HP Color Laser MFP 179fnw

#4ZB97A

ביצועים של מדפסת Colour Laser MFP במחיר נוח

מדפסת זו מיועדת להפעלה רק עם מחסניות בעלות שבב חדש או בשימוש חוזר של HP, והיא משתמשת באמצעי אבטחה דינמיים כדי לחסום מחסניות שמשתמשות בשבב שאינו של HP. עדכוני קושחה תקופתיים שומרים על יעילותם של אמצעים אלה, וחוסמים מחסניות שעבדו בעבר. שבב של HP בשימוש חוזר מאפשר שימוש במחסניות בשימוש חוזר, בייצור מחדש ובמילוי מחדש. מידע נוסף בכתובת:

www.hp.com/learn/ds

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

HP Color Laser MFP 179fnw

#4ZB97A

ביצועים של מדפסת Colour Laser MFP במחיר נוח

מדפסת זו מיועדת להפעלה רק עם מחסניות בעלות שבב חדש או בשימוש חוזר של HP, והיא משתמשת באמצעי אבטחה דינמיים כדי לחסום מחסניות שמשתמשות בשבב שאינו של HP. עדכוני קושחה תקופתיים שומרים על יעילותם של אמצעים אלה, וחוסמים מחסניות שעבדו בעבר. שבב של HP בשימוש חוזר מאפשר שימוש במחסניות בשימוש חוזר, בייצור מחדש ובמילוי מחדש. מידע נוסף בכתובת:

www.hp.com/learn/ds

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

תיאור

קבל ביצועים ופרודוקטיביות של מדפסת משולבת – הקטנה מסוגה בעולם.[1] הדפס, סרוק, העתק, שלח וקבל פקסים, קבל תוצאות בצבע באיכות גבוהה, והדפס וסרוק מהטלפון שלך.[2]

אידיאלי עבור 1‏-5 משתמשים המדפיסים פחות מ-1,500 עמודים לחודש.

מאפיינים

קבל את האיכות שאתה מאמין בה – טקסט שחור חד וגרפיקה ברורה – עם מדפסת משולבת משתלמת זו.

הדפס במהירות ובקלות עם מדפסת משולבת שתוכננה להתאים ככפפה למרחב העבודה שלך.

הדפס, סרוק והעתק מכל מקום כמעט, וקבל התקנה פשוטה בטלפון.[2]

מפרט

פונקציות
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עותק ראשון בשחור (A4‏, מצב 'שינה')
(A4,ISO) מהירות הדפסה בשחור
(ISO, A4) מהירות הדפסה בצבע
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
עותק ראשון החוצה
העתק ראשון (שינה)

[1] טביעת הרגל הקטנה מסוגה בהשוואה רק לממדים של רוב מדפסות הלייזר האישיות המתחרות בצבע בעולם (מוגדרות כמדפסות לייזר בצבע במחירים הנמוכים מ-200 אירו ומדפסות לייזר משולבות בצבע במחירים הנמוכים מ-300 אירו שייצורן לא הופסק); מחקר פנימי של HP בנוגע למפרטי מדפסות שפורסמו על-ידי היצרנים החל מ-4 בספטמבר, 2018 ומחקר Keypoint Intelligence-Buyers Lab לשנת 2017 שהוזמן על-ידי HP. נתח השוק כפי שדווח בניתוח הציוד ההיקפי של IDC לרבעון השני בשנת הכספים 2018, Hardcopy Peripherals Tracker. טביעת הרגל עבור סדרת המדפסות HP Color Laser 150 היא 1180.6 סמ"ר ועבור סדרת המדפסות HP Color Laser 170 MFP היא 1476.1 סמ"ר. לקבלת פרטים נוספים, ראה keypointintelligence.com/HPColorLaser.

[2] מחייב הורדה של HP Smart app. לקבלת פרטים על דרישות הדפסה מקומיות, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[3] אינו כולל הערכה ראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[4] לקבלת פרטים על דרישות הדפסה מקומית, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobile printing.

[5] הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎של 2.4 GHz ו-5.0‎ GHz בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®‎.

[6] לפני ההדפסה יש לחבר את המכשיר הנייד לאות ה-Wi-Fi Direct®‎ של התקן AiO או מדפסת התומכים ב-Wi-Fi Direct. קבל פרטים בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct®‎ הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®‎.

[2] מחייב הורדה של HP Smart app. לקבלת פרטים על דרישות הדפסה מקומיות, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[4] לקבלת פרטים על דרישות הדפסה מקומית, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobile printing.

[5] הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎של 2.4 GHz ו-5.0‎ GHz בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®‎.

[6] לפני ההדפסה יש לחבר את המכשיר הנייד לאות ה-Wi-Fi Direct®‎ של התקן AiO או מדפסת התומכים ב-Wi-Fi Direct. קבל פרטים בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct®‎ הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®‎.

[3] אינו כולל הערכה ראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[1‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.

[2] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629‏. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[3] HP ממליצה שמספר העמודים החודשי של פלט הדמיה לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מוארכת.

[4] מהירות יציאת העותק הראשון ומהירות ההעתקה נמדדו באמצעות תקן ISO/IEC 29183, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[5] HP ממליצה שמספר העמודים הסרוקים בחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים.

[6]ייתכן שיידרש שדרוג קושחה לצורך תאימות, ניתן להורדה בכתובת http://www.hp.com/go/support.

[7] ‎128 מגהבייט (DDR3-1333).

[8]ייתכן שיידרש שדרוג קושחה לצורך תאימות, ניתן להורדה בכתובת http://www.hp.com/go/support.

[9] הממדים משתנים בהתאם לתצורה.

[10] המשקל משתנה בהתאם לתצורה.

[11] דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערכי צריכת החשמל מתבססים בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.

[12] דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערך Energy Star מתבסס בדרך כלל על מדידה של התקן 115 וולט, ו-230 וולט עבור Blue Angel.

[13‏] מחסנית לשימוש ראשוני כלולה באריזה; תפוקה: 500 עמודים בצבעים מורכבים (C/Y/M) ו-700 עמודים בשחור. התפוקה הממוצעת המוצהרת של מחסנית חלופית בצבעים מרוכבים (C/Y/M‏) היא כ-‏700 עמודים והתפוקה הממוצעת בשחור היא כ-‏1,000 עמודים בהתבסס על ISO/IEC 19798 ועל הדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏.

[15] HP ממליצה שמספר העמודים החודשי של פלט הדמיה לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מוארכת.

[14] ערך תפוקה ממוצע מוצהר בצבעים מרוכבים (C/M/Y) ובשחור מבוסס על תקן ISO/IEC 19798 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏.

[17] HP ממליצה שמספר העמודים הסרוקים בחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים