Den digitala resan

Den digitala resan

Det är därför bevisat att ju högre grad av integration på alla nivåer vilket är förutsättningen för att information ska kunna vara tillgänglig och delbar på detta sätt, desto bättre effektivitet, bättre kliniska resultat samt bättre upplevelse för både patienter och vårdpersonal – dvs helt enkelt bättre vårdkvalitet. För att uppnå detta, måste vårdgivare arbeta för en integrerad vårdmodell som spänner över hela sjukvårdssystemet. Visionen är en distribuerad men integrerad vårdleverans. IT möjliggör en distribuerad sjukvård.

Som ett första steg för dagens sjukvård handlar det om att förbättra sjukvårdsgivarnas effektivitet. Detta uppnås bland annat genom att modernisera sjukhus till så kallade Digitala Sjukhus samt införa moderna verksamhetsstödjande vårdinformationssystem som möjliggör att funktionella teknik- och informationsöar integreras. På så sätt sammankopplas medicinteknik, personal, patienter, klinisk information, utrustning för övervakning etc för att bli resurser som verksamheten kan nyttja. Man får en verktygslåda med verktyg som gör det möjligt att över tid anpassa sjukhuset till verksamhetens behov. Behöver man anpassa ett flöde då har man med IKT möjlighet att förändra så att dessa förändringar kan realiseras. Det Digitala Sjukuset blir därför en formbar funktion. Detta är a och o för att möjliggöra resursoptimering idag och i framtiden. Implementeras IKT på ett felaktigt sätt vid nybyggnation och modernisering, innebär det att man får en fin, modern sjukhuskropp på plats, men som fungerar på samma gamla förlegade sätt som tidigare. Då har man inte uppnått mycket och i stället slängt skattemedel i sjön.

Som ett första steg för dagens sjukvård handlar det om att förbättra sjukvårdsgivarnas effektivitet. Detta uppnås bland annat genom att modernisera sjukhus till så kallade Digitala Sjukhus samt införa moderna verksamhetsstödjande vårdinformationssystem som möjliggör att funktionella teknik- och informationsöar integreras. På så sätt sammankopplas medicinteknik, personal, patienter, klinisk information, utrustning för övervakning etc för att bli resurser som verksamheten kan nyttja. Man får en verktygslåda med verktyg som gör det möjligt att över tid anpassa sjukhuset till verksamhetens behov. Behöver man anpassa ett flöde då har man med IKT möjlighet att förändra så att dessa förändringar kan realiseras. Det Digitala Sjukuset blir därför en formbar funktion. Detta är a och o för att möjliggöra resursoptimering idag och i framtiden. Implementeras IKT på ett felaktigt sätt vid nybyggnation och modernisering, innebär det att man får en fin, modern sjukhuskropp på plats, men som fungerar på samma gamla förlegade sätt som tidigare. Då har man inte uppnått mycket och i stället slängt skattemedel i sjön.

”En patients vårdepisod hanteras dock många gånger inte enbart av en instans, och vårdkedjan för en patient sträcker sig därför ofta långt utanför sjukhuset och vårdcentralernas väggar. För för att göra det möjligt för information att följa patienten genom hela vårdepisoden, måste integration därför göras genom hela vårdkedjan. Vi talar ofta om en decentraliserad dock integrerad vård vilket i sin tur möjliggör alla de fördelar som en distribuerad vård ger genom att flytta ut och gruppera specialistvård för att kontinuerligt förbättra och uppnå de allra bästa resultaten, men som samtidigt fungerar som en helhet och där informationen är tillgänglig när den behövs, oavsett tid och plats, i rätt situation oavsett var informationen genererats.

Hälso-och sjukvården förflyttning, som alltmer kommer handla om hälsovård och förebyggande medicin snarare än diagnos och behandling av sjukdomar, kräver ett större deltagane av patienten. I nästa steg handlar det därför om att göra medborgare och patienter mer delaktiga för att ta större ansvar för sin egna hälsa. För att adressera kronisk vård, måste sjukvårdssystemet att bli medborgarcentrerad, med informerade, engagerad patienter, som interagerar med vårdgivare, samt mer inriktad på förebyggande och proaktiva insatser. Många menar att vi i framtiden alltmer kommer bli högst ansvariga för vår egen hälso- och sjukvård.

Tekniken spelar en viktig roll även här med wearables, appar, Internet of Things, trådlös teknik och smart monitoriering för att inte nämna verktyg för självdiagnostik. Lösningar inom Telemed gör det därtill möjligt med monitorering hemma och konsultation där patienten ej tvingas komma in till sjukhuset. Detta ställer dock krav på att våra vårdystem blir sömlöst integrerade med distans-/ självmonitorerings- / hemsjukvårdsverktyg för att realisera sammanhängande vårdflöden som sträcker sig än längre och innefattar patienten – oavsett plats och tid – vilket även skapar helt andra förutsättningar till interaktion mellan vårdgivare och patienter.

Prediktiv and förebyggande vård samt bättre insiktsdriven vårdsamordning, kräver tillgång till avancerad analysförmåga samt tillgång till realtidinformation, oavsett om det är digitaliserade anteckningar, datastreaming från wearables eller medicinteknik. Interna IT-system måste därtill börja dra nytta av den data från nya datakäller som genereras utanför sjukhusens och vårdklinikernas väggar såsom självmonitorering i hemmet och mobila appar.

Och det är här vi ser at Innovation och transformation via digitalisering får en så framträdande roll – genom att kombinera sjukvård och teknik på framkant kan vi både för att öka kvaliteten i vården och samtidigt begränsa kostnaderna. Vi kan ta oss från en fragmenterad och episodisk vård till en sammanhållen vård. Ny teknik gör det möjligt att både förbättra patientens och vårdpersonalens upplevelse, öka patientdeltagandet samt I stort realisera stora effektiviseringar.