HP Color Laser 150nw

#4ZB95A

ביצועים של מדפסת לייזר בצבע במחיר משתלם

מדפסת עם תמיכה לאבטחה דינמית. נועדה לשימוש עם מחסניות המשתמשות בשבב מקורי של HP בלבד. מחסניות עם שבב שאינו של HP עלולות שלא לפעול, וכאלה שפועלות כיום עלולות שלא לפעול בעתיד.

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

HP Color Laser 150nw

#4ZB95A

ביצועים של מדפסת לייזר בצבע במחיר משתלם

מדפסת עם תמיכה לאבטחה דינמית. נועדה לשימוש עם מחסניות המשתמשות בשבב מקורי של HP בלבד. מחסניות עם שבב שאינו של HP עלולות שלא לפעול, וכאלה שפועלות כיום עלולות שלא לפעול בעתיד.

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

תיאור

קבל ביצועי הדפסה ופרודוקטיביות – מדפסת הלייזר בצבע הקטנה מסוגה בעולם.[1] הדפס וסרוק, קבל תוצאות בצבע באיכות גבוהה, והדפס וסרוק מהטלפון שלך.[2]

אידיאלי עבור 1‏-5 משתמשים המדפיסים פחות מ-1,500 עמודים לחודש.

מאפיינים

קבל את האיכות שאתה מאמין בה – טקסט שחור חד וגרפיקה ברורה בצבע – עם מדפסת משתלמת זו.

הדפס במהירות ובקלות עם מדפסת שתוכננה להתאים ככפפה למרחב העבודה שלך.

הדפס, סרוק והעתק מכל מקום כמעט, וקבל התקנה פשוטה בטלפון.[2,4]

מפרט

(A4,ISO) מהירות הדפסה בשחור
(ISO, A4) מהירות הדפסה בצבע
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עמוד ראשון בצבע (A4‏, מוכן)
הדפסת עמוד בצבע הראשון (A4, מצב שינה)
טכנולוגיות רזולוציית הדפסה
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
נפח דף חודשי מומלץ

[1] טביעת הרגל הקטנה מסוגה בהשוואה רק לממדים של רוב מדפסות הלייזר האישיות המתחרות בצבע בעולם (מוגדרות כמדפסות לייזר בצבע במחירים הנמוכים מ-200 אירו ומדפסות לייזר משולבות בצבע במחירים הנמוכים מ-300 אירו שייצורן לא הופסק); מחקר פנימי של HP בנוגע למפרטי מדפסות שפורסמו על-ידי היצרנים החל מ-4 בספטמבר, 2018 ומחקר Keypoint Intelligence-Buyers Lab לשנת 2017 שהוזמן על-ידי HP. נתח השוק כפי שדווח בניתוח הציוד ההיקפי של IDC לרבעון השני בשנת הכספים 2018, Hardcopy Peripherals Tracker. טביעת הרגל עבור סדרת המדפסות HP Color Laser 150 היא 1180.6 סמ"ר ועבור סדרת המדפסות HP Color Laser 170 MFP היא 1476.1 סמ"ר.

[2] מחייב הורדה של HP Smart app. לקבלת פרטים על דרישות הדפסה מקומיות, בקר בכתובת http://hp.com/go/mobileprinting.

[3] אינו כולל הערכה ראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[4] המאפיין זמין רק בדגם HP Color Laser 150nw.

[5] לקבלת פרטים על דרישות הדפסה מקומיות, ראה http://hp.com/go/mobile printing.

[6] הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎של 2.4 GHz ו-5.0‎ GHz בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®‎.

[7] לפני ההדפסה יש לחבר את המכשיר הנייד לאות ה-Wi-Fi Direct®‎ של התקן AiO או למדפסת התומכים ב-Wi-Fi Direct. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct®‎ הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®‎.

[2] מחייב הורדה של HP Smart app. לקבלת פרטים על דרישות הדפסה מקומיות, בקר בכתובת http://hp.com/go/mobileprinting.

[5] לקבלת פרטים על דרישות הדפסה מקומיות, ראה http://hp.com/go/mobile printing.

[6] הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎של 2.4 GHz ו-5.0‎ GHz בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®‎.

[7] לפני ההדפסה יש לחבר את המכשיר הנייד לאות ה-Wi-Fi Direct®‎ של התקן AiO או למדפסת התומכים ב-Wi-Fi Direct. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct®‎ הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®‎.

[3] אינו כולל הערכה ראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[1] 'מחזור הדפסה' מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP Laser או HP Color Laser, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות רגילות ומדפסות משולבות‏ כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.

[2‏] HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מורחבת.

[3] הדפסה דו-צדדית ידנית, הדפסת חוברות, הדפסת N-up, דילוג על עמודים ריקים, איסוף, הדפסת פוסטר, סימני מים. קבלת נייר במגוון רחב של גדלים וסוגים.

[4] זיכרון מרבי של 64 מגהבייט (לא מורחב).

[5] ייתכן שיידרש שדרוג קושחה לצורך תאימות, ניתן להורדה בכתובת http://www.hp.com/go/support.

[6] Windows 7 ואילך.

[7‏] מחסנית לשימוש ראשוני כלולה באריזה; תפוקה: 500 עמודים בצבעים מורכבים (C/Y/M) ו-700 עמודים בשחור. התפוקה הממוצעת המוצהרת של מחסנית חלופית בצבעים מרוכבים (C/Y/M‏) היא כ-‏700 עמודים והתפוקה הממוצעת בשחור היא כ-‏1,000 עמודים בהתבסס על ISO/IEC 19798 ועל הדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏.

[8] ערך תפוקה ממוצע מוצהר בצבעים מרוכבים (C/M/Y) ובשחור מבוסס על תקן ISO/IEC 19798 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[9] ערך תפוקה מוצהר בהתאם לתקן ISO/IEC 19798. התפוקות בפועל משתנות באופן ניכר בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.