HP lanserar ultratunn tablet-pc med pekskärm och bärbara datorer för små och medelstora företag

De nyaHP-produkternaär:

  • HP EliteBook 2740p – en ultratunn tablet-pcmedmultipekskärm, vilken ger ökad interaktivitet för företaginombland annat hälsovård, utbildning och försäljning.

  • HP EliteBook 2540p – HPs lättaste EliteBook,somväger från 1,53 kg, är idealisk för globala och storaföretag,offentlig sektor samt för företag som behöver en tåligochhögpresterande bärbar dator.

  • HP ProBook standard serier (s-serier) –utökasmed två nya modeller i denna serie kraftfulla datorerförvardagsbruk. Datorerna kommer med ny design ochsofistikeradefärger.

"HPs nya tablet-pc ärdetsenaste tillskottet till det breda utbud som HP erbjudersinaaffärskunder för hjälpa dem att öka sin produktivitetochrörlighet", säger Charl Snyman, Vice President and GeneralManager,HP Personal Systems Group, Europa, Mellanöstern and Afrika(EMEA)."HP fortsätter att lansera innovationer för att möta behovenhosföretag av alla storlekar".

De bärbara datorerna ärdesenaste i HPs serie av lanseringar, vars syfte är att förseföretagmed ett brett utbud av nya produkter som de kan använda förattförnya sig teknologiskt.

Kraftfulla ochlättabärbara datorer för människor i rörelse

Tablet-datorn HPEliteBook2740p innehåller nu Intel-processorer medstandardspänning, ochkombinerar kraften och pålitligheten hos HPsbärbaraföretagsdatorer med tablet-datorns flexibilitet. Detta gördenidealisk för användare som reser mycket. HP EliteBook 2740pvägerfrån 1,72 kg och har en LED-skärm på 30,7 cm/12,1 tum. Man kanävenfå den med en skärm för utomhusbruk, som reflekterar mindre ochharhögre kontrast, vilket gör den lättare att använda isolljus.(1)

Möjligheten attanvändapekskärm gör det lättare för användaren att arbeta på ettsnabbareoch mer intuitivt sätt, beroende på användarensbehov.Multipekskärmen möjliggör att användaren med hjälpavfingerrörelser och svep kan navigera i tillämpningar ochmenyersamt få tillgång till information och webbplatser.

EliteBook 2740p harettflertal batterilösningar för låg vikt, bland annat en6-cellsprismatiska litium-jon-batteri som ger upp till 5timmarsbatteritid, och HP 2700 Ultra-Slim-batteriet som ger upptill 11timmars batteritid tillsammans medstandardbatteriet.(1,2)

Med tillvalet HP2740Ultra-Slim Expansion Base (1) kan användare docka sin bärbaradatoroch på så sätt använda tillbehör utan att behöva plugga i ochurdem hela tiden. Denna smarta expansionsbas innehållerenDVD+/-RW-enhet, och får lätt plats i en portfölj, så att man kantamed sig spelaren när man reser. HP 2740 Ultra-Slim Expansionbasestöder också DisplayPort, som gör att man kan koppla datorntill enextern bildskärm. Dessutom är den utrustad med etteSATA-uttag,till vilket kan anslutas en extern RAID-disk, hårddiskeller optiskspelare för snabb och enkel lagring.

HP EliteBook 2540pgeraffärsanvändaren valet mellan Intel® Core™-processorer iantingenstandardspänning, för maximala prestanda eller ilågspänning, förökad flexibilitet i form av en optisk enhet elleren andrahårddisk.

Datorn är den lättasteavHPs EliteBooks och är utrustad med en 30,7cm/12,1-tumsLED-skärm,en webbkamera på 2 megapixel (tillval), mjukvara för attläsa invisitkort, samt HPs fingeravtrycksläsare. (1)

HPs integrerademobilabredband, i samarbete med Gobi,(3) ger användaren tillgångtillinternet, företagsintranät, e-post och affärskritiskinformation påfler platser än tidigare. HP Connection Manager 3.0förenklar ochautomatiserar processen för att kopplas upp sig mot denätverk manönskar.

HP EliteBook 2540p harettflertal batterilösningar som antingen prioriterar viktellerprestanda: ett 3-cellsbatteri med upp till 4 timmarsbatteritid,ett 6-cellsbatteri med upp till 8 timmars batteritidsamt ett9-cellsbatteri med upp till 10,5 timmars batteritid.(2)

Såväl 2740p som 2540pärutformade för att möta testerna för den tuffamilitärstandardenMIL-STD 810G(5), vad gäller vibration, damm, fukt,altitud samthöga och låga temperaturer.

HP strävar efter attminskamängden material i sina produkter genom förbättradproduktdesignoch teknologiska framsteg. I sitt försök att reducerakonsumtionenav råvaror använder HP återanvänd plast i åtminstone 12procent avplasten för HP EliteBook 2540p.

HP EliteBook 2740p och2540plevereras dessutom med en testversion av HP SkyRoom, (6) enprisvärdmjukvarulösning för videokonferenser i HD (7) med varshjälp man kankommunicera ansikte mot ansikte i realtid.

Stora prestandaförsmå företag

För små företag lanseradeHPen ny modell i HPs ProBook s-serie, med ett tåligt chassi iborstataluminium och en matt yta som kan fås i färgerna caviarellerbordeaux-rött.
Datorerna i HP ProBook s-serien kan fås med två typeravHD(7)-LED-skärmar: HP ProBook 4320s (33,8 cm/13,3 tum) ochHPProBook 4520s (39,6 cm/15,6 tum).

Datorerna kostar från 4890SEK(8) och innehåller en prisvärd kombination av funktioner,blandannat helt nya Intel-processorer av typerna i3 och i5.Dessutom kanman välja mellan integrerad Intel HD-grafik eller ettseparat ATIMobility Radeon™ HD 4350-kort för avancerad multimedia,samt fleraolika trådlösa funktioner.

Användaren loggar snabbtochlätt in på Windows och webbplatser med HPs verktygföransiktsigenkänning, Face Recognition for Protect. Om så önskaskanman även välja till en fingeravtrycksläsare förytterligaresäkerhet.

HP ProBooks-serieninnehåller nya multimediakontroller för video och levererasmedArcSoft TotalMedia Suite. Detta gör det möjligt att spelaupp,redigera och skapa video- och ljudfiler. Sviten innehållerföljandefunktioner: MediaImpression, TotalMedia LabelMaker,TotalMedia

ShowBiz, TotalMediaStudio,TotalMedia Theater samt WebCam Companion. ClickPad Gesturesgerdessutom HP ProBook-användaren en merintuitivdokumentnavigation.

Innovationer fördetmobila proffset

HP DayStarter (10)finnstillgängligt på alla nya HP ProBook- och EliteBook p-datorer.Dettager användaren en bra start på dagen genom att ge tillgångtillviktig information redan innan Windows har hunnit starta upp.Enspecialskärm med kalender (12-timmars), batteristatus ochenladdningsindikator för Windows dyker upp medan Windowsfortsätterstarta upp i bakgrunden.

HP EliteBook-datorernaochde flesta datorer i HP ProBook-serien innehåller också HPQuickWeb,som gör att användaren kan komma ut på nätet på några fåsekunderäven när datorn är avstängd. De levereras vidare med HPPowerAssistant, som ger en god överblick över hur mycket strömdatornförbrukar, och som har verktyg för att spara el,förlängabatteritiden och övervaka användarens elbehov (11). De ärdessutomutrustade med tangentbord som tål spill.

Central Management forHPProtectTools ger IT-avdelningen möjlighet att fjärrinstalleraochhantera viktiga säkerhetspolicies på ett helt företag. Tillexempelkan IT-avdelningen definiera och installerasäkerhetspoliciesbaserat på användare och användartyp, övervaka ochgranskadatoraktivitet, och hjälpa fjärranvändare som förloratsittlösenord. Central Management finns tillgängligt på allaHPEliteBook- och ProBook-datorer som släpps under 2010.

Priserochtillgänglighet (8)

  • HP EliteBook 2540p kommer kosta från 14 495 SEK, ochförväntasfinnas tillgänglig från och med april.

  • HP EliteBook 2740p kommer kosta från 17 495 SEK, ochförväntasfinnas tillgänglig från och med april.

  • HP ProBook s-serien kommer kosta från 4 890 SEK ochförväntasfinnas tillgänglig från och med denna månad.

  • HP 2740 Ultra-Slim Expansion Base kommer kosta från 1 995 SEKhosåterförsäljare, och förväntas finnas tillgänglig från ochmedmaj.

Mer informationomprodukterna, inklusive produktspecifikationer och bilder, finnspåwww.hp.com/eur/notebooks.

Förytterligareinformation, vänligen kontakta:

JennyGustavsson,Produktchef bärbara företagsdatorer, Tel: 08-524 96839
Magnus Janson, Produktchef tunna klienter och arbetsstationer,Tel:08-524 945 40
Stefan Jeleby, Produktchef tillbehör, Tel: 08-524 945 50

Om HP

HP skapar nyamöjligheterför teknologi att ha en positiv inverkan på människor,företag ochsamhälle. HP, världens största teknikföretag, har ettutbud somtäcker utskrifter, persondatorer,mjukvara, tjänstersamtit-infrastruktur. Mer information om HP (NYSE: HPQ) finns på http://www.hp.com.

(1) Säljs separatsomtillval.
(2) Batteritiden varierar beroende på produktmodell,inställningar,laddade tillämpningar, funktioner, användning,utnyttjande avtrådlösa funktioner, samtenergihanteringsinställningar. Batterietsmaximala kapacitet kommeravta med tid och användning. Merinformation och batterijämförelserfinns på MobileMark07: www.bapco.com/products/mobilemark2007.
(3) Går att nå när datorn är avstängd i Microsoft WindowsXP-,Windows Vista-® eller Windows 7-baserade system; stöderejviloläge. Tidsåtgången varierar beroende påsysteminställningar.För att aktivera funktionen efter att batteriettagits ur, startaom datorn före fortsatt användning. HP QuickLook 3på HP ProBooks-datorer kräver konfiguration med Intel och DDR3eller AMD ochDDR2. QuickWeb kräver internettillgång och är intetillgängligt påHP ProBook s-datorer eller HP Minis.
(4) Treårig begränsad garanti eller 1,000 cykler. Medbattericyklermenas det totala antalet fullständiga upp- ochurladdningar som ettbatteri kan genomgå innan det inte längre kanhålla någonmeningsfull laddning. Säljs separat eller somtillval.
(5) Testerna var inte ämnade att demonstrera lämplighet förkontrakthos USA:s försvarsdepartement eller för militärtbruk.Testresultaten garanterar inte framtida prestanda underdessatestförhållanden.
(6) 90-dagars testversion av SkyRoom för HP EliteBookp-datorer,licens måste köpas efter testuppstart.
(7) Högupplöst innehåll krävs för att se HD-bilder.
(8) Beräknade butikspriser. Faktiska priser kan kommaattvariera.
(9) 64- bitarsläge på Intel-arkitektur kräver ett datorsystemmedprocessor, chipset, BIOS, operativsystem, drivrutinersamttillämpningar som klarar av Intel 64-arkitekturen.Processorerfungerar inte utan ett BIOS anpassat för Intel64-arkitektur (inteheller i 32-bitarsläge). Prestanda varierarberoende på hårdvaraoch mjukvara. Se www.intel.com/info/em64t.Fyrkärnigaprocessorer (Quad Core) är utformade för att förbättraprestanda påparallellprogrammerad mjukvara och hårdvarumedvetna,multitaskandeoperativsystem, och kan kräva lämplig systemmjukvaraför att kunnautnyttjas fullt ut. Alla kunder ochmjukvarutillämpningar kommerinte nödvändigtvis dra nytta av dennateknologi. Intels numrering ärinte ett mått på högreprestanda.
(10) HP Tools-partition (del av fabriks-image) måste finnaspåplats, tillgänglig och okrypterad. Microsoft Outlook ochHPQuickLook måste vara installerade, och användarenmåsteuttryckligen ge sitt medgivande för att aktiverafunktionen.
(11) El- och kostnadskalkyler är endast beräkningar. Detfaktiskaresultatet beror på variabler som inkluderarinformationtillhandahållen av användaren, hur länge datorn ärställd i olikaförbrukningslägen (på, standby, viloläge, av), hurlänge datorndrivs via batteri respektive nätuttag,hårdvarukonfiguration,variabel el samt elleverantör. HP råder sinakunder att användainformationen som HP Power Assistant rapporterarendast somreferens, och att validera dess inverkan på miljön.Miljökalkylernabaseras på U.S. EPA eGrid 2007-statistik somåterfinns på www.epa.gov/egrid/.Regionalaresultat varierar.

ENERGY STAR is aregisteredmark owned by the U.S. government. Intel and Intel Corearetrademarks of Intel Corporation in the U.S. and othercountries.Microsoft and Windows are U.S. registered trademarks ofMicrosoftCorporation. Corel is a trademark or registered trademarkof CorelCorporation or Corel Corporation Limited. ATI MobilityRadeon is atrademark of Advanced Micro Devices Inc.

This news releasecontainsforward-looking statements that involve risks,uncertainties andassumptions. If such risks or uncertaintiesmaterialize or suchassumptions prove incorrect, the results of HPand its consolidatedsubsidiaries could differ materially from thoseexpressed orimplied by such forward-looking statements andassumptions. Allstatements other than statements of historical factare statementsthat could be deemed forward-looking statements,including but notlimited to statements of the plans, strategies andobjectives ofmanagement for future operations; any statementsconcerningexpected development, performance or market sharerelating toproducts and services; any statements regardinganticipatedoperational and financial results; any statements ofexpectation orbelief; and any statements of assumptions underlyingany of theforegoing. Risks, uncertainties and assumptionsincludemacroeconomic and geopolitical trends and events; theexecution andperformance of contracts by HP and its customers,suppliers andpartners; the achievement of expected operational andfinancialresults; and other risks that are described in HP’sfilings withthe Securities and Exchange Commission, including butnot limitedto HP’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal yearendedOctober 31, 2009. HP assumes no obligation and does not intendtoupdate these forward-looking statements.

© 2010Hewlett-PackardDevelopment Company, L.P. The information containedherein issubject to change without notice.
The only warranties for HP products and services are set forthinnthe express warranty statements accompanying such productsandservices. Nothing herein should be constructed as constructinganadditional warranty. HP shall not be liable for technicaloreditorial errors or omissions contained herein.
(12)

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.