HP LaserJet Enterprise M608dn‎

#K0Q18A

מדפסת HP LaserJet זו עם JetIntelligence משלבת ביצועים גבוהים, צריכת חשמל יעילה ואבטחה משופרת.[1]

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

HP LaserJet Enterprise M608dn‎

#K0Q18A

מדפסת HP LaserJet זו עם JetIntelligence משלבת ביצועים גבוהים, צריכת חשמל יעילה ואבטחה משופרת.[1]

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

תיאור

מדפסת HP LaserJet זו עם JetIntelligence משלבת ביצועים יוצאים מן הכלל וחיסכון באנרגיה עם מסמכים באיכות מקצועית בדיוק כאשר אתה זקוק להם – וכל זאת תוך הגנה על הרשת שלך מפני התקפות הודות לאבטחה העמוקה ביותר של התעשייה[1]

אידיאלי עבור קבוצות עבודה של 10‏-25 איש, המדפיסות 5,000 עד 30,000 עמודים לחודש וזקוקות למהירות וחיסכון באנרגיה, ולאבטחה העמוקה ביותר.

מאפיינים

רק המדפסות הארגוניות של HP מסוגלות לתקן את עצמן בזמן אמת לאחר התקפות, ובמקביל לספק יכולת ניהול מעולה. ניטור איומים אוטומטי, זיהוי פריצות, ואימות תוכנת הפעלה תוך ניהול מרכזי של צי ההתקנים שברשותך בקלות. [1]

עם מהירויות של עד 65 עמודים לדקה,[7] פלט עמוד ראשון מהיר ומגוון אפשרויות לטיפול בנייר, תוכל להיות בטוח שהעובדים שלך ישלימו את המשימות שלהם במהירות ללא הפרעות.

קבל יותר עמודים ועזור להגן על המדפסת שלך באמצעות מחסניות טונר מקוריות של HP עם JetIntelligence‏.[5]

מפרט

(A4,ISO) מהירות הדפסה בשחור
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
איכות הדפסה בשחור (מיטבית)
טכנולוגיות רזולוציית הדפסה
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
נפח דף חודשי מומלץ
מהירות המעבד
שפות הדפסה

[1] בהתבסס על סקירת מאפייני אבטחה במדפסות של המתחרים המובילים בתחום, שפורסמה על-ידי HP בשנת 2016. רק HP מציעה שילוב של מאפייני אבטחה שיכול לנטר כדי לזהות ולעצור התקפה באופן אוטומטי, ולאחר מכן לאמת בעצמו את שלמות התוכנה בעת אתחול. לקבלת רשימת מדפסות, בקר בכתובת hp.com/go/PrintersThatProtect. לקבלת מידע נוסף: http://www.hp.com/go/printersecurityclaims

[2‏]HP Web Jetadmin זמין להורדה ללא תשלום נוסף בכתובת http://www.hp.com/go/webjetadmin‏.

[3] נמדד לאחר 15 דקות במצב שינה. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, למורכבות המסמך ולזמן במצב שינה.

[4] מבוסס על בדיקות HP שנעשו באמצעות שיטת צריכת חשמל אופיינית (TEC) של תוכנית ENERGY STAR®‎, או כפי שדווח ב-energystar.gov לעומת שלושת המתחרים המובילים החל מ-8/2015. התוצאות בפועל עשויות להשתנות. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/Ljclaims‏.

[5] דרישה ליותר עמודים לעומת מחסניות מדור קודם בהתבסס על השוואת תפוקת עמודים של מחסניות טונר מקוריות בשחור HP 37X בעלות תפוקה גבוהה למדפסות LaserJet‏ לתפוקת עמודים של מחסניות טונר מקוריות בשחור HP 87X בעלות תפוקה גבוהה למדפסות LaserJet‏. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת hp.com/go/learnaboutsupplies.

[6] מחסניות טונר מקוריות בשחור HP 37X בעלות תפוקה גבוהה למדפסות LaserJet‏, אינן כלולות; יש לרכוש בנפרד.

[8] התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A עומד ברמות הפליטה הפחות מחמירות (גבוהות) המותרות על-ידי ה-FCC להפעלת מוצר בסביבה מסחרית. לא ניתן לשווק התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים, ואין לרכוש התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים עקב סיכון מוגבר להפרעות לתקשורת רדיו.

[7‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[8] התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A עומד ברמות הפליטה הפחות מחמירות (גבוהות) המותרות על-ידי ה-FCC להפעלת מוצר בסביבה מסחרית. לא ניתן לשווק התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים, ואין לרכוש התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים עקב סיכון מוגבר להפרעות לתקשורת רדיו.

[11] יישום Plug-in של התקן אוניברסלי מסופק על-ידי HP Web Jetadmin 10.3 SR4‎ ואילך. HP Web Jetadmin מוצע ללא תשלום וניתן להורדה בכתובת hp.com/go/webjetadmin.

[13] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[1‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.

[2] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629‏. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[3]ייתכן שיידרש שדרוג קושחה לצורך תאימות, ניתן להורדה בכתובת http://www.hp.com/go/support.

[4] דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ותבטל את האחריות על המוצר.

[5] דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערך Energy Star מתבסס בדרך כלל על מדידה של התקן 115 וולט.

[6] בעל רישום EPEAT‎®‎ כאשר רלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה. בקר בכתובת http://www.epeat.net‏ לקבלת מצב הרשמה לפי מדינה/אזור.

[7] מחסניות כלולות, תפוקות של 11,000 עמודים בשחור מבוססות על ISO/IEC 19798 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏

[13] מבוסס על שיטת BA TEC למעט החריגות האפשריות הבאות: מעבר למצב שינה לאחר דקה אחת או פחות, Wi-Fi מושבת.

[9] ערך תפוקה ממוצע מוצהר בצבעים מרוכבים (C/M/Y) ובשחור מבוסס על תקן ISO/IEC 19798 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[10] eMMC הוא אחסון בלתי נדיף; הצפנת קושחה (AES-128 או AES 256) של נתוני לקוחות/עבודה; מחיקת הצפנה מאובטחת - נתוני עבודה; מחיקה מאובטחת - דיסק

[11] ערך תפוקה מוצהר בהתאם לתקן ISO/IEC 19752. התפוקות בפועל משתנות באופן ניכר בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏