Fibre Channel HBAs

Unmatched performance, reliability, and server utilization.

Tìm

Thiết bị giao tiếp với hệ thống lưu trữ ngoài (HBA) hỗ trợ chuẩn Fibre Channel

Số kênh
Tất cả tùy chọn
Sử dụng
Tất cả tùy chọn
Views:
   
 -  of  items
   
 -  of  items
   
  • Image may differ from actual product.


  • HP cam kết cung cấp cho khách hàng thông tin về các hóa chất có trong sản phẩm của chúng tôi khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu về pháp lý như REACH (Quy định EC Số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu). Có thể tìm thấy báo cáo về thông tin hóa học cho sản phẩm này tại: www.hp.com/go/reach.