Fibre Channel HBAs

Unmatched performance, reliability, and server utilization.

Tìm

Thiết bị giao tiếp với hệ thống lưu trữ ngoài (HBA) hỗ trợ chuẩn Fibre Channel

Số kênh
Tất cả tùy chọn
Sử dụng
Tất cả tùy chọn
Views:
   
 -  of  items
   
 -  of  items
   
  • Hình ảnh có thể khác với sản phẩm thực tế.


  • HP cam kết cung cấp cho khách hàng các thông tin về thành phần hóa chất có trong sản phẩm tuân thủ các yêu cầu pháp luật, ví dụ như quy định REACH (Quy định Cộng đồng châu Âu EC Số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu) Có thể xem báo cáo về thành phần hóa học của sản phẩm này tại: www.hp.com/go/reach.