุรกิจ ด้วยเหตุผลด้านกลยุทธ์หรือเหตุผลทางธุรกิจอื่น ๆ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ซื้อจริงหรือที่คาดหวัง หรือรับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ขาย หลักปฏิบัติของเราคือหาวิธีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เมื่อมีการปรับโครงสร้างองค์กรเกิดขึ้น


  การปฏิบัติตามกฎหมาย


  เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้อื่น หากเราเชื่อโดยสุจริตใจว่าเรามีข้อผูกพันต่อไปนี้ (i) ให้ข้อมูลตามคำขอที่ได้รับมอบอำนาจแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล ศาล และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ รวมถึงกระทำตามข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือข้อกำหนดการบังคับใช้กฎหมาย (ii) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หมายเรียก หรือคำสั่งศาล (iii) สอบสวนและช่วยป้องกันภัยคุกคามความปลอดภัย การหลอกลวง หรือการก่อเหตุมุ่งร้ายหรืออาชญากรรมอื่น ๆ (iv) บังคับใช้/ปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของ HP หรือบริษัทย่อย หรือ (v) ปกป้องสิทธิหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ HP พนักงาน และบุคคลภายนอกเมื่อใช้ทรัพย์สินของ HP หรืออยู่ในอาคารสถานที่ของ HP หากได้รับอนุญาตและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้


  ดูว่าเราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใครและอย่างไรได้จากการอ้างอิงแบบเข้าใจง่ายที่ เมตริกซ์การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

 •  

  วิธีใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติของเรา

   

  เราใช้และอนุญาตให้บริษัทอื่นใช้คุกกี้ การจับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต พิกเซล เว็บบีคอน แบบฟอร์มการเก็บรวบรวมบนเว็บ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึง (เรียกโดยรวมว่า “เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ”) กับบริการ HP Services เราทำเช่นนี้เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบการใช้บริการ HP Services ของคุณ ยกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ และเปิดใช้งานฟีเจอร์และเนื้อหาเฉพาะบุคคล ทำการโฆษณาและการตลาดให้ได้ประโยชน์สูงสุด และเอื้อให้บริษัทโฆษณาภายนอกสามารถช่วยเราลงโฆษณาออนไลน์ตามความสนใจของคุณได้


  หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติได้ที่: www.allaboutcookies.org


  เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติแบบออนไลน์


  มื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ HP เว็บไซต์อาจเก็บหรือเรียกข้อมูลบนเบราว์เซอร์ของคุณ โดยส่วนใหญ่แล้วอยู่ในรูปของคุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลจำนวนน้อย ข้อมูลนี้อาจเกี่ยวข้องกับคุณ การกำหนดลักษณะของคุณหรืออุปกรณ์ของคุณ และโดยส่วนใหญ่แล้วใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์ทำงานได้ตามที่คุณคาดหวัง ข้อมูลนี้มักไม่ระบุตัวตนของคุณโดยตรง แต่ทำให้คุณได้รับประสบการณ์การท่องเว็บที่เหมาะกับคุณมากยิ่งขึ้น


  HP ใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้

  • เครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่ง: เครื่องมือเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ และไม่สามารถปิดการทำงานได้ หากไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ เว็บไซต์หรือบริการที่คุณร้องขอจะไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเราไม่สามารถเปิดใช้งานเนื้อหาที่เหมาะสมตามชนิดของอุปกรณ์ที่คุณใช้ได้

  • เครื่องมือด้านประสิทธิภาพและการวิเคราะห์: เครื่องมือเหล่านี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ แบบไม่ระบุตัวตน และเป็นแบบรวมเพื่อให้ HP สามารถวัด เพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงเนื้อหา คุณภาพ และประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้

   เราใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติของตนเองและ/หรือบุคคลภายนอก เพื่อติดตามดูว่าคุณใช้เว็บไซต์และบริการในลักษณะใด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาเว็บไซต์และบริการ ให้ตรงตามความพอใจของลูกค้าและผู้ใช้เว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น อาจมีการใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อ: ทดสอบการออกแบบต่าง ๆ และคงรูปลักษณ์และความรู้สึกในการใช้งานให้เหมือนกันทุกเว็บไซต์ ติดตามและแสดงการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานเว็บไซต์และติดต่อสื่อสารของผู้ใช้ ติดตามข้อผิดพลาดและวัดประสิทธิผลในการรณรงค์ส่งเสริมการตลาด เราใช้ Adobe Analytics และ Google Analytics ที่ดำเนินการโดย Google Inc. ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือติดตามกิจกรรมการใช้งานเว็บไซต์

   ข้อมูลที่รวบรวมได้จะถูกนำไปวิเคราะห์ในภาพรวมเพื่อแสดงแนวโน้มและรูปแบบการใช้งาน ซึ่งจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ปรับปรุงเว็บไซต์/แพลตฟอร์ม และใช้เป็นตัววัดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังอาจอนุญาตให้คู่ค้าทางธุรกิจของเราใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติหรือผลการวิเคราะห์ของเรา ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ เวลาที่เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาในการใช้งาน บริการและเว็บไซต์ส่วนใดที่ใช้งาน ซึ่งโดยปกติจะไม่ใช้เพื่อยืนยันตัวตนรายบุคคล และเราอาจรับข้อมูลที่คล้ายคลึงกันนี้เกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คู่ค้าของเรา

  • เครื่องมือการตลาดในระดับบุคคล: เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้เราจดจำรูปแบบการเลือกของคุณในเว็บไซต์ของเรา (เช่น ภาษาที่คุณใช้ หรือภูมิภาคที่คุณอยู่) และนำเสนอฟีเจอร์ที่เฉพาะเจาะจง ตรงกับความต้องการมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้จดจำการเปลี่ยนแปลงขนาดข้อความ ฟอนต์ และเว็บเพจส่วนอื่น ๆ ที่คุณสามารถปรับแต่งได้ ทั้งยังใช้เพื่อนำเสนอบริการที่คุณร้องขอ เช่น ดูวิดีโอ หรือแสดงความคิดเห็นบนบล็อก ข้อมูลที่เก็บไว้จะเป็นแบบไม่ระบุตัวตน และไม่สามารถติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์อื่น ๆ ได้

   เรายังใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนลักษณะการใช้งานหรือรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอประสบการณ์การใช้งานที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ข้อมูลที่อนุมานจากพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา หรือข้อมูลที่เราทราบอยู่แล้ว เนื่องจากคุณเป็นลูกค้าลงทะเบียน เป็นต้น โดยเราสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการที่คุณได้รับจากเรา หรือเนื้อหา รูปลักษณ์ และความรู้สึกในการใช้งาน ในครั้งต่อ ๆ ไปที่ใช้เว็บไซต์ เช่น ถ้าคุณปรับแต่งเว็บเพจหรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือบริการ เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติจะช่วยใช้เซิร์ฟเวอร์เว็บเพจของเราเรียกคืนข้อมูลเฉพาะของคุณได้ ในครั้งต่อไปที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ระบบจะสามารถเรียกข้อมูลที่คุณเคยให้ไว้ได้ คุณจึงสามารถใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกง่ายดาย หากคุณใช้อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องเป็นประจำ เราสามารถเชื่อมโยงเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเข้าด้วยกันได้ คุณจึงยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบเฉพาะบุคคลได้ตามเดิม เรายังสามารถเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะให้กับคุณ ตามสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับคุณ ช่วยให้คุณค้นดูสิ่งต่าง ๆ ได้โดยไม่เสียเวลา ด้วยการใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเช่นนี้เอง ผู้ใช้จึงได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการของผู้ใช้ที่สุด

  • เครื่องมือกำหนดเป้าหมาย: เครื่องมือเหล่านี้กำหนดโดย HP และบุคคลภายนอก (เช่น คู่ค้าด้านการค้าปลีกหรือพันธมิตรการโฆษณา) และใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์สำหรับส่งโฆษณาที่ตรงเป้าหมายทั้งในและนอกเว็บไซต์ของ HP ที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อคุณยิ่งขึ้น เครื่องมือเหล่านี้อาจสะท้อนถึงข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ที่แยกการระบุอัตลักษณ์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่คุณได้ส่งให้เราโดยสมัครใจ (เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ)

   นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ HP และหน้าเพจที่คุณเยี่ยมชมและกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์ของ HP ตัวอย่างเช่น หากคุณเยี่ยมชมหน้าผลิตภัณฑ์ใดหน้าหนึ่งของเราผ่านการใช้คุกกี้ เราอาจกำหนดเป้าหมายใหม่ให้คุณทั่วทั้งไซต์ของคู่ค้าด้วยข้อเสนอพิเศษและการส่งเสริมการขายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

   ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่ค้าที่แสดงโฆษณาตามความสนใจได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

   โปรดทราบว่าเว็บไซต์ด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน และเราอาจมีการอัปเดตข้อมูลเป็นระยะ

   หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของเราจะเป็นแบบระบุตัวตน และเราอาจนำข้อมูลนี้และข้อมูลอื่น ๆ ที่เรารู้หรืออนุมานได้ว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณไปใช้ ซึ่งรวมถึงความพึงพอใจของคุณที่มีต่อเนื้อหา บริการ โฆษณา และข้อเสนอที่เลือกสรรเพื่อคุณโดยเฉพาะ

  เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติที่จำเป็นอย่างยิ่งหรือที่ใช้สำหรับประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ หรือการเลือกเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ใช้มีกำหนดจะหมดอายุหลังจาก 364 วัน เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติที่ใช้สำหรับการกำหนดเป้าหมายจะหมดอายุหลังจาก 90 วัน นับจากการเยี่ยมชมครั้งล่าสุดของคุณ


  เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลโดยใช้ปุ่มแชร์ของสื่อสังคมออนไลน์ในเว็บไซต์ของ HP เครือข่ายสังคมออนไลน์จะบันทึกว่าคุณได้ดำเนินการนี้แล้ว ระบบอาจจะเชื่อมโยงข้อมูลนี้กับกิจกรรมการโฆษณา/กิจกรรมที่เป็นเป้าหมาย ประเภทของเครื่องมือที่บุคคลภายนอกเหล่านี้ใช้และวิธีการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเหล่านั้น

  เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติอื่น ๆ

  คุณอาจใช้งานเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เว็บบีคอน โดยปกติจะเป็นภาพกราฟิกโปร่งใส (ความละเอียดมักอยู่ที่ 1 พิกเซล x 1 พิกเซล) เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับอีเมลหรือการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ เว็บบีคอนสามารถฝังอยู่ในการสมัครสมาชิกรับข่าวสารหรือข่าวสารทางการตลาดของ HP ได้เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าผู้รับเปิดอ่านหรือทำตามข้อความนั้นหรือยัง และเพื่อให้ทราบว่าเครื่องมือส่งจดหมายของเราทำงานถูกต้องหรือไม่

 •  

  การเลือกการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัว

   

  คุณสามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเครื่องมือรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ รวมถึงการรับข่าวสารสำหรับสมาชิกหรือข่าวสารทั่วไปได้ตอนที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือใช้วิธีอื่นซึ่งจะอธิบายไว้ในหัวข้อต่อจากนี้ ทั้งนี้ คุณไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการรับข่าวสารได้ หากการสื่อสารนั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินการคำสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ สัญญา การสนับสนุน คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การอัปเดตไดรเวอร์ หรือคำประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมการตลาด


  การตลาดและข่าวสารสำหรับสมาชิก


  ข่าวสารด้านการตลาดของ HP เป็นการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือการสนับสนุน และคุณสามารถเลือกวิธีรับข่าวสารเหล่านี้ เช่น ทางไปรษณีย์ อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร อุปกรณ์พกพา ข่าวสารด้านการตลาดอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ข้อเสนอพิเศษ เนื้อหาเฉพาะบุคคล โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย หรือคำเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยตลาดหรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ ข่าวสารสำหรับสมาชิก ได้แก่ จดหมายข่าวทางอีเมล การอัปเดตซอฟต์แวร์ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่คุณแจ้งความจำนงว่าต้องการรับ หรือยินยอมที่จะรับข้อมูลนั้น


  คุณสามารถเลือกไม่รับข่าวสารทั่วไปได้ โดยทำตามวิธีการต่อไปนี้


  • เลือก “Opt out” (เลือกไม่รับ) หรือลิงก์ “Unsubscribe” (ยกเลิกการสมัคร) ในอีเมล หรือทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในอีเมลข่าวสารสำหรับสมาชิกแต่ละฉบับ
  • วิธียกเลิกการสมัครรับข้อความที่ส่งไปยังอุปกรณ์พกพา ให้ตอบกลับข้อความนั้น โดยพิมพ์คำว่า “STOP” หรือ “END”
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer) ผ่านทาง HP Privacy Office โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ติดต่อ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกรับข่าวสารหรือข่าวสารทางการตลาดของ HP ที่ไม่ต้องการรับอีกต่อไป
  โฆษณา HP และข้อเสนอในเว็บไซต์บุคคลภายนอก

  HP ทำสัญญากับผู้ให้บริการเพื่อลงโฆษณาในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งในบางครั้งจะทำโดยการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างให้กับผู้ให้บริการ ดังที่อธิบายไว้ในหัวข้อคุกกี้เพื่อการโฆษณาและคุกกี้ในสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอก


  นอกจากนี้เราใช้และอาจอนุญาตให้เครือข่ายโฆษณาและบุคคลที่สามอื่นๆใช้คุกกี้และเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติอื่นๆเพื่อกำหนดวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราการสื่อสารและบริการและเว็บไซต์ของคู่ค้าที่เลือกและเพื่อระบุความสนใจของคุณ สร้างโพรไฟล์และเซ็กเมนต์ดอกเบี้ยเพื่อให้โฆษณาที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู วิธีที่ HP ใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ.


  เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ - ออนไลน์

  เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ HP คุณสามารถเลือกยอมรับหรือปรับเปลี่ยนคุกกี้ที่คุณอนุญาตให้เราวางไว้บนเบราว์เซอร์ของคุณผ่านทาง ศูนย์การกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไปที่การตั้งค่าคุกกี้

  การตั้งค่าคุกกี้


  หากคุณไม่ต้องการอนุญาตให้ใช้คุกกี้ โปรดไปที่การตั้งค่าเบราว์เซอร์ โปรดทราบการปิดใช้งานคุกกี้บางหมวดหมู่ อาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์การใช้งานเว็บไซต์บางอย่างของเรา หรือไม่สามารถใช้เนื้อหาหรือฟังก์ชันการทำงานบางประเภทได้ เบราว์เซอร์บางประเภทช่วยนำทางคุณไปยังเว็บไซต์ในโหมดไม่ระบุตัวตนหรือส่วนตัวได้ เมื่อเซสชันของเบราว์เซอร์ปิดลง โดยทั่วไปคุกกี้ทั้งหมดที่เก็บรวบรวมระหว่างเซสชันจะถูกทำลายโดยอัตโนมัติ


  ดูวิธีปฏิเสธการอนุญาตให้ Google Analytics ติดตามการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเราได้ที่ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


  แม้ว่าคุณจะเลือกไม่ใช้การติดตามผลและการกำหนดเป้าหมายประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ คุณอาจยังคงเห็นโฆษณาแบบไม่เฉพาะเจาะจงรายบุคคลจาก HP ผ่านคู่ค้าของเรา ตัวอย่างเช่น คุณอาจเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีการเปรียบเทียบคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คู่ค้าของเราอาจให้บริการคุณด้วยโฆษณาผลิตภัณฑ์ของ HP จากความสนใจของคุณ


  หากคุณอยู่ในสหภาพยุโรป และต้องการปฏิเสธการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับโฆษณาตามความสนใจ โปรดไปที่เว็บไซต์ www.youronlinechoices.eu


  ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เราปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของ Digital Advertising Alliance ในด้านการโฆษณาตามความสนใจ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกในการเลือกชมโฆษณา โปรดคลิกที่นี่ ถ้าคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือคลิกที่นี่ ถ้าอยู่ในแคนาดา ในสหรัฐอเมริกา ยังมีกลุ่มผู้โฆษณาทางเครือข่าย (Network Advertising Initiative) ที่รวบรวมวิธีการปฏิเสธคุกกี้โฆษณารูปแบบต่าง ๆ ไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.networkadvertising.org โปรดทราบว่าการปฏิเสธคุกกี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เห็นโฆษณาออนไลน์อีกต่อไป แต่หมายความว่า บริษัทที่คุณปฏิเสธคุกกี้จะไม่ส่งโฆษณาที่อิงตามความสนใจจากรูปแบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการกำหนดลักษณะเว็บไซต์ของคุณ


  มีเว็บไซต์เบราว์เซอร์รุ่นใหม่บางเจ้าเพิ่มฟีเจอร์ “ไม่ต้องติดตาม” เข้ามา ในปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีการมาตรฐานอุตสาหกรรมในการจัดการคำขอ "ไม่ต้องติดตาม" ดังนั้น ณ ตอนนี้ เว็บไซต์ของเราจึงไม่สามารถตอบรับคำขอหรือหัวเรื่อง "ไม่ต้องติดตาม" จากเบราว์เซอร์เหล่านี้ได้


  เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ - ข่าวสารของ HP

  คุณสามารถปิดใช้งานเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เว็บบีคอนในข้อความอีเมลโดยไม่ดาวน์โหลดรูปภาพที่อยู่ในข้อความที่ได้รับ (ฟีเจอร์นี้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์อีเมลที่ใช้ในคอมพิวเตอร์) อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจไม่ได้ช่วยปิดการใช้งานเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติในข้อความอีเมลเสมอไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์อีเมลที่ใช้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อมูลที่ได้จากผู้ให้บริการหรือแนบมากับซอฟต์แวร์อีเมล

 •  

  การใช้สิทธิ์ของคุณและการติดต่อเรา

   

  คุณมีสิทธิ์ที่จะขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับเราหรือเราเก็บรักษาไว้ และมีสิทธิ์ขอคำอธิบายเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลได้ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ หรือขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง จำกัดการใช้ ไม่ระบุตัวตน หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ และมีสิทธิ์ขอข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ด้วยความยินยอมของคุณหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง และขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังตัวควบคุมข้อมูลอื่น


  คุณยังมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการตลาดแบบตรงหรือเพื่อสร้างโปรไฟล์ทางการตลาด โปรดดูที่ การเลือกการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัว เพื่อเป็นแนวทางในการใช้สิทธิ์ด้านการตลาดของคุณ


  ในบางกรณี อาจมีการจำกัดสิทธิ์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น หากการดำเนินการตามคำขอของคุณเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่น หรือหากคุณขอให้เราลบข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาไว้หรือจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้เนื่องจากมีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมาย


  เพื่อใช้สิทธิ์ของคุณ หรือหากคุณมีคำถามหรือปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล การเก็บรวบรวมของเราและการใช้ข้อมูลของคุณ หรือสงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวของท้องถิ่น โปรดส่งอีเมลถึง ผู้บริหารระดับสูงด้านการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของ HP หรือเขียนจดหมายถึงเราตามที่อยู่ด้านล่าง


  EU
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  14 rue de la Verrerie
  CS 40012 – 92197
  Meudon cedex
  France


  MEXICO
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  REST OF WORLD
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  เราจะรักษาความลับในทุกขั้นตอนการสื่อสาร เมื่อได้รับการติดต่อจากคุณ เจ้าหน้าที่จะตอบกลับข้อซักถามหรือปัญหาของคุณภายในเวลาอันสมควร เราจะพยายามแก้ไขปัญหาของคุณด้วยวิธีการที่เหมาะสมและอย่างทันท่วงที


  หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ คุณมีสิทธิที่จะติดต่อหน่วยงานควบคุมดูแลความปลอดภัยของข้อมูลในประเทศที่คุณอาศัยหรือทำงาน หรือสถานที่คุณพิจารณาว่ามีการละเมิดกฎการคุ้มครองข้อมูลหรือขอการเยียวยาจากศาล หากมีคำถาม ปัญหา หรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมกรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield), APEC, CBPRs หรือการประยุกต์ใช้ BCRs ของ HP โปรดอ่านเกี่ยวกับ การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ ของเรา

 •  

  การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

   

  หากเรามีการแก้ไขคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล เราจะโพสต์คำชี้แจงฉบับแก้ไขไว้ที่นี่ พร้อมวันที่ทำการแก้ไข หากมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล อันส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว เราอาจแจ้งให้คุณทราบทางช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ เช่น ส่งอีเมล หรือโพสต์คำประกาศบนเว็บไซต์องค์กรของเราและ/หรือหน้าเพจสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2018 นโยบายนี้มีผลใช้บังคับ 30 วัน นับจากวันที่ลงประกาศ เว้นแต่คุณจะได้รับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ HP ก่อนวันที่ลงประกาศ ซึ่งในกรณีนี้คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันก่อนหน้า


  วันที่ลงประกาศ: พฤษภาคม 2018

ลิงก์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ: