0

POLICY FÖR GODTAGBAR ANVÄNDNING

Den här policyn för godtagbar användning (”AUP”) ingår i användningsvillkoren (“Användningsvillkor för webbplatsen”) som reglerar din användning av varje webbplats (en ”Webbplats”) som styrs av HP Inc., dess dotterbolag och närstående bolag (sammantaget ”HP”). Alla ord som skrivs med versaler i denna AUP definieras i Användningsvillkor för webbplatsen om inte HP lämnar en definition här. Denna AUP beskriver sätt som du inte är behörig att använda Webbplatserna, eventuellt Material (enligt definitionen i Användningsvillkor för webbplatsen) som finns på Webbplatserna samt eventuella tjänster eller produkter som erbjuds på någon av Webbplatserna (”Tjänsterna”).

Om du inte har skriftligt tillstånd från HP som anger något annat är du inte behörig att använda någon av Webbplatserna på något av följande sätt (det här är endast exempel och inte en uttömmande lista över allt du inte har tillåtelse att göra):


 • Användning som strider mot någon lokal, delstatlig, nationell eller internationell stadga, förordning, regel, beslut, fördrag eller annan lag (alla dessa räknas som en ”Lag");
 • Användning som är missbrukande, vilseledande, pornografisk, obscen, ärekränkande, förtalande, kränkande eller på annat vis olämplig;
 • Användning som bryter mot eller på annat vis inkräktar på andras rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, intrång i eller otillbörlig användning av andra personers immateriella rättigheter eller äganderätt;
 • Användning som förespråkar eller framkallar olaglig verksamhet;
 • Användning som förföljer, trakasserar eller skadar någon;
 • Användning där du utger dig för att vara en person eller organisation eller på annat vis framställer din anknytning till en person eller organisation på ett vilseledande sätt;
 • Användning som modifierar, ändrar, manipulerar, reparerar eller på annat vis skapas härledda verk av någon programvara som ingår i Tjänsterna (förutom i den utsträckning programvara som ingår i tjänsterna tillhandahålls till kunden under en separat licens som uttryckligen tillåter skapande av härledda verk);
 • Användning som återskapar, återanvänder eller dekompilerar tjänsterna eller programvaran som ingår i Tjänsterna förutom i den utsträckning det tillåts i lokal lagstiftning;
 • Användning som stör eller hindrar Webbplatser eller Tjänster eller servrar eller nätverk som är anslutna till Tjänsterna;
 • Användning som innehåller en stor mängd automatiserade metoder (inklusive robotar, spindlar, skript eller liknande metoder för datainsamling eller -extrahering) för att få åtkomst till Webbplatser eller Tjänster eller andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till Tjänsterna (kallas alla ”System");
 • Användning som försöker få obehörig åtkomst till någon del av Tjänsterna eller något System, oavsett om det är genom hackning, lösenordsextrahering eller någon annan metod;
 • Användning som inkräktar på säkerheten eller integriteten hos ett System.

1

ÖVERVAKNING OCH VERKSTÄLLIGHET

HP är inte skyldiga att genomföra utredningar men kan:


 • Utreda överträdelser av denna AUP eller missbruk av någon Webbplats eller Tjänst;
 • Utreda och hjälpa till att förhindra säkerhetshot, bedrägeri eller andra olagliga, skadliga eller olämpliga aktiviteter;
 • Avlägsna, hindra åtkomst till eller modifiera innehåll eller resurser som HP anser bryter mot denna AUP eller något annat avtal som HP har med dig; eller
 • Avbryta eller avsluta tillhandahållandet av Tjänster till dig för användningar som bryter mot denna AUP eller eventuella andra avtal som HP har med dig.

Det är upp till HP att avgöra om något användarbidrag eller din användning av en Webbplats eller Tjänst är förbjuden. Alla användarbidrag som skickas till HP eller handlingar som utförs via ditt konto, oavsett om de skickas in eller utförs av dig eller någon som är inblandad i din verksamhet (som dina anställda, leverantörer eller kunder och slutanvändare) är ditt exklusiva ansvar.

HP kan rapportera alla aktiviteter som företaget misstänker bryter mot någon lag eller bestämmelse till aktuella tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller annan lämplig tredje part. HPs rapportering kan innefatta att lämna ut information som du kan ha tillhandahållit. HP kan även samarbeta med lämpliga brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller annan lämplig tredje part för att hjälpa till med utredning och åtal av olagligt beteende genom att lämna ut nätverks- och systeminformation som är relaterad till påstådda överträdelser av denna AUP.

RAPPORTERA ÖVERTRÄDELSER

Kunden kan rapportera överträdelser av denna AUP till cloudsupport@hp.com.

KONTAKTA OSS

Kunder som har frågor eller förslag när det gäller denna AUP kan kontakta HP på cloudsupport@hp.com.

Till toppen av sidan
21

Related links: