Giải pháp Điểm Bán hàng HP

Tìm

Giải pháp Điểm Bán hàng

Views:
 -   of   items
 -   of   items
  • Hình ảnh có thể khác với sản phẩm thực tế.
  • Không phải tính năng nào cũng có sẵn trên tất cả các ấn bản hay phiên bản Windows. Hệ thống có thể yêu cầu nâng cấp và/hoặc mua riêng phần cứng, trình điều khiển, phần mềm hoặc cập nhật BIOS để tận dụng tối đa chức năng của Windows. Windows 10 tự dộng cập nhật, chế độ này luôn được kích hoạt. Có thể mất phí truy cập Internet và có thể áp dụng yêu cầu bổ sung theo thời gian cho bản cập nhật. Xem www.microsoft.com.

    HP cam kết cung cấp cho khách hàng những thông tin về thành phần hóa chất có trong sản phẩm khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu về pháp lý như REACH (Quy định EC Số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu). Có thể tìm thấy báo cáo về thông tin hóa học cho sản phẩm này tại: www.hp.com/go/reach.