Χαρακτηριστικά της οικογένειας HP DeskJet Ink Advantage

 
1 Η φορητή συσκευή πρέπει να διαθέτει ασύρματη λειτουργία. Ο εκτυπωτής και η συσκευή πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο τοπικό ασύρματο δίκτυο ή να έχουν συνδεθεί μέσω απευθείας ασύρματης σύνδεσης. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με δρομολογητές 2,4 GHz.

2 Η λειτουργία ενδέχεται να απαιτεί πρόγραμμα οδήγησης ή εφαρμογές που διατίθενται για λήψη στη διεύθυνση hpconnected.com.

© Copyright 2014. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP παρατίθενται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.