0

PRIIMTINO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Šios priimtino naudojimo taisyklės („PNT“) yra naudojimo sąlygų („Svetainės naudojimo sąlygos“) dalis, reglamentuojanti jūsų naudojimąsi bet kokia „HP Inc.“ ir jos patronuojamųjų įmonių ir filialų (kartu: „HP“) valdoma svetaine („Svetainė“). Visi šiose PNT iš didžiosios raidės rašomi žodžiai yra apibrėžti Svetainės naudojimo taisyklėse, išskyrus atvejus, kai HP pateikia apibrėžimą šiose taisyklėse. Šios PNT aprašo būdus, kuriais negalite naudotis Svetaine, Svetainėje esančia Medžiaga (kaip apibrėžta Svetainės naudojimo taisyklėse) ir paslaugomis ar produktais, teikiamais Svetainėje („Paslaugos“).

Nebent turite raštiška HP leidimą, kuriame nurodyta kitaip, jūs negalite naudotis Svetaine, jei būdai, kuriais naudojatės Svetaine (čia yra nurodyti tik pavyzdžiai, žemiau esantis sąrašas nėra išsamus draudžiamų veiksmų sąrašas):


 • yra pažeidžiantys vietinius, valstijos, nacionalinius, užsienio ar tarptautinius įstatymus, reglamentus, įsakymus, nutarimus, sutartis ar kitus teisės aktus (kiekvienu atveju: „Teisės aktai“);
 • yra užgaulūs, apgaulingi, pornografiniai, nepadorūs, šmeižikiški, įžeidžiantys ar kitaip nepriimtini;
 • pažeidžia ar kitaip kėsinasi į kitų asmenų teises, įskaitant (be apribojimo) kito asmens intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teisių pažeidimą ar pasisavinimą;
 • propaguoja ar skatina neteisėtą veiklą;
 • persekioja, priekabiauja ar kenkia kokiam nors asmeniui;
 • apsimeta kokiu nors asmeniu ar subjektu ar kitaip neteisingai pateikia jūsų ryšį su asmeniu ar subjektu;
 • modifikuoja, pakeičia, suklastoja, pataiso ar kitaip kuria išvestinį produktą iš į Paslaugas įtrauktos programinės įrangos, (išskyrus atvejus, kai į Paslaugas įtraukta programinė įranga yra suteikiama Klientui pagal atskirą licenciją, kuri aiškiai leidžia išvestinių produktų kūrimą);
 • taiko Paslaugoms ar į Paslaugas įtrauktai programinei įrangai atvirkštinę inžineriją, ją išardo, ar dekompiliuoja, išskyrus atvejus, kai tai leidžia vietiniai įstatymai;
 • trikdo Svetainės, Paslaugų, su Paslaugomis susijusių serverių ar tinklų veikimą ar jį nutraukia;
 • naudoja didelės apimties automatizuotas priemones (įskaitant robotus, vorus, scenarijus ar panašius duomenų rinkimo ir išgavimo metodus), kad gautų prieigą prie Svetainės, Paslaugų, ar kitų su Paslaugomis susijusių paskyrų, kompiuterinių sistemų ar tinklų (kiekvienu atveju: „Sistema“);
 • bando gauti neteisėtą prieigą prie Paslaugų ar Sistemos dalies įsilaužimo, slaptažodžių gavybos ar kitomis priemonėmis;
 • pažeidžia Sistemos saugumą ir vientisumą.

1

STEBĖSENA IR TEISINIŲ REIKALAVIMŲ VYKDYMO UŽTIKRINIMAS

Nors HP neprivalo atlikti tyrimų, HP gali:


 • tirti šių PNT pažeidimus ar piktnaudžiavimą Svetaine arba Paslauga;
 • tirti ir padėti užkirsti kelią saugumo grėsmėms, klastojimui ar kitai neteisėtai, kenkėjiškai ar nederamai veiklai;
 • pašalinti, išjungti prieigą prie ar modifikuoti bet kokį turinį ar išteklių, kuris, HP manymu, pažeidžia šias PNT ar bet kokį kitą Susitarimą tarp jūsų ir HP; arba
 • sustabdyti ar nutraukti paslaugų, kurias naudojate pažeisdami šias PNT ar bet kokį Kitą susitarimą tarp HP ir jūsų, tiekimą.

HP pasilieka teisę spręsti, ar Naudotojo pateiktis ar būdas, kuriuo naudojate Svetainę ar Paslaugą, yra draudžiamas. Visa atsakomybė už visas Naudotojo pateiktis, pateiktas HP ir veiksmus, atliekamus per jūsų paskyrą, tenka jums, nepriklausomai nuo to, ar pateiktis pateikiate ir veiksmus atliekate jūs, ar jūsų verslo dalyviai (pvz., darbuotojai, sutarties dalyviai ar klientai ir galutiniai naudotojai).

Jei HP turi įtarimą, kad kokia nors veikla pažeidžia kokį nors įstatymą ar reguliavimą, HP gali pranešti apie tai teisėsaugos pareigūnams, reguliavimo institucijomis ar kitiems atitinkamiems tretiesiems asmenims. Į tokį pranešimą galį įeiti aktualios jūsų galimai suteiktos informacijos atskleidimas. HP taip pat gali bendradarbiauti su deramomis teisėsaugos institucijomis, reguliavimo institucijomis ir kitais deramais trečiaisiais asmenimis, kad padėtų neteisėtos veiklos tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui suteikiant tinklų ir sistemų informacijos, susijusios su tariamais šių PNT pažeidimais.

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMUS

Galite pranešti apie šių PNT pažeidimus cloudsupport@hp.com.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl šių PNT, susisiekite su HP cloudsupport@hp.com.

Atgal į viršų
21

Related links: